ORDIN nr. 1.227 din 20 noiembrie 2013pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 326/94/2013 privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.869 din 15 noiembrie 2013
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Nr. 1.227 din 20 noiembrie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 22 noiembrie 2013    Având în vedere prevederile:- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 326/94/2013 privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 18 martie 2013, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) sume alocate temporar din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi în contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României, prin hotărâri ale Guvernului, conform art. 11^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;".2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care necesarul de finanţare solicitat de Autorităţile de management cuprinde atât cereri de rambursare/fonduri, cât şi cereri de prefinanţare, Autorităţile de management au obligaţia transmiterii către Autoritatea de certificare şi plată a acestor cereri, simultan, până pe data de 10 a lunii pentru care se solicită finanţarea, precum şi a situaţiilor cererilor de rambursare/prefinanţare ale beneficiarilor autorizate la plată de către Autorităţile de management şi cererilor de plată ale beneficiarilor înregistrate la Autorităţile de management."3. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.4. La articolul 1, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Autorităţile de management onorează cererile de prefinanţare/plată/rambursare către beneficiari în ordinea cronologică a primirii şi autorizării la plată a acestora."5. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Din fondurile primite de la Uniunea Europeană pentru fiecare program operaţional, Autoritatea de certificare şi plată asigură efectuarea următoarelor operaţiuni: a) virarea la bugetul de stat a sumelor primite suplimentar de România, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; b) reîntregirea sumei de 83.154.240,54 lei, conform prevederilor art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013; c) transferarea în conturile Autorităţilor de management a sumelor necesare efectuării restituirii prevăzute la art. 13 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza solicitărilor primite de la ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management; d) reîntregirea sumelor alocate temporar din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi în contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României; e) reîntregirea în contul 54.01.03.00 «Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale» a sumelor utilizate în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale; f) transferarea în conturile Autorităţilor de management a sumelor necesare onorării cererilor de rambursare/fonduri/prefinanţare/plată, în limita sumelor autorizate la plată de către Autorităţile de management, pe baza solicitărilor primite de la acestea."6. La articolul 3 alineatul (1) punctul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) din sumele alocate temporar din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi în contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României;".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando Teodorovici-------