ORDONANȚĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 13 august 1998  (la 10-02-2008, Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008 ) (la 20-06-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 ) Notă
  Conform articolului II din ORDONANȚA nr. 20 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024, contractele de finanțare nerambursabilă aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe rămân supuse reglementărilor aflate în vigoare la data încheierii acestora.
  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și ale art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Capitolul I Dispoziții generale (la 10-02-2008, Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță stabilește și reglementează cadrul general, principiile și procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, precum și din bugetul altor autorități finanțatoare.(2) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate finanțatoare - entități publice care au ca obiect de activitate și acordarea de finanțări nerambursabile, precum autorități ale administrației publice centrale sau locale, instituții publice, Administrația Fondului Cultural Național;b) finanțare nerambursabilă - alocare de fonduri din sumele prevăzute distinct cu această destinație în bugetele autorităților finanțatoare, de regulă în cadrul sesiunii de selecție a cererilor de finanțare, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe, în baza unui contract de finanțare, pentru acoperirea parțială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare implementării unui proiect cultural;c) finanțare nerambursabilă cu caracter multianual - alocarea de fonduri în condițiile prevăzute la lit. b) pentru acoperirea cheltuielilor necesare implementării unui proiect cultural a cărui perioadă de implementare/desfășurare excedează durata exercițiului financiar curent, în limita creditelor de angajament bugetate de autoritatea finanțatoare în acest scop, cu respectarea prevederilor cuprinse în normele metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului finanțelor; (la 03-11-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) d) program de finanțare - instrument prin care autoritatea finanțatoare implementează obiectivele strategiei sale de dezvoltare pe termen mediu și lung, în vederea creșterii potențialului sectorului cultural, sprijinirii industriilor creative și, după caz, reducerii decalajelor în ceea ce privește accesul cetățenilor la cultură;e) proiect cultural - complex de activități specifice domeniilor culturale, relaționate pentru îndeplinirea unui scop cultural, realizate într-o perioadă de timp determinată, care, de regulă, nu depășește durata unui an bugetar;f) program prioritar de finanțare - program al autorității finanțatoare constituit din proiecte culturale a căror realizare, însoțită de finanțarea corespunzătoare, este încredințată, cu respectarea prevederilor legislației în materia ajutorului de stat, unor persoane juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice și valorice stabilite anual de respectiva autoritate finanțatoare care le conferă caracterul prioritar;g) acord-cadru de finanțare multianuală - acordul încheiat în formă scrisă între o autoritate finanțatoare și un solicitant, care guvernează finanțarea prevăzută la lit. c) și care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor, în special în ceea ce privește cuantumul finanțării și, după caz, obiectivele și cheltuielile aferente avute în vedere, și în baza căruia se încheie contracte subsecvente anuale; (la 03-11-2022, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) h) program strategic de finanțare - program prioritar de finanțare al Ministerului Culturii, destinat atribuirii fondurilor necesare implementării proiectelor culturale de interes și importanță națională sau, după caz, internațională, recunoscute astfel prin ordin al ministrului culturii; (la 03-11-2022, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) i) cerere de finanțare nerambursabilă - documentul elaborat de solicitant cu respectarea cerințelor din modelul aprobat de autoritatea finanțatoare, care cuprinde descrierea proiectului cultural;j) solicitant - persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, înființată în condițiile legii române ori ale țării de origine, după caz, care depune o cerere de finanțare nerambursabilă; (la 03-11-2022, Litera j) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) k) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță, care semnează contractul de finanțare și care devine responsabil cu implementarea proiectului cultural pentru care a primit finanțare;l) nevoie culturală de urgență - cerința de finanțare parțială a unui proiect cultural a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele culturale imediate ale unei comunități;m) participant la proiectul cultural - orice persoană care desfășoară o activitate în cadrul sau în beneficiul proiectului cultural, cu titlu oneros sau gratuit, indiferent de statutul său, care poate fi, dar fără a se limita la acestea: salariat, colaborator persoană fizică sau colaborator persoană fizică autorizată, voluntar, delegat/detașat/salariat/angajat al altei entități decât cea care organizează proiectul cultural;n) ghidul solicitantului - document cu rol de îndrumar, elaborat și aprobat la nivelul autorității finanțatoare cu respectarea exigențelor de previzibilitate și asigurare a egalității de șanse și de tratament, care cuprinde informații privind etapele de pregătire, selecție, respectiv de implementare a proiectului cultural, precum și obligațiile solicitantului, respectiv ale beneficiarului;o) activitate culturală cu caracter neeconomic - activitate al cărei scop nu este furnizarea de bunuri sau servicii și la care contribuția financiară a utilizatorilor acoperă, de regulă, doar o fracție din costurile reale ale infrastructurii culturale necesare, caracterul neeconomic fiind păstrat și în cazul în care infrastructura culturală este utilizată atât pentru activități economice, cât și neeconomice, dacă utilizarea economică rămâne auxiliară celei neeconomice, direct legată de exploatarea infrastructurii și necesară pentru aceasta sau intrinsec legată de utilizarea principală neeconomică și nu depășește 20% din total activitate. În acest caz, pentru a se determina încadrarea unei activități ca economică sau neeconomică, este necesar să se păstreze evidențe contabile separate, pe tipuri de activități;p) registrul finanțărilor nerambursabile din domeniul culturii - baza națională de date, centralizate în scopul identificării și furnizării de informații privind sursele previzibile și transparente de finanțare, precum și mecanismele de acordare a finanțărilor nerambursabile în domeniul culturii, denumit în continuare registrul.q) perioada de derulare/desfășurare a proiectului cultural - intervalul de timp, precizat în cererea de finanțare, situat între data demarării primei și data finalizării ultimei activități de pregătire/implementare a proiectului cultural, independent de data semnării contractului de finanțare și/sau de data-limită a depunerii dosarului de decont, cuprinzând - fără ca enumerarea să fie limitativă - activități transversale, precum managementul de proiect, monitorizarea, activități de evaluare și raportare; (la 08-07-2023, Litera q), Alineatul (2), Articolul 1, Capitolul I a fost modificată de Punctul 1., Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 196 din 4 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 5 iulie 2023 ) r) perioada de implementare/durata proiectului cultural - intervalul de timp, precizat în cererea de finanțare, situat între data demarării primei și data finalizării ultimei activități specifice, adresate publicului beneficiar final al proiectului cultural. (la 03-11-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (la 20-06-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 1^1Principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a proiectelor culturale sunt:a) libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;b) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la acordarea finanțărilor nerambursabile, prin publicarea acestora pe pagina de internet a autorității finanțatoare și în registru;c) diversitatea culturală - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților, reprezentanți ai diferitelor comunități sau sectoare culturale, precum și promovarea diversității abordărilor artistice și/sau culturale;d) susținerea debutului - încurajarea inițiativelor solicitantului autorizat, respectiv înființat pentru a desfășura activități culturale cu cel mult 2 ani înainte de data solicitării finanțării nerambursabile. (la 20-06-2022, Articolul 1^1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 1^2(1) Autoritatea finanțatoare are obligația să prevadă distinct, în bugetul anual propriu, fondurile publice necesare pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în condițiile prezentei ordonanțe.(2) În cadrul fondurilor prevăzute la alin. (1), autoritatea finanțatoare:a) constituie un fond distinct pentru programul prioritar de finanțare;b) constituie un fond distinct pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență, reprezentând un procent de până la 10%, dar nu mai puțin de 2% din acestea.(3) Sumele pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale prin programul prioritar de finanțare se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor elaborate de fiecare autoritate finanțatoare în cadrul unor scheme de ajutor de stat/de minimis, cu aplicarea corespunzătoare a principiilor prevăzute la art. 1^1, dacă aceasta implică ajutor de stat/de minimis.(4) Sumele din fondul prevăzut la alin. (2) lit. b) se acordă prin atribuire directă, cu aplicarea corespunzătoare a principiilor prevăzute la art. 1^1, în baza:a) regulamentului sau, după caz, a procedurii de atribuire elaborate de fiecare autoritate finanțatoare care cuprinde inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect;b) cererii de finanțare nerambursabilă a solicitantului - în care vor fi specificate atât cauzele și motivul urgenței, cât și efectele și riscurile anulării/amânării proiectului cultural asupra intereselor culturale imediate ale comunității în caz de nefinanțare sau subfinanțare, după caz.(5) Acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte culturale, prin programul strategic de finanțare, se face prin atribuire directă, în conformitate cu măsurile financiare și regulile de implementare reglementate conform art. 29. (la 03-11-2022, Alineatul (5) din Articolul 1^2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (6) Autoritatea finanțatoare stabilește cuantumul finanțării nerambursabile atribuite pentru nevoi culturale de urgență, respectiv pentru proiectele culturale finanțate prin programul prioritar de finanțare sau, după caz, prin programul strategic de finanțare în funcție de bugetul alocat și poate diminua corespunzător suma solicitată per proiect cultural. (la 03-11-2022, Articolul 1^2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (la 20-06-2022, Articolul 1^2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 1^3(1) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă de autoritatea finanțatoare pentru întreaga perioadă de desfășurare a acestora și se alocă anual, în acord cu clauzele contractului de finanțare sau, după caz, cu clauzele speciale privind caracterul multianual al finanțării, respectiv cu termenii și condițiile acordului-cadru de finanțare multianuală, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-11-2022, Alineatul (1) din Articolul 1^3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (2) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se acordă în baza criteriilor specifice, organizatorice și/sau valorice, după caz, stabilite anual de autoritatea finanțatoare, în considerarea a cel puțin trei din următoarele criterii generale de prioritizare:a) concordanța cu strategia de dezvoltare, respectiv culturală sau educațională, după caz;b) durabilitatea impactului cultural, economic și social, după caz;c) excelența artistică și/sau originalitatea, încurajarea fuziunii formelor artistice tradiționale cu exprimările noi, inovatoare și experimentale, după caz;d) dimensiunea europeană, cooperare/coproducții locale, regionale, naționale și/sau internaționale, după caz;e) promovarea patrimoniului material și/sau imaterial;f) promovarea/aplicarea formelor noi de antreprenoriat cultural și creativ, explorarea noilor tehnologii;g) contribuția la interesul cultural al comunității: facilitarea/dezvoltarea accesului la cultură, atragerea publicului, contribuția la dezvoltarea sectorului turistic-cultural, după caz;h) importanța, reprezentativitatea sau valoarea culturală/artistică a proiectului, după caz. (la 20-06-2022, Articolul 1^3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 2(1) Proiectul cultural poate fi finanțat, în condițiile prezentei ordonanțe, de către una sau mai multe autorități finanțatoare, cu respectarea următoarelor reguli:a) acordarea finanțării de către o autoritate finanțatoare nu este condiționată de existența unei finanțări publice nerambursabile din partea altei autorități finanțatoare;b) pentru același proiect cultural un beneficiar de drept public sau privat poate contracta de la aceeași autoritate finanțatoare o singură finanțare nerambursabilă;c) un beneficiar de drept public sau privat poate contracta finanțări nerambursabile de la aceeași autoritate finanțatoare, în decursul unei sesiuni/în cadrul unui program de finanțare, pentru proiecte culturale diferite, cu condiția ca respectivele proiecte culturale să aibă scop, obiective și durată clar/evident diferite, enunțate distinct și fără echivoc; (la 03-11-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) d) aceeași parte de cheltuială eligibilă din cadrul proiectului nu poate fi decontată din două sau mai multe surse de finanțare; (la 08-07-2023, Litera d), Alineatul (1), Articolul 2, Capitolul I a fost modificată de Punctul 2., Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 196 din 4 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 5 iulie 2023 ) e) beneficiarul are obligația de a identifica și atrage, în etapa de pregătire a proiectului cultural sau, după caz, în cea de executare a contractului de finanțare, surse complementare de finanțare.(2) Autoritatea finanțatoare de nivel local, județean sau central cu care beneficiarul încheie primul contract de finanțare a proiectului cultural are calitatea de finanțator principal.(3) Autoritatea finanțatoare de nivel local, județean sau central cu care beneficiarul încheie contracte ulterioare de finanțare a proiectului cultural are calitatea de cofinanțator.(4) Solicitantul are obligația de a menționa în cererea de finanțare toate sursele publice de finanțare, existente la momentul depunerii acesteia, precizând următoarele:a) cheltuielile eligibile cuprinse în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate;b) cererile de finanțare depuse la alte autorități finanțatoare.(5) Solicitantul are obligația de a menționa în cererea de finanțare datele de identificare ale fiecărui proiect cultural, pentru care a depus cereri de finanțare în cadrul unei sesiuni sau, după caz, unui program de finanțare, la aceeași autoritate finanțatoare, evidențiind diferențele specifice privind scopul, obiectivele, perioada de derulare ale fiecăruia.(6) Constatarea de către autoritatea finanțatoare a încălcării cu rea-credință a obligațiilor prevăzute la alin. (4) și (5), cu consecința nerespectării regulilor de la alin. (1) lit. b) - d), atrage sancțiunea rezilierii de drept a contractului de finanțare și constituie titlu executoriu pentru recuperarea sumelor acordate și, după caz, poate atrage alte sancțiuni conform dispozițiilor legale incidente.(7) Sursele complementare de finanțare ale proiectului cultural pot proveni inclusiv, dar fără a se limita la acestea, din:a) contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ;b) realizarea de activități generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracțiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărților, publicațiilor și/sau a altor produse culturale;c) venituri din activități cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;d) venituri din activități de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.(8) Beneficiarul are obligația depunerii documentelor justificative privind atragerea surselor complementare de finanțare la termenele, în forma și în limita prevăzută în contractul de finanțare nerambursabilă, constatarea de către autoritatea finanțatoare a nerespectării obligației fiind motiv de reziliere a contractului și titlu executoriu pentru recuperarea sumelor acordate.(9) Persoanele juridice de drept public, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat prin bugetul autorităților administrației publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanțare nerambursabilă, în condițiile prezentei ordonanțe, din partea oricărei autorități finanțatoare, cu excepția celei în subordinea căreia funcționează, fără ca valoarea cumulată a finanțărilor nerambursabile acordate de o autoritate finanțatoare acestor entități să depășească o treime din fondul prevăzut la art. 1^2 alin. (1).(10) Persoanele juridice de drept public, finanțate integral din venituri proprii, pot beneficia de finanțare nerambursabilă, în condițiile prezentei ordonanțe, din partea oricărei autorități finanțatoare.(11) Autoritățile finanțatoare au obligația înscrierii în registru a fiecărui solicitant sau, după caz, beneficiar, sancționat pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (4), (5) și (8), cu recuperarea parțială sau totală a sumelor acordate sau, după caz, cu rezilierea contractului de finanțare, cu menționarea normelor legale/regulamentare și, după caz, ale clauzelor contractuale încălcate. (la 20-06-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 2^1(1) Acordarea de finanțări nerambursabile în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe se face pe bază de selecție a cererilor de finanțare nerambursabilă.(2) Autoritățile finanțatoare sunt obligate să organizeze anual cel puțin o sesiune de selecție de cereri de finanțare, în temeiul prezentei ordonanțe, de îndată ce sunt îndeplinite condițiile legale de angajare a cheltuielilor bugetare.(3) Sesiunea de selecție poate fi structurată pe tematici și/sau pe domenii/sectoare culturale, prin program/programe de finanțare, după caz.(4) În aplicarea dispozițiilor alin. (2), autoritățile finanțatoare, concomitent cu elaborarea proiectului de buget al următorului exercițiu financiar, pregătesc sesiunea de selecție aferentă acestuia, astfel:a) efectuează demersuri pentru aplicarea dispozițiilor legale incidente în materia creditelor de angajament, în vederea acordării finanțărilor nerambursabile cu caracter multianual;b) elaborează programul de finanțare, după caz;c) elaborează scheme de ajutor de stat/de minimis, după caz;d) elaborează ghidul solicitantului;e) elaborează regulile și criteriile specifice de acordare a finanțărilor nerambursabile;f) elaborează regulile privind desfășurarea activității comisiilor de selecție și a celor de soluționare a contestațiilor;g) efectuează orice alte demersuri organizatorice necesare îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (2).(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), Administrația Fondului Cultural Național organizează anual cel puțin două sesiuni de selecție.(6) Documentele elaborate conform dispozițiilor alin. (4) lit. b)-f) se aprobă prin act administrativ emis de către autoritatea finanțatoare: ordin, decizie sau hotărâre, după caz. (la 20-06-2022, Articolul 2^1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 10-02-2008, Art. 3 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 4(1) Din finanțările nerambursabile acordate potrivit prezentei ordonanțe se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli directe eligibile:a) cheltuielile materiale directe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu materiale consumabile, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar;b) cheltuieli cu servicii executate de terți, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu închirieri de spații pentru desfășurarea activităților culturale, cheltuieli cu închirieri de echipamente, cheltuieli cu studii și cercetări, cheltuieli cu pregătirea personalului, cheltuieli de protocol, comunicare și promovare, cheltuieli cu transportul de bunuri și personal și asigurările aferente, cheltuieli pentru consultanță de specialitate, cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, cheltuieli pentru organizarea de evenimente, cheltuieli privind onorarii și drepturi de autor, inclusiv cu evaluarea bunurilor culturale, cheltuieli pentru prestări de servicii fără caracter de continuitate; (la 03-11-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) c) cheltuieli cu personalul, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit aferente salariilor, în limita unui procent de cel mult 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate, cu excepția cheltuielilor salariale ale beneficiarilor persoane juridice de drept public, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetele autorităților publice locale; (la 08-07-2023, Litera c), Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul I a fost modificată de Punctul 3., Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 196 din 4 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 5 iulie 2023 ) d) cheltuieli pentru cazarea, masa, transportul intern și internațional al personalului, participanților, invitaților sau beneficiarilor proiectului, sub formă de sume forfetare al căror cuantum se aprobă prin programul de finanțare, inclusiv taxele aferente cazării și/sau transportului, cu încadrarea în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor legale aplicabile, pentru invitații secretarilor generali ai ministerelor; (la 03-11-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) e) cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe necesare implementării proiectului, în procent de cel mult 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate, a căror durată de amortizare poate depăși durata proiectului, cu respectarea condițiilor/măsurilor asiguratorii prevăzute în contractul de finanțare; (la 08-07-2023, Litera e), Alineatul (1), Articolul 4, Capitolul I a fost modificată de Punctul 3., Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 196 din 4 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 5 iulie 2023 ) f) cheltuieli cu premii;g) cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație de construire, în procent de cel mult 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate.(2) În cazul în care mijloacele fixe achiziționate nu sunt utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, se va acoperi doar amortizarea acestora pentru perioada de implementare a proiectului, fără a se depăși 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate.(3) Cel mult 5% din totalul finanțării nerambursabile se poate acorda ca sumă forfetară pentru cheltuieli indirecte eligibile cum sunt: chirii pentru spațiile în care își desfășoară activitatea beneficiarul, consumabile asociate cu managementul proiectului, costuri pentru comunicații telefonice sau internet, cheltuieli cu energia electrică.(4) Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.(5) Solicitantul are obligația de a preciza în cuprinsul cererii de finanțare și de a justifica în raportul final de activitate toate informațiile privind caracterul neeconomic sau, după caz, economic al activităților din cadrul proiectului cultural¸ încadrarea finală constituind clauză distinctă în contractul de finanțare, opozabilă acestuia în situația constatării de către autoritatea finanțatoare a intenției frauduloase și care atrage rezilierea de drept a contractului de finanțare.(6) Pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea realizării de activități economice, autoritatea finanțatoare trebuie să elaboreze scheme de ajutor de stat/de minimis înainte de acordarea finanțării, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 7-15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în cazul în care finanțările nerambursabile implică ajutor de stat/de minimis, cheltuielile eligibile vor fi cele prevăzute în schema elaborată de autoritatea finanțatoare.(8) Din finanțările nerambursabile acordate potrivit prezentei ordonanțe nu pot fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli, neeligibile:a) cheltuieli efectuate de solicitant anterior semnării contractului de finanțare;b) cheltuieli pentru contractarea creditelor aferente surselor complementare de finanțare, cheltuielile bancare, comisioanele, diferențele de curs valutar; (la 03-11-2022, Litera b) din Alineatul (8) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) c) taxa pe valoarea adăugată în cazul beneficiarilor plătitori de TVA, precum și orice alte taxe, cu excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. d); (la 03-11-2022, Litera c) din Alineatul (8) , Articolul 4 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) d) dobânda și alte comisioane aferente creditelor;e) achiziția de echipamente secondhand;f) amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;g) costurile pentru operarea investiției;h) sumele rezultate din diferențele de curs valutar;i) costuri de amortizare, cu excepția situației prevăzute la alin. (2);j) contribuția în natură, cu excepția situației prevăzute la art. 2 alin. (7) lit. d);k) cheltuieli de leasing. (la 20-06-2022, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 10-02-2008, Art. 5 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 6(1) Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de contracte de finanțare încheiate între autoritatea finanțatoare și beneficiari.(2) Finanțările nerambursabile se acordă în tranșe, prin virament bancar, din bugetul autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe baza cererii de plată sau, după caz, a facturii emise de acesta pentru fiecare tranșă. (la 08-07-2023, Alineatul (2), Articolul 6, Capitolul I a fost modificat de Punctul 4., Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 196 din 4 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 5 iulie 2023 ) (3) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc în contractul de finanțare, în funcție de etapele de realizare ale proiectului cultural, prima tranșă fiind plătibilă la cererea beneficiarului, la semnarea contractului de finanțare.(4) Următoarele tranșe se acordă după verificarea:a) progresului activităților, în baza raportului depus de beneficiar; (la 03-11-2022, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) b) eligibilității cheltuielilor efectuate de beneficiar din tranșa anterioară, în baza raportului financiar și a documentelor justificative prezentate de acesta.(5) Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării.(6) La justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă, cheltuielile eligibile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) și, după caz, alin. (8) trebuie să corespundă, cumulativ, următoarelor cerințe:a) să fie efectuate între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă cu autoritatea finanțatoare și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului; (la 03-02-2024, Litera a), Alineatul (6), Articolul 6, Capitolul I a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 20 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 ) b) să fie necesare realizării proiectului cultural;c) să respecte dispozițiile incidente din legislația națională și, după caz, a Uniunii Europene, aplicabile în materie;d) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului. (la 20-06-2022, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 6^1În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorității finanțatoare documentele justificative pentru ultima tranșă, precum și raportul final de activitate. (la 03-02-2024, Articolul 6^1, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA nr. 20 din 31 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2024 )  +  Articolul 6^2(1) Nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin contractele de finanțare atrage obligarea acestora la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condițiile legii.(2) În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranșă și a rapoartelor tehnice, autoritatea finanțatoare are obligația de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile, prevăzute la art. 4.(3) În cazul finanțării considerate ajutor de stat/de minimis, recuperarea se face cu respectarea procedurii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar dobânda se va calcula conform Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(4) Finanțarea nerambursabilă acordată pentru realizarea, în cadrul proiectului cultural, a unor activități cu caracter neeconomic nu intră sub incidența normelor privind ajutorul de stat, caz în care este necesară organizarea evidenței contabile separate pentru aceste tipuri de activități. (la 20-06-2022, Articolul 6^2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 6^3(1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile este supus controlului autorității finanțatoare în condițiile prevăzute în reglementarea proprie privind organizarea sesiunilor de finanțare nerambursabilă, elaborate și aprobate cu respectarea legislației incidente, precum și al instituțiilor cu atribuții în verificarea modului de utilizare a fondurilor publice.(2) Reglementarea prevăzută la alin. (1) și, după caz, contractul de finanțare vor cuprinde clauze privind obligațiile beneficiarului și ale autorității finanțatoare cu privire la verificarea modului de utilizare a fondurilor publice și, după caz, a respectării normelor incidente în materia acordării ajutorului de stat.(3) Autoritatea finanțatoare are obligația înscrierii în registru a situațiilor de încălcare a clauzelor contractuale prin utilizarea neconformă a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile. (la 20-06-2022, Articolul 6^3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 10-02-2008, Art. 7 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 10-02-2008, Art. 8 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Capitolul II Proceduri de acordare a finanțărilor nerambursabile (la 10-02-2008, Cap. II a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 9Sesiunea de selecție a cererilor de finanțare se desfășoară în următoarele etape:a) publicarea anunțului privind sesiunea de selecție;b) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție;c) evaluarea și selecția cererilor de finanțare;d) comunicarea publică a rezultatului selecției;e) soluționarea contestațiilor;f) comunicarea publică a rezultatului final al selecției. (la 20-06-2022, Articolul 9 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 10(1) Autoritatea finanțatoare are obligația afișării pe pagina de internet dedicată comunicării informațiilor de interes public următoarele informații privind acordarea finanțărilor nerambursabile:a) regulile privind organizarea sesiunii de finanțare nerambursabilă și desfășurare a activității comisiilor de selecție și a celor de soluționare a contestațiilor;b) ghidul solicitantului;c) valoarea totală a fondurilor alocate sesiunii de selecție și/sau programului sau, după caz, programelor de finanțare din cadrul acesteia, cu precizarea limitei superioare a finanțării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect;d) criteriile de selecție;e) lista solicitanților, cu precizarea proiectelor culturale și a sumelor solicitate;f) lista beneficiarilor, cu precizarea rezumatului proiectelor culturale și a valorii finanțării nerambursabile acordate;g) valoarea finanțării nerambursabile decontate;h) componența nominală a comisiei de selecție.(2) Informațiile publice se afișează în succesiunea etapelor procedurale de acordare a finanțărilor nerambursabile, cu respectarea următoarelor reguli:a) informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d): cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea cererilor de finanțare;b) informațiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-h): conform reglementărilor aprobate la nivelul autorității finanțatoare, fără depășirea unui termen rezonabil, de cel mult 3 zile lucrătoare de la încheierea respectivei etape.(3) Autoritatea finanțatoare are obligația introducerii în registru a informațiilor prevăzute la:a) alin. (2) lit. a) - în ziua afișării acestora pe pagina de internet;b) alin. (2) lit. b) - în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la afișarea pe pagina de internet.(4) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1)-(3) atrage răspunderea în condițiile legii.(5) Dispozițiile prezentului articol se aplică corespunzător și în cazul atribuirii finanțărilor nerambursabile în condițiile prevăzute de art. 1^2 alin. (3)-(5).(6) În situațiile în care întârzierea sesiunii de selecție periclitează implementarea proiectelor culturale și/sau alte situații de natură a prejudicia interesul public, autoritatea finanțatoare poate reduce numărul de zile prevăzute la alin. (2) lit. a) cu cel mult jumătate.(7) Situația excepțională prevăzută la alin. (6) și motivarea acesteia se aduc la cunoștința publică prin grija autorității finanțatoare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentului articol.(8) Enumerarea de la alin. (1) nu are caracter limitativ. (la 20-06-2022, Articolul 10 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 11(1) Pentru a putea participa la selecție, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înființată în conformitate cu prevederile legale;b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;c) a respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare.(2) Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica întrunirea de către solicitanți a condițiilor de participare la selecție.(3) Autoritatea finanțatoare poate cere solicitantului toate documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condițiilor prevăzute la alin (1).(4) În cazul solicitanților persoane fizice sau persoane juridice străine, autoritatea finanțatoare are obligația de a lua în considerare documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor de participare la selecție, potrivit legislației din țara de cetățenie, respectiv de înregistrare a solicitantului persoană juridică. (la 10-02-2008, Art. 11 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 12(1) Selecția proiectelor culturale pe baza cererilor de finanțare nerambursabilă se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare.(2) Comisiile de selecție sunt alcătuite din:a) reprezentanți ai autorității finanțatoare; Notă
  Conform alineatului (3) al articolului VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022, în aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă în domeniul culturii, structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 pot numi în comisiile de selecție a cererilor de acordare de finanțări nerambursabile reprezentanți ai Asociației și/sau ai Ministerului Culturii.
  b) specialiști cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție.
  (3) Specialiștii prevăzuți la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității.(4) Stabilirea numărului de membri ai comisiei de selecție și numirea acestora se fac prin actul administrativ emis de către autoritatea finanțatoare: ordin, decizie sau hotărâre, după caz.(5) Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștința publică numai după încheierea sesiunii de selecție.(6) Pentru fiecare sesiune de selecție, specialiștii prevăzuți la alin. (2) lit. b) sunt selectați de către autoritatea finanțatoare din baza proprie de date constituită din candidaturile depuse la anunțul public de recrutare sau, după caz, din secțiunea dedicată a registrului, cu respectarea principiului transparenței.(7) La desemnarea comisiilor de selecție, autoritatea finanțatoare are obligația de a asigura înlocuirea a cel puțin o treime din specialiștii sesiunii precedente. (la 03-11-2022, Alineatul (7) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (la 20-06-2022, Articolul 12 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )
   +  Articolul 13(1) Selecția proiectelor culturale se realizează în baza clasamentului punctajelor finale, rezultate în urma evaluării cererilor de finanțare nerambursabilă, pe baza criteriilor stabilite de autoritatea finanțatoare conform art. 1^3 alin. (2).(2) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei.(3) Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru cererile de finanțare selectate, în baza clasamentului final, în limita bugetului alocat sesiunii/programului de finanțare.(4) Autoritatea finanțatoare nu poate diminua valoarea finanțării nerambursabile solicitată per proiect cultural, cu excepția situațiilor în care:a) în devizul proiectului sunt identificate cheltuieli neeligibile;b) valoarea solicitată depășește limita superioară a finanțării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect, dacă regulile autorității finanțatoare privind organizarea sesiunii de finanțare nerambursabilă nu impun eliminarea cererii de finanțare în etapa de verificare a îndeplinirii condițiilor de participare la selecție; (la 03-11-2022, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) c) proiectul se situează pe ultimul loc din clasamentul final - în vederea încadrării în bugetul alocat sesiunii/programului de finanțare. (la 20-06-2022, Articolul 13 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 14(1) Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora a rezultatului selecției.(2) Contestațiile se soluționează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor. (la 20-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 ) (la 10-02-2008, Art. 14 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 15(1) În vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității se înființează comisii de soluționare a contestațiilor, constituite în conformitate cu prevederile art. 12.(2) În componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut parte din comisiile de selecție. (la 10-02-2008, Art. 15 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 16(1) Organizarea și desfășurarea activității comisiilor de selecție și a celor de soluționare a contestațiilor, precum și conținutul anunțului public prevăzut la art. 10 se stabilesc prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorității finanțatoare.(2) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecție și membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, primesc o indemnizație al cărei cuantum este stabilit prin actele administrative prevăzute la alin. (1). Notă
  Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022, astfel cum a fost modificat de Punctul 20, Articolul Unic din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022, prevede:
  Articolul III(1) Procedurile de selecție a proiectelor culturale, precum și cele de soluționare a contestațiilor, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi supuse prevederilor legale aplicabile la data demarării lor, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.(2) Executarea contractelor de finanțare nerambursabilă aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență are loc în conformitate cu dispozițiile legale și regulamentare aplicabile la data semnării acestora de către autoritatea finanțatoare.(3) Cuantumul indemnizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 28 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește per proiect evaluat, de către autoritatea finanțatoare, cu încadrarea în bugetul alocat, în limita a cel puțin 10% și cel mult 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, și se aprobă prin act administrativ emis de ordonatorul de credite.(4) Pentru fiecare sesiune/program de finanțare autoritatea finanțatoare stabilește și aduce la cunoștință publică modalitatea de transmitere a documentelor scrise prevăzute la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.
  (la 31-10-2008, Art. 16 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )
   +  Articolul 17(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea determinate de aplicarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță se fac sub formă de document scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii/transmiterii și al primirii.(3) Documentele scrise vor fi transmise prin oricare dintre următoarele forme:a) electronică;b) scrisoare prin poștă;c) telefax.(4) Documentele scrise, transmise prin formele prevăzute la alin. (3) lit. a) și c), trebuie confirmate de primire. (la 10-02-2008, Art. 17 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )
   +  Capitolul III Administrația Fondului Cultural Național (la 10-02-2008, Cap. III a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 18(1) Prezentul capitol cuprinde dispoziții speciale referitoare la finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale din bugetul Fondului Cultural Național, gestionat de Administrația Fondului Cultural Național, instituție publică cu personalitate juridică, care este organizată și funcționează în subordinea Ministerului Culturii, denumită în continuare Administrația. (la 20-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 ) (2) Administrația este finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.(3) Excedentul rezultat din execuția bugetului Administrației se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de la acesta.(4) Sediul Administrației este în municipiul București, str. Barbu Delavrancea nr. 57, sectorul 1. (la 20-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 ) (la 10-02-2008, Art. 18 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 19(1) Organizarea și funcționarea Administrației se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(2) Administrația este condusă de un director numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii.(3) Directorul conduce întreaga activitate a Administrației, pe care o reprezintă în raporturile cu persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate.(4) În exercitarea atribuțiilor sale directorul emite decizii. (la 10-02-2008, Art. 19 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 20(1) Directorul Administrației este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel:a) 2 membri - Ministerul Culturii și Cultelor;b) un membru - Institutul Cultural Român;c) un membru - Consiliul Minorităților Naționale;d) 7 membri numiți de ministrul culturii și cultelor pe baza propunerilor formulate de organizațiile neguvernamentale din domeniul culturii, astfel încât să se asigure o reprezentare proporțională a tuturor domeniilor culturii.(2) Consiliul Administrației are următoarele atribuții principale:a) stabilește strategia și prioritățile de finanțare ale Fondului Cultural Național;b) avizează pentru fiecare sesiune de selecție:(i) propunerile privind componența comisiilor de selecție a cererilor de finanțare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor în vederea constituirii acestora cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 16;(ii) ghidul solicitantului. (la 20-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 ) (3) Membrii consiliului sunt numiți pe o perioadă de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, și sunt remunerați pentru activitatea depusă pe bază de convenții civile, încheiate în condițiile legii.(4) Remunerația prevăzută la alin. (3) nu va putea depăși anual cuantumul salariului lunar al directorului Administrației Fondului Cultural.(5) Membrilor consiliului li se pot deconta cheltuielile de cazare și transport, în condițiile legii. (la 06-09-2016, Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 6 septembrie 2016. ) (la 31-10-2008, Art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )  +  Articolul 21(1) Fondul Cultural Național este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor culturale, ale cărui venituri proprii provin din următoarele contribuții:a) o cotă de 5% din încasările operatorilor economici care realizează, în vederea comercializării, reproduceri, copii sau mulaje realizate, în condițiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;b) o cotă de 5% din încasările din comisioane, realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitație publică, a bunurilor culturale mobile;c) o cotă de 2% din încasările realizate de agențiile imobiliare din intermedierea vânzării imobilelor monumente istorice;d) o cotă de 20% din încasările realizate de operatorii economici din distribuirea de servicii de programe de televiziune, prin retransmisie care conțin fonograme sau videograme a căror vizionare nu este recomandată minorilor, respectiv din vânzarea sau închirierea unor asemenea fonograme; (la 03-11-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) e) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărților poștale ilustrate, afișelor, posterelor și imaginilor autocolante, altele decât cele prevăzute la lit. a);f) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care organizează târguri și expoziții pentru care se percepe taxă de vizitare, cu excepția celor pentru care se datorează timbrul monumentelor istorice în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a muzeelor și galeriilor de artă; (la 03-11-2022, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;h) o cotă de 0,1% din încasările realizate de operatorii economici din activități economice desfășurate în incinta imobilelor având regim juridic de monumente istorice proprietate publică și/sau privată, cu excepția:(i) activităților cu scop educativ, cultural și farmaceutic;(ii) încasărilor din activități pentru care se datorează timbrul monumentelor istorice în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 08-07-2023, Litera h), Alineatul (1), Articolul 21, Capitolul III a fost modificată de Punctul 5., Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 196 din 4 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 5 iulie 2023 ) i) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din derularea de activități de bâlciuri, parcuri de distracții și alte activități recreative și distractive; (la 03-11-2022, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care își desfășoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;k) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conținut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;l) cota prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;m) cota prevăzută la art. 26 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;n) o cotă de 0,5% din devizul general al investițiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcțiile amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz; (la 03-11-2022, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) o) fonduri obținute în cadrul colaborării internaționale;p) donații, legate sau alte liberalități;q) sponsorizări;r) dobânda aferentă disponibilităților aflate în bugetul Fondului Cultural Național;s) o cotă de 2% din încasările Companiei Naționale Loteria Română - S.A.;ș) alte venituri dobândite în condițiile legii.t) o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, inclusiv pentru activitățile organizate în mediul online. (la 03-11-2022, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul III a fost completat de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (2) Bunurile culturale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt cele prevăzute la art. 3 și următoarele din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-11-2022, Alineatul (2) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (3) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică asupra încasărilor/veniturilor/comisioanelor din care s-a dedus TVA aferentă, după caz. (la 08-07-2023, Alineatul (3), Articolul 21, Capitolul III a fost modificat de Punctul 5., Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 196 din 4 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 5 iulie 2023 ) (4) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii și vor fi folosite pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe.(5) Din veniturile prevăzute la alin. (1), Administrația poate utiliza, în baza bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat și monitorizat anual de către ordonatorul principal de credite, un cuantum de cel mult 1% pentru cheltuieli proprii, generate de administrarea Fondului, acordarea și monitorizarea finanțărilor nerambursabile. (la 20-06-2022, Articolul 21 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 22(1) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 se calculează lunar de către plătitori și se varsă de către aceștia în bugetul Fondului Cultural Național, până la data de 15 a lunii următoare.(2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) se rețin și se varsă de către operatorii rețelelor de comunicații electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) se calculează și se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) se calculează și se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.(3) Modul de stabilire, vărsare și gestionare a sumelor aferente cotelor menționate la art. 21 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Declarația lunară privind obligația de plată la Fondul Cultural Național și ordinul de plată al contribuției vor conține la explicații și codul obligației de plată, cod ce va fi utilizat și de administrațiile fiscale pentru fișa plătitorului.(5) În cazul în care obiectul/domeniul de activitate al unui operator economic intră sub incidența a două sau mai multor obligații de plată prevăzute la art. 21 alin. (1), operatorul economic în cauză datorează contribuția cu valoarea cea mai mare. (la 03-11-2022, Alineatul (5) din Articolul 22 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (la 31-10-2008, Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 199 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )  +  Articolul 23(1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) atrage perceperea de dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dobânzile și penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul Cultural Național. (la 20-06-2022, Articolul 23 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 24(1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei.(2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. (la 10-02-2008, Art. 24 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 25(1) Utilizarea sumelor colectate la bugetul Fondului Cultural Național se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) În vederea eficientizării colectării contribuțiilor prevăzute la art. 21 alin. (1), Administrația are următoarele obligații:a) să implementeze o evidență electronică a contributorilor și actualizării permanente a propriei baze de date;b) să creeze o infrastructură în vederea notificării debitorilor și pentru urmărirea recuperării creanțelor;c) să elaboreze și să actualizeze permanent mecanismele de comunicare în scopul conștientizării contributorilor privind obligațiile de plată ce le revin;d) să solicite sprijinul autorităților și instituțiilor publice și al organelor de specialitate din subordinea/de sub autoritatea acestora, cu competențe în colectarea de taxe și impozite, precum și al instituțiilor abilitate în auditarea și/sau controlarea respectării obligațiilor legale a contributorilor de drept privat și public. (la 20-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 ) (3) Ministerul Culturii și instituțiile din subordinea/de sub autoritatea sa, la solicitarea Administrației, acordă sprijinul necesar în vederea exercitării unui control permanent asupra contribuțiilor colectate, vizând, urmărind în principal, următoarele obiective:a) determinarea corectă a valorii contribuției la constituirea Fondului Cultural Național;b) virarea integrală și la termen a sumei datorate;c) stabilirea eventualelor diferențe între sumele vărsate și cele datorate, conform prevederilor legale. (la 20-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 ) (4) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului Fondului Cultural Național se reportează în anul următor.(5) În vederea completării constante a bazei de date deținute de către Administrație și/sau de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Oficiul Național al Registrului Comerțului va pune la dispoziția acestora, gratuit, baza de date actualizată, care conține elementele de identificare pentru operatorii economici prevăzuți la art. 21 alin. (1). (la 20-06-2022, Alineatul (5) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 ) (la 10-02-2008, Art. 25 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 26Finanțările nerambursabile se acordă de către Administrație exclusiv pe bază de selecție publică de cereri de finanțare, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 1^1. (la 20-06-2022, Articolul 26 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 27Acordarea finanțărilor nerambursabile de către Administrație se face cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei ordonanțe privind organizarea sesiunilor de selecție, obligațiile și regulile aplicabile autorității finanțatoare și solicitanților, respectiv beneficiarilor. (la 20-06-2022, Articolul 27 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 28(1) Comisiile de selecție constituite la nivelul Administrației sunt organizate conform prevederilor art. 12, cu excepția dispozițiilor alin. (2), fiind alcătuite din experți independenți cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea de proiecte culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție.(2) Organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a proiectelor culturale și de soluționare a contestațiilor se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului culturii.(3) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecție și membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor primesc într-o sesiune de evaluare o indemnizație, plătibilă din bugetul Fondului Cultural Național, al cărei cuantum se aprobă prin decizie a directorului Administrației. (la 03-11-2022, Alineatul (3) din Articolul 28 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (la 20-06-2022, Articolul 28 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 ) Notă
  Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022, astfel cum a fost modificat de Punctul 20, Articolul Unic din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022, prevede:
  Articolul III(1) Procedurile de selecție a proiectelor culturale, precum și cele de soluționare a contestațiilor, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi supuse prevederilor legale aplicabile la data demarării lor, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.(2) Executarea contractelor de finanțare nerambursabilă aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență are loc în conformitate cu dispozițiile legale și regulamentare aplicabile la data semnării acestora de către autoritatea finanțatoare.(3) Cuantumul indemnizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 28 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește per proiect evaluat, de către autoritatea finanțatoare, cu încadrarea în bugetul alocat, în limita a cel puțin 10% și cel mult 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, și se aprobă prin act administrativ emis de ordonatorul de credite.(4) Pentru fiecare sesiune/program de finanțare autoritatea finanțatoare stabilește și aduce la cunoștință publică modalitatea de transmitere a documentelor scrise prevăzute la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.
   +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale (la 10-02-2008, Cap. IV a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008. )  +  Articolul 29Finanțarea proiectelor culturale prin programul strategic de finanțare se face conform dispozițiilor actelor normative adoptate în acest scop și, după caz, ale procedurilor elaborate în aplicarea lor, cu respectarea principiilor prezentei ordonanțe. (la 03-11-2022, Articolul 29 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 )  +  Articolul 29^1Dispozițiile art. 4 sunt aplicabile și în cazul:a) proiectelor culturale proprii ale autorităților finanțatoare organizate, desfășurate, finanțate în țară și străinătate;b) proiectelor culturale organizate și desfășurate de instituții publice din subordinea autorităților finanțatoare, în țară și străinătate, finanțate din subvenții de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz;c) proiectelor culturale pentru care se acordă finanțări nerambursabile în conformitate cu dispozițiile art. 1^2 alin. (3)-(5);d) proiectelor culturale pentru care se acordă finanțări nerambursabile în conformitate cu dispozițiile art. 29. (la 20-06-2022, Articolul 29^1 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 29^2Abrogat. (la 20-06-2022, Articolul 29^2 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 29^3Abrogat. (la 20-06-2022, Articolul 29^3 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 30Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. j) și ale art. 11 alin. (1) lit. a), în cadrul sesiunilor de finanțare, autoritatea finanțatoare poate derula programe de finanțare destinate solicitanților persoane fizice: burse de studii/creație, stagii de formare sau granturi de călătorie, inclusiv rezidențe artistice, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei ordonanțe și ale reglementărilor elaborate și aprobate la nivelul respectivei autorități finanțatoare. (la 20-06-2022, Articolul 30 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 31(1) Dispozițiile din actele normative referitoare la stabilirea acțiunilor și a categoriilor de cheltuieli, a criteriilor, a prevederilor și a limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice nu sunt aplicabile proiectelor culturale finanțate în condițiile prezentei ordonanțe.(2) În derularea proiectelor culturale, pentru plata onorariilor artiștilor și/sau participanților internaționali, beneficiarii finanțărilor nerambursabile pot efectua plata, până la cel mult 90% din valoarea onorariului, prin ordin/dispoziție de plată valutară externă, acreditive sau în orice altă formă garantată de instituțiile bancare ale părților contractante, diferența urmând a fi plătită după confirmarea executării obligațiilor contractuale. (la 03-11-2022, Articolul 31 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 18, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (la 20-06-2022, Articolul 31 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 32Cheltuielile care se efectuează de către instituțiile publice din titlul de cheltuieli «Bunuri și servicii», cu excepția bunurilor de natura obiectelor de inventar, și care sunt destinate organizării și/sau desfășurării proiectelor culturale se prevăd în bugetele instituțiilor publice organizatoare la alineatul bugetar «20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii. (la 20-06-2022, Articolul 32 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 33Registrul național al finanțărilor nerambursabile din domeniul culturii este înființat și administrat în format electronic de Ministerul Culturii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022 și estimările pe anul 2023. (la 20-06-2022, Capitolul IV a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Dăianu
  --------