HOTĂRÂRE nr. 1.235 din 6 decembrie 2010 (*actualizată*)privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar(actualizată până la data de 24 decembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 11 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 lit. d), art. 24 alin. (2) şi art. 25 alin. (1) din cartea I, titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă realizarea ghişeului virtual de plăţi, denumit "Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar" (SNEP), ca parte componentă a Sistemului electronic naţional (SEN), în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Implementarea, administrarea şi operarea SNEP se realizează de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. (2) Dezvoltarea SNEP se va realiza de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor. (3) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va asigura corelarea evoluţiei tehnice a SNEP cu dezvoltarea altor sisteme informatice ale autorităţilor publice, pentru evitarea paralelismelor şi asigurarea eficienţei economice.  +  Articolul 3 (1) Instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au obligaţia să se înregistreze în SNEP, pentru furnizarea informaţiilor privind cuantumul obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizează mijloace electronice de plată sau alte mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi pentru asigurarea accesului la o soluţie de plată electronică a acestora.---------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. (2) Monitorizarea modalităţii de implementare a mijloacelor de plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către Ministerul pentru Societatea Informaţională şi Ministerul Finanţelor Publice.---------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 4Instituţiile publice se pot înregistra oricând în SNEP.---------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 5 (1) Cheltuielile privind înregistrarea în SNEP şi interfaţarea, inclusiv cele aferente conectării la acesta, sunt suportate de către instituţiile publice. (2) Soluţia de interfaţare şi interconectare dintre platforma de plăţi şi sistemul bancar, respectiv dintre platforma de plăţi şi instituţiile publice se va stabili prin norme ce vor fi emise de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. (3) În cazul instituţiilor publice care nu deţin un sistem electronic de gestionare a taxelor şi impozitelor, după înscriere, utilizatorii vor avea posibilitatea de a efectua plăţi cu completarea individuală, manuală, a sumei şi a tipului de tranzacţie.  +  Articolul 6Procedura de înregistrare, standardele şi caracteristicile tehnice ale interfeţei de tranzacţionare online vor fi aprobate prin ordin emis de către ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7 (1) Condiţiile privind constituirea şi actualizarea în SNEP a informaţiilor referitoare la obligaţiile de plată ale contribuabililor, precum şi accesul la acestea vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Informaţiile minime şi obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabili, precum şi informaţiile minime şi obligatorii comunicate contribuabililor prin intermediul SNEP, aferente obligaţiilor de plată către instituţiile publice, se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) SNEP este o platformă de comunicaţii electronice deschisă către instituţiile de credit şi furnizorii de servicii de acceptare de plăţi electronice sau alte mijloace de plată stabilite potrivit art. 3 alin. (1).---------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. (2) Instituţiile publice prevăzute la art. 3 acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea), iar în cazul în care optează pentru plata impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar este necesar să îşi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, conform legislaţiei în vigoare.---------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 9 (1) Pentru încasarea taxelor şi impozitelor, fiecare instituţie publică va deschide la furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice, selectat conform art. 8 alin. (2), un cont colector unic. (2) Virarea sumelor încasate prin intermediul SNEP, din conturile colectoare ale instituţiilor publice deschise la furnizorii de servicii de acceptare plăţi electronice în conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului, se realizează zilnic, printr-o singură tranzacţie, în maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacţiilor. (3) Distribuirea sumelor din conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, se efectuează de către instituţiile publice prevăzute la art. 3 în termen de o zi lucrătoare de la data creditării contului colector deschis la Trezoreria Statului. (4) Virarea sumelor încasate prin mijloace de plată, altele decât cele privind plata online cu cardul, se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.---------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 10 (1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operaţiunile de tranzacţionare online cu cardul bancar, aferente încasării taxelor şi impozitelor prin intermediul SNEP, nu vor depăşi tarifele maximale aprobate prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) Comisionul aferent plăţii electronice cu cardul este suportat de către: a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată; b) beneficiarul plăţii, respectiv instituţiile publice prevăzute la art. 3, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat conform art. 8. alin. (2).---------Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.070 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.  +  Articolul 11Reglementarea relaţiilor funcţionale dintre prestatorii de servicii instituţii publice care efectuează prestaţii în baza unor taxe şi entităţile colectoare ale acestor taxe, precum şi identitatea electronică se vor stabili prin norme aprobate prin ordin emis de către ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Cheltuielile efectuate de instituţiile publice în baza prezentei hotărâri se vor efectua cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează───────────────Ministrul comunicaţiilorşi societăţii informaţionale,Valerian VremeMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 decembrie 2010.Nr. 1.235.__________