HOTĂRÂRE nr. 941 din 27 noiembrie 2013privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 4 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (1) și (4)-(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În scopul elaborării și monitorizării implementării politicii Guvernului în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și societății informaționale, precum și al corelării acesteia cu politicile europene, Autoritatea pentru Digitalizarea României este asistată de Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, denumit în continuare Comitetul Tehnico-Economic, organism interinstituțional, fără personalitate juridică, aflat în subordinea Autorității pentru Digitalizarea României. (la 15-09-2023, Alineatul (1), Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (2) În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4), (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, în exercitarea atribuțiilor sale, Comitetul Tehnico-Economic emite avize conforme, însoțite de recomandări cu caracter obligatoriu, în prezența a jumătate plus unu din membrii săi, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. (la 15-09-2023, Alineatul (2), Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (3) Avizele conforme vor face parte integrantă din dosarul achiziției publice, ca anexă la caietul de sarcini.  +  Articolul 1^1În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) cloud ready - conform definiției prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului. nr. 112/2023 privind aprobarea Ghidului de guvernanță a platformei de cloud guvernamental; b) cloud nativ - conform definiției prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 112/2023; c) PNI - Platforma națională de interoperabilitate, entitate definită la art. 3 lit. h) din Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate;d) PSCID/ROeID - Platformă software centralizată pentru identificare digitală;e) PDURo/PCUe - Portalul digital unic al României;f) PJN - Platforma de jurnalizare și notificare, conform Hotărârii Guvernului nr. 112/2023;g) Programul «Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare» - program pentru sprijin din partea FEDR în cadrul obiectivului «Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică» din România pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027, transmis în versiunea sa finală la 1 decembrie 2022, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene C(2022) 9.445 din 9.12.2022;h) registre de bază - registru definit la art. 3 lit. i) din Legea nr. 242/2022. (la 15-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 2., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )  +  Articolul 2În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comitetul Tehnico-Economic contribuie la:a) definirea strategiei guvernamentale în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și societății informaționale;b) asistarea Autorității pentru Digitalizarea României în relația cu autoritățile publice, în vederea realizării coerenței politicilor și implementării strategiilor guvernamentale în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;c) facilitarea comunicării dintre Autoritatea pentru Digitalizarea României și celelalte structuri ale administrației publice, sectorul privat și societatea civilă, pentru a da consistență politicilor și strategiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și societății informaționale;d) armonizarea obiectivelor strategice naționale în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, securității cibernetice și societății informaționale cu cele europene, cele ale Alianței Nord-Atlantice și cele care decurg din relația României cu alți parteneri internaționali;e) armonizarea obiectivelor strategice naționale în domeniul dezvoltării platformei de cloud guvernamental;f) armonizarea obiectivelor strategice naționale în domeniul dezvoltării Platformei naționale de interoperabilitate;g) respectarea principiului neutralității tehnologice, după caz, astfel încât să fie eliminată orice fel de suspiciune de îngrădire a accesului ofertanților prin favorizarea unui anumit producător/tip de tehnologie, în conformitate cu reglementările organismelor internaționale la care România a aderat sau este în curs de aderare și cu nevoile și cerințele autorităților contractante;h) asigurarea conformității documentațiilor tehnice, supuse avizării, cu cerințele Programului «Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare» - acțiunea 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor, denumit în continuare PCIDIF;i) asigurarea interconectării sistemelor informatice ale autorităților contractante cu sistemele PSCID/ROeID, PDURo/PCUe, PNI și PJN, în condițiile legii. (la 15-09-2023, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )  +  Articolul 3Comitetul Tehnico-Economic are următoarele atribuții principale:a) contribuie la elaborarea direcțiilor strategice în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, securității cibernetice și societății informaționale, în corelare cu cele ale strategiilor naționale, ale Uniunii Europene, ale Alianței Nord-Atlantice și cele care decurg din relația României cu alți parteneri internaționali; (la 15-09-2023, Litera a), Articolul 3 a fost modificată de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) b) avizează în vederea asigurării interoperabilității sistemelor informatice și a eliminării finanțărilor multiple și suprapunerilor funcționale:(i) strategiile din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și e-guvernării;(ii) documentațiile tehnice aferente proiectelor de finanțare, inclusiv PCDIF, care au o componentă specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor, ale instituțiilor publice, din punctul de vedere al securității cibernetice, interoperabilității, funcționalităților, arhitecturilor sistemelor informatice, tehnologiilor utilizate în realizarea sistemelor informatice, drepturilor de autor, accesului la date deschise și reutilizării informațiilor din sectorul public; (la 15-09-2023, Litera b), Articolul 3 a fost modificată de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) c) avizează proiectele tehnice, studiile de fezabilitate, respectiv caietele de sarcini din documentațiile de achiziții ale componentelor sau sistemelor IT C aferente proiectelor pentru care se solicită garanții guvernamentale, excluzând secțiuni referitoare la factori de evaluare, grafic de plăți, termene de livrare; (la 15-09-2023, Litera c), Articolul 3 a fost modificată de Punctul 4., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) d) avizează conformitatea proiectelor de finanțare care au o componentă specifică domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor cu obiectivele strategiilor naționale din domeniul tehnologiei informației, comunicațiilor și societății informaționale și cu strategia națională de securitate cibernetică, pronunțânduse inclusiv asupra oportunității acestor proiecte, inițiate de instituțiile publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, de companiile/societățile naționale sau societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care statul este acționar unic ori majoritar, precum și de institutele naționale de cercetare-dezvoltare reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare; (la 27-03-2020, Litera d) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 ) e) contribuie la evaluarea implementării strategiilor naționale din domeniul tehnologiei informației la nivelul administrației publice. (la 27-03-2020, Litera e) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 ) f) în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2023, efectuează o analiză la nivelul comisiei tehnice, în baza căreia emite avizul conform motivat sau, după caz, refuză motivat avizarea. (la 15-09-2023, Articolul 3 a fost completat de Punctul 5., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )  +  Articolul 4(1) Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice și caietele de sarcini pentru proiectele de finanțare prevăzute la art. 3 lit. b)-d) se supun avizului Comitetului Tehnico-Economic, în baza unei liste de verificare pentru criteriile de conformitate stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Tehnico-Economic, astfel:a) înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, pentru proiectele care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată a acesteia mai mare de 5.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri naționale; b) înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritățile competente, în funcție de prevederile ghidului solicitantului aplicabil, pentru studiile de fezabilitate și proiectele tehnice, precum și înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, pentru caietele de sarcini, pentru proiectele care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată a acesteia mai mare de 5.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri europene. (la 15-09-2023, Alineatul (1), Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (1^1) Soluțiile și aplicațiile prezentate în vederea obținerii avizului trebuie să fie de tip «cloud nativ» sau «cloud ready» și vor avea dezvoltate, după caz, o componentă de interconectare prin standarde care permit schimbul de date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 242/2022. (la 15-09-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (1^2) Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate aferent proiectelor care au componente specifice tehnologiei informațiilor și comunicațiilor este prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 15-09-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 7., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (2) Documentația înaintată Comitetului Tehnico-Economic va fi însoțită de fișe de proiect, anexe de securitate cibernetică și de interoperabilitate, precum și alte anexe tehnice al căror conținut va fi stabilit prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României.(2^1) Anexa de interoperabilitate va conține, după caz, informații cu privire la asigurarea interconectării sistemului informatic, pentru care se solicită avizul Comitetului Tehnico-Economic, cu PSCID/ROeID, PDURo/PCUe, PNI și PJN. (la 15-09-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (2^2) Cerințele tehnice privind interconectarea cu sistemele informatice, prevăzute la alin. (2^1), vor fi detaliate la nivelul proiectului tehnic și caietului de sarcini pe baza informațiilor puse la dispoziția autorităților contractante de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în urma unei solicitări. (la 15-09-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (2^3) Autoritatea pentru Digitalizarea României va răspunde la solicitarea prevăzută la alin. (2^2) în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii acesteia. (la 15-09-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 8., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (3) Prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, soluțiile IT C se pun în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV).(4) Avizul emis de către Comitetul Tehnico-Economic pentru proiectele prevăzute la art. 3 lit. b), c) și d) va avea ca anexă studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și/sau caietul de sarcini supus(e) avizării. Anexa va fi semnată cu semnătură electronică calificată, emisă în baza unui certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE. (la 15-09-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 9., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (5) Orice modificare adusă din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural sau economic conținutului documentelor prevăzute la alin. (4), după data primirii avizului, implică obligația instituțiilor de a solicita evaluarea modificărilor și emiterea unui nou aviz. (la 15-09-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 9., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (6) Caietele de sarcini supuse avizării trebuie să fie în conformitate cu studiile de fezabilitate, respectiv proiectele tehnice pentru care a fost obținut avizul Comitetului Tehnico-Economic. (la 15-09-2023, Articolul 4 a fost completat de Punctul 9., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (la 27-03-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )  +  Articolul 4^1După operaționalizarea Platformei naționale de interoperabilitate, potrivit prevederilor art. 22 alin. (14) din Legea nr. 242/2022, Comitetul Tehnico-Economic va aviza negativ documentațiile prevăzute la art. 3 și 4 din prezentul act normativ depuse de instituțiile centrale care dețin registre de bază și nu le integrează cu Platforma națională de interoperabilitate, cu excepția celor prevăzute la art. 1 alin. (6) din Legea nr. 242/2022. (la 15-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 10., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )  +  Articolul 5Comitetul Tehnico-Economic emite avize conforme sau, după caz, recomandări, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentației însoțite de materialele justificative. (la 15-09-2023, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )  +  Articolul 5^1 Entitățile publice au obligația de a raporta, până la finalizarea implementării, la solicitarea Comitetului Tehnico-Economic și la intervale de maximum 6 luni, stadiul implementării sistemului informatic/aplicației informatice sau, după caz, stadiul realizării achiziției de echipamente TIC, pentru care au obținut avizul. Modalitatea de raportare va fi stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Tehnico-Economic, aprobat prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, la propunerea membrilor Comitetului Tehnico-Economic. (la 15-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 12., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )  +  Articolul 6(1) Comitetul Tehnico-Economic are următoarea componență:a) președinte - președintele Autorității pentru Digitalizarea României;b) un membru cu statut permanent, cu funcție de demnitate publică sau înalt funcționar public, din partea autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1^1);c) un membru cu statut permanent, funcționar public cu funcție de conducere din cadrul structurii de specialitate din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, minister cu rol de coordonator național al Planului național de redresare și reziliență. (la 15-09-2023, Alineatul (1), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (1^1) Autoritățile și instituțiile publice care desemnează membri cu statut permanent sunt următoarele:a) Secretariatul General al Guvernului;b) Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;c) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;d) Ministerul Finanțelor;e) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;f) Ministerul Afacerilor Interne;g) Serviciul Român de Informații;h) Serviciul de Telecomunicații Speciale;i) Agenția Națională pentru Achiziții Publice;j) Ministerul Apărării Naționale;k) Directoratul Național de Securitate Cibernetică;l) Ministerul Justiției. (la 15-09-2023, Articolul 6 a fost completat de Punctul 14., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (2) La invitația președintelui, la întrunirile Comitetului Tehnico-Economic și ale comisiei tehnice pot participa membri cu statut de invitat, reprezentanți cu funcții de demnitate publică sau înalți funcționari publici din cadrul altor instituții publice, în situația în care exercitarea atribuțiilor ce revin Comitetului Tehnico-Economic vizează aspecte din domeniul de competență al respectivelor instituții, sau alte persoane cu competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, în calitate de consultanți. (la 15-09-2023, Alineatul (2), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )  +  Articolul 7(1) Comitetul Tehnico-Economic este condus de un președinte - președintele Autorității pentru Digitalizarea României. În situația în care acesta nu poate prezida lucrările Comitetului Tehnico-Economic, va desemna un înlocuitor din rândul membrilor Comitetului Tehnico-Economic sau ai comisiei tehnice. (la 15-09-2023, Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificat de Punctul 15., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (2) Comitetul Tehnico-Economic se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a persoanei desemnate să îl înlocuiască. (la 15-09-2023, Alineatul (2), Articolul 7 a fost modificat de Punctul 15., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (3) Comitetul Tehnico-Economic se poate întruni și la solicitarea motivată a unei treimi din numărul membrilor.(4) Regulamentul intern de organizare și funcționare al Comitetului Tehnico-Economic se aprobă prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, la propunerea Comitetului Tehnico-Economic. (la 27-03-2020, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 222 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020 )  +  Articolul 8(1) În vederea pregătirii lucrărilor și analizării proiectelor de finanțare care au o componentă specifică tehnologiei informației și comunicațiilor supuse avizării Comitetului Tehnico-Economic se constituie o comisie tehnică, denumită în continuare CTS, formată din specialiști, unul cu statut de membru permanent și unul sau mai mulți specialiști cu statut de membru supleant, desemnați din cadrul fiecărei autorități și instituții publice prevăzute la art. 6 alin. (1) sau din cadrul unor autorități și instituții aflate în coordonarea sau subordinea acestora. (la 15-09-2023, Alineatul (1), Articolul 8 a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (2) CTS va analiza documentațiile prevăzute la art. 3 și 4 și va propune recomandări Comitetului Tehnico-Economic, în vederea fundamentării deciziilor. (la 15-09-2023, Alineatul (2), Articolul 8 a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (3) Comisia tehnică are obligația diseminării principiilor, direcțiilor strategice și a criteriilor pe baza cărora vor fi dezvoltate proiectele ce implică soluții IT C.(4) Secretariatul Comitetului Tehnico-Economic este asigurat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Acesta este compus din 2 membri titulari și un membru supleant numiți prin decizie a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României. (la 15-09-2023, Alineatul (4), Articolul 8 a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (5) Președintele Autorității pentru Digitalizarea României desemnează propriii reprezentanți în cadrul comisiei tehnice și solicită structurilor și instituțiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) desemnarea reprezentanților care vor face parte din CTS. (la 15-09-2023, Alineatul (5), Articolul 8 a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (6) Activitatea CTS este coordonată de un președinte sau, în lipsa acestuia, de către un supleant al acestuia, desemnat prin decizie de către președintele Autorității pentru Digitalizarea României, în calitatea sa de președinte al Comitetului Tehnico-Economic. (la 15-09-2023, Alineatul (6), Articolul 8 a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 ) (7) Abrogat. (la 15-09-2023, Alineatul (7), Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 17., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )  +  Articolul 9Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instituțiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, cu excepția proiectelor finanțate din «Fondurile europene structurale și de investiții - fondurile ESI» și a celor finanțate din Planul național de redresare și reziliență, care vizează acțiuni din domeniul guvernării electronice, securității cibernetice, societății informaționale și interoperabilității. (la 15-09-2023, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 18., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 15-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 19., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Dan Nica
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  București, 27 noiembrie 2013.Nr. 941.  +  Anexa nr. 1.....................................................................(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)Nr. ....................../......................
  STUDIU DE FEZABILITATE
  pentru proiectele care au exclusiv componente specifice tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC)
  - conținut-cadru^1) -
  ^1) Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat în funcție de specificul și complexitatea proiectului care implică soluții TIC propus și de cerințele înscrise în ghidurile solicitantului (în cazul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile).1. Informații generale privind proiectul TIC1.1. Denumirea proiectului TIC1.2. Ordonator principal de credite/Ordonator principal de credite - delegat1.3. Ordonator de credite secundar/terțiar1.4. Beneficiarul proiectului TIC1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate2. Situația existentă și necesitatea realizării proiectului TIC2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării proiectului TIC și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză2.2. Prezentarea contextului: – național: politici, strategii, programe, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare, după caz;– internațional și european: reglementări, standarde, studii de caz, recomandări și exemple de bune practici, după caz.2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității proiectului TIC2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului TIC3. Identificarea, propunerea și prezentarea de scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea proiectului TICPentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:3.1. Descrierea din punct de vedere tehnic și tehnologic, după caz, la nivelul unor linii generale ale proiectului tehnic preliminar:– caracteristici tehnice și parametri specifici proiectului TIC;– varianta de realizare a proiectului TIC, dacă este disponibilă în această etapă, cu justificarea alegerii acesteia;– echiparea și dotarea specifică opțiunii/scenariului propus(e).3.2. Costurile estimative ale proiectului TIC:– costurile estimate pentru realizarea proiectului TIC, cu luarea în considerare a costurilor unor proiecte similare ori a unor standarde de cost pentru proiecte similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici proiectului TIC;– costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a proiectului TIC.3.3. Studii de specialitate, după caz, și, dacă sunt disponibile în etapa de elaborare a studiului de fezabilitate:– studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;– studii de specialitate necesare în funcție de specificul proiectului.3.4. Grafice orientative de realizare a cheltuielilor cu implementarea proiectului, dacă sunt aplicabile în această etapă a proiectului TIC4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință4.2. Situația utilităților și analiza de consum, dacă sunt aplicabile în această etapă de elaborare a studiului de fezabilitate:– necesarul de utilități;– soluții pentru asigurarea utilităților necesare.4.3. Sustenabilitatea realizării proiectului TIC:a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea proiectului TIC: în faza de realizare, în faza de operare;c) impactul asupra factorilor de mediu (se completează în funcție de cerințele aferente proiectului),4.4. Analiza financiară (se completează în funcție de cerințele aferente proiectului), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate estimată; sustenabilitatea financiară4.5. Analiza economică (se completează în funcție de cerințele aferente proiectului), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate estimată și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate4.6. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor în măsura în care sunt aplicabile în această etapă a realizării proiectului TIC5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) recomandat(ă)5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) (numai dacă se aplică în această etapă de elaborare a studiului de fezabilitate)5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți proiectului TIC: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a proiectului exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, precum și contribuția financiară totală la proiect suportată din fonduri publice, care este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, finanțată din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță, după caz, elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei proiectului TIC și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui proiect TIC;d) durata estimată de implementare a proiectului TIC, exprimată în ani.5.5. Nominalizarea surselor de finanțare a proiectului TIC, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite6. Implementarea proiectului TIC6.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului TIC6.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a proiectului TIC (în luni calendaristice), graficul previzionat de implementare a proiectului, eșalonarea previzionată a proiectului pe ani6.3. Strategia de operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare6.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale necesare realizării proiectului TIC7. Concluzii și recomandări
  Data:
  .....................
  Personalul autorizat^2)
  .......................................................................................
  (numele, funcția și semnătura persoanei autorizate)
  L.S.
  ^2) Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de final, pagina de semnături, prin care autoritatea contractantă responsabilă cu realizarea studiului de fezabilitate își însușește datele și soluțiile propuse și care va conține cel puțin următoarele date: nr./dată contract, numele și prenumele în clar ale consultanților/denumirea societăților de consultanță, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect. (la 15-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 20., Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )
   +  Anexa nr. 2Proiectant,................................(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)
  DEVIZ GENERAL^1
  ....................................................
  (denumirea obiectivului de investiții)
  ^1 Devizul general este parte componentă a studiului de fezabilitate.
  Nr. crt.Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieliValoarea fără TVATVAValoarea cu TVA
  leileilei
  12345
  CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru elaborare documentații și asistență tehnică
  1.1Elaborare documentații0,000,000,00
  1.1.1. Notă conceptuală0,000,00
  1.1.2. Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare, dacă este cazul0,000,00
  1.1.3. Proiect tehnic și caiet de sarcini0,000,00
  1.2Organizarea procedurilor de achiziție0,000,000,00
  1.3Consultanță0,000,000,00
  1.3.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții0,00
  1.3.2. Securitate cibernetică0,00
  1.3.3. Audit financiar0,00
  1.3.4. Audit tehnic0,00
  1.4Asistență tehnică0,000,000,00
  Total capitolul 10,000,000,00
  CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru obiectivul IT C
  2.1Echipamente, soluții/aplicații0,000,00
  2.2Licențe0,000,00
  2.3Instalare, configurare și punere în funcțiune0,000,00
  2.4Infrastructură suport IT (de exemplu, UPS, HVAC etc.)0,000,00
  2.5Servicii informatice (de exemplu, analiză de business, proiectare, dezvoltare etc.)0,000,00
  2.6Dotări 0,000,00
  2.7Securitate cibernetică0,000,00
  Total capitolul 20,000,000,00
  CAPITOLUL 3 Alte cheltuieli
  3.1Comisioane, cote, taxe, costul creditului0,000,00
  3.2Cheltuieli diverse0,000,00
  3.3Cheltuieli pentru informare și publicitate0,000,00
  3.4Probe tehnologice și teste, inclusiv securitate cibernetică0,000,00
  Total capitolul 30,000,000,00
  CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru pregătirea personalului
  4.1Pregătirea personalului, inclusiv pentru securitate cibernetică0,000,00
  Total capitolul 40,000,000,00
  TOTAL GENERAL0,000,000,00

  Data: .................
  Întocmit: .......................................
  (numele, funcția și semnătura)
  Beneficiar: ...................
  (la 15-09-2023, Actul a fost completat de Anexa nr. 2 din HOTĂRÂREA nr. 824 din 8 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 15 septembrie 2023 )
  ------