ACORD din 12 august 2013privind coproducţiile cinematografice între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013    Guvernul României şi Guvernul Statului Israel, denumite în continuare părţi,conştiente că o cooperare reciprocă poate servi dezvoltării producţiei de film şi poate încuraja dezvoltarea în continuare a schimbului cultural şi tehnologic între cele două ţări,considerând că industria filmului din ambele ţări poate beneficia de pe urma coproducţiilor şi că aceste coproducţii pot contribui la creşterea economică a domeniilor filmului, televiziunii, distribuţiei şi producţiei în noile medii de comunicare, în România, precum şi în Israel,confirmând dorinţa părţilor de a crea un cadru pentru relaţiile în domeniul audiovizualului şi în special pentru coproducţiile cinematografice,au convenit după cum urmează:  +  Articolul 1În sensul prezentului acord, (1) termenul de coproducţie sau coproducţie cinematografică se referă la o operă cinematografică cu ori fără sunet, indiferent de lungime sau gen, în special filme de ficţiune, animaţie şi documentare, realizate de un coproducător din România şi un coproducător din Israel, produse în orice format, destinate distribuirii prin orice mijloace şi în orice formă, inclusiv săli de cinema, televiziune, internet, videocasete, videodisc, CD-ROM sau alte suporturi similare, inclusiv forme de producţie cinematografică şi distribuţie care vor deveni disponibile în viitor; (2) coproducător din România se referă la persoana fizică sau juridică română care asigură condiţiile necesare pentru realizarea filmului; (3) coproducător din Israel se referă la persoana fizică sau juridică israeliană care asigură condiţiile necesare pentru realizarea filmului; (4) autorităţile competente se referă atât la autorităţile competente răspunzătoare de implementarea acestui acord, cât şi la autoritatea competentă din fiecare dintre aceste ţări, în funcţie de caz. Autorităţile competente sunt:- în România: Centrul Naţional al Cinematografiei;- în Israel: Ministerul Culturii şi Sportului sau reprezentanţii acestuia.  +  Articolul 2 (1) Coproducţiile cinematografice realizate în conformitate cu prezentul acord vor fi aprobate de către autorităţile competente, conform legislaţiei naţionale. (2) Orice coproducţie realizată în conformitate cu prezentul acord va fi considerată producţie naţională şi se va supune legislaţiei naţionale a fiecărei părţi. Aceste coproducţii vor beneficia de avantajele ce rezultă din dispoziţiile în vigoare referitoare la industria cinematografică în condiţiile legii naţionale a fiecărei părţi. Aceste avantaje vor reveni exclusiv coproducătorului din ţara care le acordă. (3) Nerespectarea de către coproducătorul uneia dintre părţi a condiţiilor în baza cărora partea respectivă a aprobat o coproducţie sau încălcarea prezentului acord de către coproducătorul uneia dintre părţi poate duce la revocarea de către partea respectivă a statutului de coproducţie a drepturilor şi beneficiilor care decurg din acest statut.  +  Articolul 3 (1) Coproducătorii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia din România sau din Israel, în funcţie de statul căruia îi aparţin. (2) Pentru a beneficia de avantajele prezentului acord, coproducătorii trebuie să demonstreze o bună organizare tehnică şi financiară şi un statut profesional recunoscut, care să le permită realizarea cu succes a producţiei. (3) Nu se vor aproba proiecte în care coproducătorii au structuri de management sau control comune, în afara cazurilor în care o astfel de asociere a fost în mod expres stabilită în scopul coproducerii filmului respectiv.  +  Articolul 4 (1) Coproducţiile vor fi realizate, procesate, dublate sau subtitrate, până la crearea unei copii master, pe teritoriul statului uneia sau alteia din cele două părţi. Dacă însă scenariul sau subiectul filmului necesită acest lucru, se pot filma scene în locaţii interioare sau exterioare pe teritoriul unui stat terţ cu autorizaţia autorităţilor competente. De asemenea, dacă serviciile de procesare, dublare sau subtitrare oferite de ţările participante la coproducţie nu sunt de o calitate satisfăcătoare, autorităţile competente pot autoriza procurarea acestor servicii de la un furnizor dintr-o ţară terţă. (2) Producătorii, autorii, scenariştii, regizorii, tehnicienii şi restul personalului implicat în coproducţie vor fi cetăţeni sau rezidenţi permanenţi în România sau în Statul Israel, în conformitate cu legislaţia fiecărei părţi. (3) Dacă este necesar din punct de vedere al coproducţiei, participarea personalului de creaţie, tehnic şi artistic care nu îndeplineşte condiţiile din paragraful (2) poate fi permisă în cazuri excepţionale, cu aprobarea autorităţilor competente. (4) Folosirea într-o coproducţie a unei alte limbi decât cele oficiale din cele două ţări părţi ale prezentului acord poate fi aprobată dacă scenariul o necesită.  +  Articolul 5 (1) Proporţia contribuţiei coproducătorilor din cele două ţări poate varia de la douăzeci (20) la optzeci (80) la sută din bugetul fiecărei coproducţii. Fiecare coproducător îşi va aduce contribuţia tehnică şi artistică efectivă la producţie, proporţional cu investiţia financiară în coproducţie. Contribuţia tehnică şi creativă a fiecărui coproducător va cuprinde participarea comună a autorilor, personalul tehnic de producţie, laboratoarelor şi a altor facilităţi.Orice excepţie de la principiile de mai sus trebuie aprobată de către autorităţile competente, care pot, în cazuri speciale, autoriza contribuţii ale producătorilor din cele două ţări care pot varia între 10 (10) şi nouăzeci (90) de procente. (2) În cazul în care coproducătorul din România sau coproducătorul din Israel participă în fapt în mai multe societăţi de producţie, contribuţia fiecăreia dintre societăţi nu va fi mai mică de 5 (cinci) procente din bugetul total al filmului coprodus. (3) În cazul în care un producător dintr-o ţară terţă e autorizat de către semnatarii prezentului acord să participe la coproducţie, contribuţia sa nu poate fi mai mică de 10 (zece) procente. În cazul în care coproducătorul dintr-o ţară terţă participă în mai multe societăţi de producţie, contribuţia fiecărei societăţi nu poate fi mai mică de 5 (cinci) procente din bugetul total al filmului coprodus.  +  Articolul 6 (1) Părţile vor încuraja coproducţiile care îndeplinesc condiţiile şi standardele internaţionale generale. (2) Condiţiile de aprobare a filmelor coproduse vor fi convenite în comun de către autorităţile competente, de la caz la caz, în conformitate cu clauzele acestui acord şi cu legislaţia naţională a părţilor.  +  Articolul 7 (1) Coproducătorii se vor angaja să deţină licenţa pentru utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală care nu se află în posesia lor, pentru a îndeplini obiectivele prezentului acord, conform paragrafului 3(a) al anexei. (2) Stabilirea drepturilor de proprietate intelectuală într-o coproducţie cinematografică, inclusiv modalităţile de utilizare a acestora, se va face în contractul de coproducţie. (3) Fiecare coproducător va avea acces liber la toate materialele originale ale coproducţiei şi dreptul de a le reproduce sau multiplica conform originalului, dar nu va avea dreptul de a folosi sau transmite drepturile de proprietate intelectuală ale respectivelor materiale, cu excepţia situaţiilor determinate de către coproducători prin contractul de coproducţie. (4) Coproducătorii deţin proprietatea comună asupra negativului original sau oricărui alt suport media pe care se realizează masterul coproducţiei, neincluzând aici drepturile de proprietate intelectuală ce pot fi conţinute în suportul fizic respectiv, cu excepţia cazurilor determinate de către coproducători în contractul de coproducţie. (5) Când coproducţia se realizează pe peliculă negativă de film, aceasta va fi developată într-un laborator selectat de comun acord de către coproducători şi va fi depusă în cadrul laboratorului respectiv sub un nume convenit de comun acord.  +  Articolul 8Conform acestui acord părţile vor facilita intrarea şi ieşirea de pe teritoriul statului lor a oricăror echipamente cinematografice necesare realizării coproducţiei cinematografice. Fiecare parte va facilita pe cât posibil, în conformitate cu legislaţia naţională, admiterea şi şederea temporară pe teritoriul statului său a personalului de creaţie, tehnic şi artistic implicat în coproducţia cinematografică respectivă.  +  Articolul 9Aprobarea unei propuneri de coproducere a unui film de către autorităţile competente nu implică permisiunea de a difuza sau distribui filmul astfel realizat.  +  Articolul 10 (1) Dacă un film coprodus este distribuit într-o ţară a cărei legislaţie reglementează repartizarea taxelor pentru ambele părţi, filmul va fi atribuit ţării al cărei coproducător este majoritar. În cazul în care contribuţiile coproducătorilor sunt egale, coproducţia va fi atribuită ţării în care regizorul este cetăţean sau rezident permanent. (2) Dacă o coproducţie cinematografică realizată în condiţiile prezentului acord este distribuită într-o ţară ale cărei reglementări în domeniul taxelor se referă la una dintre părţi, coproducţia va fi distribuită de către partea faţă de care nu se impune nicio taxă. (3) Dacă o coproducţie cinematografică este distribuită într-o ţară ale cărei reglementări se referă la una dintre părţi sau la ambele părţi, autorităţile competente pot cădea de acord asupra unor reglementări ale taxelor care să difere de cele expuse la paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol. (4) În privinţa distribuirii sau exportării unei coproducţii cinematografice, fiecare parte va acorda coproducţiei cinematografice acelaşi statut şi tratament ca şi unei producţii naţionale, conform legislaţiei naţionale respective.  +  Articolul 11 (1) Toate coproducţiile cinematografice vor fi definite drept coproducţii România-Israel sau Israel-România. (2) Această definire va apărea într-o secvenţă separată, în toate materialele de reclamă comercială şi ori de câte ori este vizionată coproducţia.  +  Articolul 12Autorităţile competente vor acţiona conform reglementărilor procedurale specificate în anexa care constituie parte integrantă a acestui acord. În cazuri specifice, autorităţile competente pot autoriza de comun acord coproducătorii să acţioneze în conformitate cu reguli ad hoc supuse aprobării respectivelor autorităţi.  +  Articolul 13 (1) Părţile pot înfiinţa o comisie mixtă, cu un număr egal de reprezentanţi ai celor două ţări. Comisia mixtă se va întâlni, ori de câte ori e necesar, alternativ în România şi în Ierusalim. (2) Inter alia, Comisia mixtă:- va verifica implementarea prezentului acord;- va determina dacă există un echilibru general al contribuţiei în coproducţia cinematografică, luând în considerare numărul de coproducţii, procentajul, suma totală a investiţiilor, şi de contribuţia artistică şi tehnică. În cazul unui dezechilibru, Comisia va stabili măsurile de luat pentru restabilirea echilibrului;- va recomanda mijloacele pentru creşterea, în general, a cooperării în coproducţiile de film între producătorii din România şi Israel;- va recomanda autorităţilor competente eventuale modificări ale prezentului acord. (3) Membrii Comisiei mixte vor fi desemnaţi în scris de către Autorităţile Competente ale fiecărei părţi.  +  Articolul 14Prezentul acord poate fi amendat în scris cu consimţământul părţilor. Orice modificare a prezentului acord sau anexei acestuia va urma aceleaşi proceduri pentru a intră în vigoare ca şi cele specificate în articolul 16.  +  Articolul 15Orice divergenţe între părţi, decurgând din implementarea acestui acord, vor fi soluţionate de către autorităţile competente.  +  Articolul 16 (1) Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care se comunică celeilalte părţi îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului. (2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 5 (cinci) ani. Acesta va fi reînnoit automat pentru perioade ulterioare de cinci (5) ani, dacă niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte, printr-o notă diplomatică, intenţia sa de a rezilia acordul, cu şase (6) luni înainte de data expirării. (3) Coproducţiile deja aprobate de către autorităţile competente şi aflate în curs la data notei privind intenţia de reziliere a prezentului acord vor continua să fie realizate în condiţiile prezentului acord până la denunţarea lor.Semnat la Bucureşti, la data de 12 august 2013, corespunzând datei de 6 elul 5773, în două exemplare originale în limba română, în limba ebraică şi în limba engleză, toate textele fiind în mod egal autentice. În caz de diferenţe privind interpretarea, va prevala versiunea în limba engleză.
      Pentru Guvernul României Daniel-Constantin Barbu, ministrul culturiiPentru Guvernul Statului Israel Dan Ben Eliezer, ambasadorul Statului Israel în România
     +  Anexa REGULI DE PROCEDURĂ1. Cererile de a beneficia de prezentul acord pentru orice coproducţie vor fi depuse simultan la autorităţile competente din ambele ţări cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea filmărilor sau animaţiei pentru respectiva producţie.2. Fiecare autoritate competentă va comunică hotărârea sa privitoare la aceste cereri celeilalte autorităţi competente în termen de (30) treizeci de zile de la depunerea documentaţiei complete conform listei de mai jos.3. Împreună cu cererea se vor depune următoarele documente, redactate în limba ebraică şi în limba engleză pentru Israel şi în limba română şi limba engleză pentru România: a) Dovada respectării licenţelor pentru drepturile de proprietate intelectuală de orice fel, incluzând în mod special copyright şi drepturile conexe (prin drepturi conexe se vor înţelege, inter alia, drepturile morale, drepturile interpreţilor, drepturile producătorilor de fonograme, drepturile canalelor TV), reprezentând sau decurgând din coproducţie, ducând la îndeplinirea obiectivelor contractului de coproducţie, inclusiv drepturile de difuzare publică, distribuire, difuzare TV, difuzare prin internet sau orice alte mijloace, şi vânzarea sau închirierea copiilor fizice sau electronice ale coproducţiei în teritoriile părţilor, precum şi în teritorii terţe şi incluzând copyrightul şi drepturile conexe în privinţa oricărei opere literare, dramatice, muzicale sau artistice care a fost adaptată de solicitant în scopul coproducţiei; b) Contractul de coproducţie, semnat, ce va fi supus aprobării autorităţilor competente.4. Contractul de coproducţie trebuie să prevadă următoarele elemente: a) titlul producţiei, chiar dacă este provizoriu; b) numele autorului scenariului sau cel al persoanei care face adaptarea dacă aceasta se bazează pe o sursă literară; c) numele regizorului (este permisă inserarea unei clauze de înlocuire a acestuia în cazuri de necesitate); d) un rezumat al filmului; e) bugetul filmului; f) planul financiar al filmului; g) suma cu care contribuie financiar coproducătorii filmului; h) repartizarea costurilor fiecărui producător legate de dezvoltare, realizare, producţie şi postproducţie, până la finalizarea masterului; i) distribuirea încasărilor şi profiturilor, incluzând pieţele de distribuţie combinate; j) cota de participare a coproducătorilor la orice costuri care vor depăşi bugetul sau cota primită din economisirea costurilor de producţie; k) alocarea drepturilor de proprietate intelectuală în coproducţia cinematografică, inclusiv proprietatea şi licenţierea acesteia; l) o clauză a contractului va stipula faptul că aprobarea filmului, din care decurg beneficiile acestui acord, nu obligă autorităţile competente ale niciuneia dintre părţi să permită ca filmul să fie arătat în public. De asemenea, contractul trebuie să stipuleze termenii unei înţelegeri financiare în cazul în care autorităţile competente ale uneia dintre părţi refuză să permită ca filmul să fie arătat în public în oricare dintre cele două ţări sau în ţări terţe; m) încălcarea contractului de coproducţie; n) o clauză care să oblige coproducătorul majoritar să obţină o poliţă de asigurare ce va acoperi toate riscurile de producţie; o) un grafic de producţie aproximativ; p) un acord de distribuţie, dacă s-a încheiat vreunul; q) modul în care coproducţia va fi înscrisă la festivalurile internaţionale; r) alte prevederi solicitate de autorităţile competente.5. Autorităţile competente vor furniza orice alte documente şi informaţii suplimentare pe care acestea le consideră necesare pentru aprobarea cererii de coproducţie sau pentru a monitoriza coproducţia sau executarea acordului de coproducţie.6. Prevederile materiale din contractul de coproducţie original pot fi amendate, cu aprobarea autorităţilor competente.7. Înlocuirea unui coproducător se va face cu aprobarea autorităţilor competente.8. Participarea la coproducţie a unui producător dintr-o ţară terţă se poate face cu aprobarea autorităţilor competente. ---------