LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizată*)privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri(actualizată până la data de 1 noiembrie 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) zilier - persoana fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfăşura activităţi cu caracter ocazional persoanele fizice, cetăţeni români sau străini, în condiţiile legii; b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar - persoana fizică, persoana juridică, persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderii familiale, pentru care zilierul execută activităţi necalificate cu caracter ocazional;--------Lit. b) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. c) Registrul de evidenţă a zilierilor - registrul cu regim special întocmit de către beneficiar pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor.  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează modul în care zilierii pot executa activităţi cu caracter ocazional.  +  Articolul 3Raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă.  +  Capitolul II Procedura de exercitare a unor activităţi de către zilieriProcedura de exercitare a unor activităţi de către zilieri  +  Articolul 4 (1) Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. (2) Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. (3) Zilierul minor poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepţie, minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi sănătatea personală.--------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. (4) Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.--------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarul are următoarele drepturi: a) să stabilească activităţile pe care urmează să le desfăşoare zilierul, locul executării activităţii şi durata acesteia; b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor. (2) Beneficiarul are următoarele obligaţii: a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege. Registrele de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz;--------Lit. a) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege; c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate; d) să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activităţii; e) să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită. Plata remuneraţiei se poate realiza şi la sfârşitul perioadei activităţii, numai cu acordul scris al părţilor;--------Lit. e) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. f) să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier.  +  Articolul 6 (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. (2) Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor. (2) Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, după caz. Modelul registrului electronic de evidenţă a zilierilor şi modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (3) Inspecţia Muncii va centraliza la nivel naţional datele transmise potrivit alin. (2) de către inspectoratele teritoriale de muncă, pentru a monitoriza şi verifica respectarea prevederilor prezentei legi.--------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 8 (1) Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Acesta se poate asigura, opţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale.--------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.  +  Articolul 9 (1) Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (2) Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar. (3) Dovada plăţii remuneraţiei zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă a zilierilor.  +  Articolul 10 (1) Zilierul care se angajează la prestarea muncii în baza prezentei legi se presupune că este apt pentru prestarea acelei munci. (2) Zilierul are dreptul să beneficieze de echipament de protecţie şi de mijloacele tehnice necesare desfăşurării activităţii. (3) Instruirea prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. d) se va consemna în fişa de instruire colectivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 5 lit. c) din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.--------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 11 (1) Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii: a) agricultură; b) vânătoare şi pescuit; c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; d) piscicultură şi acvacultură; e) pomicultură şi viticultură; f) apicultură; g) zootehnie; h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; i) manipulări de mărfuri; j) abrogată.--------Lit. j) a alin. (1) al art. 11 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. (2) Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).--------Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.  +  Capitolul III Răspunderea contravenţionalăRăspunderea contravenţională  +  Articolul 12 (1) Următoarele fapte săvârşite de beneficiar constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 4 şi 9, cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;--------Lit. a) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. b) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d) şi f), art. 7 alin. (1) şi (2) şi art. 10 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;--------Lit. b) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013. c) încălcarea prevederilor art. 6, cu amendă de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului. (2) Prevederile alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.--------Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.  +  Articolul 13Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  +  Capitolul IV Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 14Litigiile dintre beneficiar şi zilier nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către judecătoria competentă în a cărei rază teritorială se află locul desfăşurării activităţii zilierului.  +  Articolul 15În termen de 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 15 aprilie 2011.Nr. 52.  +  Anexa 1REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ZILIERILOR- model -Beneficiar ...............................CUI ............................... ┌───┬───────┬──────┬──────┬───┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │Nr.│Data de│Numele│Actul │CNP│Semnă-│Locul │Remune-│Remu- │Semnă- │Loc │ │crt│desfă- │şi │de │ │tura │execu-│raţia │neraţia│tura de│pentru │ │ │şurare │prenu-│iden- │ │zilie-│tării │brută │netă │confir-│ştampila│ │ │a acti-│mele │titate│ │rului │acti- │conve- │plătită│mare de│şi sem- │ │ │vităţii│zilie-│ │ │la în-│vită- │nită │ │primire│nătura │ │ │ │rului │ │ │cepe- │ţii │ │ │a │benefi- │ │ │ │ │ │ │rea │ │ │ │banilor│ciarului│ │ │ │ │ │ │acti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vită- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼──────┼──────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ └───┴───────┴──────┴──────┴───┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────┘  +  Anexa 2INSTRUCŢIUNI DE COMPLETAREa Registrului de evidenţă a zilierilor1. Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: numele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate, a întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale, al întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.--------Pct. 1 al anexei 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.2. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.3. În coloana nr. 2 - Data de desfăşurare a activităţii - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.4. În coloana nr. 3 - Numele şi prenumele zilierului - se vor trece numele şi prenumele zilierului.5. În coloana nr. 4 - Actul de identitate - se va trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numărul acestuia.6. În coloana nr. 5 - CNP - se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.7. În coloana nr. 6 - Semnătura zilierului la începerea activităţii - zilierul va semna zilnic în această rubrică, înainte de începerea activităţii şi după instructajul făcut de beneficiar.8. În coloana nr. 7 - Locul executării activităţii - se va trece explicit unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).9. În coloana nr. 8 - Remuneraţia brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părţi.10. În coloana nr. 9 - Remuneraţia netă plătită - se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.11. În coloana nr. 10 «Semnătura de confirmare de primire a banilor» zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru sau la sfârşitul perioadei activităţii, potrivit art. 5 alin. (2) lit. e).--------Pct. 11 al anexei 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.12. În coloana nr. 11 - Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna şi va aplica ştampila.-----