HOTĂRÂRE nr. 943 din 27 noiembrie 2013privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor părţi de imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea reabilitării şi valorificării cadrului natural al zonei Dunării-Belina-Braţul Pavel.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.  +  Articolul 3În cazul nefinalizării investiţiei prevăzute la art. 1, în termen de 5 ani de la transmiterea părţilor de imobile conform prezentei hotărâri, acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române".  +  Articolul 4Predarea-preluarea părţilor de imobile prevăzute la art. 1 şi 2 se face prin protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5După încheierea protocolului de predare-preluare a imobilelor, judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Administraţiei Naţionale "Apele Române".  +  Articolul 6Administraţia Naţională "Apele Române" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, va opera modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 27 noiembrie 2013.Nr. 943.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unor părţi de imobile care se transmit din domeniulpublic al statului şi din administrareaAdministraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public aljudeţului Teleorman şi în administrareaConsiliului Judeţean Teleorman
  Font 8*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare
  1. Comuna Seaca, judeţul Teleorman Statul român, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" CUI 24326056 Judeţul Teleorman, în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman CUI 4652686 Insula Belina DAAV Suprafaţa terenului - 2.103.885 mp Suprafaţa construită C2 - parapet - 403 mp Codul hidrogra- fic al cursului de apă: XIV CF 20793 - comuna Seaca Nr. M.F. - 106257 parţial Cod clasificare - 8.03.02 Valoarea de inventar - 2.287.799 lei Anul dobândirii: 1998
  2. Comuna Seaca, judeţul Teleorman Statul român, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" CUI 24326056 Judeţul Teleorman, în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman CUI 4652686 Braţul Pavel Lungimea - 4.587 m Suprafaţa terenului - 1.368.773 mp Codul hidrogra- fic al cursului de apă: XIV CF 20792 - comuna Seaca Nr. M.F. - 106258 parţial Cod clasificare - 8.03.02 Valoarea de inventar - 449.999 lei Anul dobândirii: 1998
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unor părţi de imobile care se transmit din administrareaAdministraţiei Naţionale "Apele Române" în administrareaConsiliului Judeţean Teleorman
  *Font 8*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare al imobilului Persoana juridică la care se transmite dreptul de administrare al imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare
  1. Comuna Seaca, judeţul Teleorman Statul român, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" CUI 24326056 Judeţul Teleorman, în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman CUI 4652686 Suprafaţa construită C1 - dig şi parapet - 9.910 mp Suprafaţa construită C3 - dig şi parapet - 18.411 mp Codul hidrogra- fic al cursului de apă: XIV CF 20793 - comuna Seaca Nr. M.F. - 106257 (parţial) Cod clasificare - 8.03.02 Anul dobândirii: 1998 Valoarea de inventar: 1 leu
  2. Comuna Seaca, judeţul Teleorman Statul român, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" CUI 24326056 Judeţul Teleorman, în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman CUI 4652686 Suprafaţa construită C1 - dig 3.928 mp Suprafaţa construită C2 - - dig - 655 mp Suprafaţa construită C3 - dig - 3.629 mp Codul hidrogra- fic al cursului de apă: XIV CF 20792 - comuna Seaca Nr. M.F. - 106258 (parţial) Cod clasificare - 8.03.02 Anul dobândirii: 1998 Valoarea de inventar: 1 leu
  --------