ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 (*actualizată*)privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat în România**)(actualizată până la data de 31 august 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 31 august 2002 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 274 din 7 decembrie 2000 respinsă de LEGEA nr. 569 din 19 octombrie 2001; LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001; ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------------**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se recunoaşte calitatea de luptător în rezistenta anticomunista desfăşurata în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri administrative abuzive. (2) Se recunoaşte calitatea de luptător anticomunist şi persoanelor din rezistenta armata care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de rasturnare prin forta a regimului comunist în perioada 6 martie 1945-august 1964.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 2 (1) Constituie infracţiuni săvârşite din motive politice infracţiunile care au avut drept scop: a) exprimarea protestului împotriva dictaturii, cultului personalităţii, terorii comuniste, precum şi abuzului de putere din partea celor care au deţinut puterea politica; b) susţinerea sau aplicarea principiilor democraţiei şi a pluralismului politic;------------Lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. c) propaganda pentru răsturnarea ordinii sociale existente până la 22 decembrie 1989 sau manifestarea impotrivirii faţă de aceasta;c^1) acţiunea de împotrivire cu arma şi rasturnare prin forta a regimului comunist;------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. d) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, recunoaşterea şi respectarea drepturilor civile, politice, economice, sociale şi culturale;------------Lit. d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. e) înlăturarea măsurilor discriminatorii pe motive de naţionalitate sau de origine etnică, de limba ori de religie, de apartenenţa sau opinie politica, de avere ori de origine socială. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni împotriva umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit ca au desfăşurat o activitate fascista în cadrul unei organizaţii sau miscari de acest fel.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 3Prin măsuri administrative abuzive se înţelege orice măsuri luate de organele fostei militii sau securitati ori de alte organe ca urmare a săvârşirii unei fapte în scopurile menţionate la art. 2 alin. (1), în baza cărora s-a dispus: a) privarea de libertate în locuri de deţinere sau pentru efectuarea de cercetări; b) internarea în spitale de psihiatrie; c) stabilirea de domiciliu obligatoriu; d) strămutarea într-o alta localitate; e) deportarea în străinătate, după 23 august 1944, pentru motive politice;------------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. f) exmatricularea din şcoli, licee şi facultăţi.------------Lit. f) a art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001.  +  Articolul 4 (1) Se înfiinţează Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, denumita în continuare Comisie, cu sediul în Bucureşti, la Ministerul Justiţiei, compusă din:------------Partea introd. a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. a) 3 reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, desemnaţi de către organele de conducere ale asociaţiei; b) 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, numiţi prin ordin al ministrului justiţiei; c) 2 reprezentanţi ai Ministerului de Interne, numiţi prin ordin al ministrului de interne. (2) Comisia este prezidata de un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de către ministrul justiţiei.(2^1) Comisia este legal constituită şi deliberează în prezenta a cel puţin 3 membri, cu condiţia ca fiecare dintre aceştia sa apartina uneia dintre structurile reprezentate în Comisie.------------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002.(2^2) Comisia adopta hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi.------------Alin. (2^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. (3) Comisia, la cerere, verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 şi constata calitatea de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice sau supuse, din motive politice, unor măsuri administrative abuzive.  +  Articolul 5 (1) Cererea poate fi introdusă de persoana condamnata sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de soţul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv, până cel târziu la data de 31 decembrie 2002.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. (2) Cererea de constatare poate fi introdusă chiar dacă fapta a fost amnistiată sau dacă persoana condamnata a fost reabilitata. (3) Comisia este obligată ca, în termen de 15 zile de la primirea cererii, dacă aceasta nu este însoţită de acte doveditoare, să solicite documente, date sau informaţii necesare soluţionării cererii de la instituţiile publice care le deţin.------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. (4) Pentru soluţionarea cu celeritate a cererilor şi primirea cu titlu gratuit a documentelor, datelor sau informaţiilor solicitate, Ministerul Justiţiei va încheia protocoale de colaborare cu următoarele instituţii: a) Ministerul de Interne - Arhivele Naţionale; b) Ministerul Apărării Naţionale; c) Ministerul Sănătăţii şi Familiei; d) Ministerul Educaţiei şi Cercetării; e) Serviciul Roman de Informaţii; f) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002. (5) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, dacă este însoţită de acte doveditoare, sau, după caz, de la primirea documentelor, datelor sau informaţiilor prevăzute în alin. (3), prin decizie motivată, semnată de preşedintele Comisiei.------------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 64 din 29 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care se constată că persoana condamnata sau supusă unei măsuri administrative se încadrează în prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, solutionand cererea, prin decizie, acorda calitatea de luptător în rezistenta anticomunista persoanei în favoarea căreia s-a introdus cererea sau respinge cererea de constatare. (2) Împotriva deciziei Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista, precum şi în cazul refuzului nejustificat de a rezolva cererea persoana interesată poate introduce plângere la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Persoanele care au calitatea de luptător în rezistenta anticomunista, precum şi cele din rezistenta armata care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de rasturnare prin forta a regimului comunist beneficiază de:------------Partea introd. a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. a) restituirea, în condiţiile legii, în natura sau, dacă aceasta nu este posibila, prin echivalent a bunurilor confiscate; b) drepturile prevăzute în Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare; c) acordarea de ordine şi medalii prevăzute de legislaţia în vigoare;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. d) atribuirea, în condiţiile legii, a numelui persoanelor prevăzute la art. 1 unor străzi, parcuri, pieţe şi altor asemenea locuri publice; e) orice alte drepturi prevăzute în legi speciale.-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 568 din 19 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 30 octombrie 2001. (2) Hotărârile de condamnare pentru infracţiuni săvârşite din motive politice nu pot fi invocate împotriva persoanelor care au dobândit calitatea de luptător în rezistenta anticomunista.  +  Articolul 8 (1) Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi funcţionează până la soluţionarea definitivă a cererilor introduse în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1). (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoica-----