ORDIN nr. 318 din 3 martie 2006 (*actualizat*)privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român(actualizat până la data de 4 octombrie 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 octombrie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 509 din 20 iunie 2007; ORDINUL nr. 921 din 20 septembrie 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi Recomandările Comisiei Dunării privind eliberarea certificatelor de conducător de navă de navigaţie interioară, adoptate la Budapesta în 1995,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:Scop  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte: a) standardele de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român; b) documentele de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, condiţiile de obţinere a acestora, condiţiile de stagiu, precum şi modul de echivalare.  +  Articolul 2Documentele prevăzute la art. 1 lit. b) sunt eliberate în numele Guvernului României de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Navală Română.Definiţii  +  Articolul 3Termenii folosiţi în prezentul ordin au următoarele înţelesuri: a) autoritate competentă - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi autoritate de stat în domeniul transporturilor navale, denumit în continuare minister ; b) Autoritatea Navală Română - organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumită în continuare ANR, autoritate de stat în domeniul navigaţiei, căreia ministerul i-a delegat competenţe privind:(i) eliberarea carnetelor de serviciu şi a documentelor de atestare a personalului navigant;(îi) organizarea de sesiuni de examene pentru obţinerea documentelor de atestare;(iii) aprobarea sau avizarea, după caz, a programelor analitice; c) document de atestare - brevet sau certificat de capacitate, emis în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi care dă dreptul titularului să îndeplinească la bordul unei nave de navigaţie interioară funcţia corespunzătoare şi să îndeplinească atribuţiile pe care le presupune nivelul de responsabilitate specificat în acel document; d) conducător de navă - persoana care posedă calificarea necesară, desemnată să asigure conducerea navei pe căile navigabile interioare şi care îşi exercită această responsabilitate la bordul navei; e) companie - proprietarul, persoana care închiriază nava, operatorul sau orice altă organizaţie, care are responsabilitatea operării navei şi care, asumându-şi o astfel de responsabilitate, a fost de acord să preia toate obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în prezentul ordin; f) program aprobat - un curs de pregătire, instruire sau formare profesională susţinut de o instituţie abilitată să organizeze şi să efectueze aceste cursuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare; g) navă de navigaţie interioară - o navă destinată să navigheze exclusiv sau în mod special pe căile navigabile interioare; h) stagiu de îmbarcare - timpul de navigaţie efectivă realizat la bordul navelor de navigaţie interioară, necesar obţinerii documentelor de atestare; i) timp de navigaţie efectivă - perioada de timp scursă de la începutul voiajului până la sfârşitul voiajului, mai puţin zilele de întrerupere în care nava nu şi-a putut continua voiajul; j) membru de echipaj de punte - persoana deţinătoare a brevetului de punte care participă în mod regulat la comanda unei nave şi ţine timona unei nave de navigaţie interioară.Domeniul de aplicare  +  Articolul 4 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică personalului navigant care exercită serviciul la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, destinate transportului de mărfuri şi de persoane, şi al navelor tehnice, cu excepţia: a) conducătorilor de navă şi personalului navigant pe nave militare; b) conducătorilor de navă de agrement care nu efectuează activităţi comerciale de agrement. (2) Funcţiile la bordul navelor de navigaţie interioară care arborează pavilion român pot fi îndeplinite numai de persoane care posedă documente de atestare, obţinute sau echivalate conform prezentului ordin, şi care au cursurile de perfecţionare valabile. (3) Certificatele de conducător de navă prevăzute în anexa nr. 6 trebuie emise de autorităţile competente ale statelor membre în conformitate cu prevederile Directivei 96/50/CE şi trebuie să ţină cont de caracteristicile speciale ale căilor navigabile şi de certificatele prevăzute la art. 1 din Directiva 91/672/CEE , şi anume: a) certificatul de conducător de navă, valabil pe toate căile navigabile din statele membre, cu excepţia căilor navigabile pe care se aplică Regulamentul de obţinere a brevetelor de navigator pe Rin (categoria A); b) certificatul de conducător de navă, valabil pe toate căile navigabile din statele membre, cu excepţia căilor navigabile cu caracter maritim prevăzute în anexa nr. 7 şi cu excepţia căilor navigabile pe care se aplică Regulamentul de obţinere a brevetelor de navigator pe Rin (categoria B).-----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 921 din 20 septembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.(3^1) Brevetul de căpitan fluvial categoria A, respectiv brevetul de căpitan fluvial categoria B, emise de către ANR, sunt echivalente cu certificatele de conducător de navă categoria A, respectiv categoria B, emise de autorităţile competente ale statelor membre şi sunt valabile pe toate căile navigabile de categoria A sau B din statele membre.------------Alin. (3^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 921 din 20 septembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007.(3^2) Brevetul de navigator pe Rin, emis în conformitate cu Convenţia privind navigaţia pe Rin, revizuită, este valabil pe toate căile navigabile interioare din România şi, în plus, în rada Sulina, în porturile Constanţa şi Midia.------------Alin. (3^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 921 din 20 septembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007. (4) a) Pentru a i se admite comanda unei nave cu radar, conducătorul de navă trebuie să posede un certificat de utilizator radar pe căile navigabile interioare eliberat de ANR. b) Certificatul prevăzut la lit. a) se obţine prin examen în conformitate cu prevederile cap. B din anexa nr. 1. Modelul şi conţinutul certificatului de utilizator radar pe căile navigabile interioare sunt prevăzute în anexa nr. 2. c) După obţinerea certificatului prevăzut la lit. b) ANR va face menţiunile necesare în documentele de atestare. (5) La bordul navelor care transportă pasageri pe căile navigabile interioare conducătorul navei sau un alt membru al echipajului trebuie să posede un certificat pentru transportul de pasageri, eliberat de ANR. Certificatul pentru transportul de pasageri se obţine prin examen, în conformitate cu prevederile cap. C din anexa nr. 1. Modelul certificatului pentru transportul de pasageri este cel prevăzut în anexa nr. 5.Brevetele personalului navigant  +  Articolul 5 (1) Brevetul de căpitan fluvial categoria A este documentul de atestare care permite posesorului să îndeplinească funcţia de conducător de navă pe toate căile navigabile din statele membre şi, în plus, în rada Sulina, în porturile Constanţa şi Midia, cu excepţia căilor navigabile pe care se aplică Regulamentul de obţinere a brevetelor de navigator pe Rin.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 921 din 20 septembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007. (2) Brevetul de căpitan fluvial categoria B este documentul de atestare care permite posesorului să îndeplinească funcţia de conducător de navă pe toate căile navigabile din statele membre, cu excepţia: a) căilor navigabile cu caracter maritim prevăzute în anexa nr. 7; b) căilor navigabile pe care se aplică Regulamentul de obţinere a brevetelor de navigator pe Rin; c) porturilor Constanţa şi Midia, precum şi în rada Sulina.-----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 921 din 20 septembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007. (3) Alte brevete sunt: a) şef mecanic fluvial; b) mecanic; c) timonier fluvial; d) pilot de Dunăre maritimă; e) pilot de Dunăre maritimă aspirant. (4) Forma şi conţinutul brevetelor de căpitan fluvial categoria A şi categoria B sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.Certificatele de capacitate ale personalului navigant pentru apele interioare navigabile  +  Articolul 6 (1) Certificatele de capacitate pentru personalul navigant de punte sunt: a) conducător de şalupă fluvială; b) şef de echipaj fluvial; c) marinar; d) marinar stagiar. (2) Certificatele de capacitate pentru personalul navigant de maşini sunt: a) mecanic stagiar; b) electrician de bord.Valabilitatea documentelor de atestare  +  Articolul 7 (1) Documentul de atestare emis unei persoane este valabil până când posesorul acestuia împlineşte vârsta de 50 de ani. După această dată şi până la împlinirea vârstei de 65 de ani documentul de atestare se reconfirmă din 5 în 5 ani, în baza avizului medical, conform prevederilor art. 8 alin. (2). (2) După împlinirea vârstei de 65 de ani valabilitatea documentului de atestare se prelungeşte anual în baza avizului medical. (3) Documentele de atestare ale personalului navigant pentru căile navigabile interioare au un număr unic de identificare.Standarde medicale  +  Articolul 8 (1) Personalul navigant trebuie să justifice aptitudinea sa fizică şi mentală, trecând un examen medical făcut de o instituţie recunoscută de autoritatea competentă. Acest examen vizează în mod deosebit acuitatea vizuală şi auditivă, aptitudinea de a distinge culorile, motricitatea membrelor superioare şi inferioare, precum şi starea neuropsihiatrică şi vasculară a candidatului. (2) Examinarea medicală se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.Obţinerea documentelor de atestare  +  Articolul 9 (1) Documentele de atestare se obţin prin examen sau din oficiu, după caz. (2) Pentru participarea la examenul de obţinere a unui document de atestare personalul navigant trebuie să facă dovada că: a) are vârsta minimă de 18 ani; b) îndeplineşte condiţiile de pregătire şi stagiu conform prevederilor anexei nr. 3; c) îndeplineşte standardele medicale prevăzute la art. 8. (3) Stagiul de îmbarcare se calculează astfel: 180 de zile de navigaţie efectivă pe toate căile navigabile interioare, în conformitate cu înscrisurile din carnetul de serviciu, echivalează cu un an de stagiu de îmbarcare. Dacă într-o perioadă de 365 de zile consecutive timpul de navigaţie efectivă este mai mare de 180 de zile, perioada de stagiu de îmbarcare se consideră tot un an. (4) Dovada efectuării stagiului prevăzut la alin. (2) se face prin înscrisurile din carnetul de serviciu şi foaia matricolă, înscrisuri verificate şi validate de ANR. (5) Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de obţinere a documentelor de atestare pentru personalul navigant va fi aprobată prin decizie a directorului general al ANR.Eliberarea şi înregistrarea documentelor de atestare a competenţei  +  Articolul 10 (1) Pentru obţinerea unui document de atestare prin examen sau din oficiu candidaţii trebuie să prezinte: a) un act de identitate; b) un certificat medical valabil, eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare; c) dovada îndeplinirii condiţiilor minime de pregătire şi stagiul de îmbarcare prevăzute în anexa nr. 3, pentru documentul de atestare solicitat; d) dovada promovării unui examen sau îndeplinirea condiţiilor de obţinere din oficiu în conformitate cu prevederile anexei nr. 3; e) dovada efectuării cursurilor obligatorii conform art. 13, în termen de valabilitate. (2) ANR va păstra un registru de evidenţă a documentelor de atestare eliberate, expirate, suspendate, anulate sau declarate pierdute ori distruse, precum şi a dispenselor care au fost acordate. (3) ANR va pune la dispoziţie, în condiţiile legii, informaţii referitoare la autenticitatea şi valabilitatea documentelor de atestare sau dispenselor, la cererea altor administraţii sau a unor companii.Standarde de calitate  +  Articolul 11 (1) ANR se va asigura că toate activităţile de educare, calificare, instruire, pregătire şi perfecţionare a personalului navigant se fac numai prin instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, regii autonome, societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii din subordinea sau sub autoritatea ministerului ori acreditate de acesta. (2) Programele analitice întocmite de instituţiile prevăzute la alin. (1) vor fi avizate sau aprobate, după caz, de ANR.Responsabilitatea proprietarilor sau operatorilor de nave  +  Articolul 12Proprietarii, persoanele care închiriază nava sau operatorii au obligaţia să se asigure că: a) fiecare navigator angajat la bordul oricăreia dintre navele lor deţine un document de atestare corespunzător, în conformitate cu prevederile prezentului ordin; b) documentaţia relevantă pentru tot personalul navigant îmbarcat pe navă se află permanent la bord, este accesibilă, poate fi citită şi include în mod obligatoriu, fără a se limita la aceasta, actele privind experienţa, instruirea, starea de sănătate şi calificarea necesară pentru îndeplinirea sarcinilor repartizate; c) personalul navigant îmbarcat pe navele lor este familiarizat cu îndatoririle specifice şi cu toată configuraţia navei, cu instalaţiile, echipamentul, procedurile şi caracteristicile navei, care sunt relevante pentru îndatoririle de rutină sau de urgenţă; d) echipajul navei îşi poate efectiv coordona activităţile într-o situaţie de urgenţă şi în realizarea sarcinilor vitale pentru siguranţa sau prevenirea, respectiv limitarea poluării.Cursuri specifice  +  Articolul 13 (1) Cursurile prevăzute în prezentul ordin se vor desfăşura în cadrul centrelor de perfecţionare din subordinea sau sub autoritatea ministerului ori acreditate de acesta. (2) Cursurile ce trebuie efectuate de personalul navigant pentru căile navigabile interioare sunt următoarele: a) "Utilizator radar pe căile navigabile interioare" - pentru personalul navigant brevetat de punte; b) "Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile" - pentru personalul navigant brevetat de punte; c) "Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile" - pentru personalul navigant brevetat de punte şi maşină; d) "Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare" - pentru personalul navigant brevetat de punte şi maşină, atunci când nava pe care acesta este îmbarcat transportă mărfuri periculoase; e) "Curs de pregătire special pentru transport de pasageri" - pentru personalul navigant brevetat de punte şi maşină, atunci când acesta este îmbarcat pe nave de pasageri; f) "Expert în navigaţia cu pasageri" - pentru personalul navigant brevetat de punte care navighează la bordul navelor de pasageri cu cabine pe căile navigabile interioare; g) "Acordarea primului ajutor medical" - pentru personalul navigant brevetat de punte şi maşină care navighează la bordul navelor de pasageri cu cabine pe căile navigabile interioare; h) "Utilizare aparat de respirat" - pentru personalul navigant brevetat de punte şi maşină care navighează la bordul navelor de pasageri cu cabine pe căile navigabile interioare. (3) Cursurile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi e) se efectuează o singură dată şi se finalizează cu un examen susţinut în faţa unei comisii aprobate de ANR. (4) Cursurile prevăzute la alin. (2) lit. b), c), d), f), g) şi h) se efectuează la perioade de timp care să nu depăşească 5 ani.Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14 (1) Carnetul de serviciu se eliberează de ANR. (2) Pentru absolvenţii anului I ai instituţiilor de învăţământ superior de marină şi ai şcolilor de marină, în vederea efectuării stagiului obligatoriu de practică la bordul navelor, eliberarea carnetului de serviciu se face la solicitarea instituţiei de învăţământ. (3) Pentru un marinar stagiar sau mecanic stagiar eliberarea carnetului de serviciu se va face la solicitarea unui proprietar sau închiriator. (4) Pentru elevii/studenţii din instituţiile de învăţământ de marină, practica se efectuează pe funcţia de marinar stagiar/mecanic stagiar. În cazul în care elevul/studentul posedă un certificat de capacitate valabil emis de ANR, practica poate fi efectuată şi pe funcţia înscrisă în acesta.  +  Articolul 15 (1) Documentele de atestare emise personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se preschimbă după cum urmează: a) brevetele de căpitan fluvial categoriile A, B şi C şi de căpitan dragor se preschimbă în brevete de căpitan fluvial categoria A, tip card; b) brevetele de ofiţer punte fluvial şi certificatele de timonier fluvial se preschimbă în brevete de timonier fluvial; c) brevetele de ofiţer fluvial şi certificatele de motorist fluvial se preschimbă în brevete de mecanic. (2) Documentele de atestare prevăzute la alin. (1) se vor preschimba de ANR, din oficiu, până la 31 decembrie 2006. După această dată documentele îşi pierd valabilitatea. (3) Brevetele de căpitan fluvial categoria D, şef dragor şi dragor fluvial se desfiinţează. Documentele emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la expirare, în conformitate cu prevederile art. 7. (4) Situaţiile particulare care nu sunt reglementate prin prezentul ordin se soluţionează de către directorul general al ANR.Sancţiuni  +  Articolul 16Contravenţiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17Direcţia generală transport naval din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.Transpunere  +  Articolul 19Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 96/50/EC , publicată în Jurnalul Oficial nr. L 235 din 17 septembrie 1996 privind armonizarea condiţiilor de obţinere a certificatelor naţionale de comandant de navă de navigaţie interioară pentru transportul mărfurilor şi persoanelor în Comunitate, amendată de Regulamentul (EC) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 284 din 31 octombrie 2003, şi Directiva Consiliului 91/672/EEC , publicată în Jurnalul Oficial nr. L 373 din 31 decembrie 1991, privind recunoaşterea reciprocă a certificatelor naţionale de comandant pentru navele utilizate în transportul mărfurilor şi persoanelor pe apele interioare navigabile.Intrarea în vigoare  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 984/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea brevetelor şi certificatelor de capacitate naţionale pentru personalul navigant fluvial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 6 august 2001, şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 133 din 13 martie 1998 pentru aprobarea Regulamentului privind obţinerea certificatului de utilizator radar pe căile navigabile interioare şi a modelului de certificat de utilizator radar se abrogă.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 3 martie 2006.Nr. 318.  +  Anexa 1 CUNOŞTINŢE PROFESIONALEcerute pentru obţinerea brevetului de căpitan fluvial pentru căile navigabile interioare  +  Capitolul A Cunoştinţe generale pentru transportul mărfurilor şi pasagerilorPartea I: Brevet de căpitan fluvial categoria A1. Navigaţie: a) regulamentele de navigaţie pe apele interioare navigabile, în special Regulamentul de navigaţie pe Dunăre şi Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG), inclusiv semnalizarea şi balizajul apelor interioare navigabile; b) caracteristicile generale ale principalelor ape interioare navigabile din punct de vedere geografic, hidrologic, meteorologic şi morfologic; c) navigaţia costieră cuprinzând: stabilirea rutei şi determinarea poziţiei navei, documente şi publicaţii navale, sisteme de balizaj, cunoştinţe despre maree.2. Manevra navei: a) guvernarea navei, în condiţii de vânt, curent şi contracurent, ale pescajului, în vederea unei flotabilităţi şi a unei stabilităţi suficiente; b) rolul şi funcţionarea cârmei şi elicei; c) manevre de ancorare şi acostare în toate condiţiile; d) manevre în ecluze şi în porturi, manevre în caz de întâlnire şi depăşire.3. Construcţia şi stabilitatea navei: a) principii fundamentale de construcţie a navei, în special în ceea ce priveşte siguranţa pasagerilor, echipajului şi a navei; b) Directiva 82/714/EEC a Consiliului din 4 octombrie 1982, stabilind norme tehnice pentru navele de navigaţie interioară - cunoştinţe generale, implementată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerinţelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român; c) cunoaşterea elementară a elementelor principale ale structurii navelor; d) cunoştinţe teoretice privind flotabilitatea şi stabilitatea, aplicarea lor în practică, în special navigabilitatea.4. Maşinile navei: a) cunoaşterea elementară a construcţiei şi funcţionării maşinilor în scopul bunei lor funcţionări; b) comanda şi controlul funcţionării maşinilor principale şi auxiliare, conduita în caz de depanare.5. Încărcarea şi descărcarea: a) folosirea scărilor de pescaj; b) determinarea capacităţii de încărcare cu ajutorul certificatului de determinare a capacităţii; c) operaţiuni de încărcare şi descărcare, cargoplanul.6. Conduita în cazul unor circumstanţe deosebite: a) reguli fundamentale pentru prevenirea accidentelor; b) măsuri în caz de avarie, abordaj şi eşuare, inclusiv găuri de apă; c) utilizarea mijloacelor şi a materialelor de salvare; d) primul ajutor în caz de accident; e) prevenirea incendiilor şi utilizarea instalaţiilor şi dispozitivelor de luptă contra incendiului; f) prevenirea poluării apelor navigabile interioare; g) reguli specifice de salvare a persoanelor, navei şi încărcăturii pe apele maritime navigabile şi supravieţuirea pe mare.Partea a II-a: Brevet de căpitan fluvial categoria B1. Navigaţie: a) Regulamentul de navigaţie pe Dunăre, inclusiv semnalizarea şi balizajul căilor navigabile interioare; b) caracteristicile generale ale principalelor căi navigabile interioare din punct de vedere geografic, hidrologic, meteorologic şi morfologic; c) navigaţia fluvială cuprinzând: stabilirea rutei şi determinarea poziţiei navei, documente şi publicaţii navale, sisteme de balizaj.2. Manevra navei: a) guvernarea navei, în condiţii de vânt, curent, contracurent, ale pescajului, în vederea unei flotabilităţi şi a unei stabilităţi suficiente; b) rolul şi funcţionarea cârmei şi elicei; c) manevre de ancorare şi acostare în toate condiţiile; d) manevre în ecluze şi în porturi, manevre în caz de întâlnire şi depăşire.3. Construcţia şi stabilitatea navei: a) principiile fundamentale de construcţie a navei, în special în ceea ce priveşte siguranţa pasagerilor, echipajului şi a navei; b) Directiva 82/714/EEC a Consiliului din 4 octombrie 1982, stabilind norme tehnice pentru navele de navigaţie interioară - cunoştinţe generale; c) cunoaşterea elementară a elementelor principale ale structurii navelor; d) cunoştinţe teoretice privind flotabilitatea şi stabilitatea, aplicarea lor în practică, în special navigabilitatea.4. Maşinile navei: a) cunoaşterea elementară a construcţiei şi funcţionării maşinilor în scopul bunei lor funcţionări; b) comanda şi controlul funcţionării maşinilor principale şi auxiliare, conduita în caz de depanare.5. Încărcarea şi descărcarea: a) folosirea scărilor de pescaj; b) determinarea capacităţii de încărcare cu ajutorul certificatului de determinare a capacităţii; c) operaţiuni de încărcare şi descărcare, cargoplanul.6. Conduita în cazul unor circumstanţe deosebite: a) reguli fundamentale pentru prevenirea accidentelor; b) măsuri în caz de avarie, abordaj şi eşuare, inclusiv găuri de apă; c) utilizarea mijloacelor şi a materialelor de salvare; d) primul ajutor în caz de accident; e) prevenirea incendiilor şi utilizarea instalaţiilor şi dispozitivelor de luptă contra incendiului; f) prevenirea poluării apelor navigabile interioare; g) reguli specifice de salvare a persoanelor, navei şi încărcăturii pe căile navigabile interioare şi supravieţuirea pe mare.  +  Capitolul B Materii pentru obţinerea certificatului de utilizator radar a) Cunoaşterea teoriei radarului: generalităţi despre undele radioelectrice şi principiile de funcţionare a radarului b) Utilizarea aparatului radar, interpretarea imaginii radar, analiza informaţiilor furnizate de aparat şi cunoaşterea limitelor informaţiilor furnizate de radar c) Utilizarea indicatorului de viteză de giraţie d) Cunoştinţe privind navigaţia cu radar în conformitate cu prevederile Regulamentului de navigaţie pe Dunăre. e) Recomandări despre principalii parametri tehnici şi operaţionali ai radarelor (şi ai indicatoarelor de giraţie) utilizate în navigaţia pe Dunăre. f) Aplicaţii practice privind pregătirea înainte de plecarea navei în voiaj, plecarea în voiaj şi conducerea acesteia.  +  Capitolul C Materii pentru obţinerea certificatului de transport de pasageri1. Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de salvare la bordul navelor de pasageri: a) tehnicile de salvare şi planurile de control; b) îndrumarea pasagerilor pe o rută sigură către locurile de adunare şi îmbarcare; c) procedurile de adunare.2. Competenţa pentru a se asigura stabilitatea şi echilibrul navei în diferite condiţii de încărcare a navelor de pasageri: a) calculele privind stabilitatea, echilibrul şi greutatea navei; b) deschiderea, închiderea şi asigurarea deschiderilor navei.3. Capacitatea de a interveni, acţiona şi comunică cu pasagerii de la bordul navelor de pasageri în diferite situaţii de urgenţă: a) verificarea reacţiilor în cazul producerii situaţiilor de urgenţă; b) comportamentul uman şi reacţiile în situaţii de criză; c) stabilirea şi menţinerea comunicaţiilor efective; d) comunicarea.  +  Capitolul D Materii pentru obţinerea certificatului de radiotelefonie1. Familiarizarea şi stăpânirea regulamentelor interne şi internaţionale de radiocomunicaţii pentru a lucra ca "Operator radiotelefonist în Serviciul radiotelefonic pe căile navigabile interioare"2. Folosirea în practică a regulilor şi procedurilor specifice traficului radiotelefonic şi a vocabularului standard3. Familiarizarea, în vederea utilizării lor, cu echipamentele şi staţiile RTF folosite în Serviciul radiotelefonic pe căile navigabile interioare4. Cunoaşterea limbii germane şi folosirea vocabularului standard în comunicaţiile radiotelefonice pe căile navigabile interioare.  +  Anexa 2 MODELUL ŞI CONŢINUTULcertificatului de utilizator radar pe căile navigabile interioareFATA┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ ROMÂNIA │ ROMÂNIA ││MINISTERUL TRANSPORTURILOR, │ ││CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI │ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, ││ │ CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI ││ MINISTERIUM FUR VERKER, │ ││ KONSTRUKTIONEN UND TOURISMUN │ ││ MINISTERE DES TRANSPORTS, DES │Seria U.R. Nr. ││ CONSTRUCTIONS ET DU TOURISME │ ││ │ ││ AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ │ CERTIFICAT ││ RUMANISCHE SCHIFFAHRTSBEHORDE │ DE ABSOLVIRE A CURSULUI SPECIAL DE ││ AUTORITE NAVALE ROUMAINE │ UTILIZATOR RADAR PE CAILE NAVIGABILE ││ │ INTERIOARE ││ │ ││ ┌────────┐ │Dl. .................................. ││ │ Stema │ │cu functia ........................... ││ │Romaniei│ │nascut în anul .... luna .... ziua ... ││ └────────┘ │în localitatea ....................... ││ │judetul .............................. ││ │a efectuat cursul special de utilizator││ CERTIFICAT │radar pe caile navigabile interioare la││ ZEUGNIS │CERONAVA Constanta - Sucursala Galaţi ││ CERTIFICAT │în perioada ........... şi a promovat ││ DE UTILIZATOR RADAR PE CAILE │examenul de absolvire din data de .....││ NAVIGABILE INTERIOARE │ ││ FUR DIE RADARBENUZER AUF DEN │Data eliberarii: ││ INNERLICHE WASSERWEGE │ ││ DE CONDUCTEUR AU RADAR SUR LES VOIES │Anul ..... Luna ..... Ziua ...... ││ NAVIGABLES INTERIEURS │ ││ │ ││ │ ││ │ Semnatura titularului ........ ││ │ ││ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘VERSO┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ CERTIFICAT DE UTILIZATOR RADAR PE │ ││ CAILE NAVIGABILE INTERIOARE │ PRELUNGIREA VALABILITATII ││ │ CERTIFICATULUI ││ Zeugnis fur die Radarbenutzerauf den │Verlangerung der Gultikeit der Zeugnis ││innerliche Wassaerwege │La validite du certificat a ete etendue││ Certificat de conducteur au radar │ ││sur le voies navigables interieurs │ ││ │┌───┬─────┬────┬────────────┬─────────┐││┌────┐ Nr. ││Nr.│Data │Locl│Valabil până│Director ││││ │ No .............. ││No │Datum│Ort │Gultig bis │Direktor ││││ │ ││ │Date │Lieu│Validite │Directeur││││foto│ Valabil până la ........... │├───┼─────┼────┼────────────┼─────────┤│││ │ Gultig bis, Validite jusq'au││ │ │ │ │ ││││ │ ││ │ │ │ │ │││└────┘ ││ │ │ │ │ │││ Semnatura titularului ..........││ │ │ │ │ │││ Unterschrift,Signature de ││ │ │ │ │ │││ titulaire ││ │ │ │ │ │││ ││ │ │ │ │ │││În conformitate cu Ordinul Ministrului││ 1 │ │ │ │ │││Transporturilor nr. 133/1998 privind │├───┼─────┼────┼────────────┼─────────┤││obtinerea certificatului de utilizator││ │ │ │ │ │││radar pe caile navigabile interioare ││ │ │ │ │ │││şi Recomandarile Comisiei Dunarii ││ │ │ │ │ │││CD/SES/53/32/1995. ││ │ │ │ │ │││Auf Grund dem Transportminister Order ││ │ │ │ │ │││no 133/1998 bezuglich der Erlangung ││ │ │ │ │ │││des Radarbenutzers Zeugnis auf den ││ │ │ │ │ │││innerliche Waserwege und den ││ │ │ │ │ │││Empfehlungen der Donau Kommision ││ │ │ │ │ │││CD/SES/53/32/1995. ││ │ │ │ │ │││Conformement a l'ordre du Ministre du ││ 2 │ │ │ │ │││Transports o. 133/1998 relatif a │├───┼─────┼────┼────────────┼─────────┤││l'obtenir du certificat du conducteur ││ │ │ │ │ │││au radar sur les voies navigables ││ │ │ │ │ │││interieures et aux Recommandations de ││ │ │ │ │ │││la Commission du Danube CD/SES/53/32/ ││ │ │ │ │ │││1995. ││ │ │ │ │ │││ ││ │ │ │ │ │││Domnul ...............................││ │ │ │ │ │││Herrn, Monsieur, .....................││ │ │ │ │ │││Nascut la data de în ││ │ │ │ │ │││geboren am,ne le .........în/a .......││ │ │ │ │ │││este autorizat pentru utilizarea ││3 │ │ │ │ │││radarului pe caile navigabile interi- │└───┴─────┴────┴────────────┴─────────┘││oare │ ││wurde fur die Benutzung des Radars auf│Seria U.R. Nr. ││den innerliche Waserwege genehmigt est│ ││autorise pour l'utilisation du radar │ ││sur les voies navigables interieures │ ││AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ/DIRECTOR....│ ││RUMANISCHE SCHIFFAHRTSBEHORDE/DIREKTOR│ ││AUTORITE NAVALE ROUMAINE/DIRECTEUR │ ││Data şi locul înregistrării │ ││certificatului │ ││Datum und Ort │ ││Date et lieu de l'enregistration du │ ││Certificat │ ││ │ ││ ( stampila rotunda )│ ││ Autoritatea │ ││ Navala │ ││ Română │ ││ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 CONDIŢII MINIMEpentru eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român*Font 7*┌────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┐│Nr │ Documentul de │ Cerinţele de studii, brevet sau │ Stagiul de ambarcare │Condiţii │Modalitatea││art.│ atestare │ certificat de capacitate valabil │ │minime de │de obţinere││ │ │ │ │cursuri │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│1) │Căpitan fluvial│a) căpitan fluvial categoria B │ - │cursuri │examen de ││ │categoria A │ │ │specifice │diferenţă ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │b) ofiţer de punte fluvial │4 ani din care un an în ultimii 5 ani, │cursuri │examen ││ │ │ │ │specifice │ ││ │ │ │sau │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │pentru posesorii de brevete maritime │ │ ││ │ │ │4 ani navigaţie maritimă şi un an în │ │ ││ │ │ │ultimii 5 ani pe funcţia de ofiţer │ │ ││ │ │ │fluvial │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │sau │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │pentru ofiţerii proveniţi din timonier │ │ ││ │ │ │fluvial, conducător de şalupă fluvială │ │ ││ │ │ │şi 2 ani pe funcţia de ofiţer fluvial, │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │c) timonier fluvial │4 ani din care un an în ultimii 5 ani, │cursuri │examen ││ │ │ │studii medii │specifice │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│2) │Căpitan fluvial│a) ofiţer de punte fluvial │4 ani din care un an în ultimii 5 ani, │cursuri │examen ││ │categoria B │ │ │specifice │ ││ │ │ │sau │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │pentru posesorii de brevete maritime 4 │ │ ││ │ │ │ani navigaţie maritimă şi un an în │ │ ││ │ │ │ultimii 5 ani pe funcţia de ofiţer │ │ ││ │ │ │fluvial, │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │sau │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │pentru ofiţerii proveniţi din timonier │ │ ││ │ │ │fluvial conducător de şalupă fluvială, │ │ ││ │ │ │2 ani în ultimii 5 pe funcţia de ofiţer│ │ ││ │ │ │fluvial │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │b) timonier fluvial │4 ani din care un an în ultimii 5 ani, │cursuri │examen ││ │ │ │studii medii │specifice │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│3) │Timonier │a) căpitan fluvial categoria A sau B │ - │ │din oficiu ││ │fiuvial │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │b)căpitan fluvial categoria C, D sau E│ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │c) ofiţer de punte fluvial │ - │ │din oficiu ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │d) comandant de navă maritimă, │ │ │din oficiu ││ │ │ofiţer de punte maritim I, II, III │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │e) maistru militar de marină, │2 ani la compartimentul punte pe nave │ │examen ││ │ │specialitatea navigaţie │militare fluviale │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │f) absolvent al unei forme de │2 ani la compartimentul punte pe nave │ │examen ││ │ │învăţământ superior de marină de lunga│militare fluviale │ │ ││ │ │durată, secţia militară, │ │ │ ││ │ │specialitatea navigaţie, cu diplomă │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │g) absolvent al unei forme de │un an în ultimii 5 ani │ │examen ││ │ │învăţământ superior de marină de lungă│ │ │ ││ │ │sau scurtă durată secţia civilă, │ │ │ ││ │ │specialitatea navigaţie, cu diplomă │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │h) conducător de şalupă fluvială/ │un an în ultimii 5 ani │ │examen ││ │ │conducător de şalupă maritimă │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │i) cârmaci │un an în ultimii 5 ani │ │examen ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │j) şef de echipaj maritim/ şef de │un an în ultimii 5 ani │ │examen ││ │ │echipaj fluvial │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │k) timonier maritim │un an în ultimii 5 ani │ │examen ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │l) marinar │2 ani din care un an în ultimii 5 │ │examen ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │m) căpitan maritim portuar şi ofiţer │ - │ │examen ││ │ │de punte maritim portuar │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│4) │Şef mecanic │a) şef mecanic maritim │ - │cursuri │din oficiu ││ │fluvial │ │ │specifice │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │b) ofiţer mecanic maritim I │ - │cursuri │din oficiu ││ │ │ │ │specifice │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │c) şef mecanic maritim portuar │ - │cursuri │din oficiu ││ │ │ │ │specifice │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │d) ofiţer mecanic maritim II │un an în ultimii 5 ani │cursuri │examen ││ │ │ │ │specifice │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │e) ofiţer mecanic fluvial │3 ani din care un an în ultimii 5 ani │cursuri │examen ││ │ │ │ │specifice │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │f) ofiţer mecanic maritim-portuar │3 ani din care un an în ultimii 5 ani │cursuri │examen ││ │ │ │ │specifice │ ││ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │g) mecanic/motorist fluvial │4 ani din care un an în ultimii 5 ani │cursuri │examen ││ │ │ │studii medii │specifice │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│5) │Mecanic │a) şef mecanic maritim, ofiţer mecanic│ - │ │din oficiu ││ │ │maritim I,II, III │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │b) şef mecanic fluvial şi ofiţer │ │ │ ││ │ │mecanic fluvial │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │c) şef mecanic maritim portuar şi │ - │ │din oficiu ││ │ │ofiţer mecanic maritim portuar │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │d) motorist maritim │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │e) şef electrician maritim, ofiţer │ │ │ ││ │ │electrician maritim, │ - │ │examen │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │f) absolvent al unei forme de │6 luni stagiu de ambarcare mecanic │ │examen ││ │ │învăţământ superior de marină de lungă│stagiar │ │ ││ │ │sau scurtă durată cu diplomă, │ │ │ ││ │ │specialitatea electromecanică navală │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │g) absolvent de învăţământ superior │2 ani la compartimentul maşini pe nave │ │examen ││ │ │de marină de lungă durată secţia │militare │ │ ││ │ │militară specialitatea electromecanică│ │ │ ││ │ │cu diplomă sau maistru de marină │ │ │ ││ │ │specialitatea electromecanică │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │h) absolvent al anului III al unei │un an stagiu de îmbarcare mecanic │ │examen ││ │ │forme de învăţământ universitar de │stagiar │ │ ││ │ │marină civilă lungă durată, │ │ │ ││ │ │specialitatea electromecanică navală │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │i) absolvent al unei forme de │un an în ultimii 5 ani mecanic stagiar │ │examen ││ │ │învăţământ universitar tehnic profil │ │ │ ││ │ │mecanic sau naval │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │j) absolvent al unei scoli de arta şi │2 luni stagiu de îmbarcare motorist │ │examen ││ │ │meserii de profil marina specialitatea│stagiar │ │ ││ │ │mecanică, liceu militar de │ │ │ ││ │ │specialitate, cu certificat de │ │ │ ││ │ │calificare profesionala nivel 2 │ │ │ ││ │ │diploma şi certificat de calificare │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │k) electrician de bord sau fochist │un an în ultimii 5 ani mecanic stagiar │ │examen ││ │ │sau fitter │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │l) absolvent al cursului de calificare│2 luni în ultimii 5 ani │ │examen ││ │ │de motorist/mecanic │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │m) mecanic stagiar │un an în ultimii 5 ani │ │examen │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│6) │Conducător de │a) căpitan fluvial categoria A sau B │ - │ │din oficiu ││ │şalupă │ │ │ │ ││ │fluvială │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │b)căpitan fluvial categoria C, D sau E│ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │c) ofiţer de punte fluvial │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │d) comandant maritim, ofiţer de punte │ - │ │din oficiu ││ │ │maritim I, II, III │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │e) căpitan maritim portuar/ofiţer │un an în ultimii 5 ani │ │din oficiu ││ │ │maritim portuar │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │f) timonier fluvial │ │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │g) conducător de şalupă maritimă │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │h) cârmaci │un an în ultimii 5 ani │ │examen │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │i) şef de echipaj fluvial, şef echipaj│un an în ultimii 5 ani │ │examen ││ │ │maritim, timonier maritim │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │j) marinar │3 ani din care un an în ultimii 5 ani │ │examen │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │k) absolvent al unei forme de │un an în ultimii 5 ani │ │examen ││ │ │învăţământ superior de marină de lungă│ │ │ ││ │ │sau scurtă durată, secţia civilă, │ │ │ ││ │ │specialitatea navigaţie, cu diplomă │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │l) absolvent al unei forme de │2 ani la compartimentul punte pe nave │ │examen ││ │ │învăţământ superior de marină, secţia │militare fluviale │ │ ││ │ │militară, specialitatea navigaţie, │ │ │ ││ │ │cu diplomă │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │m) maistru militar de marină, │2 ani la compartimentul punte pe nave │ │examen ││ │ │specialitatea navigaţie, │militare fluviale │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│7) │Şef de echipaj │a) căpitan fluvial categoria A sau B │ │ │ ││ │fluvial │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │b)căpitan fluvial categoria C, D sau E│ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │c) ofiţer de punte fluvial, timonier │ - │ │din oficiu ││ │ │fluvial │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │d) comandant maritim, │ - │ │din oficiu ││ │ │ofiţer de punte maritim I, II, III │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │e) căpitan maritim portuar şi ofiţer │ - │ │din oficiu ││ │ │de punte maritim portuar │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │f) conducător de şalupă fluvială │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │g) şef de echipaj maritim │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │h) cârmaci │ │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │i) absolvent al unei forme de │6 luni stagiu de îmbarcare │ │examen ││ │ │învăţământ superior de marină de lungă│ │ │ ││ │ │sau scurtă durată, secţia civilă, │ │ │ ││ │ │specialitatea navigaţie, cu diplomă │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │j) absolvent al unei forme de │2 ani la compartimentul punte pe nave │ │examen ││ │ │învăţământ superior de marină, secţia │militare fluviale │ │ ││ │ │militară, specialitatea navigaţie, │ │ │ ││ │ │cu diplomă, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │maistru militar de marină, │ │ │ ││ │ │specialitatea navigaţie, cu diplomă │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│8) │Marinar │a) căpitan fluvial categoria A sau B │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │b)căpitan fluvial categoria C, D sau E│ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │c) ofiţer de punte fluvial │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │d) comandant maritim, │ - │ │din oficiu ││ │ │ofiţer de punte maritim I, II, III │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │e) căpitan maritim portuar şi ofiţer │ - │ │din oficiu ││ │ │de punte maritim portuar │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │f) absolvent al anului III al unei │2 luni stagiu de îmbarcare │ │din oficiu ││ │ │forme de învăţământ superior de marină│ │ │ ││ │ │de lungă durată, secţia civilă sau │ │ │ ││ │ │militară, specialitatea navigaţie │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │g) absolvent al unei forme de │2 luni stagiu de îmbarcare │ │din oficiu ││ │ │învăţământ superior de marină de │ │ │ ││ │ │scurtă durată (colegiu) specialitatea │ │ │ ││ │ │navigaţie, fără diplomă │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │h) conducător de şalupă fluvială │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │i) şef de echipaj fluvial │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │j) cârmaci │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │k) timonier fluvial │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │l) conducător de şalupă maritimă │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │m) şef de echipaj maritim │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │n) timonier maritim, marinar maritim │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │o) absolvent de învăţământ superior │2 luni stagiu de îmbarcare │ │din oficiu ││ │ │de marină de lungă durată, secţia │ │ │ ││ │ │militară specialitatea navigaţie cu │ │ │ ││ │ │diplomă sau maistru de marină, │ │ │ ││ │ │specialitatea navigaţie cu diplomă │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │p) căpitan dragor fluvial, şef dragor │ - │ │din oficiu ││ │ │fluvial, dragor fluvial │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │r) şef mecanic fluvial, ofiţer │ - │ │din oficiu ││ │ │mecanic fluvial, ofiţer electrician, │ │ │ ││ │ │electrician de bord │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │s) marinar stagiar absolvent al │2 luni stagiu de îmbarcare │ │examen ││ │ │cursului de calificare marinar │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │t) absolvent la unei scoli de arta │2 luni stagiu de îmbarcare - │ │examen ││ │ │şi meserii de profil marina, sau │ │ │ ││ │ │liceul de marină specialitatea marinar│ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │u) marinar stagiar │1 an stagiu pe funcţia de marinar │ │ ││ │ │ │stagiar │ │examen │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ 9) │Marinar stagiar│a) absolvent de studii gimnaziale │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│10) │Mecanic stagiar│a) absolvent de studii gimnaziale │ - │ │din oficiu │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│11) │Electrician de │a) şef electrician maritim şi ofiţer │ - │ │din oficiu ││ │bord │electrician maritim II, III │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │b) ofiţer electrician fluvial, ofiţer │ - │ │din oficiu ││ │ │electrician maritim portuar, │ │ │ ││ │ │electrician maritim │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │c) absolvent de învăţământ superior │2 ani la compartimentul electric pe nav│ │din oficiu ││ │ │de lungă durată secţia militară, │militare │ │ ││ │ │specialitatea electrotehnică, cu │ │ │ ││ │ │diplomă sau maistru de marină │ │ │ ││ │ │specialitatea electrotehnică │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │d) absolvent al unei forme de │6 luni stagiu, de îmbarcare în ultimii │ │examen ││ │ │învăţământ superior de marină de lungă│5 ani │ │ ││ │ │sau scurtă durată cu diplomă, │ │ │ ││ │ │specialitatea electromecanică navală │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │e) absolvent al anului III al unei │6 luni stagiu de îmbarcare în ultimii │ │examen ││ │ │forme de învăţământ superior de marină│5 ani │ │ ││ │ │de lungă, durată, specialitatea │ │ │ ││ │ │electrotehnică │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │f) absolvent de învăţământ superior │ - │curs │examen ││ │ │tehnic de lungă/ scurtă durată, │ │adaptare │ ││ │ │specialitatea electrotehnică │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │g) absolvent studii medii profil │2 luni în ultimii 5 ani │ │examen ││ │ │electrotehnic sau al unei şcoli │ │ │ ││ │ │profesionale acreditate de marină │ │ │ ││ │ │civilă sau militară profil │ │ │ ││ │ │electrotehnic cu diplomă │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │h) absolvent de studii medii sau │ - │curs │examen ││ │ │şcoala profesională acreditată profil │ │adaptare │ ││ │ │electric, electrotehnic, energetic, │ │ │ ││ │ │electronic, cu diplomă │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│12) │Pilot de Dunăre│a) pilot de Dunăre maritimă aspirant │2 ani din care un an în ultimii 5 ani, │curs │examen ││ │maritimă │ │ │promovare;│ ││ │ │ │ │cursuri │ ││ │ │ │ │specifice │ ││ │ │ │20 voiaje pe Dunăre confirmate de │ │ ││ │ │ │căpităniile de port │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│13) │Pilot de Dunăre│a) comandant maritim şi ofiţer │ - │cursuri │din oficiu ││ │maritimă │maritim punte I │ │specifice │ ││ │aspirant │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │b) ofiţer maritim punte II │2 ani din care un an în ultimii 5 ani │cursuri │ ││ │ │ │ │specifice │examen │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │ │c) căpitan fluvial categoria A sau B │3 ani din care un an în ultimii 5 ani │cursuri │ ││ │ │ │ │specifice │examen │├────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤│ │SE ELIMINA │d) categoria A,B sau C │3 ani din care un an în ultimii 5 ani │cursuri │ ││ │ │ │ │specifice │examen │└────┴───────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘-----------Lit. r) a pct. 8 al anexei 3 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 509 din 20 iunie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Anexa 4 FORMA ŞI CONŢINUTUL BREVETELOR DE CĂPITAN FLUVIALCATEGORIA A ŞI CATEGORIA BBrevetul de capitan fluvial categoria A:Fata  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ BREVET DE CAPITAN FLUVIAL CATEGORIA: │  ╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣  │ SCHIFFERPATENT FUR DIE BINNENSCHIFFAHRT: A │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 1. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 2. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 3. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 4. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 5. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 8. A │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 9. R │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │10. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │11. - │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │Autoritatea emitenta: │  │Ausstellende Behorde: │  │AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ │  │ │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘Verso  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ BREVET DE CAPITAN FLUVIAL │  ╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣  │pentru transport marfuri şi persoane pe ape interioare navigabile │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │SCHIFFERPATENT FUR DEN BINNENSCHIFFSGUTER-UND-PERSONENVERKEHR │  │ │  │ │  │1. Numele 8. A-toate apele interioare │  │Name des Inhabers navigabile cu excepţia Rinului; │  │2. Prenumele A- Alle Binnengewasser auber dem │  │Vorname(n) Rhein; │  │3. Data şi locul nasterii 9. R(Radar), categoria şi │  │Geburtsdatum und-ort capacitatea navei exclusive │  │4. Data eliberarii (tone, kW, pasageri) │  │Ausstellungsdatum des Patentes R(Radar), Klasse und Tragfahigkeit│  │5. Numărul certificatului des Schiffes fur die das Patent │  │Ausstellungsnummer gilt(Tonnen, kW, Fahrgaste) │  │6. Fotografia 10. Data expirarii │  │Lichtbild des Inhabers Ungultigkeitsdatum │  │7. Semnatura 11. Mentiuni. Restrictii │  │Unterschriff des Inhabers Vermek(e), Einschrankungen │  │ │  │ │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘Brevetul de capitan fluvial categoria B:Fata  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ BREVET DE CAPITAN FLUVIAL CATEGORIA: │  ╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣  │ SCHIFFERPATENT FUR DIE BINNENSCHIFFAHRT: B │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 1. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 2. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 3. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 4. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 5. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 8. B │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ 9. R │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │10. │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │11. - │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │Autoritatea emitenta: │  │Ausstellende Behorde: │  │AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ │  │ │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘Verso  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ BREVET DE CAPITAN FLUVIAL │  ╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣  │pentru transport marfuri şi persoane pe ape interioare navigabile │  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │SCHIFFERPATENT FUR DEN BINNENSCHIFFSGUTER-UND-PERSONENVERKEHR │  │ │  │ │  │1. Numele 8. B-toate apele interioare │  │Name des Inhabers navigabile cu excepţia apelor cu │  │2. Prenumele caracter maritim, sectorul de │  │Vorname(n) Dunăre cuprins între Braila şi │  │3. Data şi locul nasterii Sulina, a portului Constanta şi │  │Geburtsdatum und-ort Midia şi a Rinului. │  │4. Data eliberarii B - Alle Binnengewasser auber den │  │Ausstellungsdatum des Patentes Inlandsseeschiffahrtra Ben und │  │5. Numărul certificatului dem Rhein │  │Ausstellungsnummer 9. R(Radar), categoria şi capaci- │  │6. Fotografia tatea navei exclusive (tone, │  │Lichtbild des Inhabers kW, pasageri) │  │7. Semnatura R (Radar), Klasse und │  │Unterschriff des Inhabers Tragfahigkeit des Schiffes fur die│  │ das Patent gilt (Tonnen, kW, │  │ Fahrgaste) │  │ 10. Data expirarii │  │ Ungultigkeitsdatum │  │ 11. Mentiuni, Restrictii │  │ Vermek(e), Einschrankungen │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5 CERTIFICATCERTIFICATPENTRU TRANSPORTUL DE PASAGERINAVIGATIONS FUR PASSAGIERSCHIFFE    Nume:/Name: ................................................    Prenume:/Vorname: ..........................................    Născut la (data naşterii):/Geboren: ........................    Născut în (locul naşterii):/Geboren în: ....................    C.N.P.: ....................................................    A absolvit programul PENTRU TRANSPORTUL DE PASAGERI    Perfectionierungs programm NAVIGATIONS FUR PASSAGIERSCHIFFE    În perioada:/În der Zeitopanne: ............................               În conformitate cu OMTCT nr. ........din ....../               Gemass OMTCT nr. ....... vom .......    Data eliberării:/Austellungsdatum: ..............               Ştampila/Stempel    Semnătura titularului/Unterschrit,               Director/Direktor  +  Anexa 6 LISTAcuprinzând certificatele naţionale ale conducătorilorde navă pentru transportul de mărfuri şi de pasageripe căile navigabile interioareCategoria A - Certificatele conducătorilor de navă valabile pentru căile navigabile cu caracter maritim prevăzute în anexa nr. 7: a) Regatul Belgiei- Brevet de conduite A (arrete royal no... du ...)"/"Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. ... van ...); b) Republica Federală Germania- "Schifferpatent", cu valabilitate suplimentară pentru "Seeschiffahrtsstrassen" (Binnenschifferpatentverordnung 7 decembrie 1981); c) Republica Franceză- Certificat general de capacite de categorie "A", cu ştampila care specifică valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigaţie 2 în sensul Directivei 82/714/CEE ) (1) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial din 28 iulie 1991);- "Certificats speciaux de capacite", cu ştampila care specifică valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigaţie 2 în sensul Directivei 82/714/CEE ) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial din 28 iulie 1991); d) Republica Ungară- Hajoskapitanyi bizonyitvany (captain's certificate);- Hajovezeto"i "A" bizonyitvany (boatmaster's A certificate) (în conformitate cu Decretul nr. 15/2001 (IV. 27.) KoViM al ministrului transporturilor şi managementului apei privind certificatele în transportul naval); e) Regatul Ţărilor de Jos- "Groot Vaarbewijs I" (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678); f) România- Brevet de căpitan fluvial categoria A (boatmaster's A certificate) (în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant, pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006); g) Republica Polonă- Patent z.eglarski kapitana z.eglugi s'rodladowej - kategorii A (boatmaster's A certificate) (în conformitate cu Regulamentul ministrului infrastructurii din 23 ianuarie 2003 privind calificarea profesională şi echipajul de pe navele de navigaţie interioară); h) Republica Finlanda- Laivurinkirja/Skepparbrev;- Kuljettajankirja I/Foerarbrev I; i) Regatul Suediei- Bevis om behoeringhet som sheppare B;- Bevis om behoeringhet som sheppare A;- Bevis om behoeringhet som styrman B;- Bevis om behoeringhet som styrman A;- Bevis om behoeringhet som sjoekapten.Categoria B - Certificatele conducătorilor de navă valabile pentru alte căi navigabile din Comunitatea Europeană, cu excepţia râurilor Rin, Lek şi Waal. a) Republica Bulgaria- ...(Text în lb. bulgară*)... (certificate of competence for inland navigation master);- ...(Text în lb. bulgară*)... (certificate of competence for inland navigation watch-keeping officer) ....(Text în lb. bulgară*).... - Ordonanţa nr. 6 din 25 iulie 2003 a ministrului transporturilor şi comunicaţiilor privind competenţa navigatorilor în Republica Bulgaria, DV Nr. 83/2003);NOTA(CTCE)----------Textul în lb. bulgară se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, la pagina 16. b) Regatul Belgiei- "Brevet de conduite B (arrete royal no ... du...)"/"Vaarbrevet B (Koninklijk Besluit nr. ... van...)". c) Republica Cehă- Pru'kaz zpu'sobilosti kapitana a pru'kaz zpu'sobilosti kormidelnika (Act din 25 mai 1995 privind navigaţia pe căile navigabile interioare (114/1995 Sb.) şi Decretul Ministerului Transporturilor din 14 septembrie 1995 privind eligibilitatea persoanelor de a pilota şi opera nave (224/1995 Sb.); d) Republica Federală Germania- "Schifferpatent" cu valabilitate suplimentară pentru "Seeschiffahrtsstrassen" (Binnenschifferpatentverordnung 7 decembrie 1981). e) Republica Estonia- Siseveelaeva laevajuhi diplom; f) Republica Franceză- Certificat general de capacite de categorie "A", fără ştampila care specifică valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigaţie 2 în sensul Directivei 82/714/CEE ) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial din 28 iulie 1991);- "Certificats speciaux de capacite", fără ştampila care specifică valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigaţie 2 în sensul Directivei 82/714/CEE ) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial din 28 iulie 1991); g) Republica Lituania- Vidaus vandenu,transporto specialisto laipsnio diplomas (aprobat prin Ordinul nr. 161 din 15 mai 2001 al ministrului transporturilor şi comunicaţiilor privind regulile de emitere a diplomelor şi certificatelor de calificare ale specialiştilor în transportul pe căile navigabile interioare); h) Republica Ungară- Hajoskapitanyi bizonyitvany (captain's certificate);- Hajovezeto"i "A" bizonyitvany (boatmaster's A certificate) în conformitate cu Decretul nr. 15/2001 (IV. 27.) KoViM al ministrului transporturilor şi managementului apei privind certificatele în transportul naval); i) Regatul Ţărilor de Jos- "Groot Vaarbewijs I" (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678) j) Republica Austria- Kapitaenspatent A;- Schiffsfuehrerpatent A. k) România- Brevet de căpitan fluvial categoria B (boatmaster's B certificate) (în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006); l) Republica Polonă- Patent z.eglarski kapitana z.eglugi s'rodla, dowej - kategorii B (boatmaster's B certificate) (în conformitate cu Regulamentul Ministerului Infrastructurii din 23 ianuarie 2003 privind calificarea profesională şi echipajul de pe navele de navigaţie interioară); m) Republica Slovacă- Lodny' kapitan I. triedy;- Lodny' kapitan II. triedy, (Decretul Ministerului Transporturilor, Poştei şi Telecomunicaţiilor al Republicii Slovace 182/2001 Z. z. care stabileşte detaliile privind cerinţele de calificare şi verificarea competenţelor profesionale ale membrilor echipajului unei nave şi a comandanţilor unei nave mici (cu referire la art. 30 paragraful 7 şi art. 31 paragraful 3 din Actul 338/2000 Z. z. privind navigaţia pe căile navigabile interioare şi amendamentele la aceste acte); n) Republica Finlanda- Laivurinkirja/Skepparbrev;- Kuljettajankirja I/Foerarbrev I. o) Regatul Suediei- Bevis om behoeringhet som sheppare B;- Bevis om behoeringhet som sheppare A;- Bevis om behoeringhet som styrman B;- Bevis om behoeringhet som styrman A;- Bevis om behoeringhet som sjoekapten."------------Anexa 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 921 din 20 septembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007 şi are conţinutul anexei 1 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 7 LISTAcuprinzând căile navigabile cu caracter maritim a) Regatul Belgiei- Fluviul Scheldt maritim b) Republica Federală Germania- zona 1 şi zona 2 din anexa I la Directiva 82/714/CEE c) Regatul Ţărilor de Jos- Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, Scheldt de est şi de vest d) România- Dunăre: de la Brăila (km 175) până la Marea Neagră pe braţul Sulina e) Republica Polonă- zona 1 şi zona 2 din anexa II la Directiva 82/714/CEE , exceptând bazinul hidrografic Wloctawski şi lacurile S'niardwy, Niegocin and Mamry f) Republica Finlanda- Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistoe/ Saimens vattendrag g) Regatul Suediei- Trollhaette kanal şi Goeta aelv, Lacul Vaenern, Lacul Maelaren, Soedertaelje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen-----------Anexa 7 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 921 din 20 septembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 4 octombrie 2007 şi are conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.________