HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (5), art. 13, art. 39 alin. (7) și (8), art. 43, art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;b) nerespectarea dispozițiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (1) și (3), art. 9, 11, 17 și art. 27 alin. (1) din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;c) nerespectarea dispozițiilor art. 33 și 34 din Normele metodologice prevăzute la art. 1, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.  +  Articolul 3Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoanele împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și al Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 4Contravențiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Președintele
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Vladimir Alexandru Mănăstireanu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  București, 11 decembrie 2013.Nr. 1.059.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programuluide gestionare a câinilor fără stăpân