ORDIN nr. 1.348 din 28 octombrie 2013pentru completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013    Având în vedere intrarea în vigoare la 1 iulie 2013 a Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011, ratificat prin Legea nr. 86/2012,în temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 6 "Lista cuprinzând certificatele naţionale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri şi de pasageri pe căile navigabile interioare" la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La categoria B "Certificatele conducătorilor de navă valabile pentru alte căi navigabile din Comunitatea Europeană, cu excepţia râurilor Rin, Lek şi Waal", după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) Republica Croaţia- Svjedodzba o strucnoj osposobljenosti/Befahigungszeugnis Zapovjednik - vrsta A/Schiffsfuhrer - Klasse A(Brevet de calificare profesională - conducător de navă, categoria A)- Svjedodzba o strucnoj osposobljenosti/Befahigungszeugnis Zapovjednik - vrsta B/Schiffsfuhrer - Klasse B(Brevet de calificare profesională - conducător de navă, categoria B)(în conformitate cu Ordonanţa privind titlurile şi calificările profesionale ale navigatorilor, Monitorul Oficial nr. 73/09)".  +  Articolul IIAutoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul politicii privind transporturile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia, şi anexa, partea B "Transportul pe căi navigabile interioare", punctul 1, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 158 din 10 iunie 2013.p. Ministrul transporturilor,Constantin Matei,subsecretar de statBucureşti, 28 octombrie 2013.Nr. 1.348.-------