ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative(actualizată până la data de 13 decembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 195 din 26 iunie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere necesitatea implementării măsurilor iniţiate de Guvernul României pentru accelerarea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile destinate României şi utilizarea eficientă a acestora şi respectarea angajamentelor asumate de către România prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană,ţinând cont de faptul că doar prin adoptarea în regim de urgenţă a acestei ordonanţe de urgenţă se pot înregistra rezultate pozitive asupra modului de funcţionare a Ministerului Fondurilor Europene şi, implicit, asupra asigurării creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Fondurilor Europene coordonează, potrivit competenţelor sale, atât structurile din cadrul instituţiilor care exercită atribuţiile autorităţilor de management şi ale organismelor intermediare, cu excepţia celor din domeniul agriculturii şi pisciculturii, cât şi structurile din cadrul instituţiilor care exercită atribuţiile operatorului de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi ale anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014."2. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (3)-(10), cu următorul cuprins:"(3) Ministerul Fondurilor Europene gestionează potrivit competenţelor sale instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil pentru coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea şi controlul instrumentelor structurale, a instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009 şi a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014. (5) Ministerul Fondurilor Europene exercită următoarele funcţii: a) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene; b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; c) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale; d) de Autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică; e) de punct naţional de contact potrivit Memorandumului de înţelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009; f) de punct naţional de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înţelegere; g) de punct naţional de contact potrivit Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi potrivit Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014; h) de operator de program pentru domeniile de finanţare, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi ale anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014; i) de coordonator naţional al asistenţei în raport cu Uniunea Europeană, potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, privind Programul PHARE şi Facilitatea de tranziţie; j) de punct naţional de contact pentru programele de înfrăţire instituţională cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile din partea Uniunii Europene; k) de autoritate administrativă de înfrăţire instituţională, responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică; l) de Autoritate de management pentru Programul ISPA; m) de autoritate de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziţie, Fondul frontierelor externe şi Programul de cooperare elveţiano-român; n) de reglementare privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistenţa financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 şi Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009 şi 2009-2014. (6) Ministerul Fondurilor Europene este autorizat să emită ordine şi instrucţiuni, potrivit competenţelor sale, privind procesul de coordonare şi gestionare a fondurilor structurale şi de coeziune, instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009 şi a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora. (7) Ordinele şi instrucţiunile, emise în comun cu ordonatorii principali de credite responsabili, sunt obligatorii pentru structurile din cadrul ministerelor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate coordonarea şi gestionarea fondurilor europene prevăzute la alin. (6). (8) Ministerul Fondurilor Europene poate efectua controale privind gestionarea şi utilizarea fondurilor europene prevăzute la alin. (6) în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora. (9) Ministerul Fondurilor Europene poate achiziţiona servicii, în conformitate cu atribuţiile sale şi cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. (10) Ministerul Fondurilor Europene poate încheia, în conformitate cu atribuţiile sale, protocoale de colaborare/cooperare cu entităţi naţionale şi internaţionale."3. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcţionează ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, care coordonează activităţile din domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni."----------Pct. 3 al art. I a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.4. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Guvernul reglementează, prin hotărâre, organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni."----------Pct. 4 al art. I a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.  +  Articolul II (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Fondurilor Europene preia de la Ministerul Finanţelor Publice Autoritatea de management Ex-ISPA şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, structuri fără personalitate juridică, respectiv atribuţiile acestora, personalul şi posturile aferente, precum şi activitatea constând în derularea şi gestionarea proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică. (2) Numărul de posturi al Ministerului Fondurilor Europene se majorează în mod corespunzător cu numărul posturilor preluate potrivit alin. (1). (3) Ministerul Fondurilor Europene se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile în care Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de management Ex-ISPA şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, este parte, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora. (4) Reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene în litigiile de pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale din România, care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori din partea altor donatori internaţionali şi în care Ministerul Fondurilor Europene are calitatea de parte, reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene se realizează prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia situaţiilor în care reprezentarea se asigură prin servicii de specialitate contractate de Ministerul Fondurilor Europene şi decontate din fonduri europene nerambursabile, în condiţiile legii.----------Alin. (4) al art. II a fost modificat de art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013. (5) Drepturile şi obligaţiile rezultate din hotărârile judecătoreşti pronunţate în litigiile prevăzute la alin. (4) urmează a fi aduse la îndeplinire de către Ministerul Fondurilor Europene.----------Alin. (5) al art. II a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013. (6) Personalul care asigură reprezentarea în litigiile prevăzute la alin. (4) beneficiază de drepturile care se acordă personalului de specialitate în temeiul legislaţiei privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.----------Alin. (6) al art. II a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.  +  Articolul III (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2013, corespunzător prevederilor art. II, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. (3) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, posturile şi personalul preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea. (5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanţarea instituţiilor cărora li se modifică raporturile de subordonare sau coordonare potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură din bugetul ordonatorilor principali de credite din care se finanţau până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IVÎn cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2009, cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Fondurilor Europene".  +  Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 13 februarie 2013.Nr. 6.-----