REGULAMENT din 31 mai 2013 (*actualizat*)pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale(actualizat până la data de 9 septembrie 2013*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA din 31 mai 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012. (2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizaţiile de înfiinţare şi licenţele prevăzute la art. 6 şi 7 în condiţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale prezentului regulament.Domeniul de aplicare  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică de către: a) ANRE, pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale, specificate la art. 1 alin. (2); b) operatorii economici care solicită ANRE acordarea, modificarea sau retragerea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor prevăzute la art. 6 şi 7.  +  Articolul 3Prezentul regulament nu se aplică operatorilor economici care solicită acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea de autorizaţii în vederea proiectării şi executării lucrărilor în sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 4Solicitarea acordării de autorizaţii de înfiinţare şi/sau licenţe este responsabilitatea operatorilor economici, care trebuie să acţioneze, în acest sens, conform prevederilor prezentului regulament.Definiţii şi abrevieri  +  Articolul 5Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi în Legea nr. 123/2012; lista cuprinzând abrevierile folosite este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Tipuri de autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 6ANRE emite autorizaţii pentru înfiinţarea de noi: a) conducte de alimentare din amonte aferente activităţii de producţie a gazelor naturale; b) instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite; c) instalaţii de producere a biogazului/biometanului; d) sisteme de transport al gazelor naturale; e) sisteme de distribuţie a gazelor naturale; f) instalaţii de gaz natural lichefiat (GNL); g) instalaţii de gaz natural comprimat pentru vehicule (GNCV); h) sisteme de distribuţie închise; i) magistrale directe.  +  Articolul 7ANRE emite licenţe în sectorul gazelor naturale pentru desfăşurarea activităţilor de: a) furnizare de:(i) gaze naturale;(îi) biogaz/biometan;(iii) GNL;(iv) GNCV;(v) gaz petrolier lichefiat (GPL); b) operare a:(i) sistemului de transport;(îi) sistemului de distribuţie;(iii) sistemului de înmagazinare;(iv) conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei;(v) terminalului GNL;(vi) sistemului de distribuţie închis;(vii) magistralei directe; c) administrare a pieţelor centralizate.  +  Capitolul III Regimul autorizaţiilor de înfiinţare şi al licenţelor în sectorul gazelor naturale  +  Secţiunea 1 Proceduri, termene şi condiţii de acordare a autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 8 (1) Pentru obţinerea unei autorizaţii de înfiinţare/licenţe, solicitanţii depun la sediul ANRE o cerere, întocmită conform modelului din anexa nr. 2, însoţită de documentele prevăzute în prezentul regulament. (2) Solicitanţii precizaţi la alin. (1) sunt operatori economici români sau străini. (3) Un operator economic străîn poate solicita acordarea de autorizaţii de înfiinţare/licenţe dacă are stabilit în România, în condiţiile legii, un sediu secundar. (4) Cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de documentele specifice, se înregistrează la ANRE. (5) Nu pot primi autorizaţie de înfiinţare/licenţă solicitanţii aflaţi în procedura falimentului şi nici solicitanţii cărora le-a fost retrasă sau suspendată o autorizaţie/licenţă într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii, pentru motive imputabile acestora.  +  Articolul 9 (1) ANRE analizează documentaţia depusă de solicitant conform prevederilor prezentului regulament şi, dacă este cazul, transmite solicitantului o notificare prin care i se aduc la cunoştinţă completările sau clarificările care trebuie efectuate, într-un termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării. (2) Termenul de analiză precizat la alin. (1) se poate reduce cu 10 zile, în situaţia în care operatorul economic transmite documentele solicitate în format electronic, conform cerinţelor specifice din prezentul regulament. (3) Toate informaţiile furnizate în format electronic se prezintă pe suport CD/DVD pentru fiecare solicitare de autorizaţie de înfiinţare/licenţă. (4) Operatorul economic are obligaţia de a completa documentaţia conform observaţiilor transmise de ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării. (5) În perioada de analiză a documentaţiei, în funcţie de calitatea şi complexitatea informaţiilor, ANRE poate decide: a) invitarea, la sediul ANRE, a reprezentanţilor împuterniciţi ai solicitantului, pentru clarificarea aspectelor referitoare la documentele depuse; b) verificarea şi certificarea conformităţii unor documente/documentaţii specifice prin intermediul compartimentelor din cadrul ANRE, la solicitarea direcţiei generale de specialitate; c) verificarea la faţa locului a situaţiei/documentelor existente, prin intermediul direcţiei generale de specialitate şi, după caz, în colaborare cu direcţia generală de control; concluziile şi/sau constatările rezultate în urma discuţiilor şi/sau a verificărilor se înscriu într-un document semnat de reprezentanţii ANRE şi ai solicitantului.  +  Secţiunea a 2-a Documente comune solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţe în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 10 (1) Cererea privind acordarea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei este însoţită de următoarele documente: a) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii la ANRE, în original sau copie legalizată, care să cuprindă informaţii de identificare ale operatorului economic, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului, starea operatorului economic, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii operatorului economic, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte operatorul economic, domeniile de activitate ale operatorului economic care să conţînă domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare/ licenţa, sucursale/subunităţi/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România; b) copii de pe actele de identitate şi curriculum vitae pentru reprezentantul legal/administrator/director general - experienţă de minimum 2 ani în activităţi manageriale, iar pentru responsabilul tehnic din cadrul echipei manageriale - experienţă de minimum 5 ani în conducerea/coordonarea activităţilor specifice din sectorul gazelor naturale; cerinţa privitoare la responsabilul tehnic din cadrul echipei manageriale este aplicabilă numai pentru activităţile precizate la art. 7 lit. b). (2) Operatorii economici străini prezintă documentele justificative emise de organele competente din ţara de origine, care să corespundă cerinţelor precizate la alin. (1), în traducere autorizată. (3) În situaţia în care un operator economic solicită simultan mai multe autorizaţii de înfiinţare/licenţe, documentele comune precizate la alin. (1) se depun într-un singur exemplar. (4) În cazul în care se solicită autorizaţii de înfiinţare/licenţe de către un operator economic autorizat/licenţiat de ANRE, acesta poate solicita, în scris, utilizarea documentelor comune menţionate la alin. (1) deja depuse, sub condiţia completării acestora, în situaţia în care au intervenit modificări/actualizări ale unor documente, şi a transmiterii unei declaraţii pe propria răspundere care să ateste faptul că documentele în cauză sunt valabile.  +  Secţiunea a 3-a Documente specifice solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţe în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 11 (1) La solicitarea autorizaţiei de înfiinţare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, în cazul unor noi perimetre, sau a autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de înmagazinare a gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice: a) copie de pe acordul petrolier încheiat conform prevederilor legislaţiei specifice incidente; b) schema tehnologică, cuprinsă în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic a/al obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare; c) planul de ansamblu ce conţine obiectivele pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conţinut în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidenţierea limitelor administrative ale localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea; d) copie de pe avizul tehnic de racordare la sistemul/obiectivul la care se realizează racordarea, în termen de valabilitate; prevederile documentaţiei tehnice/raportului de expertiză/proiectului tehnic de realizare a obiectivului trebuie să fie corelate cu cerinţele cuprinse în avizul tehnic de racordare; e) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/directorului general/administratorului a operatorului economic, întocmită conform modelului din anexa nr. 3; f) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conform modelului din anexa nr. 4; datele se prezintă şi detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fişier XML, conform schemei puse la dispoziţie de către ANRE; g) copie de pe autorizaţia de construire, în termen de valabilitate, eliberată conform cerinţelor legislaţiei specifice incidente. (2) La solicitarea acordării autorizaţiei de înfiinţare a sistemului de transport al gazelor naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice: a) copie a contractului de concesiune încheiat conform prevederilor legale specifice incidente; b) copie de pe contractul de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţia şi punerea în funcţiune a sistemului, încheiat cu un titular de licenţă de transport, ce are o experienţă similară de minimum 3 ani, în cazul operatorilor economici care nu sunt titulari de licenţă de transport al gazelor naturale; c) schema tehnologică, cuprinsă în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic a/al obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare; d) planul de ansamblu ce conţine obiectivele pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conţinut în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidenţierea limitelor administrative ale localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea; e) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic, întocmită conform modelului din anexa nr. 3; f) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conform modelului din anexa nr. 5; datele se prezintă şi detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fişier XML, conform schemei puse la dispoziţie de către ANRE; g) copie de pe autorizaţia de construire, în termen de valabilitate, eliberată conform cerinţelor legislaţiei specifice incidente. (3) La solicitarea acordării autorizaţiei de înfiinţare a sistemului de distribuţie, a sistemului de distribuţie închis sau a magistralei directe de gaze naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice: a) copie a contractului de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale sau, după caz, a avizului de principiu emis de către comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE; b) copie de pe contractul de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor, încheiat cu un titular de licenţă de distribuţie a gazelor naturale ce are o experienţă similară de minimum 3 ani, în cazul operatorilor economici care nu sunt titulari de licenţă de distribuţie a gazelor naturale; c) schema tehnologică, cuprinsă în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, a obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare; d) planul de ansamblu ce conţine obiectivele pentru care se solicită autorizaţia, conţinut în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidenţierea limitelor administrative ale localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea; e) copie de pe avizul tehnic de racordare la sistemul aflat în amonte, la care se realizează racordarea, în termen de valabilitate; prevederile documentaţiei tehnice/raportului de expertiză/proiectului tehnic de realizare a obiectivului trebuie să fie corelate cu cerinţele cuprinse în avizul tehnic de racordare; f) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic, întocmită conform modelului din anexa nr. 3; g) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conform modelului din anexa nr. 6; datele se prezintă şi detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fişier XML, conform schemei puse la dispoziţie de către ANRE; h) copie de pe autorizaţia de construire, în termen de valabilitate, eliberată conform cerinţelor legislaţiei specifice incidente. (4) La solicitarea acordării autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor de producere a biogazului/biometanului sau a instalaţiilor GNL, GNCV, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice: a) schema tehnologică, cuprinsă în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic a/al obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare; b) planul de ansamblu ce conţine obiectivele pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conţinut în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidenţierea limitelor administrative ale localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea; c) copie de pe avizul tehnic de racordare la sistemul/obiectivul la care se realizează racordarea, în termen de valabilitate; prevederile documentaţiei tehnice/raportului de expertiză/proiectului tehnic de realizare a obiectivului trebuie să fie corelate cu cerinţele cuprinse în avizul tehnic de racordare; d) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic, întocmită conform modelului din anexa nr. 3; e) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivului pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conform modelului din anexa nr. 4; datele se prezintă şi detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fişier XML, conform schemei puse la dispoziţie de către ANRE; f) copie de pe autorizaţia de construire, în termen de valabilitate, eliberată conform cerinţelor legislaţiei specifice incidente.  +  Articolul 12 (1) La solicitarea acordării licenţei de furnizare a gazelor naturale, biogaz/biometan, GNL, GNCV, GPL, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice: a) copie de pe regulamentul de organizare şi funcţionare a operatorului economic, integral sau în extras, din care să rezulte:(i) atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor angajate în activităţile aferente furnizării de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNCV, GPL;(îi) existenţa unui sistem de comunicare cu clienţii;(iii) existenţa unui sistem de colectare şi de rezolvare a reclamaţiilor clienţilor; b) documente din care să rezulte resursele financiare ale solicitantului, respectiv capitaluri proprii, disponibilităţi din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, contracte de împrumuturi de la acţionari/asociaţi sau orice altă formă care poate include, fără limitare, o scrisoare de patronaj angajantă emisă de o societate comercială din acelaşi grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale solicitantului sau acorduri petroliere încheiate cu statul român, în vederea desfăşurării activităţii de furnizare a gazelor naturale pentru:(i) cel puţîn 3 luni la nivelul livrărilor medii estimate a fi realizate în anul în care se solicită licenţa de furnizare a gazelor naturale, dacă societatea este la prima solicitare de licenţă;(îi) cel puţîn două luni la nivelul livrărilor medii efectuate în ultimul an de activitate, dacă societatea a deţinut/deţine o licenţă de furnizare a gazelor naturale; c) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/directorului general/administratorului operatorului economic privind cantitatea estimată a fi furnizată în anul în care se solicită acordarea licenţei; d) copie de pe documentul emis de către un organism acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, prin care se certifică existenţa unui sistem implementat de management al calităţii; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare a licenţei prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional privind iniţierea procesului de certificare a sistemului de management al calităţii, din care să rezulte derularea procesului de implementare, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării. (2) La solicitarea acordării licenţei de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice: a) copie de pe regulamentul de organizare şi funcţionare a operatorului economic, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanţei, din care să rezulte că sunt incluse cel puţîn următoarele activităţi:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(îi) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;(iii) verificări şi revizii ale instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării;(iv) acces la sistem;(v) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a lucrărilor. b) curriculum vitae pentru persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităţilor prevăzute la lit. a), din care să rezulte experienţa profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani şi faptul că aceştia deţîn calitatea de instalator autorizat gradul IT; c) copie de pe documentul emis de către un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, prin care se certifică existenţa unui sistem implementat de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare a licenţei prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau cu un alt organism similar pe plan internaţional privind iniţierea procesului de certificare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării; d) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenţei, conform modelului din anexa nr. 7; datele se vor prezenta şi detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fişier XML, conform schemei puse la dispoziţie de către ANRE; e) copie a deciziei de numire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor constituită conform prevederilor legale specifice incidente, în format electronic; f) copie a procesului-verbal la terminarea lucrărilor pentru obiectivul solicitat, semnat de către comisia precizată la lit. e), în format electronic; g) informaţii în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970 care să cuprindă fiecare conductă, racord sau staţie din proiectul tehnic aflate după robinetul de secţionare amplasat la ieşirea din instalaţia de condiţionare sau, în lipsa acesteia, după punctul în care gazele naturale îndeplinesc condiţiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate, cu ataşarea ca atribute a datelor:1. tip obiectiv - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tip staţie - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul procesului-verbal de recepţie tehnică;8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcţiune a obiectivelor;9. valoare contabilă - lei;(Informaţiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fişiere de tip XML, conform unei scheme furnizate de către ANRE.) h) copie a autorizaţiei de mediu pentru obiectivele solicitate, în format electronic; i) copie a studiului de risc efectuat în conformitate cu prevederile legale specifice incidente; j) copie de pe autorizaţia metrologică a laboratoarelor de metrologie aparţînând operatorului economic sau de pe contractul de prestări de servicii încheiat cu o societate care are asemenea laboratoare, precum şi copie de pe autorizaţia acestora, în format electronic. (3) La solicitarea acordării licenţei de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice: a) copie a regulamentului de organizare şi funcţionare a operatorului economic, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanţei, din care să rezulte că sunt incluse cel puţîn următoarele activităţi:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(îi) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;(iii) verificări şi revizii ale sistemului de transport;(iv) acces şi racordare la sistem;(v) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a lucrărilor; b) curriculum vitae pentru persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităţilor prevăzute la lit. a), din care să rezulte experienţa profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani şi faptul că acestea deţîn calitatea de instalator autorizat gradul IT; c) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind cantitatea estimată a se transporta în anul în care se solicită acordarea licenţei; d) copie a documentului emis de către un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, prin care se certifică existenţa unui sistem implementat de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare a licenţei prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau cu un alt organism similar pe plan internaţional privind iniţierea procesului de certificare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării; e) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenţei, conform modelului din anexa nr. 7; datele se vor prezenta şi detaliat, în format electronic, pentru fiecare obiectiv în parte, în format fişier XML, conform schemei puse la dispoziţie de către ANRE; f) copie a deciziei de numire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, constituită conform prevederilor legale specifice incidente, în format electronic; g) copie a procesului-verbal la terminarea lucrărilor pentru obiectivul solicitat, semnat de către comisia precizată la lit. f), în format electronic; h) informaţii în sistem naţional de coordonate stereografic 1970, în concordanţă cu schema de calcul hidraulic, care cuprinde grafic fiecare conductă, racord sau staţie din proiectul tehnic, cu ataşarea ca atribute a datelor:1. tip obiectiv - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tip staţie - măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul procesului-verbal de recepţie tehnică;8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcţiune a obiectivelor;9. valoare contabilă - lei;(Informaţiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fişiere de tip XML, conform unei scheme furnizate de către ANRE.) i) copie a autorizaţiei de mediu pentru obiectivele solicitate, în format electronic; j) copie de pe autorizaţia metrologică a laboratoarelor de metrologie aparţînând operatorului economic sau de pe contractul de prestări de servicii încheiat cu o societate care are asemenea laboratoare, precum şi copie de pe autorizaţia acestora, în format electronic. (4) La solicitarea acordării licenţei de operare a sistemului de distribuţie, a sistemului de distribuţie închis sau a magistralei directe de gaze naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice: a) copie a regulamentului de organizare şi funcţionare a operatorului economic, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanţei, din care să rezulte că sunt incluse cel puţîn următoarele activităţi:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(îi) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;(iii) verificări şi revizii ale sistemului de distribuţie;(iv) acces şi racordare la sistem;(v) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a lucrărilor;(vi) asigurarea evidenţei verificărilor şi reviziilor instalaţiilor de utilizare; b) curriculum vitae pentru persoanele responsabile cu coordonarea activităţilor prevăzute la lit. a), din care să rezulte experienţa profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani şi faptul că acestea deţîn calitatea de instalatori autorizaţi gradul ID; c) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general/al operatorului economic privind cantitatea estimată a se distribui în anul în care se solicită acordarea licenţei; d) copie a documentului emis de către un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, prin care se certifică existenţa unui sistem implementat de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare de licenţă prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau cu alt organism similar pe plan internaţional privind iniţierea procesului de certificare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării; e) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenţei, conform modelului din anexa nr. 7; tabelele se vor prezenta şi în format fişier XML conform schemei puse la dispoziţie de către ANRE; f) copie a deciziei de numire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, constituită conform prevederilor legale specifice incidente, în format electronic; g) copie de pe procesul-verbal la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită licenţa, semnat de către comisia precizată la lit. f), în format electronic; h) informaţii în sistem naţional de coordonate stereografic 1970, în concordanţă cu schema de calcul hidraulic, care să cuprindă grafic fiecare conductă, racord sau staţie din proiectul tehnic, cu ataşarea ca atribute a datelor:1. localizare (judeţ, localitate, stradă);2. nr. imobil - pentru branşament;3. tip obiectiv - conductă, branşament;4. material - PE80, PE100, OL;5. diametru - exterior pentru PE, nominal pentru OL;6. regim de presiune - ÎP, MP, RP, JP;7. lungime;8. tip staţie - SR, SM, SRS, SRM;9. capacitate maximă proiectată a staţiei;10. numărul procesului-verbal de recepţie tehnică la terminarea lucrărilor;11. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcţiune a obiectivelor;12. valoare contabilă - lei.(Informaţiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fişiere de tip XML conform unei scheme furnizate de către ANRE.) i) copie de pe autorizaţia metrologică a laboratoarelor de metrologie aparţînând operatorului economic sau de pe contractul de prestări de servicii încheiat cu o societate care are asemenea laboratoare, precum şi copie de pe autorizaţia acestora, în format electronic. (5) La solicitarea acordării licenţei de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice: a) copie de pe regulamentul de organizare şi funcţionare a operatorului economic, integral sau în extras, sau a normelor proprii de asigurare a mentenanţei din care să rezulte că sunt incluse cel puţîn următoarele activităţi:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(îi) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;(iii) acces şi racordare la sistem;(iv) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a lucrărilor;(v) asigurarea evidenţei verificărilor şi reviziilor instalaţiilor de utilizare racordate direct la conductele de alimentare din amonte; b) curriculum vitae pentru persoanele responsabile cu coordonarea activităţilor prevăzute la lit. a), din care să rezulte experienţa profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani şi faptul că acestea deţîn calitatea de instalator autorizat gradul IT; c) copie de pe documentul emis de către un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, prin care se certifică existenţa unui sistem implementat de management integrat calitate-mediu-sănatate şi securitate în muncă; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare a licenţei prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau cu un alt organism similar pe plan internaţional privind iniţierea procesului de certificare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănatate şi securitate în muncă, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării; d) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenţei, conform modelului din anexa nr. 7 (tabelele se vor prezenta şi în format fişier XML conform schemei puse la dispoziţie de către ANRE); e) copie de pe decizia de numire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor constituită conform prevederilor legale specifice incidente, în format electronic; f) copie de pe procesul-verbal la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită acordarea licenţei, semnat de către comisia precizată la lit. e), în format electronic; g) informaţii în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970 care să cuprindă fiecare conductă, racord sau staţie din proiectul tehnic aflate după robinetul de secţionare amplasat la ieşirea din instalaţia de condiţionare ori, în lipsa acesteia, după punctul în care gazele naturale îndeplinesc condiţiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate, cu ataşarea ca atribute a datelor:1. tip obiectiv - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tip staţie - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul procesului-verbal de recepţie tehnică la terminarea lucrărilor;8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcţiune a obiectivelor;9. valoare contabilă - lei.(Informaţiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fişiere de tip XML conform unei scheme furnizate de către ANRE.) h) copie de pe autorizaţia de mediu pentru obiectivele pentru care se solicită acordarea licenţei, în format electronic; i) copie de pe autorizaţia metrologică a laboratoarelor de metrologie aparţînând operatorului economic sau de pe contractul de prestări de servicii încheiat cu o societate care are asemenea laboratoare, precum şi copie de pe autorizaţia acestora, în format electronic. (6) La solicitarea acordării licenţei de operare a terminalelor GNL, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice: a) copie de pe regulamentul de organizare şi funcţionare a operatorului economic, integral sau în extras, ori după normele proprii de asigurare a mentenanţei din care să rezulte că sunt incluse cel puţîn următoarele activităţi:(i) detectări ale pierderilor de gaze;(îi) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;(iii) verificări şi revizii ale instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente terminalelor GNL;(iv) acces la sistem;(v) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a lucrărilor; b) curriculum vitae pentru persoanele responsabile cu coordonarea activităţilor de la lit. a) din care să rezulte experienţa profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani şi faptul că acestea deţîn calitatea de instalator autorizat gradul IT; c) copie de pe documentul emis de către un organism acreditat de RENAR sau de alt organism similar pe plan internaţional, prin care se certifică existenţa unui sistem implementat de management integrat calitate-mediu-sănatate şi securitate în muncă; operatorul economic care se află la prima solicitare de acordare a licenţei prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau de alt organism similar pe plan internaţional privind iniţierea procesului de certificare a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănatate şi securitate în muncă, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia în cadrul operatorul economic, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării; d) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere, a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al operatorului economic privind elementele tehnico-economice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenţei, conform modelului din anexa nr. 7; tabelele se vor prezenta şi în format fişier XML conform schemei puse la dispoziţie de către ANRE; e) copie de pe decizia de numire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor constituită conform prevederilor legale specifice incidente, cu modificările şi completările ulterioare, în format electronic; f) copie de pe procesul-verbal la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită licenţa, semnat de către comisia precizată la lit. e), în format electronic; g) informaţii în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970 care să cuprindă fiecare conductă, racord sau staţie din proiectul tehnic aflate după robinetul de secţionare amplasat la ieşirea din instalaţia de condiţionare sau, în lipsa acesteia, după punctul în care gazele naturale îndeplinesc condiţiile tehnice de calitate pentru a putea fi comercializate, cu ataşarea ca atribute a datelor:1. tipul obiectivului - conductă, racord;2. material;3. diametru nominal;4. lungime;5. tipul staţiei - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;6. capacitate maximă proiectată;7. numărul procesului-verbal de recepţie tehnică, la terminarea lucrărilor;8. număr de inventar; se transmite la ANRE în vederea completării în termen de 3 luni de la data punerii în funcţiune a obiectivelor.9. valoare contabilă - lei.(Informaţiile se prezintă în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD, în fişiere de tip XML conform unei scheme furnizate de către ANRE.) h) copie de pe autorizaţia de mediu pentru obiectivele pentru care se solicită acordarea licenţei, în format electronic; i) copie de pe autorizaţia metrologică a laboratoarelor de metrologie aparţînând operatorului economic sau de pe contractul de prestări de servicii încheiat cu o societate care are asemenea laboratoare, precum şi copie de pe autorizaţia acestora, în format electronic. (7) La solicitarea acordării licenţei de administrare a pieţei centralizate, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice: a) copie de pe regulamentul de organizare şi funcţionare a operatorului economic, integral sau în extras, din care rezultă:1. atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în activităţile aferente administrării pieţelor centralizate de gaze naturale;2. existenţa unui sistem de comunicare cu clienţii;3. existenţa unui sistem de depunere a clarificărilor şi soluţionare a contestaţiilor clienţilor; b) documente din care să rezulte resursele financiare ale solicitantului, respectiv capitaluri proprii, disponibilităţi din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, de cel puţîn 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României, valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenţei; c) document prin care se prezintă descrierea pieţelor centralizate de gaze naturale pe care solicitantul intenţionează să le administreze în baza licenţei; d) lista cuprinzând principalele produse software aflate în exploatarea curentă a operatorului economic solicitant, în scopul administrării pieţelor centralizate de gaze naturale prevăzute la lit. c), cu precizări privind deţinerea drepturilor de utilizare a acestor produse software; e) regulamentul de tranzacţionare pentru produsele care fac obiectul solicitării; f) copie de pe documentul emis de către un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, prin care se certifică existenţa unui sistem implementat de management al calităţii şi al securităţii informaţiilor; operatorul economic care se află la prima solicitare de licenţă prezintă copia contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat de RENAR sau cu un alt organism similar pe plan internaţional privind iniţierea procesului de certificare a sistemului de management al calităţii şi al securităţii informaţiilor, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestuia, cu finalizare în termen de 2 ani de la data solicitării.  +  Secţiunea a 4-a Termene de valabilitate a autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 13 (1) După verificarea documentaţiei depuse, ANRE întocmeşte un raport prin care propune aprobarea/respingerea solicitării de acordare/modificare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei. (2) În raportul de acordare se precizează durata de valabilitate propusă pentru autorizaţia de înfiinţare/licenţă, după cum urmează: a) pentru autorizaţiile de înfiinţare prevăzute la art. 6 sau licenţele prevăzute la art. 7 lit. b) pct. (i)-(iv) termenul de valabilitate se corelează cu durata prevăzută în contractul în baza căruia se desfăşoară activitatea, respectiv:(i) contractul de concesiune sau contractul de asociere încheiat cu autoritatea locală; termenul de valabilitate se prelungeşte în cazul în care durata de realizare a lucrărilor este modificată prin acte adiţionale la aceste contracte;(îi) acordul petrolier încheiat conform prevederilor legislaţiei specifice incidente; b) licenţele prevăzute la art. 7 lit. a), lit. b) pct. (v)-(vii) şi lit. c) sunt valabile pentru o perioadă de maximum 25 de ani. (3) Raportul prevăzut la alin. (1) se prezintă, în vederea aprobării sau respingerii, Comitetului de reglementare al ANRE.  +  Articolul 14 (1) Titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei are dreptul de a solicita prelungirea valabilităţii acesteia înainte de expirarea termenului de valabilitate; în această situaţie solicitantul trebuie să ţînă cont de durata analizării de către ANRE a solicitării, precum şi de periodicitatea şedinţelor Comitetului de reglementare astfel încât să fie asigurată continuitatea valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei. (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), titularul transmite ANRE o cerere însoţită de: a) certificatul constatator precizat la art. 10 alin. (1) lit. a); b) copie a documentului prin care a fost achitat tariful de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, conform tarifelor aprobate de ANRE.  +  Secţiunea a 5-a Aprobarea solicitării privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 15 (1) Comitetul de reglementare al ANRE decide motivat acordarea, modificarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, în termen de până la 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant. (2) Acordarea, modificarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei se face prin decizie a preşedintelui ANRE.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care ANRE a retras unui operator economic licenţa de distribuţie a gazelor naturale, ANRE are dreptul să nominalizeze un alt operator economic, titular al unei licenţe similare pentru desfăşurarea pe o perioadă de maximum 2 ani a activităţii, ţînând cont de: a) dimensiunea sistemelor de distribuţie în cauză; b) distanţa faţă de sistemele de distribuţie învecinate care pot prelua activitatea; c) capacitatea de distribuţie a operatorului economic desemnat de a prelua şi a desfăşura activitatea. (2) În situaţia prezentată la alin. (1) ANRE emite o licenţă de operare a sistemului de distribuţie operatorului economic desemnat, cu durata de valabilitate precizată la alin. (1), însoţită de condiţiile de valabilitate specifice.  +  Articolul 17În cazul în care contractul de concesiune sau acordul petrolier, în baza căruia se desfăşoară o activitate din domeniul gazelor, a fost transferat către alt operator economic, ANRE acordă sau modifică autorizaţia de înfiinţare/licenţa corespunzătoare către noul titular, în baza cererii acestuia, însoţită de documentele comune prevăzute la art. 10.  +  Articolul 18Condiţiile de valabilitate aferente autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor conţîn, după caz, următoarele prevederi principale: a) drepturile conferite de autorizaţia de înfiinţare/licenţă; b) condiţionările, limitările şi restricţiile privind continuitatea şi regimul de funcţionare a obiectivelor autorizate; c) datele tehnice privind obiectivul autorizat; d) obligativitatea titularilor de autorizaţii de înfiinţare/licenţe de a furniza informaţii către ANRE, referitoare la activitatea desfăşurată în sectorul gazelor naturale, folosind tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor şi altele asemenea, specificate de ANRE şi/sau reglementările în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Autorizaţiile de înfiinţare şi licenţele se înregistrează de către direcţia generală de specialitate din cadrul ANRE într-un registru electronic, iar înregistrarea se face în ordinea emiterii lor. (2) Numărul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei este numărul de ordine din acest registru. (3) Modelul de autorizaţie de înfiinţare/licenţă este prezentat în anexa nr. 8.  +  Articolul 20Autorizaţia de înfiinţare/licenţa se eliberează într-un exemplar, fiind transmisă de ANRE titularului, iar o copie se ataşează la raportul prevăzut la art. 13 alin. (1).  +  Articolul 21 (1) Deciziile preşedintelui ANRE de acordare sau de modificare a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor se publică pe cheltuiala titularului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar cele de suspendare/retragere şi de respingere se publică pe cheltuiala ANRE.-------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de RECTIFICAREA din 31 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 9 septembrie 2013, prin înlocuirea sintagmei "... Monitorul Oficial al României, Partea I..." cu sintagma "... Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a...". (2) Informaţiile cu privire la deciziile de acordare, de respingere, de suspendare sau de retragere a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor se publică pe pagina de internet a instituţiei. (3) Deciziile de acordare, de respingere, de suspendare sau de retragere a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor se comunică, în scris, solicitanţilor în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării. (4) Deciziile preşedintelui ANRE privind acordarea/refuzul acordării autorizaţiei de înfiinţare/licenţei pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Procedura de modificare a autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 22 (1) La cererea titularilor sau din proprie iniţiativă, ANRE poate decide, în conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor eliberate, în următoarele situaţii: a) când se impune actualizarea parametrilor tehnici precizaţi în autorizaţia de înfiinţare/licenţă; b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie de înfiinţare/licenţă prin divizare, fuziune, transformare, ale denumirii, ale sediului, ale capitalului social sau ale patrimoniului; c) în cazul în care survin unele modificări legislative sau schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor sau evenimente care afectează substanţial ori care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţilor autorizate/licenţiate. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), modificarea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor se face din iniţiativa ANRE, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor şi în raport cu natura situaţiei care a determinat modificarea; ANRE comunică în scris titularilor de autorizaţie de înfiinţare/licenţă modificările survenite. (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei solicită ANRE modificarea în termen de 30 de zile; după primirea notificării, ANRE examinează situaţia nou-creată şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, modificarea corespunzătoare a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor, eliberând autorizaţii sau licenţe cu un conţinut modificat. (4) În cazul în care, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), nu se poate proceda în conformitate cu prevederile alin. (3), titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei solicită ANRE transferul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei către un alt operator economic; în acest caz, operatorul economic către care se face transferul trebuie să solicite ANRE acordarea/modificarea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei corespunzătoare şi să depună documentele comune prevăzute la art. 10.  +  Articolul 23 (1) Titularul unei autorizaţii de înfiinţare solicită modificarea acesteia după cum urmează: a) trimestrial, în situaţia în care obiectivele/sistemele se execută în baza unor documentaţii tehnice/rapoarte de expertiză/proiecte tehnice ce nu au fost cuprinse în documentaţia pe baza căreia i s-a acordat iniţial autorizaţia; b) anual, în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a), conform prevederilor legislaţiei specifice incidente. (2) Perioada în care titularii de autorizaţii de înfiinţare solicită actualizarea caracteristicilor tehnice precizate la alin. (1) lit. b) este stabilită de către ANRE prin condiţiile de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare, pentru fiecare titular în parte. (3) Solicitările de modificare a autorizaţiei de înfiinţare trebuie să fie în corelaţie cu planul de investiţii aprobat de către ANRE; în caz contrar, operatorul economic este obligat să prezinte explicaţii şi justificări ale investiţiei efectuate în afara planului de investiţii aprobat.  +  Articolul 24 (1) Titularul unei licenţe solicită modificarea acesteia după cum urmează: a) anterior punerii în funcţiune a obiectivelor/sistemelor, în cazul în care acestea se află amplasate într-o locaţie pentru care nu este acordată licenţă specifică; b) anual, în cazul punerii în funcţiune a unor obiective noi amplasate într-o locaţie pentru care este acordată licenţă specifică. (2) Perioada în care titularii de licenţă solicită actualizarea caracteristicilor tehnice precizate la alin. (1) lit. b) este stabilită de către ANRE prin condiţiile de valabilitate a licenţei specifice, pentru fiecare titular în parte.  +  Articolul 25 (1) La solicitarea de modificare a autorizaţiei de înfiinţare, operatorul economic depune documentele comune prevăzute la art. 10, precum şi următoarele documente specifice: a) pentru conductele de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale sau pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b)-g), după caz; b) pentru sistemele de transport al gazelor naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c)-g), după caz; c) pentru sistemele de distribuţie, sistemele de distribuţie închise şi magistralele directe de gaze naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (3) lit. c)-h), după caz; d) pentru instalaţiile de producere a biogazului/biometanului sau instalaţiile GNCV, GNL se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (4). (2) În situaţia în care acordul petrolier sau contractul de concesiune se modifică, titularul acestuia are obligaţia de a notifica în termen de 48 de ore ANRE în acest sens. (3) La solicitarea de modificare a unei licenţe, operatorul economic depune documentele comune prevăzute la art. 10, precum şi documentele specifice prevăzute la art. 12.  +  Capitolul V Procedura de suspendare şi de retragere a autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale  +  Articolul 26 (1) În cazul în care titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei nu îndeplineşte condiţiile de valabilitate specifice din motive neimputabile acestuia constatate de ANRE, sesizate de către terţi sau notificate de către titular, ANRE procedează după cum urmează: a) dacă situaţia creată se poate remedia, acordă un termen de conformare de maximum 3 luni; b) dacă la expirarea termenului precizat la lit. a) situaţia nu a fost remediată, operatorul economic se sancţionează contravenţional cu avertisment şi, corelativ, se suspendă autorizaţia de înfiinţare/licenţa în cauză pe un termen de maximum 3 luni; în situaţia în care activitatea se desfăşoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens; c) dacă la expirarea termenului de suspendare precizat la lit. b) situaţia nu a fost remediată, se retrage autorizaţia de înfiinţare/licenţa; în situaţia în care activitatea se desfăşoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens. (2) Pentru neîndeplinirea sau, după caz, îndeplinirea necorespunzătoare a condiţiilor de valabilitate specifice din motive imputabile titularului, ANRE dispune: a) dacă situaţia creată se poate remedia, operatorul economic se sancţionează contravenţional cu amendă şi, corelativ, se acordă un termen de conformare de maximum 3 luni; b) dacă situaţia nu a fost remediată, operatorul economic se sancţionează contravenţional cu amendă şi, corelativ, se suspendă autorizaţia de înfiinţare/licenţa în cauză pe un termen de maximum 3 luni; în situaţia în care activitatea se desfăşoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens; c) dacă situaţia nu a fost remediată după expirarea termenului de suspendare, se retrage autorizaţia de înfiinţare/licenţa; în situaţia în care activitatea se desfăşoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens. (3) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei impune încetarea activităţii operatorului economic conform deciziei ANRE, începând cu data precizată în aceasta. (4) În situaţii temeinic motivate şi fără a fi periclitată siguranţa tehnică, dacă activitatea afectează semnificativ interesele consumatorilor de gaze naturale, concedentul împreună cu ANRE au următoarele drepturi: a) să permită continuarea activităţii în perioada de suspendare a licenţei; b) să prelungească lunar termenul de conformare fără a dispune suspendarea sau retragerea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei conform prevederilor alin. (1) şi (2); la expirarea fiecărui termen de conformare, până la remedierea situaţiei, ANRE sancţionează contravenţional cu amendă operatorul economic, în cazul culpei acestuia; c) dacă autorizaţia de înfiinţare/licenţa este acordată pentru mai multe obiective, se poate dispune suspendarea parţială a activităţii numai pentru obiectivele în cauză şi se dispune un termen de conformare lunar;  +  Articolul 27ANRE îi retrage titularului autorizaţia de înfiinţare/licenţa în următoarele situaţii: a) în situaţiile precizate la art. 26; b) în situaţiile în care a fost deschisă procedura falimentului; c) la cererea titularului; în situaţia în care activitatea se desfăşoară în baza unui contract de concesiune, contract de asociere cu autoritatea locală sau acord petrolier, ANRE are dreptul să retragă autorizaţia de înfiinţare/licenţa numai după ce titularul prezintă acordul partenerului de contract.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 28 (1) Pentru operatorii economici titulari de autorizaţii de funcţionare/licenţe emise de către ANRE conform prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare, ANRE emite din oficiu noi licenţe în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, fără achitarea unor taxe suplimentare. (2) La data emiterii licenţelor precizate la alin. (1) autorizaţiile/licenţele emise conform prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată, cu modificările ulterioare, îşi încetează valabilitatea. (3) ANRE are dreptul să solicite operatorilor economici autorizaţi/licenţiaţi informaţii necesare aplicării prevederilor alin. (1). (4) Prin derogare de la prevederile art. 10 şi art. 12 alin. (1), ANRE poate aproba acordarea licenţei de furnizare a gazelor naturale pe baza unui acord încheiat cu o altă autoritate competentă dintr-un stat membru UE. (5) Documentele necesare pentru obţinerea licenţei de furnizare a gazelor naturale se depun de către solicitanţi la sediul ANRE şi sunt prevăzute în acordul menţionat la alin. (4). (6) Acordul menţionat la alin. (4) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 29 (1) ANRE percepe tarife pentru: a) analiza solicitărilor de acordare/modificare a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale; b) acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale. (2) Tarifele menţionate la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE. (3) La depunerea documentaţiei de acordare/modificare a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale, solicitantul depune şi o copie după documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentaţiei, conform tarifelor aprobate de ANRE. (4) La acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale, solicitantul achită tariful de acordare/modificare a autorizaţiilor de înfiinţare/ licenţelor în sectorul gazelor naturale, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE. (5) ANRE notifică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare decizia adoptată şi obligaţiile financiare ale acestuia, conform alin. (4). (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către ANRE a înştiinţării privind acordarea/modificarea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei şi a facturii emise, solicitantul va face dovada plăţii tarifului aferent. (7) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (6) a dovezii de achitare a tarifului poate atrage refuzul eliberării deciziei de către ANRE.  +  Articolul 30ANRE percepe contribuţii anuale de la titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale, pe toată durata de valabilitate a licenţei, inclusiv pentru perioada de suspendare a acesteia, conform nivelului contribuţiilor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.  +  Articolul 31ANRE publică pe pagina de internet a instituţiei informaţii actualizate privind autorizaţiile de înfiinţare şi licenţele acordate/respinse, suspendate şi/sau retrase.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------LISTAcuprinzând abrevieri1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei2. ISO - International Standard Organizaţion3. ISC - Inspecţia de Stat în Construcţii4. RENAR - Asociaţia de Acreditare din România5. PT - proiect tehnic6. mc - metru cub de gaze naturale7. PM - panou de măsură8. PRM - post de reglare-măsurare9. PR - post de reglare10. SCV - staţie de comandă vane11. SR - staţie de reglare12. SM - staţie de măsurare13. SRM - staţie de reglare-măsurare14. SRS - staţie de reglare de sector15. OL - oţel16. PE - polietilenă de înaltă densitate17. IP - înaltă presiune18. RP - redusă presiune19. MP - medie presiune20. GIS - Geographic Information System (sistem informatic geografic)21. XML - Extensible Markup Language (sistem extensibil de marcare)22. CD - Compact Disc23. DVD - digital versatile disc  +  Anexa 2 -------la regulament-------------CEREREpentru acordarea autorizaţiei deînfiinţare/licenţei în sectorul gazelor naturaleNumărul de înregistrare la ANRE ...../....Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)............../(denumirea operatorului economic) ................, înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ......, CUI ..............., cu sediul în localitatea ...................., str. ............... nr. ..., cod poştal ..........., telefon ..............., fax ................, e-mail .................., website .................., reprezentată legal prin .............................., în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, solicită ................../(acordarea de autorizaţie/licenţă sau modificarea de autorizaţie/licenţă)*) ...............................În susţinerea cererii anexăm dosarul cu următoarele documente:- ........................................................................- ........................................................................- ........................................................................- ........................................................................- ........................................................................- ........................................................................- ........................................................................- ........................................................................Reprezentantul legal al operatorului economic,..........................................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)___________*) Se completează cu tipul autorizaţiei de înfiinţare sau al licenţei solicitate conform Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013.  +  Anexa 3 -------la regulament-------------DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREa reprezentantului legalSubsemnatul, ........................., reprezentant legal al operatorului economic ........................, înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ......., CUI ....................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:- toate documentele depuse în copie sunt conforme cu originalele;- documentaţiile tehnice/rapoartele de expertiză/proiectele tehnice au fost întocmite şi verificate de către operatori economici autorizaţi, conform prevederilor legale specifice incidente;- pentru obiectivele/sistemele pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, societatea noastră deţine documentaţia tehnico-economică completă, întocmită de către ............................., conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, aceasta putând fi pusă la dispoziţia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea consultării şi/sau verificării;- valoarea actualizată a obiectivelor/sistemului pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare este de ................... lei (fără TVA);- calendarul de execuţie a lucrărilor aferente sistemului pentru care se solicită autorizarea: ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Etapa │ Data de începere │ Data de finalizare │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ ..... │ ..... │ ..... │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘Informaţii privitoare la documentaţie*Font 9* ┌────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐ │ │ Numele prestatorului │Instalator autorizat │ Autorizaţie │ │ │ (1-n) pentru fiecare │ │ │ │ │ categorie │ │ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │ Proiectant │(denumirea operatorului│(numele şi prenumele)│ (gradul + │ │ │ economic) │ │ nr. legitimaţiei) │ ├────────────────────┼───────────────────────┴─────────────────────┼────────────────────┤ │ Verificator │ (numele şi prenumele) │(tipul atestatului +│ │ de proiect │ │ nr. legitimaţiei) │ ├────────────────────┼───────────────────────┬─────────────────────┼────────────────────┤ │Operatorul economic │(denumirea prestato- │(numele şi prenumele)│ (gradul + │ │ care a verificat │rului + nr. + data con-│ │ nr. legitimaţiei) │ │proiectul (după caz)│tractului de prestări │ │ │ │ │de servicii) │ │ │ └────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘Semnez prezenta declaraţie,.......................Reprezentantul legal al operatorului economic,......................................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)Data....................  +  Anexa 4 -------la regulament-------------INFORMAŢIIprivind caracteristicile tehnice ale conductelor dealimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale/instalaţiilortehnologice de suprafaţă aferente depozitelorde înmagazinare a gazelor naturaleConducte aducţiune sondă/colectoare/amonte ┌────┬───────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. de │Denumirea│Operatorul│Diametrul│Lungimea│Presiunea │Punctele │ │crt.│identi-│completă │economic │ [mm] │ [km] │maximă │de │ │ │ficare │PT │care a │ │ │admisibilă│delimitare│ │ │PT │ │elaborat │ │ │de operare│a │ │ │ │ │PT │ │ │ [bar] │conductei │ └────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┘Racorduri ┌────┬───────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. de │Denumirea│Operatorul│Diametrul│Lungimea│Presiunea │Punctele │ │crt.│identi-│completă │economic │ [mm] │ [km] │maximă │de │ │ │ficare │PT │care a │ │ │admisibilă│delimitare│ │ │PT │ │elaborat │ │ │de operare│a │ │ │ │ │PT │ │ │ [bar] │racordului│ └────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┘SM/Panouri măsură ┌────┬───────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬─────────┐ │Nr. │Nr. de │Denumirea│Operatorul│Debitul│Presiu-│Presiu-│Tipul │Alte │ │crt.│identi-│completă │economic │maxim │nea de │nea de │insta-│instala- │ │ │ficare │PT │care a │[mc/h] │intrare│ieşire │laţiei│ţii │ │ │PT │ │elaborat │ │ [bar] │ [bar] │de │(calori- │ │ │ │ │PT │ │ │ │măsură│metru, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazcro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │matografe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │etc.) │ └────┴───────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────────┘Staţii comprimare ┌────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬─────┐ │Nr. │Nr. de │Denumi-│Operato-│Debitul│Presi- │Presi-│Carac- │Nr. de │Tipul│ │crt.│identi-│rea │rul eco-│maxim │unea de│unea │teris- │agrega-│agre-│ │ │ficare │comple-│nomic │[mc/h] │aspira-│de │ticile │te │gate-│ │ │PT │tă PT │care a │ │ţie │refu- │tehnice│ │lor │ │ │ │ │elaborat│ │ [bar] │lare │ale │ │ │ │ │ │ │PT │ │ │[bar] │staţiei│ │ │ └────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴─────┘Staţii de separare/uscare/filtrare ┌────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────┬─────────┬───────┐ │Nr. │Nr. de │Denumirea│Operatorul│Tipul│Presiunea│Debitul│ │crt.│identificare│completă │economic │ │[bar] │maxim │ │ │PT │PT │care a │ │ │[mc/h] │ │ │ │ │elaborat │ │ │ │ │ │ │ │PT │ │ │ │ └────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┘Caracteristici sonde ┌────┬────────────┬──────┬──────────────────┬───────────────┐ │Nr. │Nr. de │Tipul │ Debit │ Debitul maxim │ │crt.│identificare│sondei├────────┬─────────┤ [mc/h] │ │ │sondă │ │injecţie│extracţie│ │ └────┴────────────┴──────┴────────┴─────────┴───────────────┘Semnez prezenta anexă,......................Reprezentantul legal al operatorului economic,..............................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)Data.................  +  Anexa 5 -------la regulament-------------INFORMAŢIIprivind caracteristicile tehnice aleobiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturaleConducte ┌────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. de │Denumirea│Operatorul│Diametrul│Lungimea│Presiunea │ │crt.│identificare│completă │economic │ [mm] │ [km] │maximă │ │ │PT │PT │care a │ │ │admisibilă│ │ │ │ │elaborat │ │ │de operare│ │ │ │ │PT │ │ │ [bar] │ └────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┘Racorduri ┌────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┐ │Nr. │Nr. de │Denumirea│Operatorul│Diametrul│Lungimea│Presiunea │ │crt.│identificare│completă │economic │ [mm] │ [km] │maximă │ │ │PT │PT │care a │ │ │admisibilă│ │ │ │ │elaborat │ │ │de operare│ │ │ │ │PT │ │ │ [bar] │ └────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┘SRM ┌────┬───────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬─────────┐ │Nr. │Nr. de │Denumirea│Operatorul│Debitul│Presiu-│Presiu-│Tipul │Alte │ │crt.│identi-│completă │economic │maxim │nea de │nea de │insta-│instala- │ │ │ficare │PT │care a │[mc/h] │intrare│ieşire │laţiei│ţii │ │ │PT │ │elaborat │ │ [bar] │ [bar] │de │(odori- │ │ │ │ │PT │ │ │ │măsură│zare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calori- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metre, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazcro- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │matografe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │etc.) │ └────┴───────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────────┘Staţii comprimare ┌────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬─────┬───────┐ │Nr. │Nr. de │Denumi-│Operato-│Debitul│Presi- │Presi-│Carac- │Tipul│Nr. │ │crt.│identi-│rea │rul eco-│maxim │unea de│unea │teris- │de │agrega-│ │ │ficare │comple-│nomic │[mc/h] │aspira-│de │ticile │agre-│telor │ │ │PT │tă PT │care a │ │ţie │refu- │tehnice│gate │ │ │ │ │ │elaborat│ │ [bar] │lare │ale │ │ │ │ │ │ │PT │ │ │[bar] │staţiei│ │ │ └────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────┴───────┘Staţii de comandă vane/Noduri tehnologice (SCV/NT) ┌────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┐ │Nr. │Nr. de │Denumirea│Operatorul│Presiunea│Tipul │ │crt.│identificare│completă │economic │normală │staţiei │ │ │PT │PT │care a │ [bar] │(SCV/NT)│ │ │ │ │elaborat │ │ │ │ │ │ │PT │ │ │ └────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┘Semnez prezenta anexă,.................................Reprezentantul legal al operatorului economic,...................................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)Data..................  +  Anexa 6 -------la regulament-------------INFORMAŢIIprivind caracteristicile tehnice aleobiectivelor/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale ┌───┬───────┬────────┬──────────┬────────────────────┬───────────┬────┐ │Nr.│Judeţul│Cod │Cod │ Conducte │Branşamente│Nr. │ │crt│ │SIRUTA │SIRUTA ├─────────┬──────────┼─────┬─────┤SRM/│ │ │ │Unitate │Localitate│ OL │ PE │ km │buc. │SRS │ │ │ │adminis-│aparţînă- ├─┬───────┼──┬───────┼──┬──┼──┬──┤ │ │ │ │trativă │toare │Ø│Lungime│Dn│Lungime│OL│PE│OL│PE│ │ │ │ │de bază │ │ │ km │ │ km │ │ │ │ │ │ └───┴───────┴────────┴──────────┴─┴───────┴──┴───────┴──┴──┴──┴──┴────┘Semnez prezenta anexă,...........................Reprezentantul legal al operatorului economic,...............................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)Data..............  +  Anexa 7 -------la regulament-------------DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREa reprezentantului legalSubsemnatul, .........................., reprezentant legal al operatorului economic ........................, înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ................., CUI ..................... cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:- toate documentele depuse în copie sunt conforme cu originalele;- au fost respectate prevederile legale privind proiectarea, verificarea, execuţia şi recepţia lucrărilor în sectorul gazelor naturale;- pentru obiectivele/sistemele pentru care se solicită licenţa societatea noastră deţine documentaţia tehnico-economică completă, întocmită şi verificată de către operatori economici autorizaţi, conform prevederilor legale specifice incidente, iar aceasta poate fi pusă la dispoziţia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea consultării sau verificării;- valoarea obiectivului/sistemului pentru care se solicită licenţa este de ............ lei (fără TVA).Informaţii privitoare la documentaţie*Font 9* ┌────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐ │ │ Numele prestatorului │Instalator autorizat │ Autorizaţie │ │ │ (1..n) pentru fiecare │ │ │ │ │ categorie │ │ │ ├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │ Proiectant │(denumirea operatorului│(numele şi prenumele)│ (gradul + │ │ │ economic) │ │ nr. legitimaţiei) │ ├────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │ Executant │(denumirea operatorului│(numele şi prenumele)│ (gradul + │ │ │ economic) │ │ nr. legitimaţiei) │ ├────────────────────┼───────────────────────┴─────────────────────┼────────────────────┤ │ Verificator │ (numele şi prenumele) │(tipul atestatului +│ │ de proiect │ │ nr. legitimaţiei) │ ├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ Reprezentant ISC │ (numele şi prenumele) │(tipul autorizaţiei+│ │ │ │ nr. autorizaţiei) │ ├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Diriginte de şantier│ (numele şi prenumele) │(tipul autorizaţiei+│ │ │ │ nr. autorizaţiei) │ ├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ Responsabil tehnic │ (numele şi prenumele) │(tipul autorizaţiei+│ │ cu execuţia │ │ nr. autorizaţiei) │ ├────────────────────┼───────────────────────┬─────────────────────┼────────────────────┤ │Operatorul economic │(denumirea prestato- │(numele şi prenumele)│ (gradul + │ │ care a urmărit │rului + nr. + data con-│ │ nr. legitimaţiei) │ │execuţia lucrărilor │tractului de prestări │ │ │ │ (după caz) │de servicii) │ │ │ └────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘Semnez prezenta declaraţie,..........................Reprezentantul legal al operatorului economic,.....................................................(numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)Data..................  +  Anexa 8 -------la regulament-------------Model de licenţă/autorizaţie de înfiinţareÎn conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,se acordă ............/(denumirea operatorului economic) ............LICENŢA/AUTORIZAŢIA DE ÎNFIINŢAREnr. ......... din ..........pentru ............./(tipul licenţei/autorizaţiei de înfiinţare) ......................Prezenta licenţă/autorizaţie de înfiinţare este valabilă până la data de ..............., conform condiţiilor de valabilitate asociate.....................(data eliberării)Preşedinte,..................