CRITERII din 11 martie 2009referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de vacanță
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 9 iulie 2008    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, unitățile emitente de tichete de vacanță sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de Ministerul Finanțelor Publice, avându-se în vedere următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea biletelor de valoare.2. Capitalul social subscris și vărsat de unitățile emitente de tichete de vacanță la data solicitării autorizației de funcționare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerțului.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație pentru emiterea de tichete de masă și/sau de tichete-cadou și tichete de creșă, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă și pentru unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de vacanță, și anume:a) asigurarea cu personal de specialitate și dotarea cu echipament și cu alte mijloace fixe necesare pentru executarea tichetelor de vacanță;b) înscrierea elementelor de individualizare și personalizare, precum și înscrierea pe tichetele de vacanță a valorii nominale;c) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularități distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de vacanță (cel puțin cerneală fluorescentă care își schimbă culoarea în cazul în care tichetul de vacanță este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unității emitente, care conține cel puțin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate și valoarea nominală a acestuia;d) existența spațiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării și distrugerii tichetelor de vacanță. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de producție și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);e) conducerea evidenței tehnico-operative și contabile a tichetelor de vacanță distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;f) mijloacele tehnice necesare (rețea de calculatoare) și personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de vacanță pe tot circuitul său (execuție, păstrare, eliberare și utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea și utilizarea frauduloasă a acestora;g) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare și asigurarea protecției transportului;h) asigurarea transportului tichetelor de vacanță neutilizate, în condiții de securitate.5. Unitățile emitente de tichete de vacanță nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat. Nu se consideră obligații restante:a) obligațiile pentru care operatorii economici au obținut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data autorizării;b) debitele suplimentare și accesoriile aferente acestora, stabilite de organele de inspecție fiscală și care se află în diferite stadii de contestare sau judecată și pentru care a fost dispusă suspendarea executării, în condițiile legii;c) obligațiile datorate și neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanțele de judecată au dispus suspendarea executării silite.6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare vor prezenta distinct un angajament din care să rezulte că vor respecta toate prevederile dispozițiilor legale în vigoare referitoare la tichetele de vacanță, inclusiv criteriile care stau la baza eliberării autorizației de funcționare.7. Pe baza prezentelor criterii, autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de un an. Unitățile emitente de tichete de vacanță vor solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.8. În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 15 și cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.9. În situația menționată la pct. 8, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma "Autorizație de funcționare", cuvântul "completare".10. Operatorii economici care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma "Autorizație de funcționare", cuvântul "modificare".11. În cazul în care în activitatea desfășurată de unitățile emitente se constată abateri de la prevederile legale în vigoare referitoare la tichetele de vacanță, comisia poate dispune suspendarea autorizației de funcționare pe o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni sau retragerea acesteia.12. Constatarea abaterilor se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin organele cu atribuții de control, sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g), care vor dispune măsuri de oprire a activității, informând totodată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia.13. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității, dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g).14. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației își produce efecte de la data comunicării deciziei.15. Unitățile care solicită autorizație de funcționare vor depune la direcția de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice un dosar cu următorul conținut:a) cererea de autorizare;b) un certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte capitalul social subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 181 și cod CAEN 6612), administratorii, însoțit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;c) certificatul emis de organele competente, care să ateste respectarea condițiilor prevăzute la pct. 5;d) adeverința emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de vacanță;e) angajamentul unității emitente că prin contul sau subcontul bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de vacanță nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestuia/acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;g) nota de constatare întocmită de o echipă de specialiști, care să ateste existența cerințelor prevăzute la pct. 1-6, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției generale a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției generale de inspecție fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz;– un reprezentant al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți.16. Prin derogare de la prevederile pct. 3, unitățile care depun solicitări de autorizare până la data de 1 iunie 2009 și care dețin autorizație pentru emiterea de tichete de masă și/sau de tichete-cadou și tichete de creșă vor face dovada condiției de existență a unei valori minime a capitalului social subscris și vărsat, cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă și pentru unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă, în termen de 60 de zile de la data de valabilitate a autorizației. Neîndeplinirea prevederilor menționate anterior conduce la retragerea autorizațiilor emise.------------Pct. 1-16 din Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de vacanță au fost introduse de pct. 21 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009, având conținutul anexei 1 din acest act normativ.