ORDIN nr. 1.228 din 20 noiembrie 2013de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.906 din 25 noiembrie 2013
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Nr. 1.228 din 20 noiembrie 2013
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  • Nr. 2.474 din 21 noiembrie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 27 noiembrie 2013    Având în vedere prevederile:- Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate ale cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu completările ulterioare;- art. 11 "Eligibilitatea cheltuielilor" din Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999 ;- art. 55 "Proiecte generatoare de venituri" din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 ;- art. 187 "Costuri eligibile" din Regulamentul delegat UE nr. 1.268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;- alin. 52 din Preambulul Regulamentului delegat (UE) nr 1.268/2012 ;- Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 "Fonduri structurale - Contribuţie financiară - Autostrada M43 între Szeged şi Mako - TVA - Cheltuială neeligibilă", Ungaria împotriva Comisiei Europene,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul fondurilor europene şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane TVA eligibilă, care este nedeductibilă conform legislaţiei fiscale naţionale, este considerată nerecuperabilă şi va fi solicitată la rambursare din Fondul Social European, având în vedere nerecuperabilitatea acesteia. (2) La depunerea Cererii de finanţare, Beneficiarul declară că proiectul nu este generator de venit şi are obligaţia de a menţine destinaţia, de a asigura exploatarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanţare.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică contractelor aflate sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 831/2012 privind completarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. (2) În termen de două zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) va emite o instrucţiune în vederea punerii în aplicare a prezentului ordin.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana Câmpeanu-------