LEGE Nr. 53 din 31 iulie 1991 *** Republicatăprivind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 8 septembrie 1993  ---------------- Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 41 din 28 iunie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 29 iunie 1993, actualizindu-se denumirile instituţiilor şi dîndu-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.Legea nr. 53/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 8 august 1991.  +  Articolul 1Indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salariile personalului din aparatul Parlamentului se acordă ţinând seama de rolul, importanţa şi răspunderea ce le revin în exercitarea funcţiei.Senatorilor şi deputaţilor care deţin funcţia de membru al Guvernului, în perioada exercitării acesteia, li se aplică, în privinta salarizarii, dispoziţiile Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive.Senatorii şi deputaţii, membri ai Guvernului, vor primi diurna de şedinţa aferentă pentru şedinţele Senatului şi Camerei Deputaţilor la care participa în calitate de parlamentari.  +  Articolul 2Indemnizaţiile lunare ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi pentru funcţiile din birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, din birourile comisiilor permanente ale celor două Camere şi pentru preşedinţii grupurilor parlamentare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Salariile de baza ale unor funcţii de conducere specifice din aparatul Parlamentului sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente sau sectoare au salariile de baza corespunzătoare funcţiei de execuţie de specialitate specifice sau, după caz, a funcţiei de execuţie în care sunt încadrate, la care se adauga o indemnizaţiei de conducere, potrivit anexei nr. 4, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, precum şi cu ponderea muncii respective faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează.  +  Articolul 6Salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie, care primesc sarcina de coordonare sau realizare a unor programe, activităţi, studii complexe şi altele asemenea, beneficiază, pe perioada cît îndeplinesc aceasta sarcina, de o indemnizaţie care face parte din salariul de baza, în limitele prevăzute în anexa nr. 4, stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite.  +  Articolul 7 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, salariaţii încadraţi în funcţii de specialitate beneficiază de un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de baza, şi care face parte din acesta. Salariul de merit se poate acorda numai după o perioadă de 6 luni de la angajare. (2) Salariaţii care beneficiază de salariu de merit, precum şi cuantumul acestuia se stabilesc, o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Activitatea acestor salariaţi se analizează în fiecare an şi, în raport cu rezultatele obţinute, se stabileşte menţinerea sau retragerea salariului de merit. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de salariaţi încadraţi în funcţii de specialitate.  +  Articolul 8Majorarea salariului de baza pentru salariaţii încadraţi în funcţii de execuţie de specialitate specifice prevăzute în anexa nr. 3 şi a indemnizaţiei de conducere se face o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului, ţinând seama de calităţile personale reflectate în rezultatele obţinute în activitatea profesională.  +  Articolul 9 (1) Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie, altele decît cele de specialitate specifice, sunt diferenţiate pe funcţii şi, în cadrul fiecărei funcţii, pe grade sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesională sunt stabilite pe 3-4 gradatii. (2) Trecerea salariaţilor încadraţi în funcţii de execuţie în gradatia imediat superioară se face o dată pe an, de regula, după adoptarea bugetului. (3) La trecerea în gradatia imediat superioară se tine seama de calităţile personale concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională. Vechimea minima necesară pentru trecerea într-o gradatie superioară este de doi ani. (4) În mod excepţional, Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate reduce la jumătate vechimea minima prevăzută la alin. (3).  +  Articolul 10 (1) Angajarea şi avansarea în funcţie, în grade sau trepte profesionale a personalului de execuţie, altul decît cel de specialitate specific, se fac prin concurs sau examen, în condiţiile legii, în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. Salariul de baza ce se acordă la avansare este în toate cazurile cel prevăzut la gradatia 1 a funcţiei respective. (2) Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin doi ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute cu salariu de debutant. (3) Persoanele încadrate cu salariu de debutant vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de proba. Avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară se face pe bază de examen sau concurs. (4) Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate aproba, în mod excepţional, prezentarea la concurs sau examen pentru avansare în gradul sau treapta profesională imediat superioară fără îndeplinirea condiţiei de vechime minima prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 11Salariaţii care trec din funcţii cu salarii fixe sau între limite, pe funcţii la care salariile sunt stabilite pe gradatii, se încadrează prin numire la gradatia care să le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.  +  Articolul 12 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşe de vechime în muncăProcente din indemnizaţia lunară sau din salariul de bază
    - de la 3 la 5 ani5
    - de la 5 la 10 ani10
    - de la 10 la 15 ani15
    - de la 15 la 20 ani20
    - peste 20 ani25
  (2) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. (4) Salariaţii pensionari pentru limita de vârsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca realizate după data pensionării.
   +  Articolul 13 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau sectorului de activitate, fără a depăşi 360 ore anual.  +  Articolul 14 (1) Salariaţii care lucrează în condiţii grele de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de baza. Locurile de muncă şi categoriile de salariaţi se stabilesc potrivit legii şi se aproba de Biroul permanent. (2) Salariaţii care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 15Premierea personalului încadrat în funcţii de execuţie de specialitate specifice, a celuilalt personal de execuţie, precum şi a persoanelor care coordonează activitatea unor compartimente sau sectoare se face din fondul de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii aprobat anual prin buget. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.  +  Articolul 16 (1) Senatorii, deputaţii şi salariaţii primesc la sfârşitul anului calendaristic un premiu corespunzător nivelului indemnizaţiei lunare sau, după caz, al salariului de baza realizat în ultima luna din anul pentru care se face plata. (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat de către Biroul permanent al fiecărei Camere, dacă senatorii sau deputaţii au fost sancţionaţi, în aceasta calitate, în condiţiile legii. (3) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 17 (1) Pentru ajutoare, recompense, stimulente, contribuţii la acţiuni umanitare, burse, se constituie fondul preşedintelui Senatului şi fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, care se aproba anual prin buget. (2) Pentru primirea delegatiilor străine şi invitaţilor din ţara sau din străinătate se constituie fondul de protocol, aprobat anual prin buget. Baremurile de cheltuieli pentru acţiunile de protocol se aproba de birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 18Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 19Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauza are funcţia de baza, cu aprobarea Biroului permanent.  +  Articolul 20Persoanele numite temporar sa îndeplinească atribuţiile de conducere a unui compartiment sau sector de activitate în locul unei persoane cu astfel de atribuţii, care lipseşte din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de coordonare pe care o preiau.  +  Articolul 21 (1) Senatorii şi deputaţii care participa la şedinţele comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, ale fiecărei Camere, ale consiliilor permanente sau ale birourilor permanente beneficiază de o diurna de şedinţa ce reprezintă 2% din indemnizaţia lunară a senatorului sau a deputatului. (2) De aceeaşi diurna de şedinţa beneficiază senatorii şi deputaţii prezenţi la şedinţele grupurilor parlamentare sau la alte activităţi ale Parlamentului, dacă acestea se desfăşoară la cererea Biroului permanent sau a preşedintelui fiecărei Camere şi dacă diurna nu s-a acordat în condiţiile alin. (1). (3) Senatorii şi deputaţii prezenţi la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti, primesc o diurna de deplasare, pe zi, de 1% din indemnizaţia lunară prevăzută pentru senator sau deputat. Totodată, acestora li se asigura cazarea gratuita sau, la alegere, în cazul în care nu beneficiază de cazare gratuita, li se acordă suma de 120 lei pe noapte pe toată durata sesiunii parlamentare. În perioada vacantelor parlamentare se asigura spaţiile necesare păstrării bagajelor. (4) Drepturile prevăzute la alin. (3) se acordă şi în perioada vacantei parlamentare dacă senatorii şi deputaţii îndeplinesc misiuni dispuse de preşedintele Senatului sau al Camerei Deputaţilor ori de către Biroul permanent al fiecărei Camerei. (5) Senatorii sau deputaţii care efectuează o deplasare în ţara, din însărcinarea preşedintelui Senatului sau al Camerei Deputaţilor, Biroului permanent al fiecărei Camere ori birourilor comisiilor parlamentare sau a grupurilor parlamentare, beneficiază de decontarea integrală a cheltuielilor de cazare sau de 120 lei pe noapte, dacă nu se cazeaza în unităţi hoteliere sau alte spaţii de cazare autorizate, precum şi de o diurna, pe zi, de 1% din indemnizaţia lunară prevăzută pentru senator sau deputat în cazul în care deplasarea se efectuează în alta localitate decît cea în care domiciliază. De aceleaşi drepturi beneficiază senatorii şi deputaţii care nu domiciliază în circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, pe timpul deplasarii în aceste circumscripţii, în vederea îndeplinirii unor activităţi legate de exercitarea mandatului. (6) Senatorii sau deputaţii care se deplaseaza în alta localitate din circumscripţiile electorale în care domiciliază, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului, beneficiază de o diurna de deplasare de 65% din diurna prevăzută la alin. (3), pentru o singura zi pe saptamina. (7) Senatorii sau deputaţii care folosesc autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa săptămînal, din localitatea unde domiciliază, la Parlament şi înapoi, precum şi cei care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi se deplaseaza, cel mult o dată pe saptamina, în circumscripţia electorală în care au fost aleşi şi înapoi, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului, vor primi contravaloarea carburantilor utilizaţi în acest scop, dar nu mai mult decît contravaloarea a 7,5 litri benzina la 100 km parcursi. De aceleaşi drepturi beneficiază senatorii şi deputaţii care se deplaseaza din localitatea de domiciliu în localitatea cea mai apropiată de unde se asigura transportul la Parlament şi înapoi. (8) În funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor, în cazul în care rezultă o creştere mai mare de 30% a acestora, birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor vor actualiza cuantumul diurnei prevăzute la alin. (3) şi (5).  +  Articolul 22Senatorilor sau deputaţilor li se rambursează contravaloarea taxelor de posta sau telecomunicaţii interne, pentru activităţile legate de exercitarea mandatului, în limitele stabilite prin bugetul fiecărei Camere.  +  Articolul 23 (1) Activitatea desfăşurată în calitate de senator sau deputat constituie vechime în munca şi în specialitate. (2) Indemnizaţiile lunare prevăzute la art. 2 au regimul prevăzut de lege pentru salarii. (3) Pe durata exercitării mandatului, senatorii şi deputaţii beneficiază, potrivit legii, de sporul de vechime în munca prevăzut la art. 12 alin. (1).  +  Articolul 24Pe data încetării mandatului de senator sau deputat, timp de doi ani persoanelor în cauza nu li se poate modifica în mod unilateral sau desface contractul de muncă pentru motive neimputabile lor.  +  Articolul 25La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea întregului personal în funcţii şi, după caz, în grade şi trepte profesionale, precum şi pe gradatii, tinindu-se seama de competenţa profesională reflectată în rezultatele obţinute până la data încadrării şi de nivelul de pregătire al fiecăruia.  +  Articolul 26 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi personalului din aparatul Parlamentului este de competenţa Biroului permanent al fiecărei Camere. (2) Contestaţiile se depun în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa şi vor fi soluţionate în termen de 30 de zile. (3) Împotriva măsurii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţa de măsura luată.  +  Articolul 27 (1) Salariile de baza pentru funcţii de execuţie, altele decît funcţiile de execuţie de specialitate specifice, precum şi condiţiile de încadrare şi promovare sunt cele prevăzute pentru funcţiile de execuţie din ministere şi celelalte organe centrale, mai mari cu 30% . (2) Salariaţii care desfăşoară, în cadrul aparatului Parlamentului, activităţi de protocol şi de relaţii cu publicul se încadrează în funcţii de specialitate. (3) În statele de funcţii pot fi prevăzute şi unele funcţii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, unde funcţiile respective sunt specifice şi care sunt salarizate potrivit prevederilor de la alin. (1).  +  Articolul 28 (1) Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, după caz, aproba defalcarea fondului destinat plăţii salariilor. (2) Statele de funcţii se aproba de birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, după caz.  +  Articolul 29 (1) Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin reglementări specifice. (2) Pentru deplasarile în străinătate dispuse de preşedintele Senatului sau al Camerei Deputaţilor, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţiile de cazare şi diurna, în valută, se aproba de către preşedintele care a dispus deplasarea.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 31 (1) Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991*), data până la care rămân valabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991. (2) Indemnizaţiile lunare şi salariile din prezenta lege sunt brute şi impozabile în condiţiile legii. Acestea vor fi actualizate ţinând seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărîrilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993. (3) Drepturile prevăzute la art. 2 din prezenta lege se cumulează cu pensia sau alte venituri. (4) Prin derogare de la Legea nr. 3/1977, cu modificările ulterioare, la încetarea mandatului, indiferent de durata acestuia, senatorii şi deputaţii pensionari pot solicita recalcularea pensiei, luindu-se în calcul salariul**) primit şi perioada mandatului.  +  Articolul 32Ministerul Finanţelor va introduce în structura bugetului administraţiei centrale pe anul 1991 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 33Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 2, art. 4, art. 5 şi art. 8 alin. 4 din Legea nr. 4/1990***), precum şi orice alte dispoziţii contrare.------------------------ Notă *) Potrivit art. V din Legea nr. 41/1993, indemnizaţiile, salariile şi celelalte drepturi prevăzute de legea sus-menţionată se acordă începând cu luna iunie 1993. Notă **) În terminologia Legii nr. 41/1993 denumirea este de indemnizaţie lunară. Notă ***) Potrivit art. III din Legea nr. 41/1993, pe data intrării în vigoare a legii sus-menţionate se abroga art. 6 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 4/1990.  +  Anexa 1INDEMNIZAŢIILEpentru senatori, deputaţi, pentru funcţiile din Biroul permanent al Senatului, al Camerei Deputaţilor, din Consiliile permanente ale celor două Camere, precum şi pentru preşedinţii grupurilor parlamentare
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia lunară - lei -
    1.Senatori, deputaţi168.000
    2.Vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor172.000
    3.Secretarii, chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor, precum şi preşedinţii grupurilor parlamentare176.000
    4.Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor182.000
    5.Preşedintele Senatului şi al Camerei Deputaţilor209.300
   +  Anexa 2SALARIILEpentru unele funcţii de conducere specifice din aparatul Parlamentului
         
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
    1.Secretar general159.900
    2.Secretar general adjunct152.000
    3.Şef departament, director general****)148.700
  ****) Corespunde actualei funcţii de director la Camera Deputaţilor.
   +  Anexa 3SALARIILE DE BAZApentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază lunar - lei -
    1.Consilier parlamentarS116.700 - 127.400
    2.Expert parlamentarS105.900 - 116.700
    3.Consultant parlamentarS65.400 - 80.300
    4.Şef birou senatorialS65.400 - 80.300
    5.Şef cabinetS49.500 - 65.400
    6.Şef birou senatorialM53.400 - 62.400
    7.Şef cabinetM39.100 - 53.400
    8.Secretar de cabinetM35.000 - 43.900
   +  Anexa 4INDEMNIZAŢIILE DE CONDUCEREpentru personalul din aparatul Parlamentului
             
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere lunară - lei -
    minimămaximă
    1.Adjunct şef departament, director, director adjunct, şef compartimentSalariul de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice,9.80024.800
    2.Şef compartiment adjunct, şef serviciu, şef birourespectiv funcţii de execuţie4.80019.800
   +  Anexa 5DREPTURILEpersoanelor utilizate în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament1. Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, stabilită în raport cu perioada de colaborare şi importanţa lucrărilor efectuate.Persoanele care efectuează colaborarea pentru funcţii de execuţie de specialitate specifice beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 50% din salariul de baza, prevăzut de lege pentru funcţia de consilier parlamentar, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, complexitatea şi importanţa lucrării efectuate.Dacă aceste persoane desfăşoară activitate de colaborare în alta localitate decît cea în care domiciliază, au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit tarifului practicat de unităţile hoteliere, precum şi de o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, pe toată perioada cît îşi desfăşoară activitatea.2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi şi alţii), plătiţi cu ora. Tariful orar se stabileşte corespunzător cu salariul de baza prevăzut de lege pentru funcţia respectiva.3. Persoanele utilizate în calitate de traducător, interpret, translator şi altele asemenea pot fi plătite şi în baza unor contracte de colaborare intervenite între părţi.4. Persoanele domiciliate în alte localităţi decît municipiul Bucureşti, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o diurna zilnica în cuantumul prevăzut de lege pentru salariaţii din unităţile bugetare. Cheltuielile de transport pentru întoarcerea în localitatea în care domiciliază se decontează fără document, în limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.---------------------