ORDIN nr. 1.813 din 22 noiembrie 2013privind atribuţiile direcţiei de specialitate în contextul implementării Sistemului de informare al pieţei interne - IMI la nivel naţional
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 29 noiembrie 2013    Având în vedere:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010;- Hotărârea Guvernului nr. 931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne - IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI;- Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI");- art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se desemnează Direcţia armonizare legislativă, denumită în continuare DAL, aflată în subordinea Agentului Guvernamental al României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, în calitatea sa de coordonator naţional al Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) şi coordonator al ariei legislative servicii.  +  Articolul 2MAE, prin DAL, asigură: a) identificarea autorităţilor naţionale care pot avea, după caz, calitatea de coordonatori delegaţi sau de arie legislativă în cadrul Sistemului IMI (coordonatori IMI, în sensul prezentului ordin), în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI") şi de art. 30 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010 (O.U.G. nr. 49/2009); b) înregistrarea şi/sau validarea înregistrării coordonatorilor şi a autorităţilor competente IMI, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 şi de art. 30 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 49/2009; c) menţinerea unui contact permanent cu coordonatorii IMI, în vederea funcţionării optime a sistemului şi realizării atribuţiilor prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 şi de art. 30 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 49/2009; d) supravegherea fluxului de informaţii din IMI, de natură să asigure transmiterea/primirea de răspunsuri corespunzătoare la cererile de informaţii primite/transmise, în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 şi de art. 30 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 49/2009; e) derularea activităţii de punct naţional de contact pentru coordonatorii IMI şi autorităţile competente de la nivel naţional, pentru Comisia Europeană şi celelalte state membre UE şi SEE, inclusiv pentru furnizarea de informaţii privind aspectele de protecţie a datelor cu caracter personal, în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 şi de art. 30 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 49/2009; f) furnizarea de formare/sprijin/asistenţă tehnică pentru utilizatorii desemnaţi din cadrul coordonatorilor IMI, inclusiv prin realizarea efectivă a sesiunilor de instruire, la solicitarea şi în baza nevoilor de instruire identificate de aceştia; după caz, MAE sprijină coordonatorii IMI în realizarea instruirii utilizatorilor IMI din cadrul autorităţilor competente coordonate în sistem de către aceştia, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 , precum şi în vederea realizării atribuţiei prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 49/2009; g) informarea constantă a utilizatorilor IMI cu privire la evoluţiile Sistemului IMI, în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 şi de art. 30 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 49/2009; h) promovarea Sistemului IMI la nivel naţional şi a anumitor module specifice, inclusiv prin elaborarea de materiale de instruire, informative şi de promovare de evenimente dedicate, în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 ; i) formularea de propuneri de modificare a cadrului legislativ intern privind Sistemul IMI, pentru a asigura o reglementare conformă dreptului UE şi bunelor practici dezvoltate la nivel naţional, în vederea asigurării cadrului juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 ; j) realizarea de statistici generale şi specifice cu privire la utilizarea IMI, în vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 .  +  Articolul 3În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de art. 2, DAL realizează următoarele activităţi:A. Identificarea autorităţilor naţionale care pot avea, după caz, calitatea de coordonatori delegaţi sau coordonatori de arie legislativă în cadrul Sistemului IMI1. MAE, prin DAL, în raport cu o arie legislativă consacrată printr-un act legislativ UE pentru care este utilizat Sistemul IMI, transmite adrese oficiale şi, după caz, organizează reuniuni, în vederea identificării coordonatorilor responsabili pentru aria legislativă respectivă, astfel cum sunt definiţi de dispoziţiile art. 5 lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 .2. MAE înregistrează/validează coordonatorii IMI după ce primeşte, prin comunicare oficială transmisă de aceştia, asumarea competenţei lor în legătură cu aria legislativă respectivă. Asumarea acestei competenţe trebuie fundamentată potrivit legii.3. MAE, prin DAL, primeşte de la coordonatorii IMI şi comunicările privind entităţile aflate în domeniul lor de competenţă, pe care aceştia le identifică drept autorităţi competente care trebuie înregistrate în sistem şi care vor participa efectiv la mecanismul de cooperare. Decizia înregistrării în sistem a acestor entităţi este luată de coordonatorii IMI şi se comunică oficial MAE.B. Înregistrarea şi/sau validarea înregistrării coordonatorilor şi a autorităţilor competente IMI1. Pentru includerea coordonatorilor IMI în sistem, aşa cum au fost identificaţi, DAL are următoarele opţiuni tehnice:1.1. operează direct înregistrarea, după comunicarea de către aceştia a informaţiilor necesare în vederea înregistrării;1.2. transmite coordonatorilor IMI o invitaţie de autoînregistrare, urmând ca aceştia să realizeze autoînregistrarea, DAL asigurând doar validarea autoînregistrării fiecărui coordonator IMI;1.3. în situaţia în care un coordonator este deja înregistrat în sistem pentru o altă arie legislativă, DAL îi acordă acces la noua arie legislativă.2. DAL stabileşte rolurile şi funcţiile coordonatorilor IMI în cadrul sistemului, ca urmare a demersurilor de la lit. A pct. 1, colaborând pentru aceasta cu fiecare coordonator.3. DAL poate realiza înregistrarea în sistem a unei autorităţi competente, respectiv poate transmite invitaţia de autoînregistrare unei autorităţi competente şi poate valida autoînregistrarea acesteia, numai după ce i se comunică oficial faptul că entitatea a fost identificată în calitate de autoritate competentă, în sensul art. 5 lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 , de coordonatorul IMI responsabil sau, după caz, de autoritatea publică centrală care are în subordine, în coordonare, sub a cărei autoritate sau în al cărei domeniu de competenţă se află entitatea respectivă, potrivit legii. Delimitarea domeniului de competenţă se realizează în raport cu criteriul dreptului de iniţiativă legislativă al autorităţilor centrale în aria în care îşi desfăşoară activitatea entităţile respective. Punctul de vedere exprimat în comunicare este obligatoriu pentru DAL, care nu poate efectua înregistrarea/validarea contrar acestuia.4. În situaţia în care competenţa legală aparţine unui număr de două sau mai multe autorităţi publice centrale, respectiv coordonatori IMI, DAL realizează operaţiunile de la pct. 3 doar dacă primeşte comunicări favorabile de la toate autorităţile respective. În cazul unor comunicări divergente, DAL propune conducerii ierarhice organizarea unui grup de lucru cu reprezentanţii instituţiilor implicate, la nivel decizional superior.5. DAL primeşte notificări de la coordonatorii IMI, în situaţia în care aceştia identifică entităţi care ar putea avea calitatea de autorităţi competente, dar acestea nu se află în coordonarea, subordonarea ori sub autoritatea lor, respectiv nu se află în domeniul lor de competenţă, potrivit art. 3 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne - IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI (H.G. nr. 931/2010).6. Pentru aria legislativă servicii, autorităţile competente care nu se află, potrivit legii, în coordonarea, subordonarea ori sub autoritatea unui coordonator IMI sau al căror domeniu de competenţă nu este acoperit de sfera de activitate a unui alt coordonator IMI, potrivit H.G. nr. 931/2010, pot fi înregistrate în sistem de către DAL, în calitate de coordonator de arie legislativă, ori pot primi din partea acestuia o invitaţie de înregistrare, în următoarele condiţii: DAL solicită imediat autorităţii publice centrale care are drept de iniţiativă legislativă în domeniul în care este înfiinţată şi activează entitatea respectivă o comunicare oficială referitor la calitatea de autoritate competentă a acesteia, pentru a putea opera înregistrarea în sistem. În cazul unui punct de vedere favorabil, DAL poate realiza înregistrarea/validarea în sistem. MAE devine coordonator IMI pentru autoritatea competentă în cauză, însă strict din punct de vedere al funcţionării IMI, fără modificarea competenţelor stabilite de lege.7. Odată cu înregistrarea unui coordonator sau a unei autorităţi competente coordonate în sistem, DAL realizează şi înregistrarea utilizatorilor IMI desemnaţi de aceasta.8. După înregistrare, DAL aduce la cunoştinţa noilor utilizatori înregistraţi ai coordonatorilor ori ai autorităţilor competente coordonate, după caz, numele de utilizator, modalitatea de stabilire şi de schimbare a parolei definitive şi de stabilire a codului de securitate, pe care le vor folosi la accesările ulterioare ale sistemului.9. În situaţia în care înregistrările realizate în sistem trebuie modificate sau eliminate întrucât au avut loc modificări legislative care determină caducitatea acestora, se aplică, mutatis mutandis, aceeaşi procedură de la lit. A şi prezenta literă.C. Menţinerea unui contact direct şi permanent cu toate categoriile de coordonatori IMI, în vederea funcţionării optime a sistemului1. În vederea asigurării unei bune coordonări a mecanismelor de cooperare administrativă şi a implementării sistemului IMI, DAL menţine un dialog permanent cu toţi coordonatorii IMI (electronic, telefonic, prin organizare de reuniuni, grupuri de lucru, consultări).2. DAL diseminează tuturor utilizatorilor din cadrul coordonatorilor şi al autorităţilor competente coordonate în IMI materialele informative şi de instruire pe care le realizează şi încurajează consultarea paginii web dedicate IMI a Comisiei Europene, precum şi utilizarea sistemului de formare, replică identică a IMI menită a asigura familiarizarea utilizatorilor cu sistemul.3. DAL consultă toţi coordonatorii şi autorităţile competente din IMI cu privire la funcţionarea şi implementarea sistemului, comunicând Comisiei Europene propunerile relevante ale acestora, în vederea îmbunătăţirii acestuia.D. Supravegherea fluxului de informaţii din IMI, care trebuie să asigure transmiterea/primirea de răspunsuri corespunzătoare la cererile de informaţii primite/transmise1. DAL monitorizează lunar fluxul de informaţii din IMI al coordonatorilor IMI şi autorităţilor competente.2. DAL poate solicita, ori de câte ori este necesar, coordonatorilor IMI şi autorităţilor competente informaţii privind cererile primite şi modul de soluţionare a acestora.E. Derularea activităţii de punct naţional de contact pentru coordonatorii IMI şi autorităţile competente de la nivel naţional, pentru Comisia Europeană şi celelalte state membre UE şi SEE, inclusiv pentru furnizarea de informaţii privind aspectele de protecţie a datelor cu caracter personal1. DAL este punct naţional de contact în ceea ce priveşte implementarea IMI la nivel naţional.2. Pentru asigurarea acestei activităţi, DAL transmite răspunsuri şi furnizează asistenţă în contextul solicitărilor transmise de către coordonatorii IMI şi autorităţile competente de la nivel naţional, Comisia Europeană ori coordonatorii naţionali ai celorlalte state membre UE şi SEE, în cel mai scurt timp posibil de la primirea solicitării.3. În acest scop, DAL solicită toate informaţiile necesare de la coordonatorii IMI, respectiv de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.4. DAL asigură comunicarea cu Comisia Europeană şi în cazul în care nu este identificată o soluţie, la nivel naţional, pentru eventualele probleme identificate de coordonatorii IMI în legătură cu funcţionarea sistemului.F. Furnizarea formării/sprijinului/asistenţei tehnice pentru utilizatorii IMI, inclusiv prin realizarea efectivă a sesiunilor de instruire1. DAL realizează instruirea utilizatorilor din cadrul coordonatorilor IMI şi sprijină, dacă este solicitat, activitatea de instruire derulată de coordonatorii IMI pentru utilizatorii din cadrul autorităţilor competente, precum şi pentru utilizatorii IMI din cadrul autorităţilor competente coordonate de MAE.2. DAL acordă sprijin din punctul de vedere al funcţionării tehnice a sistemului şi poate acţiona în calitate de help-desk în legătură cu utilizatorii IMI. În acest sens, DAL oferă acestora informaţii privind modul de organizare şi funcţionare a sistemului, modalitatea de accesare a IMI, de creare, gestionare ori transmitere cerere, utilizarea modulelor specifice (de exemplu, a registrelor) ori a mecanismului de alertă.G. Informarea constantă a utilizatorilor IMI cu privire la evoluţiile Sistemului IMIDAL transmite utilizatorilor IMI, pe cale electronică, elementele nou-apărute cu privire la sistem, cum ar fi: adăugarea de noi module, noi funcţionalităţi, extinderea la noi arii legislative, apariţia de noi versiuni ale sistemului, indisponibilitatea temporară a sistemului ori a sistemului de formare, organizarea de reuniuni şi evenimente dedicate la nivel naţional sau organizate de către Comisia Europeană, evenimente de promovare, organizarea de consultări publice la nivel naţional şi UE, documente noi cu privire la funcţionarea ori utilizarea IMI, evaluări, raportări.H. Promovarea Sistemului IMI la nivel naţional şi a anumitor module specifice, inclusiv prin elaborarea de materiale de instruire, informative şi de promovare şi de evenimente dedicate1. DAL elaborează, ori de câte ori consideră necesar, materiale de instruire, de informare şi de promovare.2. DAL poate formula propuneri conducerii ierarhice, în vederea organizării, de către MAE, a unor evenimente dedicate.I. Formularea de propuneri de modificare a cadrului legislativ intern privind Sistemul IMI, pentru a asigura o reglementare conformă dreptului UE şi bunelor practici dezvoltate la nivel naţionalDAL poate formula propuneri în vederea ameliorării cadrului legislativ intern specific Sistemului IMI, ori de câte ori consideră necesar, în situaţia unor modificări ale cadrului legislativ UE sau la nivel intern care pot afecta funcţionarea IMI, pe care le supune consultării şi dezbaterii coordonatorilor IMI. DAL poate organiza în acest sens grupuri de lucru. Rezultatele consultărilor în grupurile de lucru se supun conducerii ierarhice.J. Realizarea de statistici generale şi specifice cu privire la utilizarea IMIDAL realizează periodic statistici generale şi specifice cu privire la cererile din sistem, activitatea autorităţilor coordonate şi utilizatorii IMI înregistraţi în sistem, ca urmare a monitorizării fluxului de informaţii din IMI.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcţia desemnată la art. 1 va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Ministrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 22 noiembrie 2013.Nr. 1.813.-------