CRITERII din 27 iunie 2008 (*actualizate*)referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă(actualizate până la data de 29 noiembrie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 noiembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009; ORDINUL nr. 202 din 9 februarie 2010 abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDINUL nr. 1.916 din 26 noiembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.Prin HOTĂRÂREA nr. 1.720 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009 a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare, unităţile emitente de tichete de masă sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de către Ministerul Finanţelor Publice, avându-se în vedere următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea biletelor de valoare.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către unităţile emitente de tichete de masă la data solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 1 milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului.3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masă, şi anume: a) asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu echipament şi cu alte mijloace fixe necesare pentru executarea tichetelor de masă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare; b) înscrierea elementelor de individualizare şi personalizare, precum şi înscrierea pe tichetele de masă a valorii nominale se vor realiza numai pe teritoriul României; c) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de masă (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul de masă este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia); d) existenţa spaţiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor de masă. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); e) conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor de masă distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special; f) mijloacele tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de masă pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora; g) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului; h) asigurarea transportului tichetelor de masă neutilizate, în condiţii de securitate;4. Unităţile emitente de tichete de masă nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat. Nu se consideră obligaţii restante: a) obligaţiile pentru care operatorii economici au obţinut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data autorizării; b) debitele suplimentare şi accesoriile aferente acestora, stabilite de organele de inspecţie fiscală şi care se află în diferite stadii de contestare sau judecată şi pentru care a fost dispusă suspendarea executării, în condiţiile legii; c) obligaţiile datorate şi neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanţele de judecată au dispus suspendarea executării silite.------------Pct. 4 a fost modificat de pct. 9 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.------------Pct. 5 a fost abrogat de pct. 10 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare vor prezenta distinct un angajament din care să rezulte că vor respecta toate prevederile dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la tichetele de masă, inclusiv criteriile care stau la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare.7. Pe baza prezentelor criterii, autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de un an. Unităţile emitente de tichete de masă vor solicita reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare.7^1. În situaţia în care un operator economic deţine autorizaţie de funcţionare pentru o locaţie şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoţită de documentele prevăzute la pct. 13 şi cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 3.------------Pct. 7^1 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.7^2. În situaţia menţionată la pct. 7^1, comisia va emite o autorizaţie de completare care va avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma «Autorizaţie de funcţionare», cuvântul «completare».------------Pct. 7^2 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.7^3. Operatorii economici care îşi schimbă sediul social sau denumirea ori renunţă la un punct de lucru au obligaţia de a solicita modificarea autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizaţie de funcţionare care va avea acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se va înscrie, sub sintagma «Autorizaţie de funcţionare», cuvântul «modificare».------------Pct. 7^3 a fost introdus de pct. 11 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.8. În cazul în care în activitatea desfăşurată de unităţile emitente se constată abateri de la prevederile legale în vigoare referitoare la tichetele de masă, comisia poate dispune suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni sau retragerea acesteia.------------Pct. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.9. Constatarea abaterilor se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice, prin organele cu atribuţii de control, sau de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 13 lit. g), care vor dispune măsuri de oprire a activităţii, informând totodată comisia în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare sau retragerii acesteia.------------Pct. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.------------Pct. 10 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.11. Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii, dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 13 lit. g).12. În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, comisia dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare. Retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produce efectele de la data comunicării deciziei.13. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare vor depune la direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice un dosar cu următorul conţinut: a) cererea de autorizare; b) un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte capitalul social subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 181 şi cod CAEN 6612), administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) certificatul emis de organele competente, care să ateste respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 4; d) adeverinţa emisă de către unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă; e) angajamentul unităţii emitente că prin contul sau subcontul bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar; f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţită de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii; g) nota de constatare întocmită de o echipă de specialişti, care să ateste existenţa cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi 6, compusă din:- un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;- un reprezentant al Direcţiei de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;- un reprezentant al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;- un reprezentant al Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;- un reprezentant al Direcţiei generale de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;- un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;- un reprezentant al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi.-----------------