ORDIN nr. 1.547 din 19 decembrie 2013privind delegarea de competență și desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității competente în domeniul securității aviației civile, la nivel național, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competențe
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013  Având în vedere prevederile art. II și III din Hotărârea Guvernului nr. 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române,în temeiul art. 3 alin. (3), al art. 8 și 11 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, al art. 4 lit. y) și art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, și al art. 5 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se deleagă și se desemnează Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", denumită în continuare AACR, ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității competente în domeniul securității aviației civile, la nivel național.(2) În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, AACR devine autoritate competentă în domeniul securității aviației civile în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012.(3) În calitate de autoritate competentă în domeniul securității aviației civile, AACR, printr-o structură cu responsabilități în domeniul securității aviației civile, exercită atribuțiile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, precum și următoarele atribuții pentru exercitarea cărora îi sunt delegate competențe prin prezentul ordin:a) atribuțiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din calitatea de autoritate competentă responsabilă de coordonarea și monitorizarea punerii în aplicare a Programul național de securitate aeronautică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2012;b) atribuțiile autorității competente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și în regulamentele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului. (la 23-09-2022, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.556 din 13 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 23 septembrie 2022 ) c) abrogată; (la 23-09-2022, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 1 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.556 din 13 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 23 septembrie 2022 ) d) elaborarea proiectelor de reglementări, proceduri, instrucțiuni specifice domeniului securității aviației civile, pentru asigurarea aplicării sau, după caz, implementării în România a standardelor și practicilor recomandate emise la nivelul organismelor Uniunii Europene și al organizațiilor internaționale de aviație civilă la care România este parte.  +  Articolul 2(1) AACR prezintă Ministerului Transporturilor, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, un raport privind modul în care a exercitat, în cursul anului anterior, atribuțiile pentru care i-au fost delegate competențe prin prezentul ordin.(2) AACR pune la dispoziția Direcției aviație civilă și spațiu aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, la solicitarea acesteia, toate documentele justificative privind modul de utilizare a sumelor alocate din tarifele de securitate aeroportuară aplicate pe aeroporturile din România.  +  Articolul 3În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, AACR transmite Ministerului Transporturilor, spre aprobare, planul anual de efectuare a activităților de monitorizare a conformității în securitatea aviației civile, precum și propunerile privind cuantumul indemnizațiilor prevăzute la art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012.  +  Articolul 4(1) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, veniturile constituite din alocarea sumei din tariful de securitate aeroportuară perceput pe aeroporturile din România, stabilită conform prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, se virează de către administrațiile aeroportuare în conturile AACR.(2) Odată cu documentele transmise, conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară, cu modificările ulterioare, pentru justificarea anuală a tarifului de securitate, administrațiile aeroporturilor civile din România transmit Ministerului Transporturilor și AACR o estimare a sumelor colectate lunar și a sumelor totale, colectate anual, în funcție de numărul estimat de pasageri îmbarcați pentru anul în care se va aplica tariful de securitate aeroportuară.  +  Articolul 5(1) Până la data de 10 a fiecărei luni, administrațiile aeroporturilor civile din România calculează și notifică AACR suma totală din cuantumul tarifului de securitate aeroportuară determinată pentru pasagerii îmbarcați în luna anterioară și care trebuie virată către AACR conform prevederilor art. 4 alin. (1).(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (1), administrațiile aeroporturilor civile din România achită suma corespunzătoare acestei notificări.(3) Pentru depășirea termenului de plată prevăzut la alin. (2), administrațiile aeroporturilor vor achita penalități, pentru fiecare zi de întârziere, calculate la suma totală datorată către AACR, în condițiile legii.(4) Formularul pentru notificarea prevăzută la alin. (1) se stabilește de către AACR și se comunică administrațiilor aeroporturilor civile din România în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 6(1) Până la data de 1 ianuarie 2014, AACR va lua toate măsurile necesare în vederea exercitării atribuțiilor delegate prin prezentul ordin.(2) Direcția aviație civilă și spațiu aerian din cadrul Ministerului Transporturilor:a) urmărește ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin și monitorizează modul de exercitare de către AACR a atribuțiilor pentru care i s-au delegat competențe prin prezentul ordin;b) notifică Comisia Europeană și organizațiile internaționale de aviație civilă cu privire la desemnarea AACR ca autoritate competentă în domeniul securității aviației civile.  +  Articolul 7În aplicarea prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare, AACR va întreprinde, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, toate măsurile necesare în vederea încadrării, potrivit legislației muncii, până la 31 decembrie 2013, a auditorilor de securitate a aviației civile evidențiați în Tabelul auditorilor de securitate a aviației civile, conform art. 5 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012.  +  Articolul 8(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepția art. 6 alin. (1) și art. 7 care intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 31 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  p. Ministrul transporturilor,
  Constantin Matei,
  subsecretar de stat
  București, 19 decembrie 2013.Nr. 1.547.---------