ORDIN nr. 1.009 din 10 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.503 din 11 decembrie 2013
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 1.009 din 10 decembrie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013  Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.630 din 11 decembrie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.192 din 10 decembrie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1. (2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011."2. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Îngrijiri paliative (1061_PAL); Geriatrie şi gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul III (1222.2); Neonatalogie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul II (1222.1); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) (1272.2); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272.1); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333); Psihiatrie cronici (1333.2); Psihiatrie cronici (lungă durată) (1333.1); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371); Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală - cardiovasculară (1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală (1393_REC); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473)."3. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Datele necodificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (numele şi prenumele), nu vor fi transmise.Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice pacientului (codul numeric personal), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare folosit în sistemul informatic unic integrat (SIUI) pentru generarea CID-lui (Cod de identificare al pacientului).Datele codificate, cu caracter confidenţial, specifice personalului medical (codul de parafă al medicului curant, codul de parafă al medicului operator), vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti."4. Anexele nr. 2 - 7 la ordin se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian-Silviu Buşoi  +  Anexa 1(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SC [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Spitalul .........[][][][][] Situaţii speciale*1) []                                    Întocmit de:..........................                                                  parafa mediculuiSecţia .............[][][][] Internat prin*3)                FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂNUMELE ................. PRENUMELE .............. Sexul M/F []Data naşterii zi [][] lună [][] an [][][][] │Grup sangvin A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect [] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data internării: ora [][][][]Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] luna [][] an [][][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data externării: ora [][][][]Cetăţenie: Român [] Străin [] ........ │zi [][] luna [][] an [][][][]Greutatea la naştere (nou-născuţi) [][][][]grame│Nr. zile spitalizare .........Greutatea la internare(copii 0-1an)[][][][]grame│Nr. zile c.m. la externare ...CNP mamă [][][][][][][][][][][][][][] └──────────────────────────────                                        FO mamă [][][][][][][]Ocupaţia: fără ocupaţie (1); salariat (2);lucrător pe cont propriu (3); patron (4);agricultor (5); elev/student (6) şomer (7)pensionar (8) []Locul de muncă ................................Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);şcoală profesională (4); liceu (5) şcoală postliceală (6); studii superioare descurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat naştere (copil) seria [][]Nr. [][][][][][]                 ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│Asigurare voluntară [] Neasigurat []┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────┐│Tip asig. CNAS: 1.Obligatorie CAS [][] 2.Facultativă CAS [][] 3.Acord ││internaţional [] 4.Card european [] ││Nr. card european [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. paşaport [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] ││5. Formulare europene [][][][] Nr. card naţional [][][][][][][][][][][][] ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Tipul internării: fără bilet internare (1); bilet internare MF (2); bilet internare Med.Spec. (3); transfer interspit. (4); la cerere (5); alte (9) [] Serie BI [][][][][] Nr.BI [][][][][][][][][][] Criteriul internare*2) [][] Diagnosticul de trimitere: .............................................. ......................................................................... Diagnosticul la internare: .............................................. ................................................................. [][][][][]                                             Semnătura şi parafa medicului                                                    ............ Diagnosticul la 72 de ore: .............................................. ......................................................................... Diagnosticul principal la externare ............................. [][][][][] ................................................................. [][][][][] Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităti): 1. .............................................................. [][][][][] 2. .............................................................. [][][][][] 3. .............................................................. [][][][][] 4. .............................................................. [][][][][] 5. .............................................................. [][][][][]Semnătura şi parafa medicului şef Semnătura şi parafa medicului curant   ....................... ............................ Număr de ventilaţie mecanică: [][][] Intervenţia chirurgicală principală:......................................... ............................................................................. ................................................................. [][][][][] Consimţământului pentru intervenţie: ........................................                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii intervenţiei___/___/____ ___|___ Data şi ora sfârşit intervenţie ___/___/____ ___|___ Intervenţii chirurgicale concomitente (cu cea principală) 1. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii intervenţiei___/___/____ ___|___ Data şi ora sfârşit intervenţie ___/___/____ ___|___ 2. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii intervenţiei___/___/____ ___|___ Data şi ora sfârşit intervenţie ___/___/____ ___|___ Alte intervenţii chirurgicale: 1. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii intervenţiei___/___/____ ___|___ Data şi ora sfârşit intervenţie ___/___/____ ___|___ 2. .............................................................. [][][][][]                   ┌─ ─┐                   │medic operator principal ................................ │                   │ │ Echipa operatorie:│medic operator II .............. medic ATI .............. │                   │ │                   │medic operator III ............. asistent/ă ............. │                   └─ ─┘ Data şi ora începerii intervenţiei___/___/____ ___|___ Data şi ora sfârşit intervenţie ___/___/____ ___|___ Examen citologic .......................................................... Examen extemporaneu ....................................................... Examen histopatologic (biopsie - piesă operatorie) ........................ Transfer între secţiile spitalului: ┌──────┬──────────┬─────────────┬────────────┬────────────────────────────┐ │Secţia│Diagnostic│ Data şi ora │Data şi ora │ Nr. zile spitalizare │ │ │ │ intrării │ ieşirii │ │ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ ├──────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤ └──────┴──────────┴─────────────┴────────────┴────────────────────────────┘ Starea la externare: vindecat (1); ameliorat (2); staţionar (3); agravat (4); decedat (5) [] Tipul externării: externat (1); externat la cerere (2); transfer interspitalicesc (3); decedat (4) [] Deces: intraoperator (1); postoperator: 0-23 ore (2); 24-47 ore (3); >48 ore (4) Data şi ora decesului: zi [][] luna [][] an [][][][] ora [][][][] Diagnostic în caz de deces:   a. Cauza directă (imediată) .............................................   b. Cauza antcedentă ..................................................... I. Stări morbide iniţiale:   c. ......................................................................   d. ...................................................................... II. Alte stări morbide importante .........................................     ....................................................................... Diagnostic anatomopatologic (autopsie), macroscopic: .....................     .......................................................................     ....................................................................... Microscopic: ..............................................................     .......................................................................     ....................................................................... Codul morfologic (în caz de cancer) M [][][][][] Explorări funcţionale:        Denumirea Codul Nr. 1. ................................... [][][][][][][] [][] 2. ................................... [][][][][][][] [][] 3. ................................... [][][][][][][] [][] 4. ................................... [][][][][][][] [][] 5. ................................... [][][][][][][] [][] 6. ................................... [][][][][][][] [][] Investigaţii radiologice:        Denumirea Codul Nr. 7. ................................... [][][][][][][] [][] 8. ................................... [][][][][][][] [][] 9. ................................... [][][][][][][] [][]10. ................................... [][][][][][][] [][]11. ................................... [][][][][][][] [][]12. ................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice:        Denumirea Codul Nr.13. ................................... [][][][][][][] [][]14. ................................... [][][][][][][] [][]15. ................................... [][][][][][][] [][]16. ................................... [][][][][][][] [][]17. ................................... [][][][][][][] [][]18. ................................... [][][][][][][] [][] ALTE OBSERVAŢII:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    MOTIVELE INTERNĂRII: ...............................................    ....................................................................    ....................................................................    ANAMNEZA: ..........................................................    ....................................................................    ....................................................................    a) Antecedente heredo-colaterale ...................................    ....................................................................    ....................................................................    b) Antecedente personale, fiziologice şi patologice ................    ....................................................................    ....................................................................    c) Condiţii de viaţă şi muncă ......................................    ....................................................................    ....................................................................    d) Comportamente (fumat, alcool etc.)...............................    ....................................................................    ....................................................................    e) Medicaţie de fond administrată înaintea internării (inclusiv preparate       hormonale şi imunosupresoare)    ....................................................................    ....................................................................    ISTORICUL BOLII: ...................................................    ....................................................................    ....................................................................    EXAMENUL CLINIC GENERAL ............................................    EXAMEN OBIECTIV ....................................................    Starea generală ......... Talie ............ Greutate ..............    Starea de nutriţie ......... Starea de conştienţă ..................    Facies .............................................................    Tegumente ..........................................................    Mucoase ............................................................    Fanere .............................................................    Ţesut conjunctiv-adipos ............................................    Sistem ganglionar ..................................................    Sistem muscular ....................................................    Sistem osteo-articular .............................................    ....................................................................    APARAT RESPIRATOR ..................................................    ....................................................................    ....................................................................    APARAT CARDIOVASCULAR ..............................................    ....................................................................    ....................................................................    APARAT DIGESTIV ....................................................    ....................................................................    ....................................................................    FICAT, CĂI BILIARE, SPLINĂ .........................................    ....................................................................    ....................................................................    APARAT UROGENITAL ..................................................    ....................................................................    ....................................................................    SISTEM NERVOS, ENDOCRIN, ORGANE DE SIMŢ ............................    ....................................................................    ....................................................................    EXAMEN ONCOLOGIC: ..................................................    1. Cavitatea bucală ................................................    2. Tegumente .......................................................    3. Grupe ganglioni palpabile .......................................    4. Sân .............................................................    5. Organe genitale feminine ........................................    6. Citologia secreţiei vaginale ....................................    7. Prostată şi rect ................................................    8. Alte ............................................................    ....................................................................    ....................................................................    ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE .......................................    ....................................................................    ....................................................................    EXAMENE DE LABORATOR ...............................................    ....................................................................    ....................................................................    EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate) ....................................    ....................................................................    ....................................................................    EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate) .....................................    ....................................................................    ....................................................................    INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale, protocol    operator):    ....................................................................    ....................................................................    EXAMENE ANATOMOPATOLOGICE: .........................................    ....................................................................    ....................................................................    SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI:    CLINIC: ............................................................    ....................................................................    ....................................................................    PARACLINIC: ........................................................    ....................................................................    ....................................................................    EPICRIZA: ..........................................................    ....................................................................    ....................................................................              Semnătura şi parafa medicului,            ....................................FOAIE DE TEMPERATURĂ ADULŢI*)CNP [][][][][][][][][][][][][]Numele ................ Prenumele .....................Anul ....... luna ....... Nr. foii de observaţie ......Nr.salon .... Nr. pat .......
  *Font 6*
  ┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐│Ziua │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤│Zile de boală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┬──┬────┬───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│R │T.│Puls│T │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││e │ │ │e │D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S│D│S││s │A.│ │m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││p │ │ │p │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│35│30│160 │41°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│30│25│140 │40°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│25│20│120 │39°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│20│15│100 │38°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│15│10│ 80 │37°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│10│ 5│ 60 │36°├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┼──┼────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├──┴──┴────┴───┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤│Lichide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ingerate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Diureza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Scaune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Dieta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘FOAIE DE EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT
  DATA EVOLUŢIE TRATAMENT
                                Nota 1                   privind situaţiile speciale
  Situaţii speciale Cod
  Suspiciune de accident de muncă 1
  Suspiciune de boală profesională 2
  Accident rutier 3
  Vătămare corporală 4
                                    Nota 2  privind criteriile de internare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 117/2013    pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei       medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru                  anii 2013-2014, cu modificările ulterioare
  Criterii de internare Cod
  Naştere 1
  Urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă 2
  Boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare 3
  Tratamentul bolnavilor psihic prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital 4
  Diagnosticul şi tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu. 5
                                  Nota 3        privind structura prin care se realizează internarea pacientului
  Internat prin Cod
  Biroul de internări 1
  Camera de gardă 2
  Unitate de primire urgenţe 3
  Centru de primire urgenţe 4
   +  Anexa 2(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)INSTRUCŢIUNIprivind completarea formularuluiFoaie de observaţie clinică generală (FOCG)1. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: judeţul, localitatea, spitalul, secţia, numele, prenumele şi toate diagnosticele de pe prima pagină.2. Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale: a) buletin de identitate; b) talon de pensie; c) certificat de naştere pentru copiii sub 15 ani (care nu au încă buletin de identitate); d) paşaport; e) permis de conducere.3. Rubricile se completează şi se codifică astfel:3.1. Judeţul şi localitatea se referă la spital; completarea codului judeţului se va face alfabetic pe judeţele ţării, codificându-se, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, cu 01 (judeţul Alba) şi în continuare până la 42 (municipiul Bucureşti).3.2. Spitalul şi secţia se trec şi se codifică conform nomenclatorului unităţilor sanitare publicat pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii: www.ms.ro, respectiv Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu completările ulterioare. Următoarele structuri se codifică astfel:
  Nr. crt. Secţie Cod
  1. Recuperare medicală 1393_REC
  2. Psihiatrie cronici 1333.2
  3. Psihiatrie cronici (lungă durată) 1333.1
  4. Distrofici pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.2
  5. Pediatrie (recuperare pediatrică) 1272.1
  6. Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul III 1222.2
  7. Neonatologie (prematuri) aferentă unei maternităţi de gradul II 1222.1
  8. Îngrijiri paliative 1061_PAL
  3.3. Numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizarea continuă; numerotarea începe cu 00001 la data de 1 ianuarie a fiecărui an.3.4. CNP pacient - se completează pe baza unui act oficial menţionat la pct. 2, după cum urmează: a) pentru cetăţenii români; b) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au atribuit de către Ministerul Administraţiei şi Internelor cod numeric personal; c) pentru cetăţenii statelor membre ale UE/SEE/Elveţia, beneficiari ai formularelor europene, care au atribuit de către Ministerul Administraţiei şi Internelor cod numeric personal.3.5. Situaţii speciale - se codifică atunci când situaţia o impune conform notei 1 a formularului FOCG.3.6. Întocmit de - se trece numele medicului care a întocmit FOCG şi se aplică parafa acestuia.3.7 Internat prin: se codifică conform notei 3 a formularului FOCG.3.8. Sexul - se completează în căsuţa alăturată litera M (masculin) sau F (feminin).3.9. Data naşterii - se codifică în căsuţele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), 2013 şi în continuare pentru anul calendaristic respectiv.3.10. Domiciliul legal - judeţul, localitatea, sectorul - pentru municipiul Bucureşti, urban/rural, strada şi numărul etc. se completează pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.3.11. Reşedinţa corespunde cu judeţul, localitatea, sectorul etc. unde locuieşte în prezent persoana spitalizată şi se completează, de asemenea, pe baza actelor oficiale prevăzute la pct. 2.3.12. Cetăţenia - se bifează în căsuţa corespunzătoare pe baza documentelor de identitate şi se înscrie pentru cetăţenii străini cetăţenia.3.13. Greutatea la naştere se completează pentru nou-născuţi.3.14. Greutatea la internare se completează pentru copiii sub un an (0-1 an).3.15. CNP-ul mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an.3.16. Număr FOCG al mamei se completează numai în FOCG a nou-născutului şi a copiilor cu vârsta mai mică de 1 an, când mama este internată în acelaşi spital.3.17. Ocupaţia - se trece în căsuţa alăturată codului ocupaţiei (de la 1 la 8).3.18. Locul de muncă se completează pe baza dovezii eliberate de unitatea unde este angajată persoana respectivă.3.19. Nivelul de instruire - se trece în căsuţa alăturată codul pentru nivelul de instruire (de la 1 la 9).3.20. Statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează: a) asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie, facultativă, acord internaţional, card european, formulare europene; b) asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată; c) neasigurat - pentru pacienţii care nu au nici asigurare CNAS, nici asigurare voluntară.3.21. Tip asigurare - se completează numai pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare CNAS, astfel: a) se bifează "Obligatorie" pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare; b) se bifează "Asigurare facultativă" pentru cetăţenii români sau străini care au un document doveditor pentru acest tip de asigurare; c) se bifează "Acord internaţional" pentru persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale în domeniul sănătăţii. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului; d) se bifează "Card european" pentru cetăţenii străini care prezintă un card european de asigurări sociale de sănătate emis de un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European/Elveţia. În baza acestui card, persoana respectivă beneficiază de acele servicii medicale care devin necesare în perioada şederii sale în România; în această situaţie se completează şi numărul cardului în secţiunea Nr. card european; e) se completează "Formulare europene" (E106, E109, E112, E120, E121, Sxxx) pentru cetăţenii străini, pe baza formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În absenţa codului numeric personal al pacientului se completează numărul paşaportului; f) Nr. card naţional - se completează pentru cetăţenii români pe baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.3.22. CAS - se completează pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie şi asigurare facultativă.3.23. Criteriul de internare - se completează numeric în ordinea prevăzută în Hotărârea Guvernului de aprobare a contractului-cadru conform notei 2 privind criteriile de internare a formularului FOCG.4. Grupul sangvin, Rh şi alergic la - se completează fie pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigaţiilor ce se efectuează la internarea în spital.5. Tipul internării - se trece în căsuţa alăturată codul tipului de trimitere (de la 1 la 5, respectiv 9), după cum urmează:1 - fără bilet de internare;2 - bilet de internare de la medicul de familie (BI MF);3 - bilet de internare de la medicul specialist (BI MS);4 - transfer interspitalicesc;5 - internare la cerere;9 - alte - bilet de internare de la medici care au încheiate convenţii cu casa de asigurări de sănătate pentru a elibera bilete de internare: medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi de medicii de medicina muncii.Pentru tipul internării BI MF (2), BI MS (3) şi alte (9) se completează seria BI cu seria biletului de internare şi nr. BI cu numărul biletului de internare.6. Data internării şi externării, ora internării şi externării, numărul zilelor de spitalizare şi numărul de zile de concediu medical acordate la externare se completează în căsuţele corespunzătoare.7. Diagnosticul de trimitere se completează de medicul de gardă pe baza biletului de trimitere (internare) numai pentru pacienţii care se prezintă la spital cu bilet de trimitere (internare); se notează diagnosticul precizat de medicul care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat; diagnosticul de trimitere nu se codifică.8. Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă al spitalului şi este semnat şi parafat; el se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1.9. Diagnosticul la 72 de ore este cel al medicului curant, nu se codifică.10. Diagnosticul la externare se completează şi se codifică de către medicul curant conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011. În caz de transfer intraspitalicesc, comisia de specialitate/consiliul medical din spital va stabili pentru o FOCG un singur diagnostic principal al episodului respectiv de îngrijiri, iar celelalte diagnostice vor fi trecute, dacă este cazul, la diagnostice secundare şi complicaţii.10.1. Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situaţiile de codificare duală:10.1.1. în caz de traumatisme şi otrăviri: a) în primul rând se trece natura acestora (capitolele S, T din clasificarea RO DRG v.1); b) în al doilea rând se trece cauza externă (capitolele V, W, X, Y din clasificarea RO DRG v.1);10.1.2. în cazul afecţiunilor notate cu dagger (+) şi asterisc (*): a) în primul rând se trece diagnosticul cu (+); b) în al doilea rând se trece cel cu (*).10.2. Diagnosticele secundare (complicaţii/comorbidităţi) se înregistrează pentru celelalte afecţiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a fost investigat şi tratat în timpul episodului respectiv de boală; se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.NOTĂ:La codificare se va ţine seama de standardele şi reglementările de clasificare şi codificare în vigoare, trecându-se exclusiv complicaţiile/comorbidităţile pentru care pacientul a necesitat îngrijiri suplimentare şi/sau monitorizare, a fost investigat şi/sau tratat în timpul episodului respectiv de boală.11. Număr de ore de ventilaţie mecanică - se completează cu numărul de ore de ventilaţie mecanică continuă, cuprins între data, ziua, ora intubării şi data, ziua, ora detubării, calculat astfel: a) dacă pacientul nu necesită asistarea respiraţiei, numărul de ore de ventilaţie mecanică nu se completează; b) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei într-un singur episod de ventilaţie mecanică pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata acestui episod; c) dacă pacientul necesită asistarea respiraţiei în episoade de ventilaţie mecanică fragmentate pe durata spitalizării, numărul de ore de ventilaţie mecanică este egal cu durata celui mai lung episod.12. Intervenţia chirurgicală principală, cele concomitente, alte intervenţii chirurgicale: se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se echipa operatorie, codurile respective, conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011, data şi ora de început şi de sfârşit a acestora. a) Data şi ora de început se referă la momentul în care pacientul este poziţionat în vederea efectuării procedurii chirurgicale. b) Data şi ora de sfârşit se referă la momentul în care pacientul părăseşte sala de operaţie/cabinetul de examinare.13. Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.14. Transfer între secţiile spitalului - se completează de fiecare secţie în care a fost internat şi transferat pacientul.15. Starea la externare, tipul externării şi decesul intraoperator şi postoperator se completează şi se codifică de medicul curant în căsuţele respective.16. Diagnosticul în caz de deces se completează şi se codifică tot de medicul curant, concomitent cu certificatul constatator de deces, în conformitate cu regulile de codificare cuprinse în Reglementările CIM-10 OMS.17. Diagnosticul anatomopatologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomopatologului care, în caz de tumori maligne, trece şi codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broşura de clasificaţie a tumorilor.18. Explorări funcţionale şi investigaţii radiologice - se completează de medicul curant pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcţionale şi radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente şi separat numărul de explorări şi investigaţii. Codificarea se face conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.19. Motivele internării - se trec semnele şi simptomele care au motivat spitalizarea pacientului.20. Anamneza şi istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole [a), b), c), d), e)] tot ce cunoaşte pacientul despre antecedentele familiale, personale şi boala care a necesitat spitalizarea.21. Examenul clinic general, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomopatologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale altor secţii sau laboratoare şi sunt trecute în buletinele de investigaţii, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând şi buletinele.22. Susţinerea diagnosticului şi tratamentului, epicriza şi recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant* şi de revăzut de şeful secţiei respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării şi ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.23. Semnătura şi parafa medicului - se completează de către medicul curant.__________* Se consideră medic curant numai medicii care lucrează în secţiile cu paturi, astfel: a) în secţiile medicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare; b) în secţiile chirurgicale va fi considerat medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale; sau medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală; c) la secţiile de obstetrică-ginecologie:- dacă nu există o naştere, se consideră medic curant medicul care parafează externarea şi stabileşte diagnosticele la externare dacă nu s-au efectuat intervenţii chirurgicale; sau medicul operator principal ("mâna întâi") la intervenţia chirurgicală principală;- dacă are loc o naştere, se consideră medic curant medicul care a asistat naşterea sau medicul operator principal în cazul naşterii prin operaţie cezariană.  +  Anexăla instrucţiuniLISTAcodurilor judeţelor
  Judeţul Cod judeţ
  Alba 1
  Arad 2
  Argeş 3
  Bacău 4
  Bihor 5
  Bistriţa-Năsăud 6
  Botoşani 7
  Braşov 8
  Brăila 9
  Buzău 10
  Caraş-Severin 11
  Călăraşi 12
  Cluj 13
  Constanţa 14
  Covasna 15
  Dâmboviţa 16
  Dolj 17
  Galaţi 18
  Giurgiu 19
  Gorj 20
  Harghita 21
  Hunedoara 22
  Ialomiţa 23
  Iaşi 24
  Ilfov 25
  Maramureş 26
  Mehedinţi 27
  Mureş 28
  Neamţ 29
  Olt 30
  Prahova 31
  Satu Mare 32
  Sălaj 33
  Sibiu 34
  Suceava Teleorman 35 36
  Timiş 37
  Tulcea 38
  Vaslui 39
  Vâlcea 40
  Vrancea 41
  Municipiul Bucureşti 42
   +  Anexa 3(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare SZ [][][][][][][]Localitatea ............ CNP pacient [][][][][][][][][][][][][]Unitatea sanitară ......[][][][] Întocmit de: ........................Secţia ...............[][][][][] parafa medicului                             FIŞĂ DE SPITALIZARE DE ZINUMELE ................. PRENUMELE .............. Sexul M/F []Data naşterii zi [][] lună [][] an [][][][] │Grup sangvin A/B/AB/0; Rh +/-Domiciliul legal: judeţul[][] Localitatea ..... │Alergic la:..................Sect [] Mediul U/R [] Str. ............ Nr. ... │Data deschidere fişă ora[][][]Reşedinţa: judeţul [][]Localitatea ............ │zi [][] lună [][] an[][][]Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........... Nr. ... │Data închidere fişă ora[][][]Cetăţenie: Român [] Străin [] ........ │zi [][] lună [][] an[][][]                                                │Ocupaţia: fără ocupaţie (1); salariat (2); │lucrător pe cont propriu (3); patron (4); │Nr. vizite înagricultor (5); elev/student (6) şomer (7) │spitalizare de zi: [][]pensionar (8) [] │Locul de muncă ................................ └──────────────────────────────Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3);şcoală profesională (4); liceu (5) şcoală postliceală (6); studii superioare descurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9) []C.I/B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat naştere (copil) seria [][]Nr. [][][][][][]                 ┌────────────────┐ Statut asigurat:│Asigurat CNAS []│Asigurare voluntară [] Neasigurat []┌────────────────┘ └───────────────────────────────────────────┐│1. Asig. oblig.CAS [][] 2. Asig. facultativă CAS [][] 3. Acorduri ││internaţionale [] 4. Card european [] ││Nr. card european [][][][][][][][][][][][][][][] ││Nr. paşaport [][][][][][][][][][][][][][][] ││5. Formulare europene [][][][] Nr. card naţional [][][][][][][][][][][][][] ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nr. din registrul naţional: [][][][][][] Tip servicii spitalizare de zi (asiguraţi CNAS): [] Diagnosticul principal: ........................................... [][][][] ................................................................... [][][][] Diagnostice secundare la externare (complicaţii/comorbidităţi): 1. ................................................................ [][][][] 2. ................................................................ [][][][] 3. ................................................................ [][][][] 4. ................................................................ [][][][] 5. ................................................................ [][][][] 6. ................................................................ [][][][] 7. ................................................................ [][][][]             Semnătura şi parafa medicului curant               ...................                                                                   ş                                                        22.30 A4ş t2┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ EXPLORĂRI / INVESTIGAŢII / PROCEDURI / ANALIZE EFECTUATE │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data vizitei : zi [][] luna [][] anul [][][][] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Explorări funcţionale:        Denumirea Codul Nr. 1. ................................... [][][][][][][] [][] 2. ................................... [][][][][][][] [][] 3. ................................... [][][][][][][] [][] 4. ................................... [][][][][][][] [][] 5. ................................... [][][][][][][] [][] 6. ................................... [][][][][][][] [][] Investigaţii radiologice:        Denumirea Codul Nr. 7. ................................... [][][][][][][] [][] 8. ................................... [][][][][][][] [][] 9. ................................... [][][][][][][] [][]10. ................................... [][][][][][][] [][]11. ................................... [][][][][][][] [][]12. ................................... [][][][][][][] [][] Alte proceduri terapeutice:        Denumirea Codul Nr.13. ................................... [][][][][][][] [][]14. ................................... [][][][][][][] [][]15. ................................... [][][][][][][] [][]16. ................................... [][][][][][][] [][]17. ................................... [][][][][][][] [][]18. ................................... [][][][][][][] [][] Analize de laborator:        Denumirea Codul Nr.19. ................................... [][][][][][][] [][]20. ................................... [][][][][][][] [][]21. ................................... [][][][][][][] [][]22. ................................... [][][][][][][] [][]23. ................................... [][][][][][][] [][]24. ................................... [][][][][][][] [][]25. ................................... [][][][][][][] [][]26. ................................... [][][][][][][] [][]┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ TRATAMENTE EFECTUATE │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data vizitei : zi [][] luna [][] anul [][][][] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... EPICRIZA: ................................................................. ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................Semnătara şi parafa medicului,...............  +  Anexa 4(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)Instrucţiuni privind completarea fişei de spitalizare de zi (FSZ)1. Datele de identificare a spitalului şi datele de identificare ale pacientului se completează la fel ca în formularul "Foaie de observaţie clinică generală" prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările ulterioare.2. Numărul de înregistrare al fişei de spitalizare de zi este unic pe spital, se face după codul unic din registrul de intrări-ieşiri pentru spitalizare de zi al spitalului, iar numerotarea începe cu 1 la data de 1 ianuarie a fiecărui an.3. Tip servicii spitalizare de zi se completează conform tipurilor de servicii de spitalizare de zi reglementate prin hotărâre a Guvernului de aprobare a contractului-cadru.4. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare se codifică conform Listei tabelare a bolilor conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011, de către medicul curant.5. Procedurile medicale se codifică conform clasificării RO DRG v.1, prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.199/2011.6. Investigaţiile de laborator se codifică conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator în vigoare din 15 februarie 2006.7. Înregistrarea procedurilor medicale şi a investigaţiilor de laborator se face distinct pentru fiecare vizită.  +  Anexa 5(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)Datele din foaia de observaţie clinică generală care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea continuă (SMDPC):1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul de identificare a spitalului3. Codul de identificare a secţiei4. Numărul foii de observaţie clinică generală5. Codul de identificare a pacientului - CID6. Codul situaţiei speciale (suspiciune de accident de muncă, suspiciune de boală profesională, accident rutier, vătămare corporală)7. Structura prin care se realizează internarea pacientului8. Sexul9. Data naşterii10. Judeţul de domiciliu al pacientului11. Localitatea de domiciliu a pacientului12. Cetăţenia13. Greutatea la naştere (doar pentru nou-născuţi)14. Greutatea la internare (copii 0-1 an)15. CNP mamă16. FOCG mamă17. Ocupaţia18. Nivelul de instruire19. Statut asigurat20. Tipul asigurării de sănătate21. Nr. card european22. Nr. paşaport23. Nr. card naţional24. Casa de asigurări de sănătate25. Tipul internării26. Serie bilet internare27. Număr bilet internare28. Criteriul de internare29. Data internării30. Ora internării31. Diagnosticul la internare32. Data externării33. Ora externării34. Tipul externării35. Starea la externare36. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la externare37. Numărul de ore de ventilaţie mecanică38. Intervenţia chirurgicală principală efectuată39. Data şi ora de începere a intervenţiei chirurgicale principale40. Data şi ora sfârşitului de intervenţie chirurgicală principală41. Alte intervenţii chirurgicale, data şi ora de începere a intervenţiei, data şi ora sfârşitului de intervenţie42. Alte proceduri: explorări funcţionale, investigaţii radiologice, precum şi numărul acestora43. Transferurile intraspitaliceşti (secţia, data şi ora)44. Tip deces asociat cu intervenţia chirurgicală principală: intraoperator (1), postoperator 0-23 ore (2), postoperator 24-47 ore (3), postoperator 48 ore şi peste (4)45. Data şi ora decesului46. Codul de parafă al medicului curant47. Codul de parafă al medicului operator  +  Anexa 6(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.782/576/2006)Datele din fişa de spitalizare de zi care formează Setul minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi (SMDPZ):1. Codul de identificare a cazului externat2. Codul de identificare a unităţii sanitare3. Codul de identificare a secţiei4. Numărul fişei de spitalizare de zi5. Codul de identificare a pacientului - CID6. Sexul7. Data naşterii8. Judeţul de domiciliu al pacientului9. Localitatea de domiciliu a pacientului10. Cetăţenia11. Ocupaţia12. Nivelul de instruire13. Statut asigurat14. Tipul asigurării de sănătate15. Nr. card european16. Nr. paşaport17. Nr. card naţional18. Casa de asigurări de sănătate19. Data deschiderii fişei20. Data închiderii fişei21. Tipul de serviciu de spitalizare de zi22. Data vizitei23. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare la închiderea fişei24. Procedurile efectuate25. Investigaţiile de laborator efectuate26. Codul de parafă al medicului curant__________