ORDIN nr. 1.496 din 13 mai 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier(actualizat până la data de 2 aprilie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 aprilie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 277 din 19 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II lit. e) şi j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.,în temeiul art. 11 alin. (2) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 23 martie 2010, se abrogă.  +  Articolul 4Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucureşti, 13 mai 2011.Nr. 1.496.  +  AnexăPROCEDURA 13/05/2011