ORDIN nr. 3.494 din 11 noiembrie 2013privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat «Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor», cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 13 noiembrie 2013  (la 18-06-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 722 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 18 iunie 2021 ) În temeiul prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,în baza dispozițiilor art. 228 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat «Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor», cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 18-06-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 722 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 18 iunie 2021 )  +  Articolul 2Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului tipizat menționat la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 1 are regim special și se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 4Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 01-01-2016, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.602 din 9 decembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 16 decembrie 2015 )  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Gelu-Ștefan Diaconu
  București, 11 noiembrie 2013.Nr. 3.494.  +  Anexa nr. 1AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Regim specialDIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ Ex. ................DIRECȚIA*) ...........................
  Pag. 1

  PROCES-VERBAL
  seria ....... nr. .................. de constatare și sancționare a contravențiilor, încheiat astăzi, ......, luna ......................, anul ............., în localitatea ......................................, județul/sectorul .................Subsemnații, ..................................................................................................,cu funcția de inspector, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, cu modificările și completările ulterioare, în baza ordinelor de serviciu permanent și a legitimațiilor de control cu numerele ................................, eliberate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în urma controlului efectuat în ziua ........ luna ............. anul ........, ora ........, la .................................................., cu domiciliul/sediul în ..................................., str. .......................................... nr. ............, sectorul/județul ..........................., cod de identificare fiscală/CNP ..................................., am constatat: La data(ele) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte: [1] ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................[2] .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................[3] ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Faptele de mai sus constituie contravenții prevăzute la: [1] art. .................... alin. .................. lit. .................. pct. .................. din ..............................; [2] art. .................... alin. .................. lit. .................. pct. .................. din ..............................; [3] art. .................... alin. .................. lit. .................. pct. .................. din ............................. .De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul**) ..............................................................................................., ..............................................................................................................................................................................................Nume și prenume ........................................................, născut(ă) la data de ........................ ocupația ..........................., locul de muncă ..............................................., domiciliat(ă) în .................... str. ..................................................... nr. ......., bl. ....., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ......................., legitimat(ă) cu ....... seria .... nr. ............, eliberat(ă) de ........................... la data de....................., CNP ...................................... . Pentru contravenient cetățean străin sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează: pașaport seria ........ nr. ....................., statul emitent ........................ data eliberării ............... . Pentru contravenient minor se înregistrează numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia: ............................................................................... .Față de contravențiile săvârșite se aplică următoarele sancțiuni: A. Contravenientul ............................................................... se amendează cu: [1] .................... lei conform art. .................... alin. .................... lit. .................... pct. .................... din ..........................;[2] .................... lei conform art. .................... alin. .................... lit. .................... pct. .................... din ..........................;[3] .................... lei conform art. .................... alin. .................... lit. .................... pct. .................... din ..........................;în sumă totală de ...................... lei.
  Inspectori,
  ......................
  .....................
  ......................
  Martori***),
  ......................
  .....................
  ......................
  Contravenient,
  ........................
  ........................
  ........................
  NOTĂ:În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. *) Se va menționa direcția regională antifraudă fiscală din care face parte agentul constatator, după caz. **) Pentru contravenient persoană juridică se trec denumirea și sediul social, codul de identificare fiscală (CIF), numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și datele de identificare ale persoanei care o reprezintă.***) Se vor înscrie datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

  Pag. 2
  Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. .............................., deschis la .........................În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în condițiile legii, în termen de 15 zile, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la punctul/punctele ..............................................., respectiv suma de ....................... lei, iar o copie de pe documentul de plată se va depune sau se va transmite prin poștă, recomandat, la sediul agentului constatator din ................................................................ .În situația în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită. B. Sancțiuni complementare În conformitate cu art. ......... alin. ........ lit. ........ pct. ......... din ................................ se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea faptei prezentate la punctul [ ] ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................C. Alte sancțiuni complementare În conformitate cu art. ........ alin. ....... lit. ...... pct. .... din ................... se dispun următoarele: Pentru fapta de la punctul [ ] ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Precizări cu privire la măsuri de conservare sau valorificare: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................Bunurile/sumele confiscate aparțin****): ****) Dacă bunurile nu aparțin contravenientului, se vor menționa, dacă este posibil, datele de identificare ale proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................D. Alte mențiuni: Contravenientul a luat cunoștință că are dreptul la obiecțiuni și nu a formulat/a formulat obiecțiuni:*****)*****) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe...........................................................................................................................................................................................................................................................................................În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc și de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.
  Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi, ........................./sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.
  Inspectori,
  ......................
  ......................
  ......................
  Martori***),
  ......................
  ......................
  ......................
  Contravenient,
  (Am primit un exemplar al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.)
  ..................................
  ..................................
  ***) Se vor înscrie datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Direcția generală antifraudă fiscală (D.G.A.F.), în conformitate cu prevederile legislației naționale ce reglementează domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este constatarea și sancționarea contravențiilor.Datele pot fi divulgate destinatarilor sau terților numai în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern și sunt stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale și atribuțiilor instituite în sarcina noastră în raport cu persoana dumneavoastră, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către D.G.A.F. beneficiază de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, precum și dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.Exercitarea drepturilor se poate face printr-o cerere depusă personal sau trimisă prin poștă la sediul D.G.A.F. din municipiul București, Piața Presei Libere nr. 1, corp C3, et. 3-4, sector 1, cod poștal 013171, sau la adresa de e-mail: antifrauda.generala@anaf.ro. Formular aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013, cu modificările și completările ulterioare.Cod: 14.13.22.99/7 (la 18-06-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 722 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 18 iunie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  Caracteristicile de tipărire, modul de
  difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului
  Proces-verbal de constatare și
  sancționare a contravențiilor", cod 14.13.22.99/7
  1. Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor2. Cod: 14.13.22.99/73. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire:– se tipărește pe ambele fețe, în 3 exemplare (negru, roșu și verde);– este înseriat și numerotat;– se broșează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).5. Se difuzează gratuit.6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de lege.7. Se întocmește în 3 exemplare, de agentul constatator.8. Circulă și se arhivează:– exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuții de evidență și colectare a creanțelor statului competent;– exemplarul 2, la contravenient;– exemplarul 3, la agentul constatator.