HOTĂRÂRE nr. 863 din 6 noiembrie 2013privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare ale imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia M.F.P. nr. 39374 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei, identificat potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Imobilul prevăzut la art. 2 se transmite, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaSecretarul de stat pentru culte,Victor OpaschiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 6 noiembrie 2013.Nr. 863.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, în administrareaSecretariatului de Stat pentru Culte şi înfolosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei
  *Font 8*
   
  Nr. MFP Nr. actului normativ în temeiul căruia se face transferul Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Adresa imobilului Descrierea tehnică Ordonatorul/ Administratorul actual al bunului Unitatea de cult care deţine bunul în folosinţă gratuită
  0 1 2 3 4 5 6
  39374 8.29.06 Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult Imobil Localitatea Tismana, judeţul Gorj Tabăra Tismana Clădire - Vilă cu etaj Valoare de inventar (în lei) = 424.416 lei Secretariatul de Stat pentru Culte Arhiepiscopia Craiovei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care trece din domeniulpublic al statului şi din administrarea Secretariatului de Statpentru Culte fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei
  *Font 8*
   
  Nr. MFP Nr. actului normativ în temeiul căruia se face transferul Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Adresa imobilului Descrierea tehnică Ordonatorul/ Administratorul actual al bunului Unitatea de cult care deţine bunul în folosinţă gratuită
  0 1 2 3 4 5 6
  39374 8.29.06 Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult Imobil Localitatea Tismana, judeţul Gorj Tabăra Tismana Clădire - Vilă cu etaj Valoare de inventar (în lei) = 424.416 lei Secretariatul de Stat pentru Culte Arhiepiscopia Craiovei
  -----