ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013  Având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2013 a personalului bugetar, precum și alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2013,ținând cont că neadoptarea acestor măsuri și pentru anul 2014 ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 4,6% din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune, avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiție sine qua non pentru menținerea acordurilor cu organismele financiare internaționale.Întrucât prin semnarea acordurilor cu organismele financiare internaționale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a țării, România s-a angajat să reducă în continuare arieratele din sectorul bugetar,ținând seama de faptul că pe perioada sezonului rece va crește consumul de energie electrică și termică, la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale se impune finanțarea unor cheltuieli urgente pentru asigurarea agentului termic pentru populație,dat fiind faptul că trecerea din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătății a Spitalului General Căi Ferate Pașcani și Spitalului General Căi Ferate Simeria are drept consecință pierderea finanțării din fonduri europene a proiectului "Sistem informatic privind managementul actului medical", semnat de către liderul de proiect Spitalul Clinic CF2 din București în numele și pentru Asociația spitalelor aparținând Ministerului Transporturilor, formată din Spitalul Clinic CF2 din București, Spitalul General CF Pașcani, Spitalul General CF Simeria, aflat actualmente în stadiu de implementare,având în vedere că, în baza angajamentelor asumate cu organismele financiare internaționale, Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - "C.F.R. Marfă" - S.A. este angajată în procesul de restructurare și privatizare, se impune adoptarea unor măsuri de protecție socială.Întrucât prin angajamentele asumate, potrivit scrisorii de intenție, România trebuie să accelereze procesul de producere și distribuire a cardului național de asigurări sociale de sănătate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. (la 01-07-2017, Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 1 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 2 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 3 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 3 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 4 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 4 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 5 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 6 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 6 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 7 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 7 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 7^1 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 7^1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 8 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 8 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 9 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 10 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 10 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 11 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 11 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 12 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 12 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 13 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 13 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 14 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 14 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Capitolul II Măsuri în domeniul cheltuielilor publice  +  Articolul 15(1) În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la o poziție distinctă.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice repartizează sumele aprobate potrivit alin. (1) pe ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru plata arieratelor, precum și pentru finanțarea unor cheltuieli urgente, în vederea derulării în bune condiții a activităților specifice sezonului rece.  +  Articolul 16(1) În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor de plată restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) și c) și art. 18 alin. (3) și (4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum și ale art. 3 alin. (5) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, prin alocarea sumelor potrivit alin. (1) pot fi majorate și cheltuielile de personal.-----------Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 13 decembrie 2013.  +  Articolul 17În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare la titlul "Cheltuieli de personal" între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.  +  Articolul 18 Abrogat (la 01-07-2017, Articolul 18 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 28, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 19(1) În anul 2014, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii cu încadrarea în cheltuielile cu salariile în bani aprobate prin buget.(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2014, în condițiile alin. (1), pentru aparatul propriu și instituțiile și autoritățile publice din subordine, coordonare, sub autoritate sau finanțate prin bugetul acestora și pot efectua și redistribuiri de posturi între acestea, cu încadrarea în numărul total de posturi pe fiecare sursă de finanțare, respectiv cu finanțare integrală de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, cu finanțare din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau cu finanțare integrală din venituri proprii, după caz.  +  Articolul 20(1) Finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporție de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.(2) Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporție de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale. (la 07-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul II a fost modificat de Articolul 29, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 ) (3) La finele exercițiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate, precum și cele utilizate pentru plata obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), care depășesc procentul de 90% din totalul plăților efectuate, se restituie la bugetul de stat. (la 07-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul II a fost modificat de Articolul 29, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 ) ---------Art. 20 a fost modificat de art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.  +  Articolul 21(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, se va realiza astfel:a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.(3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.(4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 22Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, se acordă și persoanelor disponibilizate de la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.  +  Articolul 23(1) Sumele reprezentând compensații de la bugetul de stat prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se solicită Ministerului Transporturilor de către operatorii de transport feroviar public de călători și se utilizează cu prioritate pentru:a) achitarea obligațiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum și plata contravalorii energiei electrice aferente lunii anterioare;b) achitarea obligațiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Diferența dintre suma alocată și sumele utilizate potrivit alin. (1) lit. a) și b) se utilizează pentru asigurarea celorlalte cheltuieli prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar public de călători.(3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 24(1) Prevederile art. 9 alin. (2) și art. 101 alin. (2) referitoare la finanțarea de bază pentru învățământul preuniversitar particular și confesional acreditat, precum și prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) și g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2014.(2) Până la data de 31 decembrie 2014 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 332, alineatele (2) și (4) vor avea următorul cuprins:(2) Cheltuielile necesare pentru producerea soluțiilor informatice pentru administrarea cardului național de asigurări sociale de sănătate, precum și cheltuielile pentru distribuția acestuia prin servicii poștale se suportă de CNAS din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.................................................................................................(4) Distribuția cardurilor către asigurați se realizează prin servicii poștale, în condițiile prevăzute în normele metodologice prevăzute la art. 331 alin. (6).2. Articolul 338^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 338^1(1) Producerea cardului național de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., care poate primi în acest scop sume în avans din bugetul Ministerului Sănătății de 30%, precum și plăți parțiale, cu reținerea avansului aferent, din fondurile alocate anual pentru producerea cardului național de asigurări sociale de sănătate, pentru cardurile naționale de asigurări sociale de sănătate produse, înainte de a fi personalizate cu datele asiguraților.(1^1) Prin excepție de la prevederile art. 52 alin. (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătății nu va percepe dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere la sumele reprezentând plăți în avans acordate conform alin. (1).------------Alin. (1^1) al art. 338 a fost introdus de pct. 120 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 11 februarie 2014.(2) Diferența de plată, până la valoarea integrală a cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate, se realizează după recepția cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate personalizate cu datele asiguraților.(3) Personalizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte, structură componentă a Ministerului Afacerilor Interne.(4) Echipamentele și aplicațiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum și serviciile pentru funcționarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. și de către CNAS.  +  Articolul 26(1) Spitalul General Căi Ferate Pașcani și Spitalul General Căi Ferate Simeria trec din subordinea Ministerului Sănătății în subordinea Ministerului Transporturilor.(2) Atribuțiile și competențele Ministerului Sănătății rezultând din calitatea de ordonator principal de credite al unităților sanitare prevăzute la alin. (1) se transferă Ministerului Transporturilor.(3) Ministerul Transporturilor preia patrimoniul unităților sanitare prevăzute la alin. (1), stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Cu creditele bugetare rămase neutilizate în bugetul Ministerului Sănătății aferente unităților sanitare prevăzute la alin. (1) se majorează bugetul Ministerului Transporturilor. Ministerul Finanțelor Publice este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura cheltuielilor bugetului de stat, precum și în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, pe baza protocoalelor de predare-preluare.(5) Personalul unităților sanitare cu paturi prevăzute la alin. (1) își păstrează drepturile și obligațiile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat, precum și în bugetele Ministerului Transporturilor și Ministerului Sănătății pe anul 2014.---------Alin. (6) al art. 26 a fost introdus de pct. 3 al art. XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014.  +  Articolul 27Articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 30 august 2013, se abrogă.  +  Articolul 28Prevederile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 se aplică în mod corespunzător și în anul 2014.  +  Articolul 29Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015.  +  Articolul 30Alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sursele de finanțare pentru realizarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate din bugetele locale și din alte surse, potrivit legii.  +  Articolul 31În anul 2014, personalul didactic auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat poate fi transferat între unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale, într-o funcție pentru care sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducătorului instituției, cu aprobarea consiliului de administrație al fiecărui angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 32La articolul 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (13^9) se modifică și va avea următorul cuprins:(13^9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (13^1) și (13^8), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să nu opereze plăți din conturile instituțiilor publice de subordonare locală, finanțate integral din venituri proprii, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum și a plăților efectuate pentru implementarea programelor naționale de sănătate.  +  Articolul 33Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) obiective de investiții noi reprezintă obiectivele de investiții pentru care nu au fost încheiate contracte/convenții de finanțare;b) obiective de investiții în continuare reprezintă obiectivele de investiții pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite și/sau au fost încheiate contracte/convenții de finanțare, contracte de lucrări pentru investițiile aflate în derulare în cadrul programelor de investiții preluate în program sau în alte programe locale ori guvernamentale.2. La articolul 7 alineatul (1), partea dispozitivă și litera e) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului trebuie să se încadreze în cel puțin unul din următoarele domenii specifice:................................................................................................e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților;3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Finanțarea programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite.4. La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice comunică consiliilor județene bugetul previzionat pentru fundamentarea propunerilor de finanțare a obiectivelor de investiții, pentru anul în curs, calculat ca diferență dintre creditele bugetare aprobate și neangajate și reținerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Bugetul previzionat prevăzut la alin. (1) se fundamentează pe baza criteriilor de alocare, aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului, care vor avea în vedere cel puțin unul dintre următorii indicatori: ponderea obiectivelor de investiții aflate în derulare pe fiecare județ, date demografice și administrativ-teritoriale, capacitatea financiară a beneficiarilor.5. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.6. La articolul 9, alineatele (4)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În termen de 15 zile de la comunicarea bugetului previzionat, consiliile județene, după consultarea autorităților administrației publice locale, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice propunerile de finanțare, detaliate pe obiective de investiții în continuare și obiective de investiții noi, pentru anul în curs, pe baza criteriilor de prioritizare.(5) Criteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului pentru obiective de investiții în continuare și obiective de investiții noi și vor avea în vedere cel puțin unul dintre următorii indicatori: data semnării contractului, stadiul fizic, populația deservită, procentul de cofinanțare de la bugetul local, după caz.(6) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (4) și (4^1) și în baza datelor deținute și a analizelor proprii de specialitate, întocmește lista finală de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.-------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014.(7) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4) sau a prevederilor alin. (5), lista obiectivelor de investiții din județul respectiv finanțate în cadrul programului, pentru anul în curs, se întocmește exclusiv de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe baza datelor deținute și analizelor proprii de specialitate, utilizând cel puțin unul dintre indicatorii prevăzuți la alin. (5).7. La articolul 9, alineatul (11) se abrogă.8. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Beneficiarii au obligația să transmită consiliilor județene toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.9. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În vederea decontării fondurilor alocate de la bugetul de stat, beneficiarii transmit solicitările de fonduri la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu informarea consiliilor județene.-------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice decontează beneficiarilor cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții, în limita contractelor de finanțare prevăzute la art. 10.(3) În situațiile în care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nu și-a onorat în anii precedenți obligațiile de plată prevăzute în contractele de finanțare, din lipsa creditelor bugetare, iar plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, se pot deconta în anul curent și cheltuieli efectuate și decontate de beneficiari.-------Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 4 iunie 2014.10. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și reprezentanții consiliilor județene, după caz, pot participa în comisiile de recepție, în calitate de invitați.11. La articolul 14 alineatul (1), partea dispozitivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se preiau în cadrul programului toate obiectivele de investiții în continuare, care au fost finanțate de la bugetul de stat în baza prevederilor:12. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cadrul programului pot fi incluse și obiective de investiții în continuare care au fost finanțate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de finanțare, prin alte programe derulate de instituții ale administrației publice centrale/locale, cu condiția încadrării în domeniile specifice prevăzute la art. 7.  +  Articolul 34(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să evidențieze distinct "Programul Național de Dezvoltare Locală" la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".(2) La programul prevăzut la alin. (1) se prevăd sumele cumulate aprobate și nedeschise aferente subprogramelor prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013.(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să introducă în mod corespunzător modificările în anexele la bugetul aprobat și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale și
  administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul transporturilor,
  Ramona-Nicole Mănescu
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul justiției,
  Robert Marius Cazanciuc
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  București, 14 noiembrie 2013.Nr. 103.-------