ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 214 din 29 decembrie 1999 (*actualizată*)privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România**)(actualizată până la data de 25 mai 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se recunoaşte calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice sau supuse din motive politice unor măsuri administrative abuzive în perioada 6 martie 1945 - 14 decembrie 1989.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 173 din 16 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006. (2) Se recunoaşte calitatea de luptător anticomunist şi persoanelor din rezistenta armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist în perioada 6 martie 1945-august 1964.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 2 (1) Constituie infracţiuni săvârşite din motive politice infracţiunile care au avut drept scop: a) exprimarea protestului împotriva dictaturii, cultului personalităţii, terorii comuniste, precum şi abuzului de putere din partea celor care au deţinut puterea politică; b) susţinerea sau aplicarea principiilor democraţiei şi a pluralismului politic;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. c) propaganda pentru răsturnarea ordinii sociale până la 14 decembrie 1989 sau manifestarea împotrivirii faţă de aceasta;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 173 din 16 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.c^1) acţiunea de împotrivire cu arma şi răsturnare prin forţă a regimului comunist;------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. d) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, recunoaşterea şi respectarea drepturilor civile, politice, economice, sociale şi culturale;------------Lit. d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. e) înlăturarea măsurilor discriminatorii pe motive de naţionalitate sau de origine etnică, de limba ori de religie, de apartenenţa sau opinie politică, de avere ori de origine socială. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate cu caracter fascist în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 173 din 16 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.  +  Articolul 3Prin măsuri administrative abuzive se înţelege orice măsuri luate de organele fostei miliţii sau securităţi ori de alte organe ca urmare a săvârşirii unei fapte în scopurile menţionate la art. 2 alin. (1), în baza cărora s-a dispus: a) privarea de libertate în locuri de deţinere sau pentru efectuarea de cercetări; b) internarea în spitale de psihiatrie; c) stabilirea de domiciliu obligatoriu; d) strămutarea într-o altă localitate; e) deportarea în străinătate, după 23 august 1944, pentru motive politice;------------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. f) exmatricularea din şcoli, licee şi facultăţi.------------Lit. f) a art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. g) încetarea contractului de muncă sau retrogradarea, dispuse din motive politice şi dovedite cu acte scrise, administrative sau judecătoreşti, de la acea data.------------Lit. g) a art. 3 a fost introdusă de art. unic din LEGEA nr. 212 din 21 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 23 mai 2003.  +  Articolul 4 (1) Se înfiinţează Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, denumită în continuare Comisie, entitate fără personalitate juridică, compusă din: a) 3 reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, desemnaţi de către organele de conducere ale asociaţiei; b) 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei; c) 2 reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 173 din 16 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006. (2) Comisia este prezidată de un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de către ministrul justiţiei.(2^1) Comisia este legal constituită şi deliberează în prezenta a cel puţin 3 membri, cu condiţia ca fiecare dintre aceştia să aparţină uneia dintre structurile reprezentate în Comisie.------------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002.(2^2) Comisia adopta hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi.------------Alin. (2^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. (3) Comisia, la cerere, verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 şi constată calitatea de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri administrative abuzive.  +  Articolul 5 (1) Cererea poate fi introdusă de persoana condamnata sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de soţul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv, până cel târziu la 31 decembrie 2003.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 670 din 16 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 20 decembrie 2002, care aprobă cu modificări ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. (2) Cererea de constatare poate fi introdusă chiar dacă fapta a fost amnistiată sau dacă persoana condamnată a fost reabilitată. (3) Dacă cererea nu este însoţită de actele doveditoare necesare, Comisia este obligată să solicite documente, date sau informaţii de la instituţiile publice care le deţin.------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 173 din 16 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006. (4) Pentru soluţionarea cu celeritate a cererilor şi primirea cu titlu gratuit a documentelor, datelor sau informaţiilor solicitate, Ministerul Justiţiei va încheia protocoale de colaborare cu următoarele instituţii: a) Ministerul de Interne - Arhivele Naţionale; b) Ministerul Apărării Naţionale; c) Ministerul Sănătăţii şi Familiei; d) Ministerul Educaţiei şi Cercetării; e) Serviciul Român de Informaţii; f) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. g) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.------------Lit. g) a alin. (4) al art. 5 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 173 din 16 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. (5) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, dacă este însoţită de acte doveditoare, sau, după caz, de la primirea documentelor, datelor ori informaţiilor prevăzute la alin. (3), prin decizie motivată, în cazul respingerii cererii, şi prin decizie-tip, în cazul admiterii acesteia. Modelul deciziei-tip se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 173 din 16 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.  +  Articolul 6 (1) Abrogat.------------Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 173 din 16 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006.(1^1) Comisia este reprezentată în justiţie de Ministerul Justiţiei.------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 173 din 16 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006. (2) Împotriva deciziei Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, precum şi în cazul refuzului nejustificat de a rezolva cererea persoana interesată poate introduce plângere la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din rezistenta armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist beneficiază de:------------Partea introd. a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. a) restituirea, în condiţiile legii, în natură sau, dacă aceasta nu este posibilă, prin echivalent a bunurilor confiscate. Decizia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă poate fi folosită ca probă în faţa instituţiilor abilitate a dispune restituirea în natură sau prin echivalent a bunurilor confiscate, în ceea ce priveşte aprecierea caracterului politic al infracţiunilor a căror săvârşire a atras măsura confiscării;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 173 din 16 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 22 mai 2006. b) drepturile prevăzute în Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare; c) acordarea de ordine şi medalii prevăzute de legislaţia în vigoare;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. d) atribuirea, în condiţiile legii, a numelui persoanelor prevăzute la art. 1 unor străzi, parcuri, pieţe şi altor asemenea locuri publice; e) orice alte drepturi prevăzute în legi speciale.-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. (2) Hotărârile de condamnare pentru infracţiuni săvârşite din motive politice nu pot fi invocate împotriva persoanelor care au dobândit calitatea de luptător în rezistenta anticomunista.  +  Articolul 8 (1) Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi funcţionează până la soluţionarea definitiva a cererilor introduse în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1). (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunistă.

  PRIM-MINISTRU

  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministru de stat,

  ministrul justiţiei,

  Valeriu Stoica
  -----