HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 23 decembrie 2010 (*actualizată*)privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08(actualizată până la data de 22 februarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.022/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.738/2005 , (CE) nr. 698/2006 şi (CE) nr. 377/2008 în ceea ce priveşte clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor (ISCO),în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă structura Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 1^1Clasificarea ocupaţiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea şi codificarea ocupaţiilor din economia României.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 1^2La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii: a) principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică; b) principiul omogenităţii în constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se foloseşte un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educaţie şi formare profesională; nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile; gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi; felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate; c) principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat; d) principiul actualităţii, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării şi economicităţii folosirii codurilor; e) principiul stabilităţii pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiţii de dezvoltare economico-socială; f) principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice şi activităţi, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naţionale şi internaţionale.------------Art. 1^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 1^3COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează: a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9; b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9; c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9; d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9; e) nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupaţie; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.------------Art. 1^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 1^4Orice ocupaţie are un cod format din 6 cifre, astfel: a) prima cifră corespunde codului grupei majore; b) primele două cifre corespund codului subgrupei majore; c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore; d) primele 4 cifre corespund codului grupei de bază; e) ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupaţiei.------------Art. 1^4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 1^5COR cuprinde următoarele 10 grupe majore: a) grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori; b) grupa majoră 2: Specialişti în diverse domenii de activitate; c) grupa majoră 3: Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic; d) grupa majoră 4: Funcţionari administrativi; e) grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor; f) grupa majoră 6: Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit; g) grupa majoră 7: Muncitori calificaţi şi asimilaţi; h) grupa majoră 8: Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente; i) grupa majoră 9: Muncitori necalificaţi; j) grupa majoră 0: Forţele armate.------------Art. 1^5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 2 (1) COR la nivel de ocupaţie, pentru grupele majore 1-9, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ocupaţiile specifice grupei majore 0, denumită "Forţele armate", se aprobă în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţiile aparţinând sistemului de apărare, ordine şi siguranţă publică.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 3Abrogat.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 4Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.  +  Articolul 5Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanţă cu modificările care se produc în structura economiei naţionale şi în legislaţia specifică în vigoare.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 5^1Prin actualizarea COR se înţelege ansamblul activităţilor care, după caz, au ca scop: a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii; b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii; c) redenumirea şi/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupaţii.------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.352.  +  Anexa STRUCTURAClasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază(conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08)1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori*Font 8*     11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice         111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice              1111 Legislatori, membri ai executivului              1112 Înalţi conducători ai administraţiei publice              1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale              1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate         112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi              1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi     12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial         121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ              1211 Conducători în domeniul financiar              1212 Conducători în domeniul resurselor umane              1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării              1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi                    în grupele de bază anterioare         122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare              1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing              1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice              1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării     13 Conducători de unităţi din industrie şi servicii         131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură              1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură              1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului         132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în              domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri              1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare              1322 Conducători de unităţi din industria extractivă              1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor              1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri         133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor              1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor         134 Conducători de unităţi de prestări servicii              1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului              1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii              1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă              1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale              1345 Conducători de unităţi de învăţământ              1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări              1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază                    anterioare     14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii         141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante              1411 Conducători de unităţi hoteliere              1412 Conducători de restaurante         142 Conducători de unităţi din domeniul comerţului              1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului         143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii              1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale              1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de                    bază anterioare    2 Specialişti în diverse domenii de activitate     21 Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei         211 Specialişti în fizică şi ştiinţa pământului              2111 Fizicieni şi astronomi              2112 Meteorologi              2113 Chimişti              2114 Geologi şi geofizicieni         212 Matematicieni, actuari şi statisticieni              2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni         213 Specialişti în ştiinţele vieţii              2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi              2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit              2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului         214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)              2141 Ingineri tehnologi şi de producţie              2142 Ingineri constructori              2143 Ingineri în domeniul protecţiei mediului              2144 Ingineri mecanici              2145 Ingineri chimişti              2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi              2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare         215 Ingineri în electrotehnologie              2151 Ingineri electricieni              2152 Ingineri electronişti              2153 Ingineri în domeniul telecomunicaţiilor         216 Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri              2161 Arhitecţi constructori              2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic              2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte              2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului              2165 Cartografi şi topografi              2166 Designeri grafică şi multimedia     22 Specialişti în domeniul sănătăţii         221 Medici              2211 Medici de medicină de familie/medicină generală              2212 Medici specialişti         222 Asistenţi medicali generalişti şi moaşe              2221 Asistenţi medicali generalişti              2222 Moaşe         223 Practicieni de medicină complementară/alternativă              2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă         224 Paramedici              2240 Paramedici         225 Medici veterinari              2250 Medici veterinari         226 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii              2261 Medici dentişti              2262 Farmacişti              2263 Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale              2264 Fizioterapeuţi              2265 Dieteticieni şi nutriţionişti              2266 Audiologi şi specialişti în logopedie              2267 Optometrişti şi opticieni              2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare     23 Specialişti în învăţământ         231 Profesori universitari şi asimilaţi              2310 Profesori universitari şi asimilaţi         232 Profesori în învăţământul profesional              2320 Profesori în învăţământul profesional         233 Profesori în învăţământul secundar              2330 Profesori în învăţământul secundar         234 Profesori în învăţământul primar şi preşcolar              2341 Profesori în învăţământul primar              2342 Educatori în învăţământul preşcolar         235 Alţi specialişti în învăţământ              2351 Specialişti în metodologie didactică              2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale              2353 Alţi instructori-formatori de limbi străine              2354 Alţi instructori-formatori de muzică              2355 Alţi instructori-formatori de artă              2356 Instructori-formatori în tehnologia informaţiei              2359 Specialişti în învăţământ neclasificaţi în grupele de bază anterioare     24 Specialişti în domeniul administrativ-comercial         241 Specialişti în domeniul financiar              2411 Contabili              2412 Specialişti şi consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor              2413 Analişti financiari         242 Specialişti în domeniul administrativ              2421 Analişti de management şi organizare              2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative              2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal              2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului              2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare------------    Grupa de bază 2429 din anexă a fost introdusă de lit. a) a pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.         243 Specialişti în vânzări, marketing şi relaţii publice              2431 Specialişti în publicitate şi marketing              2432 Specialişti în relaţii publice              2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC)              2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor     25 Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor         251 Analişti programatori în domeniul software              2511 Analişti de sistem              2512 Proiectanţi de software              2513 Proiectanţi de sisteme web şi multimedia              2514 Programatori de aplicaţii              2519 Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază                    anterioare         252 Specialişti în baze de date şi reţele              2521 Designeri şi administratori de baze de date              2522 Administratori de sistem              2523 Specialişti în reţele de calculatoare              2529 Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioare     26 Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural         261 Specialişti în domeniul juridic              2611 Avocaţi              2612 Magistraţi              2619 Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare         262 Bibliotecari, arhivari şi curatori              2621 Arhivari şi curatori              2622 Bibliotecari şi specialişti în alte servicii de informare         263 Specialişti în domeniul social şi religios              2631 Economişti              2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi              2633 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice              2634 Psihologi              2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliere              2636 Specialişti în religie         264 Autori, jurnalişti şi lingvişti              2641 Autori şi asimilaţi              2642 Jurnalişti              2643 Traducători, interpreţi şi alţi lingvişti         265 Artişti creatori şi actori              2651 Specialişti în arte vizuale              2652 Muzicieni, cântăreţi şi compozitori              2653 Dansatori şi coregrafi              2654 Regizori şi producători de film, teatru şi alte spectacole              2655 Actori              2656 Crainici la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare              2659 Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioare    3 Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic     31 Specialişti asimilaţi în ştiinţă şi inginerie         311 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti              3111 Tehnicieni în domeniul chimiei şi fizicii              3112 Tehnicieni constructori              3113 Tehnicieni electricieni şi energeticieni              3114 Tehnicieni în electronică              3115 Tehnicieni mecanici              3116 Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimie              3117 Tehnicieni mineri şi metalurgişti              3118 Tehnicieni proiectanţi              3119 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare         312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţii              3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă              3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare              3123 Controlori-supraveghetori în construcţii         313 Tehnicieni controlori de procese industriale              3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice              3132 Operatori incineratoare şi uzine de tratare a apei              3133 Controlori uzine de prelucrare chimică              3134 Operatori în uzine de rafinare a ţiţeiului şi a gazelor naturale              3135 Controlori în procesul de producţie metalurgică              3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificaţi în grupele de bază                    anterioare         314 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi              3141 Tehnicieni în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină)              3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii              3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii         315 Controlori şi operatori pentru trafic naval şi aerian              3151 Mecanici navali              3152 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave              3153 Piloţi de avioane şi alţi specialişti asimilaţi              3154 Controlori de trafic aerian              3155 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian     32 Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii         321 Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceutic              3211 Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament              3212 Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologie              3213 Tehnicieni şi asistenţi de farmacie              3214 Tehnicieni de protetică medicală şi dentară         322 Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţi              3221 Surori medicale              3222 Surori puericultoare         323 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative              3230 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative         324 Tehnicieni şi asistenţi veterinari              3240 Tehnicieni şi asistenţi veterinari         325 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi              3251 Asistenţi şi terapeuţi în stomatologie              3252 Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate              3253 Lucrători în domeniul sănătăţii publice              3254 Tehnicieni în optică medicală              3255 Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapie              3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate              3257 Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi              3258 Lucrători pe ambulanţă              3259 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele                    de bază anterioare     33 Specialişti în servicii administrative şi asimilaţi         331 Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţi              3311 Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancar              3312 Ofiţeri de credite              3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţi              3314 Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi              3315 Evaluatori asigurări         332 Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionare              3321 Agenţi de asigurări              3322 Agenţi de vânzări              3323 Agenţi contractări şi achiziţii              3324 Brokeri comerciali         333 Agenţi de servicii comerciale              3331 Agenţi concesionari              3332 Organizatori de conferinţe şi evenimente              3333 Agenţi de recrutare şi contractori              3334 Agenţi şi administratori imobiliari              3339 Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare         334 Secretari administrativi şi specializaţi              3341 Coordonatori de birou              3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice              3343 Secretari executivi în domeniul administrativ              3344 Secretari în domeniul medical         335 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi              3351 Inspectori de vamă şi frontieră              3352 Inspectori fiscali              3353 Inspectori de asigurări sociale              3354 Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţii              3355 Inspectori de poliţie şi detectivi              3359 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi                    în grupele de bază anterioare     34 Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural         341 Alţi specialişti în domeniul juridic şi social              3411 Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi              3412 Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţi              3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi              3414 Personal didactic în învăţământul primar------------    Grupa de bază 3414 din anexă a fost introdusă de lit. b) a pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.              3415 Personal didactic în învăţământul preşcolar------------    Grupa de bază 3415 din anexă a fost introdusă de lit. b) a pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.              3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ------------    Grupa de bază 3416 din anexă a fost introdusă de lit. b) a pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.              3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare------------    Grupa de bază 3419 din anexă a fost introdusă de lit. b) a pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.116 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 24 decembrie 2013.         342 Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice              3421 Atleţi şi sportivi              3422 Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportului              3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi                    recreative         343 Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar              3431 Fotografi              3432 Designeri de interior şi decoratori              3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)              3434 Bucătari şefi              3435 Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural     35 Tehnicieni în informatică şi comunicaţii         351 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi              pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori              3511 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor              3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori              3513 Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme              3514 Tehnicieni web         352 Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziunii              3521 Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune              3522 Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţii    4 Funcţionari administrativi     41 Funcţionari cu atribuţii generale, inclusiv operatori la maşini de scris/calcul         411 Funcţionari cu atribuţii generale              4110 Funcţionari cu atribuţii generale         412 Secretari              4120 Secretari         413 Operatori la maşini de scris/calcul              4131 Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelor              4132 Operatori introducere date     42 Funcţionari în serviciul cu publicul         421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi              4211 Casieri de bancă şi asimilaţi              4212 Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţi              4213 Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancare              4214 Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţi         422 Agenţi în centre de informare              4221 Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj              4222 Funcţionari în centrele de informare              4223 Operatori centrale telefonice              4224 Recepţioneri în domeniul hotelier              4225 Funcţionari în birouri de informaţii              4226 Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier)              4227 Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă              4229 Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioare     43 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară         431 Funcţionari în gestiune economică şi administrativă              4311 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă              4312 Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurări              4313 Funcţionari în domeniul salarizării         432 Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transport              4321 Funcţionari în evidenţa stocurilor              4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei              4323 Funcţionari în transporturi     44 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ         441 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ              4411 Funcţionari bibliotecă              4412 Curieri şi sortatori corespondenţă              4413 Codificatori, corectori şi asimilaţi              4414 Copişti şi funcţionari asimilaţi              4415 Funcţionari pentru activităţi de secretariat              4416 Funcţionari în domeniul resurselor umane              4419 Lucrători în servicii-suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare    5 Lucrători în domeniul serviciilor     51 Lucrători în domeniul serviciilor personale         511 Însoţitori de zbor, conductori şi ghizi              5111 Însoţitori de zbor şi stewarzi              5112 Conductori în transporturi              5113 Ghizi         512 Bucătari              5120 Bucătari         513 Chelneri şi barmani              5131 Chelneri              5132 Barmani         514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi              5141 Coafori              5142 Cosmeticieni şi asimilaţi         515 Supraveghetori clădiri şi gospodării              5151 Personal de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere                    în birouri, hoteluri şi alte instituţii              5152 Administratori în gospodării individuale              5153 Administratori de clădiri         516 Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale              5161 Astrologi, prezicători şi asimilaţi              5162 Însoţitori şi valeţi              5163 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători              5164 Îngrijitori animale, inclusiv animale de companie              5165 Instructori conducere auto              5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de                    bază anterioare     52 Lucrători în domeniul vânzărilor         521 Vânzători stradali şi în pieţe              5211 Vânzători la standuri şi în pieţe              5212 Vânzători stradali de produse alimentare         522 Vânzători în magazine              5221 Vânzători în magazine              5222 Supraveghetori în magazine              5223 Asistenţi vânzări în magazine         523 Casieri şi vânzători de bilete              5230 Casieri şi vânzători de bilete         524 Alţi lucrători în domeniul vânzărilor              5241 Manechine şi asimilaţi              5242 Prezentatori produse              5243 Vânzători la domiciliu              5244 Vânzători în case de comenzi              5245 Lucrători în benzinării              5246 Lucrători în unităţi de alimentaţie publică              5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioare     53 Personal de îngrijire         531 Personal de îngrijire copii, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul              preşcolar, primar şi gimnazial              5311 Personal de îngrijire copii              5312 Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi                    gimnazial         532 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii              5321 Îngrijitori în domeniul sănătăţii              5322 Îngrijitori la domiciliu              5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază                    anterioare     54 Lucrători în servicii de protecţie         541 Lucrători în servicii de protecţie              5411 Pompieri              5412 Poliţişti              5413 Agenţi de penitenciare              5414 Paznici              5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare    6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit     61 Muncitori calificaţi în agricultură         611 Grădinari şi cultivatori              6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură              6112 Arboricultori şi pomicultori              6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură şi pepiniere              6114 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte         612 Crescători de animale              6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne              6122 Crescători de păsări              6123 Apicultori şi sericicultori              6129 Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare         613 Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale              6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale     62 Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare         621 Lucrători forestieri şi asimilaţi              6210 Lucrători forestieri şi asimilaţi         622 Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătorii              6221 Lucrători în culturi acvatice              6222 Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere              6223 Pescari în mări şi oceane              6224 Lucrători în domeniul vânătorii     63 Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu         (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)         631 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu              6310 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu         632 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu              6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu         633 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu              6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu         634 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv              culegători de produse agricole din flora spontană)              6340 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu                    (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)    7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi     71 Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni         711 Muncitori constructori şi asimilaţi              7111 Constructori de case              7112 Zidari şi asimilaţi              7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră              7114 Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţi              7115 Dulgheri şi tâmplari              7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare         712 Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţi              7121 Constructori de acoperişuri              7122 Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţi              7123 Ipsosari              7124 Montatori izolaţii              7125 Geamgii              7126 Instalatori şi montatori de ţevi              7127 Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare         713 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi              7131 Zugravi şi asimilaţi              7132 Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţi              7133 Curăţitori de faţade     72 Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi         721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţi              7211 Formatori şi miezuitori              7212 Sudori şi debitatori autogen              7213 Tinichigii-cazangii              7214 Constructori şi montatori de structuri metalice              7215 Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat         722 Forjori, matriţeri şi asimilaţi              7221 Forjori, fierari şi matriţeri              7222 Lăcătuşi şi asimilaţi              7223 Reglori şi operatori de maşini-unelte              7224 Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit         723 Mecanici de maşini şi utilaje              7231 Mecanici de autovehicule              7232 Mecanici de motoare de avioane              7233 Mecanici de maşini agricole şi industriale              7234 Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţi     73 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografi         731 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere              7311 Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor                    de precizie              7312 Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale              7313 Giuvaergii şi lucrători în metale preţioase              7314 Olari şi lucrători asimilaţi              7315 Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă)              7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramică              7317 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale              7318 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele                    şi materiale similare              7319 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în                    grupele de bază anterioare         732 Lucrători poligrafi              7321 Zeţari şi linotipişti              7322 Tipografi              7323 Legători şi lucrători finisare     74 Tehnicieni la echipamente electrice şi electronice         741 Montatori de echipamente electrice              7411 Electricieni construcţii şi asimilaţi              7412 Mecanici şi instalatori de echipamente electrice              7413 Montatori de linii electrice         742 Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţii              7421 Mecanici de echipamente electronice              7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor     75 Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi         lucrători asimilaţi         751 Muncitori calificaţi în industria alimentară              7511 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui              7512 Brutari, patiseri şi cofetari              7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate              7514 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor              7515 Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturi              7516 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun         752 Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţi              7521 Lucrători în tratarea lemnului              7522 Ebenişti şi asimilaţi              7523 Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemn         753 Lucrători în industria textilă şi confecţii              7531 Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieri              7532 Confecţioneri de şabloane şi tipare              7533 Lucrători în broderie şi asimilaţi              7534 Tapiţeri şi asimilaţi              7535 Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pielii              7536 Cizmari şi asimilaţi         754 Alţi muncitori calificaţi              7541 Scafandri              7542 Artificieri              7543 Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi)              7544 Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare şi dezinsecţie              7549 Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare    8 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente     81 Operatori la maşini şi instalaţii         811 Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor              8111 Mineri şi lucrători în carieră              8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor              8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului              8114 Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale         812 Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor              8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor              8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice         813 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotografice              8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice              8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice         814 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie              8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc              8142 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plastic              8143 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie         815 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din              textile, blănuri şi piele              8151 Operatori la maşini şi utilaje de filatură              8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat              8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor              8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile              8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor              8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei              8157 Operatori la maşini de spălat              8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor                    din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare         816 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare              8160 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor                    produse similare         817 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei              8171 Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei              8172 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului         818 Alţi operatori la maşini şi utilaje              8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică              8182 Fochişti la maşini cu abur şi cazane              8183 Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat              8189 Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioare     82 Asamblori         821 Asamblori              8211 Asamblori de maşini şi echipamente mecanice              8212 Asamblori de echipamente electrice şi electronice              8219 Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare     83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobile         831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi              8311 Mecanici de locomotivă              8312 Frânari, acari şi agenţi de manevră         832 Conducători autovehicule              8321 Conducători de motociclete              8322 Şoferi de autoturisme şi camionete         833 Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuze              8331 Şoferi de autobuze şi tramvaie              8332 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj         834 Operatori la instalaţii şi utilaje mobile              8341 Operatori de maşini agricole şi forestiere              8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere              8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi              8344 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate         835 Marinari, navigatori şi asimilaţi              8350 Marinari, navigatori şi asimilaţi    9 Muncitori necalificaţi     91 Personal casnic şi de serviciu         911 Personal casnic şi de serviciu la hoteluri şi birouri              9111 Personal casnic pentru curăţenie şi alte servicii (menajere)              9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii         912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine şi geamuri etc.              9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat              9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule              9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri              9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie     92 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit         921 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit              9211 Muncitori necalificaţi în culturi vegetale              9212 Muncitori necalificaţi în creşterea animalelor              9213 Muncitori necalificaţi în ferme mixte              9214 Muncitori necalificaţi în grădinărit şi horticultură              9215 Muncitori forestieri necalificaţi              9216 Muncitori necalificaţi în pescuit şi culturi acvatice     93 Muncitori necalificaţi în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi         transporturi         931 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi construcţii              9311 Muncitori necalificaţi în industria extractivă şi exploatările în carieră              9312 Muncitori necalificaţi în lucrări publice              9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de clădiri         932 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare              9321 Ambalatori              9329 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele                    de bază anterioare         933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi depozitarea mărfurilor              9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale              9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală              9333 Manipulanţi de marfă              9334 Manipulanţi de mărfuri la raft     94 Ajutori de bucătari         941 Ajutori de bucătari              9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip "fast food"              9412 Debarasatori     95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie         951 Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţi              9510 Prestatori de servicii "la minut" pentru populaţie şi asimilaţi         952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)              9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)     96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători necalificaţi         961 Muncitori în salubritate              9611 Muncitori necalificaţi în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile              9612 Sortatori de deşeuri              9613 Măturători şi asimilaţi         962 Alţi muncitori necalificaţi              9621 Curieri, comisionari şi hamali              9622 Muncitori necalificaţi pentru diverse servicii ocazionale              9623 Cititori de contoare şi încasatori              9624 Muncitori necalificaţi pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a                    lemnelor de foc              9629 Muncitori necalificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare    0 Forţele armate     01 Ofiţeri ai forţelor armate         011 Ofiţeri ai forţelor armate              0110 Ofiţeri ai forţelor armate     02 Subofiţeri ai forţelor armate         021 Subofiţeri ai forţelor armate              0210 Subofiţeri ai forţelor armate     03 Personal al forţelor armate, alte grade         031 Personal al forţelor armate, alte grade              0310 Personal al forţelor armate, alte grade--------------