ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar(actualizat până la data de 14 noiembrie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 noiembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 3.129 din 1 februarie 2013; ORDINUL nr. 5.397 din 5 noiembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn baza prevederilor art. 242, 243 şi 244 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.720/2009 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 3 noiembrie 2009.  +  Articolul 3Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 7 octombrie 2011.Nr. 5.561.  +  AnexăMETODOLOGIE 07/10/2011