INSTRUCŢIUNI din 18 octombrie 2013privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 31 octombrie 2013    I. ScopCreşterea ritmului de implementare a lucrărilor prin asigurarea unui flux de numerar adecvat pentru antreprenori în scopul accelerării procesului de implementare a programelor operaţionale cu impact direct asupra absorbţiei instrumentelor structuraleII. Cadru generalÎn conformitate cu prevederile subclauzei 14.6 din Condiţiile generale care guvernează implementarea contractelor finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu (POS Mediu) "Inginerul nu va avea obligaţia de a emite, înainte de emiterea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, un certificat interimar de plată pentru o sumă care (după reţineri şi alte deduceri) va fi mai mică decât valoarea minimă a certificatelor interimare de plată (dacă există) prevăzută în anexa la ofertă." În cazul celor mai multe contracte de lucrări această limită a fost stabilită la un nivel ridicat, pentru a se evita situaţia procesării lunare a unor documente de plată pentru sume mici, fapt ce poate conduce la blocaje de ordin administrativ. Întrucât antreprenorii nu au asigurat sursele de finanţare în ritmul optim necesar execuţiei lucrărilor, există riscul de neîncadrare în perioada de execuţie contractuală, precum şi în perioada de eligibilitate a POS Mediu şi Programului operaţional sectorial Transport (POS Transport), respectiv 31 decembrie 2015.Totodată, în conformitate cu prevederile subclauzei 14.6 FIDIC: "Un certificat interimar de plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de următoarele:(a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către antreprenor nu se conformează prevederilor contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reţinut până când remedierea sau înlocuirea a fost finalizată; şi/sau(b) dacă antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind notificat de către inginer în acest scop, valoarea acestei lucrări sau obligaţii poate fi reţinută până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei.În orice certificat de plată inginerul poate să facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui certificat de plată anterior. Nu se va considera că un certificat de plată confirmă acceptul, aprobarea, consimţământul sau satisfacţia inginerului."În acest sens, în urma consultărilor cu reprezentanţii autorităţilor de management, a fost convenită posibilitatea amendării contractelor de lucrări prin modificarea anexei la ofertă în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată care depăşesc valoarea echivalentului în lei al sumei de 150.000 euro.În opinia Directoratului General Piaţă şi Servicii Interne din cadrul Comisiei Europene (nr. de înregistrare 4.032/EOT/17.10.2013), prevederile prezentei instrucţiuni se vor aplica în condiţiile în care costul creditului/creditelor ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susţinerea fluxului de numerar plătit în avans faţă de condiţiile iniţiale de contract respectă cumulativ următoarele condiţii:- nu depăşeşte limita de 15% din valoarea totală a contractului; şi- nu depăşeşte valoarea de 5 milioane euro.În interpretarea Directoratului General Piaţă şi Servicii Interne din cadrul Comisiei Europene, orice modificare de contract care nu schimbă natura contractului şi respectă cumulativ cele două plafoane menţionate este considerată o modificare nesubstanţială a contractului şi nu implică o nouă procedură de achiziţie.Această măsură va conduce la o îmbunătăţire a fluxului de plăţi către antreprenori şi la creşterea, în acest fel, atât a ritmului lucrărilor pe şantier, cât şi a gradului de absorbţie a fondurilor europene alocate programelor operaţionale.III. Cadru legal şi contractual:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri", cu completările ulterioare;- contractele de finanţare semnate de autorităţile de management şi beneficiari;- contractele de lucrări semnate de beneficiari şi antreprenori.IV. AbordareAutorităţile contractante pot iniţia modificarea contractelor de lucrări în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată. Această limită va fi aleasă de beneficiarii finali în funcţie de specificul contractului, dar nu va fi mai mică de echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro.Prevederile prezentei instrucţiuni se vor aplica în condiţiile în care costul creditului/creditelor ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susţinerea fluxului de numerar plătit în avans faţă de condiţiile iniţiale de contract respectă cumulativ următoarele condiţii:- nu depăşeşte limita de 15% din valoarea totală a contractului; şi- nu depăşeşte valoarea de 5 milioane euro._________