ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 (*actualizată*)privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului(actualizată până la data de 1 ianuarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Având în vedere ca transpunerea şi implementarea în legislaţia naţionala a Directivei nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit şi a Directivei nr. 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind adecvarea capitalului firmelor de investiţii şi instituţiilor de credit trebuie realizate până la finele anului 2006, termen stabilit în cadrul negocierilor în vederea aderării, astfel încât să poată fi realizată şi procedura de prenotificare la Comisia Europeană a întregului cadru legislativ adoptat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Partea I DISPOZIŢII COMUNE APLICABILE INSTITUŢIILOR DE CREDIT  +  Titlul I DISPOZIŢII GENERALE  +  Capitolul I Domeniul de aplicare şi definiţii  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează: a) condiţiile de acces la activitate pentru instituţiile de credit şi de desfăşurare a acesteia pe teritoriul României; b) competenţele şi instrumentele pentru supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi, respectiv, a societăţilor de servicii de investiţii financiare; c) supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi, respectiv, a societăţilor de servicii de investiţii financiare, într-o manieră care să corespundă cu regulile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 ; d) cerinţele de publicare pentru Banca Naţională a României în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit, respectiv cerinţele de publicare pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul reglementării şi supravegherii prudenţiale a firmelor de investiţii; e) rezoluţia instituţiilor de credit aflate în dificultate, într-o manieră care să permită ieşirea ordonată din piaţă a entităţilor neviabile, indiferent de dimensiunea sau tipul activităţii acestora; f) supravegherea sistemelor de plăţi şi a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare.--------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, inclusiv sucursalelor din străinătate ale acestora şi instituţiilor de credit din alte state membre, respectiv din state terţe, în ceea ce priveşte activitatea acestora desfăşurata în România. (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare şi societăţilor de administrare a activelor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii, potrivit prevederilor Capitolului X din Titlul III, Partea I.--------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de lit. l) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Prevederile Titlului VI, Partea a II-a se aplică sistemelor de plăţi, sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, participanţilor la aceste sisteme şi administratorilor sistemelor şi ai serviciilor de infrastructura utilizate în cadrul acestor sisteme. (5) Nu intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă băncile centrale din statele membre. Alte instituţii permanent excluse de la aplicarea Directivelor 2006/48/CEşi 2006/49/CE , prevăzute la art. 2 paragraful 5 pct. 3-23 din această directivă, nu beneficiază de regimul instituţiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru scopurile dispoziţiilor cuprinse în cap. II din titlul III partea I, instituţiile prevăzute la art. 2 paragraful 5 din Directiva 2013/36/CE , cu excepţia băncilor centrale din statele membre, sunt considerate instituţii financiare.--------------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (6) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică accesului la activitatea firmelor de investiţii, în măsura în care acesta este reglementat de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi de reglementările secundare emise în aplicarea acesteia.--------------Alin. (6) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 2În scopul realizării supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi altor categorii de persoane, după cum urmează: a) Capitolul II din Titlul III, Partea I, se aplică societăţilor financiare holding, societăţilor financiare holding mixte şi societăţilor holding cu activitate mixtă;-------------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. b) art. 54 - 58 se aplică instituţiilor financiare cu sediul în alte state membre, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54: c) art. 89 - 90 se aplică instituţiilor financiare cu sediul în România, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 89; d) Capitolul IV din Titlul II, Partea I se aplică auditorilor financiari şi instituţiei de credit şi, potrivit art. 197, auditorilor financiari ai societăţilor financiare holding.  +  Articolul 3Instituţiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui şi funcţiona, cu respectarea dispoziţiilor generale aplicabile instituţiilor de credit şi a cerinţelor specifice prevăzute în Partea a II-a a prezentei ordonanţe de urgenţă, în una din următoarele categorii: a) bănci; b) organizaţii cooperatiste de credit; c) bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ; d) bănci de credit ipotecar; e) abrogată.------------Litera e) a art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 4 (1) Banca Naţională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea, supravegherea prudenţială şi rezoluţia instituţiilor de credit, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013. (2) Banca Naţională a României monitorizează activităţile instituţiilor de credit, precum şi, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activităţile societăţilor financiare holding şi ale societăţilor financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora. (3) În exercitarea competenţelor sale prevăzute de lege, Banca Naţională a României colectează şi procesează orice date şi informaţii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării instituţiilor de credit, precum şi, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, a societăţilor financiare holding şi a societăţilor financiare holding mixte, la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, şi pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerinţe. (4) În îndeplinirea funcţiilor cu privire la supravegherea prudenţială, investigaţiile şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, Băncii Naţionale a României îi sunt conferite competenţele necesare şi acţionează în mod independent. În acest sens, Banca Naţională a României trebuie să dispună de cunoştinţele de specialitate, resursele şi capacitatea operaţională necesare. (5) În exercitarea atribuţiilor sale generale de supraveghere prudenţială, Banca Naţională a României are în vedere, în mod corespunzător, impactul potenţial al deciziilor sale asupra stabilităţii sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situaţii de urgenţă, pe baza informaţiilor disponibile la momentul respectiv*). (6) În exercitarea competenţelor sale, Banca Naţională a României se asigură că atribuţiile de supraveghere decurgând din prezenta ordonanţă de urgenţă şi din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi orice alte atribuţii conferite prin lege acesteia sunt exercitate în mod distinct şi independent de atribuţiile privind rezoluţia instituţiilor de credit. (7) Banca Naţională a României informează Comisia şi Autoritatea Bancară Europeană cu privire la orice delimitare a atribuţiilor prevăzute la alin. (6).--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.---------  +  Articolul 4^1*) (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă cu privire la reglementarea şi supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013. (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară monitorizează activităţile societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activităţile societăţilor financiare holding şi ale societăţilor financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora. (3) În îndeplinirea funcţiilor cu privire la supravegherea prudenţială, investigaţiile şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, Autorităţii de Supraveghere Financiară îi sunt conferite competenţele necesare şi acţionează în mod independent. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să dispună de cunoştinţele de specialitate, resursele şi capacitatea operaţională necesare. (4) În exercitarea atribuţiilor sale generale de supraveghere prudenţială, Autoritatea de Supraveghere Financiare are în vedere, în mod corespunzător, impactul potenţial al deciziilor sale asupra stabilităţii sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situaţii de urgenţă, pe baza informaţiilor disponibile la momentul respectiv.--------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.---------  +  Articolul 5 (1) Se interzice oricărei persoane fizice, juridice sau entităţi fără personalitate juridică, ce nu este instituţie de credit, să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public ori într-o activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul atragerii de depozite sau alte fonduri rambursabile: a) de către un stat membru ori de către administraţiile regionale sau autorităţile administraţiei publice locale ale unui stat membru; b) de către organisme publice internaţionale la care participa unul sau mai multe state membre; c) în cazurile expres prevăzute de legislaţia românească sau de legislaţia Uniunii, cu condiţia ca aceste activităţi să fie supuse unor reglementări şi supravegheri aplicabile acestor cazuri în scopul protejării deponenţilor şi investitorilor.--------------Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), o emisiune de obligaţiuni sau alte instrumente financiare similare este considerată atragere de fonduri rambursabile de la public dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii: a) constituie activitatea exclusiva sau principala a emitentului; b) emitentul desfăşoară cu titlu profesional activitate de acordare de credite sau una ori mai multe din activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) - l). (4) Dispoziţiile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazul în care emisiunea se adresează exclusiv investitorilor calificaţi, în înţelesul legislaţiei privind piaţa de capital. (5) Banca Naţională a României este abilitată să determine dacă o activitate reprezintă ori nu atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, activitate bancară ori activitate de atragere şi/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuţiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective şi acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziţionarea de bunuri şi/sau servicii de către membrii acestora. Determinarea naturii activităţii, exprimată de Banca Naţională a României, este obligatorie pentru părţile interesate.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 6 (1) Se interzice oricărei persoane, alta decât o instituţie de credit autorizată, să utilizeze denumirea de «bancă» sau «organizaţie cooperatistă de credit», «cooperativă de credit», «casa centrală a cooperativelor de credit», «bancă cooperatistă», «bancă centrală cooperatistă», «bancă ipotecară/bancă de credit ipotecar», «bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ» sau derivate ori traduceri ale acestor denumiri, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepţia cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege ori printr-un acord internaţional sau când din contextul în care este utilizată denumirea respectivă rezultă neîndoielnic că nu este vorba despre desfăşurarea unei activităţi bancare.------------ (2) Fără a se aduce atingere prevederilor alin. (1), entităţile, persoane juridice române, din grupul din care face parte o instituţie de credit pot utiliza în denumirea acestora iniţialele, sigla, emblema, denumirea ori alte elemente de identificare utilizate la nivel de grup.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 7 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. activitate bancară - atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu;1^1. achizitor potenţial - orice persoană fizică sau juridică ori grupul de astfel de persoane care acţionează concertat în legătură cu o achiziţie propusă;-----------Pct. 1^1 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.1^2. achiziţie propusă - decizia luată de un achizitor potenţial de a achiziţiona, direct sau indirect, o deţinere calificată într-o instituţie de credit, persoană juridică română, ori de a-şi majoră deţinere calificată astfel încât proporţia drepturilor sale de vot sau a deţinerii la capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 20%, o treime sau 50% ori astfel încât instituţia de credit să devină o filială a sa;--------------Pct. 1^2 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.1^3. a achiziţiona - în sensul prevederilor pct. 12, a dobândi prin orice modalitate o deţinere calificată într-o instituţie de credit;--------------Pct. 1^3 al alin. (1) al art. 7 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.1^4. instituţie de importanţă sistemică - o instituţie-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, o societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană sau o instituţie al cărei faliment sau a cărei funcţionare defectuoasă ar putea declanşa riscul sistemic;--------------Pct. 1^4 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.2. abrogat.--------------Pct. 2 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.2^1. abrogat.--------------Pct. 2^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.3. abrogat.--------------Pct. 3 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.4. abrogat.--------------Pct. 4 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.5. abrogat.--------------Pct. 5 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.6. abrogat.--------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.7. abrogat.--------------Pct. 7 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.8. abrogat.--------------Pct. 8 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.9. abrogat.--------------Pct. 9 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.10. abrogat.--------------Pct. 10 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.11. abrogat.--------------Pct. 11 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.12. abrogat.--------------Pct. 12 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.13. abrogat.--------------Pct. 13 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.14. abrogat.--------------Pct. 14 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.14^1. abrogat.--------------Pct. 14^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.15. abrogat.--------------Pct. 15 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.16. abrogat.--------------17. abrogat.--------------Pct. 17 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.18. abrogat.--------------Pct. 18 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.19. abrogat.--------------Pct. 19 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.20. abrogat.--------------Pct. 20 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.21. abrogat.--------------Pct. 21 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.22. abrogat.--------------Pct. 22 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.23. abrogat.--------------Pct. 23 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.24. abrogat.--------------Pct. 24 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.24^1. abrogat.--------------Pct. 24^1 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.24^2. abrogat.--------------Pct. 24^2 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.24^3. abrogat.--------------Pct. 24^3 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.25. abrogat.--------------Pct. 25 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.26. abrogat.--------------Pct. 26 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.27. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum şi un stat aparţinând Spaţiului Economic European;28. abrogat.--------------Pct. 28 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.29. abrogat.--------------Pct. 29 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.30. stat terţ - orice stat care nu este stat membru;30^1. risc sistemic - riscul de perturbare a sistemului financiar care poate genera consecinţe negative grave pentru sistemul financiar şi economia reală;--------------Pct. 30^1 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.30^2. rezoluţie - reorganizarea unei instituţii de credit aflate în dificultate, care urmăreşte asigurarea continuităţii funcţiilor sale esenţiale pentru economie, menţinerea stabilităţii financiare şi, după caz, restabilirea viabilităţii pentru cel puţin o parte a instituţiei de credit, în contextul implementării de către Banca Naţională a României a măsurilor prevăzute în cadrul procedurii de administrare specială sau a măsurilor de stabilizare;--------------Pct. 30^2 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.30^3. măsuri de reorganizare - măsurile prevăzute la art. 55 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Pct. 30^3 al alin. (1) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.31. abrogat.--------------Pct. 31 al alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile: instituţie de credit, firmă de investiţii, întreprindere de asigurare, întreprindere de reasigurare, întreprindere-mamă, filială, sucursală, întreprindere prestatoare de servicii auxiliare, societate de administrare a activelor, societate financiară holding, societate financiară holding mixtă, societate holding cu activitate mixtă, instituţie financiară, instituţie-mamă dintr-un stat membru, instituţie-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding-mamă dintr-un stat membru, societate financiară holding-mamă din Uniunea Europeană, societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru, societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană, participaţie, deţinere calificată, control, legături strânse, autoritate competentă, supraveghetor consolidant, autorizaţie, stat membru de origine, stat membru gazdă, bănci centrale din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale, bănci centrale şi instrument financiar au înţelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 10 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^2) O societate de servicii de investiţii financiare este o firmă de investiţii, persoană juridică română, în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 10 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) Abrogat.--------------Alin. (4) al art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 8Abrogat.--------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Capitolul II Cerinţe minime de acces şi de desfăşurare a activităţii  +  Secţiunea 1 Cerinţe minime de acces la activitate1.1 Necesitatea obţinerii unei autorizaţii şi condiţii minime de autorizare  +  Articolul 10 (1) În vederea desfăşurării activităţii în România, fiecare instituţie de credit trebuie să dispună de o autorizaţie potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Fără a se aduce atingere dispoziţiilor din prezenta secţiune, Banca Naţională a României stabileşte prin reglementări şi notifică Autorităţii Bancare Europene, înfiinţată prin Regulamentul nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, condiţiile în care poate acorda autorizaţie şi documentaţia care trebuie să însoţească cererea pentru obţinerea autorizaţiei.--------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 11Banca Naţională a României nu poate acorda autorizaţie unei instituţii de credit, dacă aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului iniţial cel puţin egal cu nivelul minim stabilit prin reglementări, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.  +  Articolul 12 (1) La constituirea unei instituţii de credit, persoană juridică română, capitalul iniţial este reprezentat de capitalul social, cu excepţia cazurilor în care instituţia de credit care se constituie este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.--------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Capitalul social al unei instituţii de credit, persoană juridică română, trebuie vărsat integral şi în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natura nefiind permise. Acţiunile/părţile sociale ale unei instituţii de credit, persoană juridică română, pot fi numai nominative. În actele lor constitutive, instituţiile de credit, persoane juridice române, nu vor putea stabili excepţii de la principiul potrivit căruia o acţiune da dreptul la un singur vot. (3) La constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o instituţie de credit. Acest cont este blocat până la înmatricularea instituţiei de credit, persoană juridică română, în registrul comerţului.  +  Articolul 13Persoanele cărora le sunt încredinţate responsabilităţi de administrare şi/sau conducere a instituţiei de credit, în calitate de administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la cap. I din titlul II partea I.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 14 (1) Sediul social şi, după caz, sediul real, al instituţiei de credit, persoană juridică română, trebuie să fie situate pe teritoriul României. Sediul real reprezintă locaţia în care se situează centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare, în cazul în care acesta nu este situat la sediul social. (2) Instituţia de credit - trebuie să desfăşoare efectiv şi cu preponderenţă pe teritoriul României activitatea pentru care a fost autorizată.  +  Articolul 15 (1) În vederea autorizării unei instituţii de credit, persoană juridică română, Banca Naţională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea acţionarilor sau a membrilor, persoane fizice ori juridice, care urmează să deţină direct sau indirect deţineri calificate la instituţia de credit, şi cu privire la valoarea acestor deţineri. În cazul în care nu există deţineri calificate, Banca Naţională a României trebuie să fie informată cu privire la identitatea celor mai mari 20 de acţionari sau membri şi la valoarea participaţiilor deţinute de aceştia. Banca Naţională a României acordă autorizaţie numai dacă este încredinţată că, din perspectiva necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei de credit, calitatea persoanelor respective este adecvată.--------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se au în vedere prevederile art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1)-(3), art. 26^1 şi cele ale art. 26^2.--------------Alin. (1^1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Dacă între instituţia de credit, persoană juridică română, şi alte persoane fizice sau juridice exista legături strânse, Banca Naţională a României acorda autorizaţie numai dacă aceste legături ori dispoziţiile legale, măsurile de natura administrativă din jurisdicţia unui stat terţ ce guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care instituţia de credit are legături strânse sau dificultăţile în aplicarea dispoziţiilor sau măsurilor respective nu împiedica exercitarea eficienta a funcţiilor sale de supraveghere.  +  Articolul 16În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1), modalitatea de determinare a drepturilor de vot se stabileşte de Banca Naţională a României prin reglementări, cu respectarea prevederilor referitoare la obligaţiile de transparenţă a informaţiilor privind emitenţii ale căror titluri de valoare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.--------------Art. 16 a fost modificat de lit. m) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 17Orice cerere de autorizare a unei instituţii de credit trebuie să fie însoţită de un plan de activitate, care să cuprindă cel puţin tipurile de activităţi propuse a fi desfăşurate şi structura organizatorică a instituţiei de credit, şi din care să rezulte capacitatea acesteia de a-şi realiza obiectivele propuse în condiţii compatibile cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, prin adecvarea cadrului de conducere, a procedurilor, a mecanismelor interne şi a structurii capitalului la tipul, volumul şi complexitatea activităţilor pe care îşi propune să le desfăşoare.1.2 Activităţile permise instituţiilor de credit  +  Articolul 18 (1) Instituţiile de credit pot desfăşura, în limita autorizaţiei acordate, următoarele activităţi: a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare; c) leasing financiar; d) servicii de plată aşa cum sunt definite la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată;-----------Litera d) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. e) emiterea şi administrarea altor mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cambii şi bilete la ordin, în măsura în care nu se încadrează la lit. d);-----------Litera e) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:1. instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2. valuta;3. contracte futures şi options financiare;4. instrumente având la baza cursul de schimb şi rata dobânzii;5. titluri de valoare şi alte instrumente financiare transferabile;--------------Pct. 5 al lit. g) a alin. (1) al art. 18 a fost modificat de lit. m) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. h) participare la emisiunea de titluri de valoare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;--------------Lit. h) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de lit. m) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. i) servicii de consultanţa cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţa; j) administrare de portofolii şi consultanţa legată de aceasta; k) custodie şi administrare de instrumente financiare; l) intermediere pe piaţa interbancară; m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; n) închiriere de casete de siguranţă;n^1) emitere de monedă electronică*);-----------Litera n^1) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.-----------Art. IV din ordonanţa de urgenţă menţionată mai sus modifică litera f) a art. 2 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, astfel:"f) prin instituţie financiară se înţelege orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, alta decât instituţia de credit, care desfăşoară una ori mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l), n) şi n^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii poştale care prestează servicii de plată şi entităţile specializate care desfăşoară activităţi de schimb valutar. Intră în această categorie şi:" o) operaţiuni cu metale şi pietre preţioase şi obiecte confecţionate din acestea; p) dobândirea de participaţii la capitalul altor entităţi; r) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activităţi, dacă este cazul. (2) Sfera activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. g)-k) acoperă toate serviciile de investiţii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Dispoziţiile alin. (1) se interpretează şi se aplică astfel încât activităţile enumerate la alin. (1) să acopere orice operaţiuni, tranzacţii, produse şi servicii care se înscriu în sfera acestor activităţi sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activităţi. (4) Activităţile care, potrivit unor legi speciale, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize specifice, pot fi desfăşurate de instituţia de credit numai după obţinerea acestora.  +  Articolul 19 (1) Activitatea de acordare de credite ipotecare finanţate prin emisiune de obligaţiuni ipotecare poate fi desfăşurata cu respectarea legislaţiei speciale în materie. (2) Activitatea de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ poate fi desfăşurata cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în Titlul III al Părţii a II-a.  +  Articolul 20 (1) Instituţiile de credit pot desfăşura şi alte activităţi, permise potrivit autorizaţiei acordate de Banca Naţională a României, după cum urmează: a) operaţiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entităţi din cadrul grupului din care face parte instituţia de credit; b) operaţiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile şi/sau imobile aflate în proprietatea acestora, dar neafectate desfăşurării activităţilor financiare; c) prestarea de servicii clientelei proprii care, deşi nu sunt conexe activităţii desfăşurate, reprezintă o prelungire a operaţiunilor bancare. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie compatibile cu cerinţele activităţii bancare, în special cu cele referitoare la menţinerea bunei reputaţii a instituţiei de credit şi protejarea intereselor deponenţilor. (3) Nivelul total al veniturilor obţinute din activităţile prevăzute la alin. (1), nu poate depăşi 10% din veniturile obţinute de o instituţie de credit din activităţile prevăzute la art. 18.  +  Articolul 21În afară de operaţiunile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b), instituţiile de credit se pot angaja în operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile dacă:-----------Partea introductivă a art. 21 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. a) operaţiunile sunt necesare desfăşurării în condiţii adecvate a activităţilor pentru care instituţia de credit a fost autorizată, şi în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop; b) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile destinate perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor, organizării unor spaţii de odihnă şi recreare sau asigurării de locuinţe pentru salariaţi şi familiile acestora; c) operaţiunile au ca obiect bunuri mobile şi imobile dobândite în urma executării creanţelor, cu respectarea, în privinţa operaţiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor art. 20 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 22 (1) Instituţiile de credit nu pot desfăşura alte activităţi în afară celor permise potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Instituţiile de credit nu se pot angaja în operaţiuni cum ar fi: a) gajarea propriilor acţiuni pe contul datoriilor băncii; b) acordarea de credite garantate cu acţiuni, alte titluri de capital sau cu obligaţiuni emise de instituţia de credit însăşi sau de o alta entitate aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit; c) atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile, titluri sau alte valori, de la public, când instituţia de credit se afla în stare de insolvenţă.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii minime de desfăşurare a activităţii2.1. Cerinţe de administrare a riscurilor--------------Denumirea paragrafului 2.1, secţiunea a 2-a, capitolul II, titlul I, partea I a fost modificată de pct. 16 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 23Abrogat.--------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 17 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 24*) (1) Fiecare instituţie de credit trebuie să dispună de un cadru formal de administrare a activităţii riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase şi politici şi practici de remunerare care să promoveze şi să fie în concordanţă cu o administrare sănătoasă şi eficace a riscurilor. (2) Cadrul de administrare, procesele şi mecanismele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie cuprinzătoare şi adaptate la natura, amploarea şi complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri şi activităţilor desfăşurate de instituţia de credit. Principiile, criteriile tehnice şi alte cerinţe care trebuie avute în vedere se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Mecanismele de control intern trebuie să asigure cel puţin organizarea funcţiilor de administrare a riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern.--------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^1) În sensul alin. (1), sunt avute în vedere riscuri precum: riscul de credit şi al contrapartidei, riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul de securitizare, riscul de piaţă, riscul de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare, riscul operaţional, riscul de lichiditate şi riscul efectului de levier excesiv.--------------Alin. (2^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 19 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^2) Banca Naţională a României stabileşte, prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, cerinţele privind politica de remunerare a unei instituţii de credit, inclusiv principiile de acordare şi ajustare a remuneraţiei, precum şi principiile de remunerare aplicabile instituţiilor de credit care beneficiază de asistenţă guvernamentală excepţională.--------------Alin. (2^2) al art. 24 a fost introdus de pct. 19 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Banca Naţională a României colectează informaţii cu privire la numărul persoanelor pe instituţie de credit care sunt remunerate cu cel puţin 1 milion de euro sau echivalent într-un exerciţiu financiar, defalcate pe intervale valorice de 1 milion de euro, inclusiv informaţii cu privire la responsabilităţile şi domeniul de activitate în care sunt implicate aceste persoane şi la principalele elemente ale remuneraţiei, incluzând, fără a se limita la: salarii, bonusuri, compensaţii pe termen lung, contribuţii la pensii, şi comunică aceste informaţii Autorităţii Bancare Europene.--------------Alin. (3) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) Banca Naţională a României colectează informaţiile cantitative agregate cu privire la remunerare, publicate potrivit criteriilor de transparenţă şi de publicare prevăzute la art. 450 alin. (1) lit. g), h) şi i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, şi le utilizează pentru a determina tendinţele şi practicile în materie de remunerare. Banca Naţională a României comunică aceste informaţii Autorităţii Bancare Europene.--------------Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Banca Naţională a României colectează informaţiile publicate în conformitate cu art. 435 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi le utilizează pentru a compara practicile în materie de diversitate a selecţiei membrilor consiliilor de administraţie şi directorilor, respectiv ai consiliilor de supraveghere şi ai directoratelor instituţiilor de credit. Banca Naţională a României comunică aceste informaţii Autorităţii Bancare Europene.--------------Alin. (5) al art. 24 a fost introdus de pct. 21 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 8^1. Această modificare se aplică cu data de 1 ianuarie 2011, conform literei a) a art. III din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010.  +  Articolul 24^1Instituţiile de credit trebuie să aibă disponibile pentru aplicare planuri de redresare pentru refacerea situaţiei financiare, în urma unei deteriorări semnificative a acesteia.--------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 22 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.2.2 Acţionariat  +  Articolul 25 (1) Orice achizitor potenţial trebuie să notifice în prealabil, în scris, Băncii Naţionale a României în legătură cu orice achiziţie propusă, cu indicarea valorii participaţiei vizate şi furnizarea informaţiilor relevante la care se face referire în art. 26 alin. (4).(1^1) Dacă, din motive obiective, notificarea nu poate fi făcută în prealabil, obligaţia de notificare incumbă de la data achiziţionării.-----------Alin. (1^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), condiţiile în care se consideră că mai multe persoane acţionează concertat în calitate de achizitor potenţial se stabilesc prin reglementări emise de Banca Naţională a României. (3) Banca Naţională a României confirmă în scris achizitorului potenţial, de îndată, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare, primirea notificării şi, dacă este cazul, primirea ulterioară a oricăror informaţii suplimentare solicitate în condiţiile alin. (5) şi comunică achizitorului potenţial, în fiecare caz, data la care expiră termenul de evaluare. (4) Banca Naţională a României realizează evaluarea prevăzută la art. 26 alin. (1) în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii notificării şi a tuturor documentelor care trebuie transmise acesteia pe baza listei informaţiilor la care se face referire la art. 26 alin. (4). Dacă notificarea nu este însoţită de toate documentele cerute potrivit reglementărilor aplicabile, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Naţională a României a primirii tuturor documentelor respective. (5) Dacă este necesar, Banca Naţională a României poate solicita în scris, dar nu mai târziu de expirarea a 50 de zile lucrătoare din termenul de evaluare prevăzut la alin. (4), orice informaţii suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării, cu indicarea informaţiilor cerute. (6) Achizitorul potenţial trebuie să transmită informaţiile suplimentare solicitate în termen de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii fiind incidente prevederile art. 26 alin. (2). Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la alin. (4) se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naţionale a României de completare sau de clarificare a informaţiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare. (7) Banca Naţională a României poate hotărî prelungirea perioadei de suspendare a termenului, prevăzută la alin. (6), până la 30 de zile lucrătoare, dacă achizitorul potenţial este: a) situat sau reglementat într-un stat terţ; b) o persoană fizică sau juridică ori o altă entitate situată într-un stat membru şi care nu este supusă supravegherii prudenţiale aplicabile instituţiilor de credit, organismelor de plasament colectiv în titluri de valoare, întreprinderilor de asigurări de viaţă, de asigurări generale, pieţei de capital sau intermediarilor în asigurări.--------------Lit. b) a alin. (7) al art. 25 a fost modificată de lit. g) şi m) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. (8) Dacă la finalizarea evaluării Banca Naţională a României hotărăşte să se opună achiziţiei propuse, comunică în scris achizitorului potenţial hotărârea sa, în termen de două zile lucrătoare de la data adoptării acesteia şi fără a depăşi termenul prevăzut pentru realizarea evaluării, indicând şi motivele care au stat la baza hotărârii. La cererea achizitorului potenţial, poate fi făcută publică o motivaţie corespunzătoare a hotărârii. (9) Dacă până la expirarea termenului de evaluare Banca Naţională a României nu se opune în scris achiziţiei propuse, aceasta se consideră aprobată. (10) În cazul aprobării achiziţiei propuse, Banca Naţională a României poate stabili un termen maxim pentru finalizarea acesteia şi poate prelungi acest termen dacă este necesar.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Articolul 26 (1) La examinarea notificării prevăzute la art. 25 alin. (1) şi a informaţiilor suplimentare prevăzute la art. 25 alin. (5), în vederea asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei de credit vizate de achiziţia propusă şi luând în considerare posibila influenţă a achizitorului potenţial asupra instituţiei de credit, Banca Naţională a României evaluează în ce măsură calitatea achizitorului potenţial este adecvată, precum şi soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziţia propusă, pe baza următoarelor criterii îndeplinite cumulativ: a) reputaţia achizitorului potenţial, respectiv integritatea şi competenţa profesională a acestuia; b) reputaţia, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa oricărei persoane care va exercita responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere a instituţiei de credit, ca rezultat al achiziţiei propuse;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 23 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. c) soliditatea financiară a achizitorului potenţial, în special în raport cu tipul de activitate desfăşurată în prezent şi cu cea preconizată a fi desfăşurată de instituţia de credit vizată de achiziţia propusă; d) capacitatea instituţiei de credit de a respecta cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora şi, după caz, pe cele prevăzute de alte acte normative aplicabile, în special de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a activelor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv reglementările emise în aplicarea acestora, precum şi de a se conforma permanent acestor cerinţe şi, în special, cerinţei ca grupul din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informaţii între autorităţile competente şi împărţirea responsabilităţilor între aceste autorităţi;--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de lit. f) şi l) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. e) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvârşită o infracţiune ori o tentativă a infracţiunii de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a^1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, sau că achiziţia propusă ar putea creşte un astfel de risc. (2) Banca Naţională a României se poate opune achiziţiei propuse numai dacă există motive rezonabile în acest sens, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), sau dacă informaţiile furnizate de achizitorul potenţial sunt incomplete. (3) Banca Naţională a României nu poate impune nicio condiţie prealabilă privind nivelul participaţiei care trebuie să fie achiziţionată şi nici nu poate evalua achiziţia propusă pe criteriul necesităţilor economice ale pieţei. (4) Banca Naţională a României face publică o listă cuprinzând informaţiile necesare pentru realizarea evaluării, care trebuie să îi fie furnizate la momentul notificării prevăzute la art. 25 alin. (1). Informaţiile solicitate trebuie să fie proporţionale şi adaptate la natura achizitorului potenţial şi a achiziţiei propuse şi să prezinte relevanţă din perspectiva unei evaluări prudenţiale. (5) Criteriile prevăzute la alin. (1), lista de informaţii prevăzută la alin. (4) pentru realizarea evaluării şi documentaţia aferentă se detaliază de Banca Naţională a României prin reglementări. (6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 25 alin. (3)-(7), în cazul în care Banca Naţională a României este notificată în legătură cu două sau mai multe intenţii de achiziţie a unor deţineri calificate sau de majorare a unor astfel de participaţii în aceeaşi instituţie de credit, aceasta asigură tratament nediscriminatoriu tuturor achizitorilor potenţiali.--------------Alin. (6) al art. 26 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Articolul 26^1 (1) În realizarea evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1), Banca Naţională a României colaborează prin consultare reciprocă în toate privinţele cu alte autorităţi de supraveghere naţionale sau din alte state membre implicate, în cazurile în care achizitorul potenţial este: a) o instituţie de credit, o întreprindere de asigurări de viaţă, o întreprindere de asigurări generale, o întreprindere de reasigurare, o firmă de investiţii sau o societate de administrare a activelor, autorizată într-un alt stat membru ori în alt sector al sistemului financiar;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 26^1 a fost modificată de lit. g), h), i) şi l) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. b) întreprinderea-mamă a unei entităţi din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 26^1 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) o persoană fizică sau juridică ce controlează o entitate din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar. (2) În sensul prevederilor alin. (1), Banca Naţională a României asigură, fără întârziere, schimbul de informaţii care sunt esenţiale şi relevante pentru realizarea evaluării cu autorităţile de supraveghere implicate. În calitate de autoritate competentă a instituţiei de credit vizate de achiziţia propusă, Banca Naţională a României ia în considerare toate informaţiile esenţiale furnizate de autorităţile de supraveghere în cauză şi poate solicita acestora toate informaţiile pe care le consideră relevante pentru realizarea evaluării. Hotărârea Băncii Naţionale a României cu privire la achiziţia propusă trebuie să indice orice opinie sau rezervă exprimată de autoritatea competentă a achizitorului potenţial.-----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Articolul 26^2 (1) În cazurile în care achizitorul potenţial este o entitate reglementată dintr-un stat terţ, Banca Naţională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) cadrul de supraveghere din statul terţ poate fi considerat echivalent de către Banca Naţională a României; b) nu există legi, reglementări sau măsuri de natură administrativă din statul terţ care să împiedice schimbul de informaţii; c) autoritatea de supraveghere din statul terţ şi-a exprimat disponibilitatea privind încheierea unui acord de colaborare cu Banca Naţională a României pentru asigurarea schimbului de informaţii. (2) Entitate reglementată reprezintă o entitate reglementată în sensul art. 2 alin. (1) pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, precum şi orice entitate similară dintr-un stat terţ.-----------Art. 26^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Articolul 27Orice persoană fizică sau juridică ce a decis să cedeze, direct ori indirect, o deţinere calificată într-o instituţie de credit, persoană juridică română, sau să îşi reducă deţinerea calificată astfel încât proporţia drepturilor sale de vot ori a deţinerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel încât instituţia de credit în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei în cauză trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Naţională a României în legătură cu această decizie, conform reglementărilor emise în acest sens.--------------Art. 27 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 28În aplicarea prevederilor art. 25 şi 27, pentru calculul drepturilor de vot se au în vedere reglementările emise de Banca Naţională a României în temeiul art. 16.-----------Art. 28 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Articolul 29 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, trebuie să informeze Banca Naţională a României, de îndată ce iau cunoştinţa de orice dobândire sau înstrăinare a participaţiilor în capitalul lor care depăşeşte nivelurile prevăzute la art. 25 alin. (1) şi (2), respectiv se situează sub nivelurile prevăzute la art. 27. (2) Cel puţin o dată pe an, instituţiile de credit, persoane juridice române, listate pe o piaţă reglementată, trebuie să comunice Băncii Naţionale a României identitatea persoanelor care au deţineri calificate şi nivelul acestora, astfel cum acestea apar, de exemplu, în informaţiile primite în cadrul adunărilor generale anuale ale acţionarilor sau ca rezultat al respectării reglementărilor referitoare la societăţile listate pe o piaţă reglementată.--------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 30Abrogat.-----------Art. 30 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Articolul 31 (1) Banca Naţională a României nu poate stabili prin reglementări cerinţe mai stricte decât cele prevăzute în prezenta subsecţiune pentru efectuarea notificării şi pentru evaluarea achiziţiilor directe sau indirecte de deţineri calificate la o instituţie de credit, persoană juridică română.--------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Banca Naţională a României asigură urmărirea respectării în mod permanent a cerinţelor la care se face referire în prezenta subsecţiune, putând solicita în acest sens orice informaţii pe care le consideră necesare, şi poate dispune sancţiuni şi măsuri sancţionatoare corespunzătoare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în cazul în care aceste cerinţe nu sunt respectate.--------------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 25 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Capitolul III Autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române  +  Secţiunea 1 Procedura de autorizare şi motive de respingere a cererii  +  Articolul 32 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui şi pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României. (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, se constituie în forma juridică prevăzută pentru fiecare dintre categoriile de instituţii de credit reglementate în Partea a II-a. Ele nu se pot constitui prin subscripţie publică. (3) Banca Naţională a României acordă autorizaţie unei instituţii de credit, persoane juridice române, numai dacă este încredinţată că instituţia de credit poate asigura desfăşurarea unei activităţi în condiţii de siguranţă şi de respectare a cerinţelor unei administrări prudente şi sănătoase, care să asigure protejarea intereselor deponenţilor şi ale altor creditori şi buna funcţionare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.--------------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 26 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 33 (1) Banca Naţională a României hotărăşte cu privire la o cerere de autorizare a unei instituţii de credit, în sensul acordării aprobării de constituire a instituţiei de credit sau al respingerii cererii, în termen de 4 luni de la data primirii cererii de autorizare însoţite de documentaţia stabilită potrivit prevederilor art. 10 alin. (2). (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, Banca Naţională a României comunică titularului, dacă este cazul, documentele care nu au fost prezentate conform alin. (1), în vederea depunerii de îndată a acestora. (3) Banca Naţională a României poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de trecerea a 3 luni de la primirea cererii de autorizare, orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe. (4) Titularul cererii are la dispoziţie un termen de o lună de la data comunicării solicitării formulate potrivit alin. (3), pentru prezentarea informaţiilor şi/sau a documentelor cerute, respectiv pentru remedierea deficienţelor constatate, perioadă pe parcursul căreia termenul de 4 luni prevăzut la alin. (1) se suspendă. Titularul poate furniza din proprie iniţiativă orice alte informaţii şi/sau documente considerate relevante, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului în care Banca Naţională a României trebuie să se pronunţe asupra cererii de autorizare. (5) Dacă Banca Naţională a României hotărăşte acordarea aprobării de constituire, pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, instituţia de credit trebuie ca în cel mult două luni de la data comunicării hotărârii Băncii Naţionale a României să îi prezinte acesteia documentele care atestă constituirea legală a instituţiei de credit, conform dispoziţiilor aplicabile şi proiectului prezentat. (6) Banca Naţională a României hotărăşte cu privire la acordarea autorizaţiei de funcţionare a instituţiei de credit în termen de cel mult 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (5).-----------Alin. (6) al art. 33 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. (7) Banca Naţională a României poate solicita în scris orice informaţii şi documente suplimentare necesare evaluării şi/sau, după caz, remedierea altor deficienţe constatate, în termen de o lună de la data primirii documentaţiei prevăzute la alin. (5), iar titularul are la dispoziţie un termen de o lună de la data comunicării solicitării pentru prezentarea acestora. Titularul poate furniza din proprie iniţiativă orice alte informaţii şi documente considerate relevante, dar acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului prevăzut la alin. (6). (8) Informaţiile şi documentele prezentate cu depăşirea termenelor prevăzute pentru depunerea acestora nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare şi se restituie titularului cererii. (9) În oricare dintre etapele procesului de autorizare prevăzute la alin. (1) şi (6), Banca Naţională a României comunică în scris titularului cererii hotărârea sa, indicând şi motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii de autorizare.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Articolul 34În procesul de analiza a unei cereri de autorizare, Banca Naţională a României poate solicita orice informaţie şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente pentru evaluarea respectării condiţiilor prevăzute pentru acordarea autorizaţiei.  +  Articolul 35 (1) Autorizaţia acordată este valabilă pe o perioadă nedeterminată şi nu poate fi transferată unei alte entităţi. (2) Instituţiile de credit autorizate sunt înregistrate în registrul ţinut de Banca Naţională a României conform prevederilor art. 417.  +  Articolul 36Banca Naţională a României notifică Autorităţii Bancare Europene orice autorizaţie acordată, pentru ca denumirea instituţiei de credit să fie inclusă în lista instituţiilor de credit întocmită şi actualizată de Autoritatea Bancară Europeană, care se publică pe website-ul acesteia.------------Art. 36 a fost modificat de pct. 2 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.  +  Articolul 36^1Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, furnizează autorităţilor competente implicate şi Autorităţii Bancare Europene toate informaţiile referitoare la grupurile bancare, respectiv informaţii privind entităţile între care există legături strânse, precum şi referitor la cadrul formal de administrare a activităţii, în particular în ceea ce priveşte structura juridică, de guvernanţă şi organizatorică la nivel de grup.-----------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013.  +  Articolul 37 (1) Înainte de a autoriza o instituţie de credit, persoană juridică română, Banca Naţională a României se consulta cu autorităţile competente ale unui alt stat membru implicat, dacă: a) instituţia de credit, persoană juridică română, este o filiala a unei instituţii de credit autorizate în statul membru respectiv; b) instituţia de credit, persoană juridică română, este o filiala a întreprinderii-mama a unei instituţii de credit autorizate în statul membru respectiv;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) instituţia de credit, persoană juridică română, este controlată de aceleaşi persoane care controlează o instituţie de credit autorizată în statul membru respectiv. (2) Înainte de a autoriza o instituţie de credit, persoană juridică română, Banca Naţională a României se consulta cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv cu autoritatea responsabilă cu supravegherea întreprinderilor de asigurare sau a firmelor de investiţii dintr-un alt stat membru implicat, dacă: a) instituţia de credit, persoană juridică română, este o filiala a unei întreprinderi de asigurare, a unei societăţi de servicii de investiţii financiare sau a unei firme de investiţii autorizate într-un alt stat membru; b) instituţia de credit, persoană juridică română, este o filiala a întreprinderii-mama a unei întreprinderi de asigurare, a unei societăţi de servicii de investiţii financiare sau a unei firme de investiţii autorizate într-un alt stat membru; c) instituţia de credit, persoană juridică română, este controlată de aceeaşi persoană care controlează o întreprindere de asigurare, o societate de servicii de investiţii financiare sau o firma de investiţii autorizată într-un alt stat membru.--------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de lit. f) şi j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme. (3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) ti (2) trebuie să fie consultate în mod special în contextul evaluării calităţii acţionarilor/membrilor instituţiei de credit, persoană juridică română, şi al reputaţiei şi experienţei persoanelor implicate în administrarea şi/sau conducerea unei alte entităţi din cadrul aceluiaşi grup, cărora urmează să li se încredinţeze responsabilităţi în administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit, persoană juridică română. În acest sens, se asigura schimbul de informaţii care sunt relevante pentru acordarea autorizaţiei, dar şi pentru evaluarea pe baza continua a îndeplinirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii.-------------Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (4) În scopul evaluării calităţii persoanelor şi entităţilor implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare prezentat, la cererea Băncii Naţionale a României, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor furnizează acesteia informaţii cu privire la riscul de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, referitoare la persoanele sau entităţile în cauză.-----------Alin. (4) al art. 37 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 10^1.  +  Articolul 38 (1) Banca Naţională a României respinge o cerere de autorizare, dacă: a) documentaţia prezentată este incompletă ori nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi/sau informaţiile furnizate nu prezintă relevanţă ori sunt insuficiente pentru evaluarea respectării condiţiilor prevăzute pentru acordarea autorizaţiei;-----------Litera a) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. b) instituţia de credit nu dispune de fonduri proprii separate sau capitalul iniţial se situează sub nivelul minim stabilit de Banca Naţională a României; c) forma juridică este alta decât cea prevăzută pentru categoria instituţiei de credit care se intenţionează a fi constituită; d) din evaluarea planului de activitate prezentat rezultă că instituţia de credit nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţiile respectării cerinţelor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în reglementările emise în aplicarea acestora;--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 27 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. e) Banca Naţională a României nu este satisfăcută de calitatea persoanelor care asigura administrarea şi/sau conducerea instituţiei de credit, întrucât reputaţia sau experienţa profesională a acestora nu este adecvată naturii, volumului şi complexităţii activităţii instituţiei de credit sau nu corespunde necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos;-------------Litera e) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. f) calitatea acţionarilor/membrilor instituţiei de credit nu corespunde cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementările emise în aplicarea acesteia.-----------Litera f) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. g) legăturile strânse dintre instituţia de credit şi alte persoane fizice sau juridice ori dispoziţiile legale, măsurile de natura administrativă din jurisdicţia unui stat terţ ce guvernează una sau mai multe persoane fizice sau juridice cu care instituţia de credit are legături strânse sau dificultăţi în aplicarea acestor dispoziţii sau măsuri sunt de natura să împiedice exercitarea eficienta a supravegherii prudenţiale; h) înainte de obţinerea aprobării de constituire, fondatorii au făcut comunicări publice cu privire la funcţionarea instituţiei de credit; i) nu sunt respectate alte condiţii prevăzute de lege sau de reglementările emise în aplicarea acesteia. (2) Necesităţile economice ale pieţei nu pot constitui, în nici o situaţie, un criteriu de evaluare a unei cereri de autorizare sau un motiv de respingere a acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Retragerea autorizaţiei şi încetarea valabilităţii autorizaţiei--------------Denumirea secţiunii a 2-a, capitolul III, titlul I, partea I a fost modificată de pct. 28 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 39Banca Naţională a României poate retrage autorizaţia acordată unei instituţii de credit în următoarele situaţii: a) instituţia de credit nu şi-a început activitatea pentru care a fost autorizată în termen de 1 an de la data acordării autorizaţiei sau a încetat să mai desfăşoare activitate de mai mult de 6 luni; b) autorizaţia a fost obţinută pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc ilegal; c) instituţia de credit nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei; d) instituţia de credit nu mai îndeplineşte cerinţele prudenţiale prevăzute în părţile a III-a, a IV-a şi a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau dispuse potrivit art. 226 alin. (3) şi (6) din prezenta ordonanţă de urgenţă sau există elemente care conduc la concluzia că într-un termen scurt instituţia de credit nu îşi va mai putea îndeplini obligaţiile faţă de creditorii săi şi, în special, nu mai poate garanta siguranţa activelor care i-au fost încredinţate de către deponenţii săi;--------------Lit. d) a art. 39 a fost modificată de pct. 29 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. e) instituţia de credit săvârşeşte una dintre faptele prevăzute la art. 228.--------------Lit. e) a art. 39 a fost modificată de pct. 29 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 40 (1) Acţionarii sau membrii instituţiei de credit pot renunţa la autorizaţie, hotărând dizolvarea şi lichidarea instituţiei de credit. (2) Lichidarea la iniţiativa acţionarilor sau a membrilor este permisă numai în cazul în care instituţia de credit nu se afla în vreuna din situaţiile de insolvenţă prevăzute de lege pentru declanşarea falimentului. (3) Instituţia de credit va comunică Băncii Naţionale a României hotărârea adunării generale a acţionarilor, respectiv, a membrilor privind dizolvarea şi lichidarea instituţiei de credit, însoţită cel puţin de un plan de lichidare a activului şi de stingere a pasivului, care să asigure plata integrală a creanţelor deponenţilor şi ale altor creditori. (4) Pe baza evaluării planului de lichidare, Banca Naţională a României aprobă dizolvarea şi lichidarea instituţiei de credit, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), confirmând, în acest sens, încetarea valabilităţii autorizaţiei.-----------Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 41 (1) Autorizaţia unei instituţii de credit îşi încetează de drept valabilitatea în următoarele situaţii: a) a avut loc o fuziune sau o divizare a instituţiei de credit în urma căreia aceasta îşi încetează existenta; b) a avut loc o transformare a instituţiei de credit în alta categorie de instituţie de credit; c) s-a pronunţat o hotărâre de declanşare a procedurii falimentului instituţiei de credit. d) în alte cazuri prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 41 a fost introdusă de pct. 30 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Încetarea valabilităţii autorizaţiei unei instituţii de credit, atât în situaţiile prevăzute la alin. (1), cat şi în situaţia prevăzută la art. 40, se publică de către Banca Naţională a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţionala.  +  Articolul 42 (1) Hotărârea Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei se comunică în scris instituţiei de credit, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin în doua cotidiene de circulaţie naţionala. (2) Hotărârea de retragere a autorizaţiei produce efecte de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau de la o dată ulterioară, specificată în hotărârea respectiva.  +  Articolul 43Retragerea autorizaţiei unei instituţii de credit, împreună cu motivele care au stat la baza hotărârii de retragere a autorizaţiei, şi, după caz, încetarea valabilităţii acesteia se notifică Autorităţii Bancare Europene.--------------Art. 43 a fost modificat de pct. 31 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 44 (1) Ca urmare a retragerii autorizaţiei, dacă instituţia de credit nu se afla în vreuna dintre situaţiile de insolvenţă prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2004 sau, ca urmare a încetării valabilităţii autorizaţiei instituţiei de credit, în situaţia prevăzută la art. 40 alin. (1), aceasta intră în lichidare, dispoziţiile cuprinse în secţiunea a 3-a a Capitolului VIII din Titlul III, Partea I, referitoare la lichidare fiind aplicabile în consecinţa. (2) De la data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizaţiei, respectiv a încetării valabilităţii autorizaţiei în cazurile prevăzute la art. 40 alin. (1) şi la art. 41 lit. c), instituţia de credit nu poate desfăşura alte activităţi decât cele strict legate de lichidare.  +  Capitolul IV Regimul instituţiilor de credit şi al instituţiilor financiare din alte state membre  +  Secţiunea 1 Instituţiile de credit din alte state membre  +  Articolul 45 (1) Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot desfăşura în România activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n)^1, prin înfiinţarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă activităţile respective se regăsesc în autorizaţia acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine şi se asigură respectarea legislaţiei româneşti adoptate în scopul protejării interesului general.--------------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 32 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Toate sucursalele înfiinţate pe teritoriul României de către o instituţie de credit cu sediul în alt stat membru sunt considerate o singura sucursala.  +  Articolul 46 (1) Pentru înfiinţarea unei sucursale de către o instituţie de credit dintr-un stat membru nu este necesară obţinerea unei autorizaţii din partea Băncii Naţionale a României şi nici asigurarea unui capital de dotare la nivelul sucursalei. Supravegherea sucursalei se realizează potrivit dispoziţiilor cuprinse în Capitolul III şi V din Titlul III, Partea I. (2) Banca Naţională a României efectuează înregistrarea în registrul instituţiilor de credit a sucursalelor prevăzute la alin. (1) pe baza notificării prevăzute la art. 48.  +  Articolul 47Abrogat.-----------Art. 47 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 48 (1) O instituţie de credit autorizată şi supravegheată într-un alt stat membru poate înfiinţa o sucursala în România pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de către autoritatea competentă din statul membru de origine. Înainte de începerea activităţii, în termen de 2 luni de la primirea notificării, Banca Naţională a României comunică instituţiei de credit în cauza, dacă este cazul, lista actelor normative din România, adoptate în scopul protejării interesului general, care reglementează condiţii specifice în care anumite activităţi pot fi desfăşurate. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarele date şi informaţii: a) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puţin tipurile de activităţi care urmează să fie desfăşurate de aceasta şi structura organizatorică a sucursalei; b) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obţinute documente; c) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea activităţii sucursalei;-------------Litera c) a alin. (2) al art. 48 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. d) nivelul şi structura fondurilor proprii, precum şi suma cerinţelor de fonduri proprii ale instituţiei de credit, potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Lit. d) a alin. (2) al art. 48 a fost modificată de pct. 33 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) De la data primirii comunicării Băncii Naţionale a României cu privire la lista actelor normative prevăzute la alin. (1) sau, în lipsa unei comunicări, de la data expirării termenului de 2 luni prevăzut la alin. (1), sucursala poate să înceapă activitatea. (4) Orice intenţie de modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - c), se notifica în scris Băncii Naţionale a României de către instituţia de credit în cauza, cu cel puţin o luna înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată; în acest termen Banca Naţională a României comunică instituţiei de credit, dacă este necesar, noile condiţii în care activitatea urmează să fie desfăşurata pe teritoriul României.  +  Articolul 49Furnizarea de servicii în mod direct de către o instituţie de credit autorizată şi supravegheată într-un alt stat membru poate fi realizată pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României de către autoritatea competentă din statul membru de origine, cuprinzând activităţile pe care instituţia de credit intenţionează să le desfăşoare în România.  +  Articolul 50În scopul exercitării activităţilor specifice, instituţia de credit dintr-un alt stat membru poate utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează şi în statul membru de origine. Dacă exista pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Naţională a României poate solicita ca denumirea să fie însoţită de o menţiune explicativă.  +  Articolul 51 (1) Sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre le sunt aplicabile: a) dispoziţiile privind secretul profesional în domeniul bancar cuprinse în Capitolul II din Titlul II, Partea I; b) dispoziţiile art. 102 alin. (2) privind deschiderea contului curent la Banca Naţională a României; c) dispoziţiile art. 103;--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de pct. 34 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. d) abrogată;--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 51 a fost abrogată de pct. 35 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. e) abrogată;--------------Lit. e) a alin. (1) al art. 51 a fost abrogată de pct. 35 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. (2) Dispoziţiile alin. (1) lit. a) se aplică şi instituţiilor de credit din alte state membre care furnizează servicii în mod direct în România.  +  Articolul 52 (1) Sucursalele instituţiilor de credit din alte state membre publică în limba română documentele contabile ale instituţiei de credit de care aparţin - situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare şi/sau conducere şi, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare şi/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate - întocmite şi auditate conform legislaţiei din statul membru de origine.-------------Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Sucursalele prevăzute la alin. (1) nu sunt obligate să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie. Totuşi acestor sucursale li se poate solicita să publice anumite date şi informaţii legate de activitatea proprie, conform reglementărilor specifice emise în domeniu.  +  Articolul 53 (1) Instituţiile de credit din alte state membre notifica Băncii Naţionale a României deschiderea de reprezentante în România potrivit reglementările emise de aceasta. (2) Reprezentantele sunt obligate sa-şi limiteze activitatea la acte de cercetare a pieţei, de reprezentare şi de publicitate şi nu pot efectua nici un fel de activităţi supuse dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Secţiunea a 2-a Instituţiile financiare din alte state membre  +  Articolul 54 (1) Instituţiile financiare cu sediul într-un alt stat membru pot desfăşura în România activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-n)^1, prin înfiinţarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă aceste instituţii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituţii de credit, dacă activităţile respective sunt prevăzute în actele lor constitutive şi dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 36 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.a)întreprinderea-mamă sau întreprinderile-mamă ale instituţiei financiare sunt autorizate ca instituţii de credit în statul membru a cărui legislaţie guvernează statutul instituţiei financiare-filiala;--------------Lit. a) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. b) activităţile în cauza sunt efectiv desfăşurate pe teritoriul aceluiaşi stat membru; c) întreprinderea-mamă sau societăţile-mama ale instituţiei financiare deţin 90% sau mai mult din drepturile de vot ataşate acţiunilor la capitalul social al acesteia;--------------Lit. c) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. d) întreprinderea-mamă sau întreprinderile-mamă ale instituţiei financiare trebuie să îndeplinească cerinţele autorităţii competente din statul membru de origine cu privire la administrarea prudenta a instituţiei financiare-filiala şi trebuie să declare, cu acordul acestei autorităţi, ca garantează în solidar obligaţiile asumate de instituţia financiară-filiala;--------------Lit. d) a alin. (1) a art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. e) instituţia financiară-filială este inclusă, în special în ceea ce priveşte activităţile pe care urmează să le desfăşoare în România, în supravegherea pe bază consolidată a întreprinderii-mamă sau, după caz, a fiecărei întreprinderi-mamă, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi celor cuprinse în partea I titlul II cap. II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în mod deosebit pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii, prevăzut la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru controlul expunerilor mari, prevăzut în partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, şi în scopul limitării deţinerilor calificate din afara sectorului financiar, potrivit dispoziţiilor art. 89 şi 90 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Lit. e) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 36 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. e) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Dispoziţiile art. 45 alin. (2), 48 şi 49 se aplică în mod corespunzător şi în cazul înfiinţării unei sucursale, respectiv al furnizării de servicii în mod direct în România de către o instituţie financiară dintr-un alt stat membru. Notificarea transmisă Băncii Naţionale a României include în acest caz şi atestarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul înfiinţării unei sucursale, prin excepţie de la dispoziţiile art. 48 alin. (2) lit. d), informaţiile care se notifică sunt cele referitoare la nivelul şi structura fondurilor proprii ale instituţiei financiare-filială şi valoarea totală a expunerilor la risc ale instituţiei de credit, întreprindere-mamă, calculată potrivit art. 92 alin. (3) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de pct. 37 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (3) al art. 54 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 55Supravegherea instituţiei financiare-filiala, inclusiv a sucursalei înfiinţate pe teritoriul României, se asigura de către autoritatea competentă din statul membru de origine, în condiţiile prevăzute în Capitolul III şi Capitolul V din Titlul III, Partea I şi cu aplicarea corespunzătoare a secţiunii a 3-a din prezentul capitol.  +  Articolul 56În cazul în care Banca Naţională a României este informată de către autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la faptul ca o instituţie financiară nu mai îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (1), activităţile desfăşurate în România de respectiva instituţie financiară nu mai beneficiază de regimul prevăzut în prezenta secţiune, intrând sub incidenţa legislaţiei româneşti care reglementează desfăşurarea respectivelor activităţi, dacă este cazul.  +  Articolul 57Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi filialelor dintr-un stat membru ale instituţiilor financiare prevăzute la art. 54.  +  Articolul 58Abrogat.-----------Art. 58 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Secţiunea a 3-a Competentele Băncii Naţionale a României  +  Articolul 59 (1) Instituţiile de credit din alte state membre care au deschis o sucursală pe teritoriul României trebuie să raporteze periodic Băncii Naţionale a României, în scop statistic sau informativ ori în scopuri de supraveghere potrivit prezentei secţiuni, date şi informaţii privind activităţile desfăşurate în România, potrivit reglementărilor emise de aceasta. Aceste date şi informaţii intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 214 referitoare la păstrarea secretului profesional*).--------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 38 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Banca Naţională a României poate solicita instituţiilor de credit prevăzute la alin. (1) informaţii şi date, în special pentru a evalua dacă sucursala din România este semnificativă, potrivit art. 173^1, 210^1, 210^2 şi 210^3*).--------------Alin. (1^1) al art. 59 a fost introdus de pct. 39 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 59 a fost abrogat de pct. 40 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE.---------  +  Articolul 60 (1) Banca Naţională a României informează autoritatea competentă din statul membru de origine în cazul în care, pe baza informaţiilor primite de la această autoritate potrivit art. 210 alin. (1) şi (2), constată că o instituţie de credit din statul membru în cauză, care are o sucursală sau prestează servicii în mod direct în România, în legătură cu activităţile desfăşurate pe teritoriul României, se află în una dintre următoarele situaţii: a) instituţia de credit nu respectă dispoziţiile din prezenta ordonanţă de urgenţă sau dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi nici reglementările emise în aplicarea acestora; b) există un risc semnificativ ca instituţia de credit să nu respecte dispoziţiile din prezenta ordonanţă de urgenţă sau dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi nici reglementările emise în aplicarea acestora*).--------------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 41 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Dacă Banca Naţională a României consideră că autoritatea competentă din statul membru de origine nu şi-a îndeplinit sau nu îşi va îndeplini obligaţia de a lua fără întârziere toate măsurile necesare pentru a se asigura că instituţia de credit remediază situaţia de nerespectare sau pentru a evita riscul de nerespectare, aceasta poate să supună cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene şi să ceară sprijinul acesteia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Autoritatea Bancară Europeană va lua orice decizie, potrivit art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în termen de 24 de ore. Banca Naţională a României şi autoritatea competentă implicată pot beneficia de asistenţa acordată, din proprie iniţiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competentă din statul membru de origine*).--------------Alin. (1^1) al art. 60 a fost introdus de pct. 42 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 60 a fost abrogat de pct. 43 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 60 a fost abrogat de pct. 43 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE.---------  +  Articolul 61Dispoziţiile art. 59 şi 60 nu aduc atingere competenţelor autorităţilor române de a dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea sau sancţionarea încălcărilor de pe teritoriul României, ale prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă, reglementărilor emise în aplicarea acesteia ori ale dispoziţiilor legale în vigoare adoptate în scopul protejării interesului general şi altor dispoziţii de ordine publică, astfel de măsuri putând include interzicerea desfăşurării de către instituţia de credit în culpă a oricăror activităţi viitoare pe teritoriul României.--------------Art. 61 a fost modificat de pct. 44 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 62Abrogat.--------------Art. 62 a fost abrogat de pct. 45 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 63 (1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 60, în situaţii de urgenţă, până la luarea unor măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau a unor măsuri de reorganizare, Banca Naţională a României poate lua orice măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilităţii financiare care ar ameninţa grav interesele colective ale deponenţilor, ale investitorilor şi ale celorlalţi clienţi din România ai instituţiei de credit*).--------------Alin. (1) al art. 63 a fost modificat de pct. 46 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Orice măsură preventivă trebuie să fie proporţională cu obiectivul urmărit, de a proteja împotriva instabilităţii financiare care ar ameninţa grav interesele colective ale deponenţilor, investitorilor şi ale celorlalţi clienţi ai instituţiei de credit*).--------------Alin. (1^1) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^2) Măsurile preventive pot include suspendarea plăţilor*).--------------Alin. (1^2) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^3) Măsurile preventive nu pot avea ca efect favorizarea creditorilor din România ai instituţiei de credit faţă de creditorii din alte state membre*).--------------Alin. (1^3) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^4) Măsurile preventive îşi încetează efectele la adoptarea unei măsuri de reorganizare de către autorităţile administrative sau judecătoreşti din statul membru de origine*).--------------Alin. (1^4) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^5) Banca Naţională a României decide încetarea măsurilor preventive în cazul în care consideră că au devenit caduce în raport cu situaţiile prevăzute la art. 60, dacă aceste măsuri nu şi-au încetat efectele ca urmare a adoptării unei măsuri de reorganizare, potrivit alin. (1^4)*).--------------Alin. (1^5) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^6) Măsurile preventive dispuse se comunică de îndată Comisiei Europene, Autorităţii Bancare Europene şi autorităţilor competente din alte state membre interesate*).--------------Alin. (1^6) al art. 63 a fost introdus de pct. 47 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 63 a fost abrogat de pct. 48 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.---------  +  Articolul 63^1 (1) Orice măsură adoptată potrivit prevederilor art. 61 şi 63 ce implică sancţiuni sau restricţii ale dreptului de liberă prestare de servicii ori a dreptului de stabilire trebuie motivată corespunzător şi comunicată instituţiei de credit în cauză. (2) Măsurile dispuse de Banca Naţională a României potrivit alin. (1) pot fi contestate în condiţiile prevăzute în cap. IX din titlul III, partea I. (3) Măsurile luate de alte autorităţi române ori de Banca Naţională a României, potrivit prevederilor art. 61 şi 63, faţă de o instituţie de credit din alt stat membru care desfăşoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminator sau restrictiv pe considerente legate de faptul că instituţia de credit respectivă este autorizată în alt stat membru*).--------------Art. 63^1 a fost introdus de pct. 49 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.---------  +  Articolul 64De la data la care Banca Naţională a României este informată de autoritatea competentă din statul membru de origine asupra faptului că autorizaţia unei instituţii de credit care desfăşoară activitate pe teritoriul României a fost retrasă sau şi-a încetat valabilitatea în orice alt mod, Banca Naţională a României întreprinde măsurile necesare pentru a împiedica instituţia de credit în cauză să mai iniţieze noi tranzacţii pe teritoriul României şi pentru a asigura protejarea interesului deponenţilor şi al altor creditori.--------------Art. 64 a fost modificat de pct. 50 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 65Abrogat.--------------Art. 65 a fost abrogat de pct. 51 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE.  +  Articolul 66Dispoziţiile prezentei secţiuni nu împiedica instituţiile de credit cu sediul în alte state membre sa-şi facă publicitate în România prin intermediul oricăror mijloace de comunicare disponibile, în condiţiile respectării prevederilor legale de interes general din România privind forma şi conţinutul publicităţii.  +  Capitolul V Regimul instituţiilor de credit din state terţe  +  Articolul 67 (1) Instituţiile de credit având sediul social în state terţe pot desfăşura activităţi în România numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: e) activitatea se desfăşoară prin înfiinţarea unei sucursale, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 45 alin. (2); b) sucursala este autorizată de Banca Naţională a României; c) autoritatea competentă din statul de origine nu se opune înfiinţării sucursalei în România; d) sunt respectate dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 67 a fost modificată de pct. 52 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Activităţile ce pot fi desfăşurate prin intermediul sucursalei din România sunt prevăzute în autorizaţia acordată de Banca Naţională a României, cu respectarea dispoziţiilor Secţiunii 1 a Capitolului II din prezentul Titlu şi nu pot excede obiectului de activitate al instituţiei de credit, autorizat de autoritatea competentă din statul terţ de origine. (3) Activitatea sucursalei din România este supusă supravegherii prudenţiale a Băncii Naţionale a României, în condiţiile prevăzute în Capitolul IV din Titlul III, Partea I.  +  Articolul 68Sucursala înfiinţată în România poate utiliza denumirea instituţiei de credit utilizata în statul terţ de origine. Dacă exista pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Naţională a României solicita ca aceasta denumire să fie însoţită de o menţiune explicativă.-------------Art. 68 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 69 (1) Cerinţele de autorizare şi cele privind desfăşurarea activităţii cuprinse în Capitolele II şi III din prezentul titlu se aplică în mod corespunzător sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe, cu precizările cuprinse în dispoziţiile care urmează. (2) Banca Naţională a României acorda autorizaţie sucursalei din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ numai dacă este încredinţată ca instituţia de credit poate asigura desfăşurarea activităţii pe teritoriul României în condiţii de siguranţă şi cu respectarea cerinţelor unei administrări prudente şi sănătoase şi ca sunt asigurate condiţii adecvate pentru realizarea supravegherii.(2^1) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte solicitarea de informaţii referitoare la persoanele şi entităţile implicate sau având legătură cu proiectul de autorizare a sucursalei instituţiei de credit din statul terţ.-----------Alin. (2^1) al art. 69 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 12^1. (3) Banca Naţională a României notifică Comisiei Europene, Autorităţii Bancare Europene şi Comitetului Bancar European orice autorizaţie acordată unei sucursale a unei instituţii de credit cu sediul într-un stat terţ.------------Alin. (3) al art. 69 a fost modificat de pct. 6 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.  +  Articolul 70Capitalul iniţial al sucursalei se asigura prin punerea la dispoziţia acesteia, în forma bănească, a capitalului de dotare de către instituţia de credit din statul terţ, la nivelul prevăzut prin reglementările Băncii Naţionale a României, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.  +  Articolul 71 (1) Instituţia de credit din statul terţ trebuie să desemneze cel puţin două persoane care să asigure conducerea activităţii sucursalei din România şi care sunt împuternicite să angajeze legal, în România, instituţia de credit. Aceste persoane trebuie să dispună de reputaţie şi experienţa adecvate pentru exercitarea responsabilităţilor încredinţate. Dispoziţiile cuprinse în cap. I din titlul II partea I referitoare la persoanele care asigura conducerea instituţiilor de credit se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Conducerea sucursalei şi documentele necesare pentru realizarea supravegherii trebuie să fie situate pe teritoriul României, la adresa sediului înregistrat.  +  Articolul 72 (1) La evaluarea calităţii instituţiei de credit din statul terţ, inclusiv a persoanelor care deţin deţineri calificate la respectiva instituţie de credit, se au în vedere criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, precum şi cel puţin următoarele:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 72 a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. a) nivelul fondurilor proprii, al cerinţelor de fonduri proprii şi lichiditatea instituţiei de credit;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 72 a fost modificată de lit. a) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. b) dispoziţiile legale sau măsuri de natura administrativă existente în statul de origine al instituţiei de credit sau dificultăţi în aplicarea acestor dispoziţii sau măsuri, din perspectiva eventualelor impedimente în exercitarea de către Banca Naţională a României a supravegherii sucursalei. (2) Dacă între instituţia de credit din statul terţ şi alte persoane fizice sau juridice exista legături strânse. Banca Naţională a României acorda autorizaţie numai dacă aceste legături nu împiedica exercitarea eficienta a funcţiilor sale de supraveghere.  +  Articolul 73Orice modificări semnificative la nivelul acţionariatului instituţiei de credit din statul terţ sau ale persoanelor aflate în legături strânse cu aceasta, inclusiv cele decurgând dintr-un proces de fuziune sau de divizare în care este implicată instituţia de credit din statul terţ, implica o noua evaluare din partea Băncii Naţionale a României, putând atrage retragerea autorizaţiei acordate sucursalei din România, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza autorizării acesteia.  +  Articolul 74Autorizaţia acordată unei sucursale a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ poate fi retrasă de Banca Naţională a României, în condiţiile prevăzute la art. 39.-------------Art. 74 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.ART.75 (1) Autorizaţia sucursalei unei instituţii de credit dintr-un stat terţ îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: a) instituţia de credit în cauza sau, în situaţia în care aceasta este implicată într-un proces de fuziune/divizare în urma căreia îşi încetează existenta, entitatea rezultată, renunţa la autorizaţie, hotărând dizolvarea şi lichidarea sucursalei; b) în urma unor procese de reorganizare la nivelul instituţiei de credit sau al grupului din care face parte, inclusiv procese de fuziune sau de divizare, activitatea sucursalei din România este preluată de o alta instituţie de credit sau de o sucursala din România a unei instituţii de credit dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ; c) autorizaţia acordată instituţiei de credit este retrasă de autoritatea competentă din statul de origine sau îşi încetează valabilitatea în orice mod; d) s-a pronunţat o hotărâre de deschidere a procedurii falimentului instituţiei de credit sau o alta procedura care implica lichidarea acesteia. (2) în cazurile prevăzute la lit. a) şi b), instituţia de credit trebuie să notifice Băncii Naţionale a României decizia să privind dizolvarea şi lichidarea sucursalei din România şi să transmită acesteia cel puţin un plan de lichidare a activului şi de stingere a pasivului, care să asigure plata integrală a creanţelor deponenţilor şi ale altor creditori. (3) Hotărârea de dizolvare şi lichidare nu produce efecte decât după confirmarea de către Banca Naţională a României a încetării valabilităţii autorizaţiei, care se comunică instituţiei de credit în cauza. (4) Dispoziţiile art. 41 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 76 (1) Sucursalele instituţiilor de credit din state terţe trebuie să publice în limba română documentele contabile ale instituţiei de credit de care aparţin - situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare şi/sau conducere şi, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare şi/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate - întocmite şi auditate conform legislaţiei din statul terţ.-------------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Dacă cerinţele din statul terţ cu privire la întocmirea documentelor contabile prevăzute la alin. (1) sunt conforme sau echivalente cu cele prevăzute de reglementările contabile adoptate la nivelul Uniunii Europene, sucursala din România a instituţiei de credit din statul terţ respectiv nu este obligată să publice situaţiile financiare anuale referitoare la activitatea proprie, dacă, în condiţii de reciprocitate, instituţiile de credit din statele membre beneficiază de acelaşi tratament în statul terţ respectiv. Acestor sucursale li se poate solicita să publice anumite date şi informaţii legate de activitatea proprie, conform reglementărilor contabile emise în temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 76 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. (3) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), sucursalele instituţiilor de credit din state terţe trebuie să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.  +  Articolul 77 (1) Dispoziţiile cuprinse în Titlul II, Partea I se aplică în mod corespunzător sucursalelor instituţiilor de credit din state terţe care au fost România, în condiţiile prevăzute prin reglementările emise în aplicată prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Banca Naţională a României poate excepta de la aplicarea unor cerinţe prudenţiale, sucursalele instituţiilor de credit din unele state terţe, dacă în urma evaluării efectuate se constată că în statul terţ de origine exista un cadru de reglementare prudenţial echivalent celui stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementările emise în aplicarea acesteia şi ca autoritatea competentă din acest stat exercita o supraveghere adecvată a instituţiei de credit, inclusiv în ceea ce priveşte activitatea sucursalei din România. (3) Regimul prevăzut la alin. (2) poate fi aplicat numai în condiţii de reciprocitate şi fără ca prin acesta să se instituie un tratament mai favorabil decât cel prevăzut pentru instituţiile de credit din alte state membre care desfăşoară activitate în România.  +  Articolul 78 (1) Instituţiile de credit din state terţe notifica Băncii Naţionale a României deschiderea de reprezentante în România, în condiţiile prevăzute prin reglementările emise de aceasta. (2) Reprezentantele trebuie sa-şi limiteze activitatea la cercetarea pieţei, reprezentare şi publicitate şi nu pot efectua nici un fel de activităţi prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 79Dacă prin acordurile încheiate, la nivelul Uniunii Europene cu state terţe este prevăzut un alt regim în privinţa instituţiilor de credit din aceste state care desfăşoară activitate în statele membre, decât cel prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, prevederile acestor acorduri se aplică cu prioritate.  +  Capitolul VI Desfăşurarea activităţii în afară teritoriului României  +  Secţiunea 1 Înfiinţarea de sucursale şi prestarea de servicii în alte state membre  +  Articolul 80 (1) Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de Banca Naţională a României pot desfăşura în alte state membre activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n^1), prin înfiinţarea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, fără a fi necesară autorizarea lor de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, dacă activităţile respective se regăsesc în autorizaţia acordată de Banca Naţională a României.--------------Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 53 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Dispoziţiile art. 45 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 81 (1) Instituţia de credit, persoană juridică română, care intenţionează să înfiinţeze o sucursala într-un alt stat membru, trebuie să transmită Băncii Naţionale a României o notificare în acest sens, însoţită de următoarele date şi informaţii: a) statul membru pe teritoriul căruia urmează să fie înfiinţată sucursala; b) un program de activitate al sucursalei, incluzând cel puţin tipurile de activităţi care urmează să fie desfăşurate de aceasta şi structura organizatorică a sucursalei; c) adresa sediului sucursalei de unde pot fi obţinute documente; d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi informaţii privind reputaţia şi experienţa profesională a acestora.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 81 a fost modificată de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) În termen de 3 luni de la primirea notificării, Banca Naţională a României transmite autorităţii competente din statul membru gazda informaţiile primite şi informează în consecinţa instituţia de credit, cu excepţia cazului în care, având în vedere activităţile ce urmează să fie desfăşurate de sucursala, are motive să considere ca structura administrativă sau situaţia financiară a instituţiei de credit sunt inadecvate; în acest caz, poate să se opună înfiinţării sucursalei, refuzând, în consecinţa, să transmită informaţii către autoritatea competentă din statul membru gazda. (3) Pe lângă informaţiile furnizate de instituţia de credit potrivit alin. (1), Banca Naţională a României comunică autorităţii competente din statul membru gazdă şi informaţii privind nivelul şi structura fondurilor proprii, precum şi suma cerinţelor de fonduri proprii ale instituţiei de credit, calculate potrivit art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (3) al art. 81 a fost modificat de pct. 54 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) Dacă Banca Naţională a României refuza transmiterea informaţiilor către autoritatea competentă din statul membru gazda informează în consecinţa instituţia de credit şi comunică acesteia motivele care au stat la baza deciziei sale, în termenul prevăzut la alin. (2). (5) Actul prin care se comunică refuzul transmiterii informaţiilor, precum şi lipsa unui răspuns din partea Băncii Naţionale a României în termen de 3 luni, de la primirea notificării din partea instituţiei de credit, pot fi contestate în condiţiile prevăzute în Capitolul IX din Titlul III, Partea I.  +  Articolul 82 (1) Sucursala poate să înceapă activitatea de la data la care instituţiei de credit,persoană juridică română, i se comunică de către autoritatea competentă din statul membru gazda, dacă este cazul, condiţiile în care, în scopul protejării interesului general, activităţile pot fi desfăşurate în statul membru gazda sau, în lipsa unei asemenea comunicări, la expirarea unui termen de 2 luni de la primirea de către autoritatea competentă respectiva a informaţiilor comunicate de Banca Naţională a României. (2) Orice intenţie de modificare a informaţiilor furnizate de instituţia de credit, persoană juridică română, potrivit art. 81 alin. (1) lit. b) - d) se notifica, de către aceasta Băncii Naţionale a României şi autorităţii competente din statul membru gazda, cu cel puţin o luna înainte de data la care modificarea urmează să fie efectuată; în acest termen. Banca Naţională a României decide potrivit art. 81 alin. (2), putând să se opună continuării activităţii sucursalei în noile condiţii.  +  Articolul 83 (1) Instituţia de credit, persoană juridică română, care intenţionează să presteze pentru prima data servicii în mod direct într-un alt stat membru, notifica acest lucru Băncii Naţionale a României. Notificarea trebuie să indice statul membru gazda şi activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) - n) pe care instituţia de credit intenţionează să le desfăşoare în acest stat membru. (2) Instituţia de credit, persoană juridică română, poate să presteze servicii în mod direct într-un alt stat membru din momentul efectuării notificării prevăzute la alin. (1), (3) În termen de o luna de la primirea notificării conform alin. (1), Banca Naţională a României o transmite autorităţii competente din statul membru gazda.  +  Articolul 84Banca Naţională a României informează Comisia Europeană şi Autoritatea Bancară Europeană cu privire la numărul şi natura cazurilor în care aceasta s-a opus înfiinţării de către o instituţie de credit, persoană juridică română, a unei sucursale într-un alt stat membru sau continuării desfăşurării activităţii unei astfel de sucursale.------------Art. 84 a fost modificat de pct. 7 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.  +  Articolul 85 (1) Dacă Banca Naţională a României este informată de către autoritatea competentă din statul membru gazdă că o instituţie de credit, persoană juridică română, care are o sucursală sau care prestează în mod direct servicii pe teritoriul statului membru respectiv, nu respectă sau există un risc semnificativ să nu respecte, în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate pe teritoriul statului membru gazdă, prevederile legale adoptate în acel stat membru pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 575/2013, aceasta dispune, de îndată, toate măsurile pentru a se asigura că instituţia de credit respectivă remediază situaţia sau acţionează în vederea prevenirii riscului de neconformare*).--------------Alin. (1) al art. 85 a fost modificat de pct. 55 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Măsurile luate de Banca Naţională a României, potrivit alin. (1), sunt comunicate fără întârziere autorităţii competente din statul membru gazdă*).--------------Alin. (1^1) al art. 85 a fost introdus de pct. 56 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^2) Orice măsură dispusă potrivit prevederilor alin. (1) ce implică sancţiuni sau restricţii ale dreptului de prestare de servicii în mod direct sau de deschidere de sucursale, pe teritoriul altui stat membru, trebuie motivată corespunzător şi comunicată instituţiei de credit în cauză.--------------Alin. (1^2) al art. 85 a fost introdus de pct. 56 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 85 a fost abrogat de pct. 57 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 85 a fost abrogat de pct. 57 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE.---------  +  Articolul 86Instituţia de credit, persoană juridică română, care desfăşoară activitate pe teritoriul altui stat membru este supusă dispoziţiilor legale în vigoare în statul membru gazdă, adoptate pentru transpunerea Directivei 2013/36/UE sau în scopul protejării interesului general şi măsurilor sau sancţiunilor dispuse de autorităţile statului membru respectiv, pentru prevenirea sau sancţionarea încălcărilor dispoziţiilor legale respective, astfel de măsuri putând să includă interzicerea desfăşurării de către instituţia de credit în culpă a oricăror activităţi viitoare pe teritoriul statului membru gazdă.--------------Art. 86 a fost modificat de pct. 58 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 87 (1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 85, autoritatea competentă din statul membru gazdă poate lua, în situaţii de urgenţă, până la dispunerea de către Banca Naţională a României a măsurilor corespunzătoare, potrivit art. 85 alin. (1), sau a unor măsuri de administrare specială sau de stabilizare, măsuri preventive necesare protejării împotriva instabilităţii financiare care ar ameninţa grav interesele colective ale deponenţilor, ale investitorilor şi ale celorlalţi clienţi, de pe teritoriul statului membru respectiv, ai instituţiei de credit, persoană juridică română, care îşi desfăşoară activitatea în statul membru gazdă. Asupra acestor măsuri Banca Naţională a României este informată în cel mai scurt timp*).--------------Alin. (1) al art. 87 a fost modificat de pct. 59 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Dacă Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine sau în calitate de autoritate competentă din statul membru afectat, are obiecţiuni faţă de măsurile preventive dispuse de autoritatea competentă din statul membru gazdă, poate să supună cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene şi să ceară sprijinul acesteia, potrivit art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Banca Naţională a României poate beneficia de asistenţa acordată, din proprie iniţiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, în vederea ajungerii la un acord cu autoritatea competentă din statul membru gazdă*).--------------Alin. (1^1) al art. 87 a fost introdus de pct. 60 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) La solicitarea Comisiei Europene, Banca Naţională a României comunică opinia să cu privire la măsurile preventive adoptate potrivit alin. (1).---------  +  Articolul 88Banca Naţională a României informează, de îndată, autorităţile competente din statele membre gazdă cu privire la retragerea autorizaţiei unei instituţii de credit, persoană juridică română, care desfăşoară activitate pe teritoriul altor state membre, inclusiv cu privire la consecinţele retragerii autorizaţiei sau cu privire la încetarea valabilităţii autorizaţiei, după caz.--------------Art. 88 a fost modificat de pct. 61 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 89 (1) Instituţiile financiare, persoane juridice române, pot desfăşura în alte state membre, activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) - n), prin deschiderea de sucursale sau prin prestarea de servicii în mod direct, dacă: a) aceste instituţii financiare sunt filiale ale uneia sau mai multor instituţii de credit, persoane juridice române: b) activităţile respective sunt prevăzute în actele constitutive ale instituţiei financiare; c) sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. a) - e), care, se aplică în mod corespunzător. (2) Dispoziţiile art. 45 alin. (2) şi 81 - 83 se aplică în mod corespunzător instituţiilor financiare din România prevăzute la alin. (1). (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Banca Naţională a României, care atestă îndeplinirea acestora concomitent cu efectuarea notificării potrivit dispoziţiilor art. 81, respectiv ale art. 83. Prin excepţie de la dispoziţiile art. 81 alin. (3), notificarea cuprinde informaţii privind nivelul şi structura fondurilor proprii ale instituţiei financiare-filială şi valoarea totală a expunerilor la risc ale instituţiei de credit, persoană juridică română, întreprindere-mamă, calculată potrivit art. 92 alin. (3) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (3) al art. 89 a fost modificat de pct. 62 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată alin. (3) al art. 89 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Supravegherea instituţiei financiare-filiala se asigura de către Banca Naţională a României în conformitate cu dispoziţiile art. 23-31, 172-174, 214-223 şi 225. (5) În situaţia în care instituţia financiară nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României notifica autoritatea competentă din statul membru gazda, caz în care activităţile desfăşurate în statul membru gazda de către respectiva instituţie financiară intra sub incidenţa legislaţiei acelui stat, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nemaifiind incidente. (6) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi filialelor din România ale instituţiilor financiare prevăzute la alin. (1). (7) Abrogat.-----------Alin. (7) al art. 89 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 30 aprilie 2011, conform literei b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 90Dispoziţiile art. 84-88 se aplică în mod corespunzător şi în cazul înfiinţării de sucursale sau prestării de servicii într-un alt stat membru de către instituţiile financiare cu sediul în România prevăzute la art. 89.  +  Secţiunea a 2-a Deschiderea de sucursale în state terţe  +  Articolul 91 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, pot desfăşura activităţile prevăzute în autorizaţia acordată de Banca Naţională a României pe teritoriul unui stat terţ, numai prin înfiinţarea unei sucursale. Pentru scopurile prezentei ordonanţe de urgenţă, toate unităţile operaţionale înfiinţate pe teritoriul unui stat terţ sunt considerate o singura sucursala. (2) Înfiinţarea, unei sucursale într-un stat terţ este supusă aprobării prealabile, a Băncii Naţionale a României, conform reglementărilor emise de aceasta. (3) Banca Naţională a României poate respinge cererea de aprobare a înfiinţării sucursalei dacă, pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de instituţia de credit, persoană juridică română, considera ca: a) instituţia de credit nu dispune de un management adecvat sau de o situaţie financiară corespunzătoare, în raport cu activitatea propusă a fi desfăşurata prin intermediul sucursalei; b) cadrul legislativ existent în statul terţ şi/sau modul de aplicare a acestuia împiedica exercitarea de către Banca Naţională a României a funcţiilor sale de supraveghere; c) instituţia de credit înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenta bancară sau nu îndeplineşte alte cerinţe stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin reglementările emise în aplicarea acesteia. (4) Orice modificare a elementelor care sunt avute în vedere la aprobarea înfiinţării sucursalei este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.  +  Capitolul VII Autorizarea în situaţii speciale  +  Secţiunea I Fuziunea şi divizarea  +  Articolul 92Fuziunea sau divizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, se efectuează potrivit dispoziţiilor legale în materie şi cu respectarea reglementărilor Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 93 (1) Fuziunea se poate realiza: a) între doua sau mai multe instituţii de credit; b) între instituţii de credit şi instituţii financiare; c) între instituţii de credit şi întreprinderi prestatoare de servicii auxiliare.--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 93 a fost modificată de lit. k) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Operaţiunile de fuziune şi de divizare sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României potrivit reglementărilor emise de aceasta. (3) Fuziunea sau divizarea pot fi înregistrate în Registrul Comerţului numai după obţinerea aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României. (4) În cadrul procesului de aprobare prealabilă, Banca Naţională a României analizează documentele prezentate, precum, şi toate celelalte informaţii disponibile pentru a se asigura ca sunt îndeplinite cerinţele prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 94La evaluarea unei operaţiuni de fuziune sau de divizare se au în vedere, fără a fi limitative, următoarele: a) îndeplinirea condiţiilor pentru autorizarea unei instituţii de credit; b) adecvarea capitalului la nivelul instituţiei/instituţiilor de credit rezultate; c) transparenta structurii instituţiei/instituţiilor de credit rezultate, astfel încât aceasta să permită desfăşurarea unei supravegheri eficiente; d) calitatea persoanelor care asigura administrarea şi/sau conducerea instituţiei/instituţiilor de credit rezultate.-------------Litera d) a art. 94 a fost modificată de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 95 (1) Instituţiile de credit persoane juridice române, care se înfiinţează ca rezultat al fuziunii sau al divizării, precum şi instituţiile de credit care continua să existe în urma unei asemenea operaţiuni, trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările emise în aplicarea acesteia. (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, care se înfiinţează trebuie să obţină autorizaţie din partea Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 96Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător oricărei operaţiuni în care este implicată o instituţie de credit, persoană juridică română, care are drept rezultat un transfer total sau semnificativ al patrimoniului acesteia, indiferent de modalitatea în care se realizează o astfel de operaţiune.  +  Secţiunea a 2-a Abrogată.------------Secţiunea a 2-a din Cap. VII al Titlului I din Partea I a fost abrogată de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 97Abrogat.------------Art. 97 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 98Abrogat.------------Art. 98 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 99Abrogat.------------Art. 99 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 100Abrogat.------------Art. 100 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Titlul II Cerinţe prudenţiale şi secretul profesional--------------Denumirea titlul II, partea I a fost modificată de pct. 63 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Capitolul I Organizare şi conducere  +  Articolul 101 (1) În activitatea lor, instituţiile de credit se supun reglementărilor şi măsurilor adoptate de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013. (2) Instituţiile de credit trebuie să îşi organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, cu cerinţele legii, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.--------------Art. 101 a fost modificat de pct. 64 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 102 (1) Instituţiile de credit se constituie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale şi cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Fiecare instituţie de credit are obligaţia de a deschide cont curent la Banca Naţională a României, înainte de începerea activităţii, conform reglementărilor emise de aceasta.  +  Articolul 103 (1) În toate actele sale oficiale, instituţia de credit se identifică printr-un minim de date, conform legislaţiei aplicabile, cu menţionarea numărului şi datei de înmatriculare în registrul instituţiilor de credit prevăzut la art. 417. (2) În orice formă de publicitate, în toate informările şi/sau documentele precontractuale, în contractele şi corespondenţa referitoare la depozite, astfel cum acestea din urmă sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit este obligată să menţioneze denumirea schemei de garantare a depozitelor oficial recunoscută la care participă. (3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazul informărilor, documentelor precontractuale, contractelor şi corespondenţei adresate deponenţilor negarantaţi.--------------Art. 103 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 104Cadrul de administrare al unei instituţii de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum şi politicile şi practicile de remunerare ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive şi reglementările sale interne, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.--------------Art. 104 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 105Actul constitutiv şi reglementările interne ale instituţiei de credit se transmit Băncii Naţionale a României, în condiţiile prevăzute prin reglementări, în scopul evaluării respectării cerinţelor prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora.--------------Art. 105 a fost modificat de pct. 65 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 106Fără a se aduce atingere principiilor, regulilor şi practicilor agreate la nivelul Uniunii Europene în materie de guvernanţă corporatistă în instituţiile de credit, aşa cum rezultă acestea din reglementările emise de Banca Naţională a României, consiliul de administraţie şi directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere şi directoratul instituţiei de credit au competenţele şi atribuţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale şi sunt responsabili de ducerea la îndeplinire a tuturor cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările emise în aplicarea acesteia.-----------Art. 106 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 13^2.  +  Articolul 107 (1) Dacă instituţia de credit optează pentru sistemul unitar de administrare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale, conducerea instituţiei de credit este delegată de către consiliul de administraţie la cel puţin 2 directori. (2) Dacă instituţia de credit optează pentru sistemul dualist de administrare, directoratul este format din cel puţin 3 membri, în conformitate cu legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 107 a fost abrogat de pct. 66 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) Abrogat.-----------Alin. (4) al art. 107 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.-------------Art. 107 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 108*) (1) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului unei instituţii de credit, precum şi persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activităţile de administrare şi control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune instituţia de credit unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvată naturii, extinderii şi complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase. Componenţa respectivelor organe ale instituţiei de credit trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe profesionale relevante.--------------Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 67 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Responsabilităţile de conducere şi/sau administrare pot fi exercitate numai de persoane fizice.-------------Alin. (2) al art. 108 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie aprobată de Banca Naţională a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor, potrivit reglementărilor emise în acest sens.-----------Alin. (3) al art. 108 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. (4) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate pentru a fi în măsură să înţeleagă activităţile desfăşurate de instituţia de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, şi să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competenţelor lor.--------------Alin. (4) al art. 108 a fost modificat de pct. 67 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(4^1) Fiecare membru al consiliului de administraţie sau, după caz, al consiliului de supraveghere al unei instituţii de credit trebuie să îşi exercite responsabilităţile cu onestitate, integritate şi obiectivitate pentru a putea evalua şi pune în discuţie în mod eficient deciziile luate de către directori sau de către membrii directoratului, după caz, atunci când este necesar, şi pentru a controla şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.--------------Alin. (4^1) al art. 108 a fost introdus de pct. 68 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Persoanele desemnate în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să exercite efectiv responsabilităţile de administrare şi/sau de conducere ce le revin.-----------Alin. (5) al art. 108 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Articolul 108^1 (1) Membrii consiliului de administraţie şi directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere şi ai directoratului trebuie să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. (2) În aplicarea alin. (1), numărul mandatelor pe care o persoană le poate deţine, în acelaşi timp, se apreciază în funcţie de circumstanţele individuale, precum şi de natura, extinderea şi complexitatea activităţii instituţiei de credit. (3) Banca Naţională a României poate aproba deţinerea unui mandat suplimentar într-o funcţie neexecutivă de către persoanele prevăzute la alin. (1), luând în considerare complexitatea atribuţiilor conferite de toate mandatele deţinute, şi informează periodic Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu astfel de aprobări.--------------Art. 108^1 a fost introdus de pct. 69 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 109Banca Naţională a României are autoritatea de a analiza în ce măsura sunt respectate condiţiile minime prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi reglementările emise în aplicarea acesteia, de a evalua toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia, integritatea morala şi de experienţa persoanelor prevăzute la art. 108 şi de a decide dacă, atât la nivel individual, cat şi la nivel colectiv, cerinţele prevăzute sunt îndeplinite.  +  Articolul 110 (1) În afară de condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la administratorii sau, după caz, la membrii consiliului de supraveghere, o persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administraţie sau, după caz, în consiliul de supraveghere al unei instituţii de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul sau în următoarele situaţii: a) persoana îndeplineşte o alta funcţie în cadrul instituţiei de credit în cauza, cu excepţia cazului în care, în cazul sistemului unitar, este şi director al acesteia; b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a exercita responsabilităţi de administrare şi/sau conducere într-o instituţie de credit, o instituţie financiară sau o întreprindere de asigurare/reasigurare sau o alta entitate care desfăşoară activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din funcţia exercitată în astfel de entităţi din motive care îi pot fi imputate;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 110 a fost modificată de lit. f) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) îi este interzis, printr-o dispoziţie legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorităţi, să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau conducere într-o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfăşoare activitate în unul dintre domeniile specifice acestor entităţi. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administraţie şi, după caz, membrilor directoratului.-------------Art. 110 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Capitolul II Secretul profesional în domeniul bancar şi relaţia cu clientela  +  Articolul 111 (1) Instituţia de credit este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurata, precum şi asupra oricărui fapt, data sau informaţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la conturile clienţilor - solduri, rulaje, operaţiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienţii, (2) În înţelesul prezentului capitol se considera client al unei instituţii de credit, orice persoană cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20, instituţia de credit a negociat o tranzacţie, chiar dacă respectiva tranzacţie nu, s-a finalizat şi orice persoană care beneficiază de serviciile unei instituţii de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat în trecut de serviciile unei instituţii de'credit,  +  Articolul 112 (1) Orice persoană care exercită responsabilităţi de administrare şi/sau conducere ori care participa la activitatea unei instituţii de credit are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, date sau informaţii la care se referă art. 111, de care a luat cunoştinţa în cursul exercitării responsabilităţilor ei în legătură cu instituţia de credit.-------------Alin. (1) al art. 112 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei instituţii de credit sau ale unui client al acesteia. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituţiei de credit.  +  Articolul 113 (1) Obligaţia de păstrare a secretului profesional în domeniul bancar nu poate fi opusă unei autorităţi competente în exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere la nivel individual sau, după caz, consolidat ori subconsolidat. (2) Informaţii de natura secretului bancar pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situaţii: a) la solicitarea titularului de cont sau a moştenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentanţilor legali şi/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora; b) în cazurile în care instituţia de credit justifica un interes legitim; c) la solicitarea scrisă a altor autorităţi sau instituţii ori din oficiu, dacă prin lege specială aceste autorităţi sau instituţii sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor specifice, să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de către instituţiile de credit în acest scop; d) la solicitarea scrisă a soţului titularului de cont, atunci când face dovada ca a introdus în instanţă o cerere de împărţire a bunurilor comune, sau la solicitarea instanţei. e) la solicitarea instanţei, în scopul soluţionării diferitelor cauze deduse judecăţii. f) la solicitarea executorului judecătoresc, în scopul realizării executării silite, pentru existenţa conturilor debitorilor urmăriţi.--------------Lit. f) a alin. (2) al art. 113 a fost modificată de pct. 70 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. g) la solicitarea notarului, în cadrul procedurii succesorale notariale.-------------Litera g) a alin. (2) al art. 113 a fost introdusă de pct. 1 al art. 100 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (3) În cererea scrisă adresată instituţiei de credit, conform alin. (2) lit. c), trebuie să se precizeze temeiul legal al solicitării de informaţii, identitatea clientului la care se referă informaţiile confidenţiale care se solicita, categoria informaţiilor solicitate şi scopul pentru care se solicita acestea. (4) Personalul instituţiei de credit nu poate utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informaţii confidenţiale de natura celor prevăzute la art. 111, pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţa în orice mod.  +  Articolul 114Instituţiile de credit sunt obligate să furnizeze informaţii de natura secretului bancar, după începerea urmăririi penale împotriva unui client, la solicitarea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti ori, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului.  +  Articolul 115Nu se considera încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului bancar: a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărui client nu pot fi identificate; b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, centralei incidentelor de plată sau fondului de garantare a depozitelor, organizate în condiţiile legii; c) furnizarea de date auditorului financiar al instituţiei de credit; d) furnizarea de informaţii la cererea instituţiilor de credit corespondente, dacă aceste informaţii au legătura cu operaţiunile derulate prin conturile de corespondent; e) furnizarea de date şi informaţii entităţilor aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe baza consolidata şi pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului; f) transmiterea de către Centrala riscurilor bancare a Băncii Naţionale a României a informaţiilor existente în baza să de date instituţiilor de credit.------------Litera f) a art. 115 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 116Persoanele abilitate să solicite şi/sau să primească informaţii de natura secretului bancar potrivit prezentului capitol, sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii.  +  Articolul 117Abrogat.--------------Art. 117 a fost abrogat de pct. 71 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 117^1În vederea aplicării prevederilor art. 1.049 din Codul civil, condiţiile de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienţii instituţiilor de credit se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei, după consultarea Băncii Naţionale a României.-------------Art. 117^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 100 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 118Abrogat.-----------Art. 118 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Articolul 119Abrogat.--------------Art. 119 a fost abrogat de pct. 71 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 120Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii.  +  Articolul 121 (1) Fiecare instituţie de credit întocmeşte şi păstrează la sediul social sau la sucursalele acesteia un exemplar al documentelor contractuale, documentaţia interna aferentă tranzacţiilor derulate, evidenta zilnica a înregistrărilor pentru fiecare client din care să rezulte cel puţin caracteristicile tranzacţiilor derulate şi soldul datorat clientului sau instituţiei de credit şi orice informaţii privitoare la relaţiile sale de afaceri cu clienţii şi cu alte persoane pe care Banca Naţională a României le poate prevedea prin reglementări. (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, înregistrează toate tranzacţiile şi formalizează toate sistemele şi procesele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora, astfel încât Banca Naţională a României să poată realiza verificarea conformităţii cu respectivele cerinţe prudenţiale.--------------Alin. (2) al art. 121 a fost introdus de pct. 72 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Capitolul III Cerinţe pentru acoperirea riscurilor  +  Secţiunea I Nivelul de aplicare  +  Articolul 122Instituţiile de credit trebuie să respecte cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, la nivel individual şi/sau, după caz, consolidat ori subconsolidat. Aplicarea de către o instituţie de credit a acestor cerinţe, la nivel individual şi/sau, după caz, consolidat ori subconsolidat, se stabileşte prin regulamentul mai sus menţionat, precum şi prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Art. 122 a fost modificat de pct. 73 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Secţiunea a 2-a Fondurile proprii şi nivelul minim acestora pentru acoperirea riscurilor  +  Articolul 123În scopul asigurării stabilităţii şi siguranţei activităţii desfăşurate şi/sau a îndeplinirii obligaţiilor asumate, fiecare instituţie de credit trebuie să menţină un nivel adecvat al fondurilor sale proprii, potrivit art. 126.-----------Art. 123 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^1.  +  Articolul 124Abrogat.--------------Art. 124 a fost abrogat de pct. 74 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 125Abrogat.--------------Art. 125 a fost abrogat de pct. 74 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 126 (1) Instituţiile de credit trebuie să dispună, în măsura şi în condiţiile prevăzute prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, de un nivel al fondurilor proprii care să se situeze în permanenţă cel puţin la nivelul cerinţelor de fonduri proprii prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (2) Prin Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi alte reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc metodologiile de determinare a nivelului cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, criteriile în funcţie de care acestea se aplică şi segmentele de activitate vizate de respectivele metodologii.--------------Art. 126 a fost modificat de pct. 75 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 126^1*) (1) Instituţiile de credit trebuie să dispună de fonduri proprii care să acopere, pe lângă cerinţele minime de fonduri proprii menţionate la art. 126, amortizoarele de capital impuse de Banca Naţională a României, la recomandarea structurii interinstituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional. (2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit dispun de fonduri proprii pentru amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital, amortizorul de capital pentru risc sistemic şi amortizorul aferent importanţei lor sistemice, în măsura şi în condiţiile prevăzute de reglementările emise în acest scop în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Art. 126^1 a fost introdus de pct. 76 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.-----------"Art. XÎn aplicarea prevederilor art. 126^1 şi 164^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, până la operaţionalizarea structurii inter-instituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, recomandările şi, respectiv, opiniile consultative se adoptă în baza unui acord de cooperare dintre Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Ministerul Finanţelor Publice."  +  Articolul 126^2În situaţia în care instituţiile de credit nu deţin un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea cu cerinţa de acoperire a amortizoarelor de capital menţionată la art. 126^1, acestea sunt supuse restricţiilor asupra distribuirilor din elementele distribuibile definite la art. 4 alin. (1) pct. 128 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în conformitate cu reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Art. 126^2 a fost introdus de pct. 76 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Secţiunea a 3-a Abrogată.--------------Secţiunea a 3-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 127Abrogat.--------------Art. 127 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 128Abrogat.--------------Art. 128 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 129Abrogat.--------------Art. 129 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 130Abrogat.--------------Art. 130 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 131Abrogat.--------------Art. 131 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 132Abrogat.--------------Art. 132 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 133Abrogat.--------------Art. 133 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 134Abrogat.--------------Art. 134 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Secţiunea a 4-a Abrogată.--------------Secţiunea a 4-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 135Abrogat.--------------Art. 135 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 136Abrogat.--------------Art. 136 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Secţiunea a 5-a Abrogată.--------------Secţiunea a 5-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 137Abrogat.--------------Art. 137 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 138Abrogat.--------------Art. 138 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 139Abrogat.--------------Art. 139 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 140Abrogat.--------------Art. 140 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Secţiunea a 6-a Abrogată.--------------Secţiunea a 6-a, capitolul III, titlul II, partea I a fost abrogată de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 141Abrogat.--------------Art. 141 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 142Abrogat.--------------Art. 142 a fost abrogat de pct. 77 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Secţiunea a 7-a Deţineri calificate ale instituţiilor de credit--------------Denumirea secţiunii a 7-a, titlul II, partea I a fost modificată de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 143Abrogat.--------------Art. 143 a fost abrogat de pct. 78 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 144Instituţiile de credit, persoane juridice române, nu pot dobândi deţineri calificate într-o entitate de natura celor prevăzute la art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă în acest fel instituţia de credit poate exercita controlul asupra entităţii respective.--------------Art. 144 a fost modificat de pct. 79 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 145Abrogat.--------------Art. 145 a fost abrogat de pct. 80 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 146 (1) Este supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României dobândirea de către instituţia de credit, persoană juridică română, a oricărei deţineri calificate într-o entitate dintr-un stat terţ dacă, în urma dobândirii, entitatea ar intră în sfera de consolidare prudenţială a instituţiei de credit, persoană juridică română, conform reglementărilor aplicabile.--------------Alin. (1) al art. 146 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Criteriile care stau la baza evaluării intenţiei de dobândire a deţinerilor calificate prevăzute la alin. (1), au în vedere următoarele: a) dobândirea deţinerii calificate să nu supună instituţia de credit, persoană juridică română, la riscuri nejustificate sau să nu împiedice realizarea unei supravegheri eficiente pe baza consolidata; b) instituţia de credit, persoană juridică română, să dispună de suficiente resurse financiare şi de natura organizatorică pentru dobândirea şi administrarea deţinerii calificate.--------------Alin. (2) al art. 146 a fost modificat de lit. d) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (3) În cazul în care entitatea din statul terţ prevăzută la alin. (1) este entitate reglementată, Banca Naţională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată, în condiţiile prevăzute la art. 26^2.-----------Alin. (3) al art. 146 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009.  +  Articolul 147 (1) Deţinerile calificate, altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României conform art. 146, inclusiv cele care, în situaţii excepţionale, depăşesc limitele stabilite în condiţiile art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se notifică acesteia în termen de 5 zile de la data dobândirii lor de către instituţia de credit, persoană juridică română.--------------Alin. (1) al art. 147 a fost modificat de pct. 81 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) În cazul în care o instituţie de credit, persoană juridică română, sau, după caz, întreprindere-mamă a acesteia ori persoană fizică sau juridică ce controlează instituţia de credit decide să achiziţioneze ori să majoreze o deţinere calificată, direct sau indirect, într-o altă instituţie de credit, o întreprindere de asigurări de viaţă, o întreprindere de asigurări generale, o întreprindere de reasigurare, o firmă de investiţii sau o societate de administrare a activelor, autorizată într-un alt stat membru sau, după caz, în alt sector al sistemului financiar, Banca Naţională a României asigură colaborarea prin consultare reciprocă în toate privinţele cu celelalte autorităţi de supraveghere naţionale sau din alte state membre implicate, la sesizarea acestora. În acest sens, Banca Naţională a României furnizează la cerere orice informaţie relevantă şi din oficiu orice informaţie esenţială şi comunică celorlalte autorităţi de supraveghere implicate opinia să şi orice rezervă cu privire la decizia de achiziţie.--------------Alin. (2) al art. 147 a fost modificat de lit. d), g), h), i), j) şi l) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Secţiunea a 8-a Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri  +  Articolul 148 (1) Fiecare instituţie de credit trebuie să dispună de strategii şi procese interne formalizate, solide, eficiente şi complete de evaluare şi menţinere în permanenţă a nivelului, structurii şi distribuţiei capitalului, care, din perspectiva instituţiei de credit, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusă, într-un mod corespunzător naturii şi nivelului acestor riscuri. În acest sens, instituţia de credit trebuie să aibă în vedere, pe lângă riscurile prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, orice alte riscuri aferente activităţii desfăşurate, precum şi cele datorate unor factori externi acesteia.--------------Alin. (1) al art. 148 a fost modificat de pct. 82 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea dispoziţiilor art. 122.-----------Alin. (1^1) al art. 148 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^3. (2) Procesele şi strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie supuse unor revizuiri interne regulate de către instituţia de credit, astfel încât să se asigure ca ele rămân în permanenta cuprinzătoare şi proporţionale în raport cu natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de respectiva instituţie de credit.  +  Articolul 149Instituţiile de credit sunt responsabile pentru procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc propriu.-----------Art. 149 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^4.  +  Secţiunea a 9-a Alte cerinţe prudenţiale  +  Articolul 150 (1) Banca Naţională a României poate stabili prin reglementări şi alte cerinţe de natura prudenţială, precum şi nivelul de aplicare al acestora la instituţiile de credit. Aceste cerinţe pot viza, fără a limitative, următoarele: a) abrogată;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 150 a fost abrogată de pct. 83 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. b) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 83 intră în vigoare la data introducerii depline în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu art. 460 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. b) operaţiunile instituţiei de credit cu persoanele afiliate cu aceasta;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 150 a fost modificată de lit. e) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) externalizarea activităţilor instituţiei de credit: d) ajustările prudenţiale de valoare;-----------Litera d) a alin. (1) al art. 150 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012. e) modificările operate la nivelul instituţiei de credit fata de condiţiile care au stat la baza autorizării acesteia. (2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) lit. e), modificările pentru care este necesară obţinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, respectiv cele pentru care notificarea ulterioară este suficientă se stabilesc prin reglementările emise în baza prezentei ordonanţe de urgenţă. Înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile, se realizează numai după obţinerea acestei aprobări. (3) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică şi în privinţa solicitării de informaţii referitoare la persoanele sau entităţile implicate ori având legătură cu modificările operate în situaţia instituţiei de credit faţă de condiţiile care au stat la baza autorizării.-----------Alin. (3) al art. 150 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 231 din 7 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu pct. 15^5.  +  Articolul 151Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către instituţiile de credit, persoane juridice române, şi deschiderea de reprezentante în ţara sau în străinătate de către acestea se realizează în condiţiile prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României, Dispoziţiile art.53 alin.(2) se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Situaţii financiare şi audit  +  Articolul 152 (1) Instituţiile de credit trebuie să organizeze şi să conducă contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi să întocmească situaţii financiare anuale şi, după caz, situaţii financiare anuale consolidate, care să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte aspecte legate de activitatea desfăşurată. Evidenta contabila şi situaţiile financiare ale unei instituţii de credit trebuie să reflecte, de asemenea, operaţiunile şi situaţia financiară a sucursalelor şi a filialelor, pe baza individuală şi, respectiv, pe baza consolidata. (2) Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor de credit şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, trebuie să fie auditate de auditori financiari, în conformitate cu standarde şi practici acceptate pe plan internaţional. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 152 a fost abrogat de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007.  +  Articolul 152^1 (1) Fiecare instituţie de credit trebuie să publice anual, pe lângă situaţiile financiare, informaţiile prevăzute de reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili sfera de aplicare şi cerinţele specifice de publicare.--------------Art. 152^1 a fost introdus de pct. 84 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 153Instituţiile de credit sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale a României situaţiile lor financiare, precum şi alte date şi informaţii cerute la termenele şi în forme stabilite prin reglementări şi instrucţiuni de către, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de supraveghere.  +  Articolul 154Banca Naţională a României poate stabili prin reglementări efectuarea de activităţi de audit la instituţiile de credit în alte scopuri decât cel prevăzut la art. 152 alin. (2) şi standardele aplicabile în aceste cazuri,  +  Articolul 155 (1) Auditorii financiari ai instituţiilor de credit trebuie să fie aprobaţi de Banca Naţională a României. (2) Banca Naţională a României poate respinge numirea unui auditor financiar dacă apreciază ca acesta nu dispune de experienţa şi/sau independenta adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor specifice sau dacă exista constatări potrivit cărora acesta nu a respectat cerinţele de conduita etica şi profesională specifice. (3) Instituţiile de credit au obligaţia să înlocuiască periodic auditorul financiar sau să solicite auditorului financiar înlocuirea periodică a coordonatorului echipei care realizează auditul financiar, conform cerinţelor Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 156 (1) Auditorul financiar al unei instituţii de credit-trebuie să informeze Banca Naţională a României de îndată ce, în exercitarea atribuţiilor sale, a luat cunoştinţa despre orice fapt sau decizie în legătură cu instituţia de credit care: a) reprezintă o încălcare semnificativă a legii şi/sau a reglementărilor ori a altor acte emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condiţiile de autorizare sau cerinţe privind desfăşurarea activităţii; b) este de natura să afecteze capacitatea instituţiei de credit de a funcţiona în continuare; c) poate conduce la un refuz din partea auditorului financiar de a-şi exprima opinia asupra situaţiilor financiare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve. (2) La solicitarea Băncii Naţionale a României, auditorul financiar al instituţiei de credit are obligaţia să furnizeze orice detalii, clarificări, explicaţii legate de activitatea de audit financiar desfăşurata. (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) revin auditorului financiar al instituţiei de credit şi în situaţia în care exercită sarcini specifice într-o entitate care are legături strânse decurgând dintr-o relaţie de control cu instituţia de credit. (4) Îndeplinirea cu buna-credinţa de către auditorul financiar a obligaţiei de a informa Banca Naţională a României conform alin. (1) - (3) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau clauzelor contractuale, şi, nu poate atrage răspunderea de orice natura a acestuia,(4^1) Auditorul financiar informează în acelaşi timp şi consiliul de administraţie, şi directorii sau, după caz, consiliul de supraveghere şi directoratul instituţiei de credit, cu excepţia cazului în care există motive întemeiate care îl constrâng să nu procedeze astfel.--------------Alin. (4^1) al art. 156 a fost introdus de pct. 85 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Banca Naţională a României are acces la orice documente întocmite de auditorii financiari pe parcursul acţiunii de audit.  +  Articolul 157Banca Naţională a României poate retrage aprobarea, acordată, unui auditor financiar, în situaţia în care acesta nu îşi îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de lege sau nu respecta cerinţele de conduita etica şi profesională specifice.  +  Articolul l58Banca Naţională a României poate emite reglementări specifice cu privire la relaţia auditor financiar-autoritate competentă.  +  Capitolul V Cerinţe de publicare pentru instituţiile de credit  +  Articolul 159Abrogat.--------------Art. 159 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 160Abrogat.--------------Art. 160 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 161Abrogat.--------------Art. 161 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 162Abrogat.--------------Art. 162 a fost abrogat de pct. 86 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 163Pentru asigurarea transparenţei şi disciplinei de piaţă şi fără a se aduce atingere obligaţiilor de publicare a informaţiilor ce revin instituţiilor de credit potrivit dispoziţiilor cuprinse în partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României poate impune unei instituţii de credit măsuri specifice referitoare la: a) publicarea informaţiilor prevăzute în partea a VIII-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu o frecvenţă mai ridicată decât cea anuală, şi stabilirea termenelor de publicare; b) utilizarea unor modalităţi şi forme de publicare specifice, altele decât situaţiile financiare.--------------Art. 163 a fost modificat de pct. 87 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 163^1Instituţiile de credit care menţin un website trebuie să explice prin intermediul acestuia modul în care se conformează cu cerinţele referitoare la cadrul de administrare a activităţii şi remunerare prevăzute la art. 24 şi art. 106-108^1 şi cu cerinţele de publicare prevăzute la art. 152^1 din prezenta ordonanţă de urgenţă şi, respectiv, în reglementările emise în aplicarea acesteia.--------------Art. 163^1 a fost modificat de pct. 88 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Titlul III SUPRAVEGHEREA SI CERINŢE DE PUBLICARE PENTRU BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI  +  Capitolul I Supravegherea instituţiilor de credit, persoane juridice române  +  Articolul 164 (1) În scopul protejării intereselor deponenţilor şi al asigurării stabilităţii şi viabilităţii întregului sistem bancar, Banca Naţională a României asigură supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit persoane juridice române, inclusiv a sucursalelor acestora înfiinţate în alte state membre ori în state terţe, urmărind respectarea cerinţelor prevăzute de lege şi de reglementările aplicabile, atât la nivel individual, cât şi la nivel consolidat sau subconsolidat, după caz, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor specifice activităţii bancare. (2) Banca Naţională a României aplică prevederile referitoare la verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de o instituţie de credit, persoană juridică română, precum şi măsurile de supraveghere, în mod corespunzător nivelului de aplicare a cerinţelor prudenţiale prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, astfel cum este acesta prevăzut în partea I titlul II din regulamentul respectiv.--------------Art. 164 a fost modificat de pct. 89 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 164^1*) (1) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de supraveghere, se asigură că sunt disponibile pentru aplicare planuri de redresare pentru refacerea situaţiei financiare a instituţiilor de credit, în urma unei deteriorări semnificative a acesteia, precum şi planuri de rezoluţie a instituţiilor de credit aflate în dificultate. (2) Cerinţele pentru o instituţie de credit de a elabora, de a menţine şi de a actualiza un plan de redresare pot fi reduse în mod proporţional de către Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de supraveghere, în cazul în care aceasta, după consultarea structurii interinstituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional şi luând în considerare, printre altele, mărimea instituţiei de credit, modelul de afaceri sau interconectarea să cu alte instituţii de credit şi firme de investiţii ori cu sistemul financiar în general, apreciază că dificultăţile instituţiei de credit în cauză nu ar avea un efect negativ asupra pieţelor financiare, altor instituţii de credit şi firme de investiţii sau condiţiilor de finanţare. (3) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de rezoluţie, poate reduce, în mod proporţional, cerinţele privind pregătirea planului de rezoluţie pentru o instituţie de credit, luând în considerare aprecierea făcută în exercitarea atribuţiilor de supraveghere potrivit alin. (2). (4) Instituţiile de credit cooperează îndeaproape cu Banca Naţională a României şi schimbă toate informaţiile necesare în vederea pregătirii şi a elaborării de planuri de rezoluţie viabile, stabilind opţiuni pentru rezoluţia ordonată a instituţiilor de credit aflate în dificultate, în conformitate cu principiul proporţionalităţii.--------------Art. 164^1 a fost introdus de pct. 90 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.-----------"Art. XÎn aplicarea prevederilor art. 126^1 şi 164^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, până la operaţionalizarea structurii inter-instituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, recomandările şi, respectiv, opiniile consultative se adoptă în baza unui acord de cooperare dintre Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Ministerul Finanţelor Publice."  +  Articolul 164^2 (1) În conformitate cu art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, Autoritatea Bancară Europeană poate participa şi contribui la elaborarea şi coordonarea de planuri de redresare şi de rezoluţie eficace şi coerente. (2) În sensul alin. (1), Autoritatea Bancară Europeană are dreptul să participe la reuniuni referitoare la elaborarea şi coordonarea planurilor de redresare şi de rezoluţie. Banca Naţională a României informează pe deplin Autoritatea Bancară Europeană, în prealabil, cu privire la organizarea unor astfel de reuniuni, comunicându-i acesteia principalele aspecte care urmează să fie discutate, precum şi activităţile avute în vedere.--------------Art. 164^2 a fost introdus de pct. 90 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 165Instituţiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să raporteze Băncii Naţionale a României datele şi informaţiile necesare pentru evaluarea respectării dispoziţiilor cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în Regulamentul (UE) nr. 575/3013, potrivit prevederilor regulamentului menţionat.--------------Art. 165 a fost modificat de pct. 91 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 166 (1) Banca Naţională a României asigură verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, pentru respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora şi realizează propria evaluare a următoarelor riscuri: a) riscurile la care instituţia de credit este sau poate fi expusă; b) riscurile la care instituţia de credit expune sistemul financiar, luând în considerare riscul sistemic identificat şi cuantificat potrivit art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 sau, după caz, recomandările Comitetului European pentru Risc Sistemic, înfiinţat prin Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic; c) riscurile identificate prin simulări de criză, cu luarea în considerare a naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor instituţiei de credit. (2) Pe baza verificării şi evaluării efectuate, Banca Naţională a României determină în ce măsură cadrul de administrare, strategiile, procesele şi mecanismele implementate de o instituţie de credit, persoană juridică română, fondurile proprii deţinute şi lichiditatea acesteia asigură o administrare prudentă şi o acoperire adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al instituţiei de credit. (3) Banca Naţională a României stabileşte frecvenţa şi gradul de detaliere a verificărilor şi evaluărilor, cu luarea în considerare a principiului proporţionalităţii, respectiv având în vedere mărimea, importanţa sistemică, natura, extinderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română. Verificările şi evaluările se realizează cel puţin o dată pe an pentru instituţiile de credit în privinţa cărora s-a stabilit un program de supraveghere prudenţială, potrivit prevederilor art. 169^1. (4) Banca Naţională a României realizează simulări de criză în privinţa instituţiilor de credit pe care le supraveghează, când le consideră adecvate, dar cel puţin anual, în vederea efectuării verificării şi evaluării prevăzute la alin. (1)-(3). (5) Banca Naţională a României informează fără întârziere Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1), ori de câte ori în urma efectuării acestora rezultă că o instituţie de credit poate prezenta un risc sistemic în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.--------------Art. 166 a fost modificat de pct. 91 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 166^1 (1) Banca Naţională a României verifică în mod regulat, cel puţin o dată la 3 ani, respectarea de către instituţiile de credit a cerinţelor referitoare la abordările interne care necesită o aprobare înainte de a fi utilizate pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse în partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (2) Condiţiile pentru efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), precum şi pentru revocarea sau limitarea utilizării abordărilor interne se stabilesc prin reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Pentru scopurile alin. (1), în cazul în care Banca Naţională a României identifică deficienţe semnificative în surprinderea riscurilor de către abordarea internă a unei instituţii de credit, aceasta se asigură că respectivele deficienţe sunt corectate sau ia măsurile adecvate pentru atenuarea consecinţelor acestora, inclusiv prin impunerea unor factori de multiplicare mai ridicaţi sau prin impunerea de cerinţe suplimentare de fonduri proprii sau prin luarea altor măsuri adecvate şi eficace. (4) Dacă o instituţie de credit a primit aprobarea de a aplica o abordare internă care necesită aprobarea din partea Băncii Naţionale a României înainte de utilizarea unei astfel de abordări pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii, potrivit prevederilor cuprinse în partea a III-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, însă nu mai îndeplineşte cerinţele referitoare la aplicarea respectivei abordări, Banca Naţională a României solicită instituţiei de credit în cauză fie să demonstreze, într-un mod pe care îl consideră satisfăcător, că efectul neconformării este nesemnificativ atunci când abordarea se aplică potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013, fie să prezinte un plan de restabilire în timp util a conformării la cerinţele menţionate anterior şi să stabilească un termen-limită pentru punerea în aplicare a acestuia. (5) Pentru scopurile alin. (4), Banca Naţională a României solicită îmbunătăţirea planului de restabilire în cazul în care este puţin probabil ca acesta să aibă drept rezultat o conformare deplină sau în cazul în care termenul este inadecvat. În situaţia în care este puţin probabil ca instituţia de credit să poată restabili conformitatea într-un termen adecvat şi, după caz, nu a demonstrat în mod satisfăcător că efectul neconformării este nesemnificativ, Banca Naţională a României revocă aprobarea de a utiliza abordarea sau impune limitarea acesteia la domeniile conforme sau la acele domenii pentru care conformarea poate fi realizată într-un termen adecvat.--------------Art. 166^1 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 166^2 (1) Dacă, potrivit prevederilor art. 166, Banca Naţională a României stabileşte că instituţii de credit cu profil de risc similar, cu modele de afaceri asemănătoare sau localizări geografice similare ale expunerilor sunt sau ar putea fi expuse unor riscuri similare ori ar putea expune sistemul financiar unor riscuri similare, aceasta poate realiza verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de aceste instituţii de credit în acelaşi mod sau într-un mod asemănător. (2) Banca Naţională a României notifică Autoritatea Bancară Europeană în legătură cu aplicarea prevederilor alin. (1).--------------Art. 166^2 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 166^3 (1) Banca Naţională a României furnizează Autorităţii Bancare Europene informaţii cu privire la: a) desfăşurarea procesului de verificare şi evaluare în sensul prevederilor art. 166; b) metodologia utilizată în cadrul procesului de verificare şi evaluare pentru fundamentarea deciziilor prevăzute la art. 166, 166^1 şi 226 din prezenta ordonanţă de urgenţă şi din reglementările emise în aplicarea acesteia. (2) Banca Naţională a României furnizează Autorităţii Bancare Europene orice alte informaţii suplimentare la solicitarea acesteia, în vederea dezvoltării de către Autoritatea Bancară Europeană a unei abordări coerente în privinţa procesului de verificare şi evaluare, cu respectarea principiului proporţionalităţii, în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.--------------Art. 166^3 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 166^4Fără a aduce atingere îndeplinirii criteriilor prevăzute în partea a III-a titlul I cap. 3, secţiunea 1 şi celor prevăzute în partea a III-a titlul IV cap. 5, secţiunile 1-5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României încurajează instituţiile de credit semnificative din punctul de vedere al dimensiunii, organizării interne, precum şi al naturii, extinderii şi complexităţii propriilor activităţi să dezvolte o capacitate de evaluare internă a riscului de credit şi a riscului de piaţă în cazul în care expunerile lor sunt semnificative în termeni absoluţi şi în cazul în care au, în acelaşi timp, un număr mare de contrapartide importante.--------------Art. 166^4 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 166^5 (1) Banca Naţională a României se consultă cu Autoritatea Bancară Europeană în situaţia în care decide să dezvolte propriile portofolii de referinţă aferente abordărilor interne utilizate de instituţiile de credit în vederea determinării cerinţelor de fonduri proprii. (2) În baza informaţiilor furnizate de instituţiile de credit raportoare în legătură cu cerinţele de fonduri proprii aferente expunerilor din portofoliile de referinţă, Banca Naţională a României monitorizează, după caz, diferitele valori ponderate la risc ale expunerilor sau diferitele cerinţe de fonduri proprii, cu excepţia celor aferente riscului operaţional, pentru expunerile sau tranzacţiile din portofoliul de referinţă, rezultate din abordările interne ale instituţiilor de credit respective. Cel puţin o dată pe an, Banca Naţională a României realizează o evaluare a calităţii abordărilor respective, acordând o atenţie deosebită următoarelor: a) abordări care evidenţiază diferenţe semnificative în ceea ce priveşte cerinţele de fonduri proprii pentru aceeaşi expunere; b) abordări în cazul cărora gradul de diversificare este deosebit de mare sau de scăzut, precum şi în cazul cărora subestimarea cerinţelor de fonduri proprii este semnificativă şi sistematică. (3) În situaţia în care anumite instituţii de credit prezintă discrepanţe semnificative faţă de majoritatea instituţiilor de credit similare sau în cazul în care există puţine elemente comune în abordările utilizate, ceea ce conduce la rezultate foarte variate, Banca Naţională a României investighează motivele acestui fapt şi, dacă se poate stabili în mod clar că abordarea unei instituţii de credit duce la o subestimare a cerinţelor de fonduri proprii care nu poate fi atribuită diferenţelor în materie de riscuri ale expunerilor sau poziţiilor aferente, adoptă măsurile corective necesare. (4) În scopul asigurării unui caracter adecvat al măsurilor corective prevăzute la alin. (3), deciziile Băncii Naţionale a României privind adoptarea unor astfel de măsuri trebuie să respecte principiul conform căruia măsurile trebuie să susţină obiectivele unei abordări interne şi, prin urmare, nu trebuie să conducă la standardizare sau metode preferate, să creeze stimulente incorecte ori să cauzeze un comportament lipsit de iniţiativă.--------------Art. 166^5 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 166^6 (1) Banca Naţională a României monitorizează evoluţiile înregistrate în legătură cu profilurile de risc de lichiditate, cum ar fi cele privind caracteristicile şi volumul aferente unui produs, administrarea riscului, politicile de finanţare şi concentrările finanţării. (2) Banca Naţională a României adoptă măsuri eficace în cazul în care evoluţiile menţionate la alin. (1) pot conduce la instabilitatea instituţiei de credit la nivel individual sau la instabilitate sistemică. (3) Banca Naţională a României informează Autoritatea Bancară Europeană cu privire la eventualele măsuri aplicate în conformitate cu alin. (2).--------------Art. 166^6 a fost introdus de pct. 92 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 167Banca Naţională a României urmăreşte realizarea unei comunicări eficiente cu fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, care să asigure o cunoaştere aprofundată a activităţii, organizării şi procesului intern al instituţiei de credit de evaluare a adecvării capitalului la profilul sau de risc.  +  Articolul 168 (1) Banca Naţională a României poate face recomandări instituţiei de credit, persoană juridică română, în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către aceasta pentru îmbunătăţirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate, pentru asigurarea unei organizări adecvate a activităţii desfăşurate ori pentru restabilirea sau susţinerea situaţiei sale financiare, inclusiv în cazul constatării deteriorării indicatorilor financiari şi de prudenţă ai acesteia. Instituţia de credit trebuie să comunice Băncii Naţionale a României măsurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta.-----------Alin. (1) al art. 168 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009. (2) Independent de formularea unor recomandări, Banca Naţională a României poate dispune măsuri şi/sau aplicarea de sancţiuni şi măsuri sancţionatoare, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Alin. (2) al art. 168 a fost modificat de pct. 93 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 169Urmărirea respectării de către instituţiile de credit, persoane juridice române, a cerinţelor, de natura prudenţială şi a altor cerinţe prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările aplicabile se realizează de către Banca Naţională a României pe baza raportărilor transmise de instituţiile de credit şi prin verificări la fata locului desfăşurate la sediul instituţiilor de credit şi al sucursalelor acestora din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 169^1 (1) Banca Naţională a României stabileşte, cel puţin anual, un program de supraveghere prudenţială în privinţa instituţiilor de credit pe care le supraveghează. Elementele de conţinut al unui program de supraveghere prudenţială şi categoriile de instituţii de credit avute în vedere sunt stabilite prin reglementări emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Atunci când consideră necesar, potrivit art. 166, Banca Naţională a României ia, în special, următoarele măsuri specifice: a) o creştere a numărului sau a frecvenţei verificărilor la faţa locului vizând instituţia de credit; b) o prezenţă permanentă a reprezentanţilor Băncii Naţionale a României în cadrul instituţiei de credit; c) raportări suplimentare sau mai frecvente din partea instituţiei de credit; d) evaluări suplimentare sau mai frecvente ale planurilor operaţionale, strategice sau de afaceri ale instituţiei de credit; e) controale tematice de monitorizare a riscurilor specifice cu probabilitate mai mare de materializare.--------------Art. 169^1 a fost introdus de pct. 94 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 170 (1) Verificările la fata locului se efectuează de către personalul Băncii Naţionale a României, împuternicit în acest sens, sau de către auditori financiari sau experţi numiţi de Banca Naţională a României. (2) Banca Naţională a României poate stabili, în anumite situaţii, scopul auditului financiar şi standardele ce trebuie luate în considerare, în condiţiile menţinerii acestuia în aria de competenţa a auditorului financiar.  +  Articolul 171 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, sunt obligate să permită personalului Băncii Naţionale a României şi altor persoane împuternicite să efectueze verificarea să le examineze evidentele, conturile şi operaţiunile şi să furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de desfăşurarea activităţii, după cum sunt solicitate de către aceştia. (2) Instituţiile de credit, persoane juridice române, furnizează Băncii Naţionale a României orice informaţie necesară pentru evaluarea conformării lor la cerinţele prudenţiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de reglementările emise în aplicarea acestora. Mecanismele de control intern şi procedurile contabile şi administrative ale instituţiilor de credit, persoane juridice române, trebuie să permită verificarea în orice moment a conformării la cerinţele prudenţiale.--------------Alin. (2) al art. 171 a fost modificat de pct. 95 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 172 (1) Supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, persoane juridice române, care desfăşoară activităţi în alte state membre în condiţiile prevăzute în Capitolul VI din Titlul I, Partea I, în special prin înfiinţarea unei sucursale, este asigurată de Banca Naţională a României, având în vedere dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Potrivit lit. c) a art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prevederile art. VIII pct. 35, 40, 43, 51, 57, 96, 141 şi 150 intră în vigoare la data la care cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate devine aplicabilă în conformitate cu un act delegat adoptat de Comisie potrivit art. 151 din Directiva nr. 36/2013/UE.(2^1) Abrogat.--------------Alin. (2^1) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 172 a fost abrogat de pct. 96 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 173 (1) Pentru supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit din România, care desfăşoară activitate în alte state membre, în special printr-o sucursala. Banca Naţională a României colaborează cu autorităţile competente din statele membre gazda. (2) În cadrul colaborării prevăzute la alin. (1) se asigură schimbul tuturor informaţiilor referitoare la administrarea şi/sau conducerea şi la acţionariatul instituţiei de credit, persoană juridică română, de natură să faciliteze supravegherea acesteia şi evaluarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza autorizării, precum şi schimbul tuturor informaţiilor de natură să faciliteze verificarea pe o bază continuă a activităţii instituţiei de credit, în special în ceea ce priveşte lichiditatea, solvabilitatea, schema de garantare a depozitelor, limitarea expunerilor mari, alţi factori care pot influenţa riscul sistemic pe care îl prezintă instituţia de credit, procedurile administrative şi contabile şi mecanismele de control intern*).--------------Alin. (2) al art. 173 a fost modificat de pct. 97 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^1) Banca Naţională a României furnizează, de îndată, autorităţilor competente din statele membre gazdă orice informaţii şi constatări referitoare la supravegherea lichidităţii, potrivit părţii a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi potrivit părţii I titlul III cap. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, în privinţa activităţii desfăşurate de o instituţie de credit, persoană juridică română, prin intermediul sucursalelor din statele membre respective, în măsura în care informaţiile şi constatările respective sunt relevante pentru protecţia deponenţilor şi a investitorilor din statele membre gazdă*).--------------Alin. (2^1) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^2) Banca Naţională a României informează, de îndată, autorităţile competente din toate statele membre gazdă în cazul în care apare o criză de lichiditate sau se poate estima în mod rezonabil că va apărea o astfel de criză. Informaţiile furnizate includ detalii despre elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan de redresare, precum şi despre orice măsuri de supraveghere prudenţială luate în contextul respectiv*).--------------Alin. (2^2) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^3) Banca Naţională a României comunică şi explică, la cererea autorităţilor competente din statele membre gazdă, modul în care au fost avute în vedere informaţiile şi constatările prevăzute la alin. (21), aceste autorităţi putând lua măsurile pe care le consideră adecvate*).--------------Alin. (2^3) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(2^4) Dacă Banca Naţională a României nu este de acord cu măsurile luate de autorităţile competente din statele membre gazdă, aceasta poate supune cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene, în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010*).--------------Alin. (2^4) al art. 173 a fost introdus de pct. 98 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Banca Naţională a României poate sesiza, cu privire la situaţiile în care o cerere de colaborare, în special în vederea schimbului de informaţii, a fost respinsă sau acesteia nu i s-a dat curs într-un termen rezonabil, Autoritatea Bancară Europeană, care acţionează potrivit competenţelor atribuite în temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Banca Naţională a României poate beneficia de asistenţa acordată, din proprie iniţiativă, de Autoritatea Bancară Europeană, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din regulamentul respectiv, în vederea ajungerii la un acord privind schimbul de informaţii cu autorităţile competente implicate*).--------------Alin. (3) al art. 173 a fost modificat de pct. 99 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.---------  +  Articolul 173^1 (1) În cazul în care i se solicită considerarea unei sucursale dintr-un alt stat membru a unei instituţii de credit, persoană juridică română, ca fiind semnificativă, Banca Naţională a României trebuie să depună toate diligenţele pentru a ajunge la o decizie comună cu autoritatea competentă din statul membru gazdă şi, dacă este cazul, cu autoritatea competentă cu supravegherea consolidată, în considerarea atribuţiilor acesteia din urmă similare celor prevăzute la art. 181 alin. (1). (2) Prevederile art. 210^1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (3) Dacă nu se ajunge la o decizie comună potrivit prevederilor alin. (1), decizia luată de autorităţile competente din statul membru gazdă este definitivă şi opozabilă Băncii Naţionale a României, care trebuie să o aplice în mod corespunzător. (4) Desemnarea unei sucursale ca fiind semnificativă nu aduce atingere drepturilor şi responsabilităţilor autorităţilor competente implicate.------------Art. 173^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 173^2 (1) Banca Naţională a României comunică autorităţilor competente din statul membru gazdă pe teritoriul căruia este înfiinţată o sucursală semnificativă de către o instituţie de credit, persoană juridică română, informaţiile prevăzute la art. 186 alin. (4) lit. c) şi d) şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 181 alin. (1) lit. c), în cooperare cu autorităţile competente din statul membru gazdă. (2) În cazul în care Banca Naţională a României constată prezenţa unei situaţii de urgenţă la nivelul unei instituţii de credit, potrivit prevederilor art. 183 alin. (1), aceasta alertează în cel mai scurt timp posibil autorităţile prevăzute la art. 222 alin. (6) şi la art. 222^1 alin. (1). (3) Banca Naţională a României comunică autorităţilor competente din statele membre gazdă pe teritoriul cărora funcţionează sucursale semnificative ale unor instituţii de credit, persoane juridice române, rezultatele evaluării riscurilor, realizate potrivit prevederilor art. 166 şi, dacă este cazul, ale art. 182^1 şi 182^2. Banca Naţională a României comunică, de asemenea, deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 225 alin. (1) şi art. 226 alin. (3)-(6), în măsura în care evaluările şi deciziile respective sunt relevante pentru acele sucursale*).--------------Alin. (3) al art. 173^2 a fost introdus de pct. 100 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) Banca Naţională a României se consultă cu autorităţile competente din statele membre gazdă în care sunt deschise sucursale semnificative de către instituţii de credit, persoane juridice române, în legătură cu etapele operaţionale de întreprins pentru întocmirea planurilor de redresare privind lichiditatea, potrivit reglementărilor emise de Banca Naţională a României, dacă aceasta este relevantă din perspectiva riscurilor de lichiditate în moneda naţională a statului membru gazdă*).--------------Alin. (4) al art. 173^2 a fost introdus de pct. 100 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.------------Art. 173^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.---------  +  Articolul 173^3 (1) În cazul unei instituţii de credit, persoană juridică română, având sucursale semnificative în alte state membre, dacă nu se aplică prevederile art. 185^1-185^5, Banca Naţională a României stabileşte şi conduce un colegiu al supraveghetorilor pentru a facilita cooperarea potrivit prevederilor art. 173 şi 173^2. (2) Stabilirea şi funcţionarea colegiului se bazează pe acorduri scrise stabilite, după consultarea celorlalte autorităţi competente implicate, de către Banca Naţională a României. Stabilirea modului de funcţionare operaţională a colegiilor de supraveghetori are în vedere şi ghidurile elaborate în acest sens de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni. (3) Banca Naţională a României decide autorităţile competente participante la o reuniune sau activitate a colegiului. (4) Decizia Băncii Naţionale a României trebuie să aibă în vedere relevanţa activităţii de supraveghere ce urmează a fi planificată sau coordonată de aceste autorităţi, în special impactul potenţial asupra stabilităţii financiare a sistemului financiar al statelor membre în cauză, prevăzut la art. 4 alin. (5), precum şi obligaţiile Băncii Naţionale a României prevăzute la art. 173^2.--------------Alin. (4) al art. 173^3 a fost modificat de pct. 101 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Banca Naţională a României îi informează complet, în prealabil, pe toţi membrii colegiului cu privire la organizarea reuniunilor, la aspectele principale de discutat şi la activităţile ce urmează a fi analizate. De asemenea, Banca Naţională a României îi informează complet şi la timp pe toţi membrii colegiului în legătură cu măsurile şi acţiunile întreprinse în cadrul respectivelor reuniuni.------------Art. 173^3 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 173^4În exercitarea competenţelor sale, Banca Naţională a României trebuie să aibă în vedere convergenţa instrumentelor şi practicilor de supraveghere în aplicarea legii, reglementărilor şi cerinţelor autorităţilor competente, adoptate în domeniu la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. În acest scop: a) Banca Naţională a României trebuie să participe la activităţile Autorităţii Bancare Europene şi, după caz, în colegiile de supraveghetori; b) Banca Naţională a României, ca parte a Sistemului European de Supraveghere Financiară menţionat la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, cooperează în spiritul încrederii şi al respectului deplin şi reciproc, în special la asigurarea fluxului de informaţii corespunzătoare şi credibile cu celelalte părţi ale Sistemului European de Supraveghere Financiară, în conformitate cu principiul cooperării loiale prevăzut la art. 4 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană; c) Banca Naţională a României depune toate eforturile pentru a se conforma ghidurilor şi recomandărilor emise de Autoritatea Bancară Europeană, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 şi pentru a da curs avertismentelor şi recomandărilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic, potrivit art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010; d) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, cooperează în mod strâns cu celelalte autorităţi competente în cadrul Comitetului European pentru Risc Sistemic; e) atribuţiile prevăzute de lege, conferite Băncii Naţionale a României în calitate de autoritate competentă la nivel naţional, nu împiedică respectarea obligaţiilor care îi revin în calitate de membru al Autorităţii Bancare Europene şi al Comitetului European pentru Risc Sistemic sau a altor obligaţii la nivelul Uniunii Europene în domeniul supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit, în special a celor decurgând din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Art. 173^4 a fost modificat de pct. 102 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 174*) (1) Pentru verificarea activităţii sucursalelor înfiinţate în alte state membre de către instituţiile de credit, persoane juridice române, Banca Naţională a României poate efectua verificări la faţa locului şi inspecţii la sediul acestor sucursale, direct sau prin intermediul unor persoane împuternicite în acest scop, cu informarea prealabilă a autorităţilor competente din statele membre gazdă, sau poate solicita efectuarea verificării la faţa locului sau a inspecţiei de către aceste autorităţi, situaţie în care poate participa la efectuarea verificării la faţa locului sau a inspecţiei, dacă consideră necesar. (2) Autoritatea competentă din statul membru gazdă poate efectua, de la caz la caz, după consultarea Băncii Naţionale a României, verificări la faţa locului şi inspecţii la sediul sucursalelor înfiinţate pe teritoriul statului membru respectiv de instituţiile de credit, persoane juridice române, şi poate solicita respectivelor sucursale, în scop de supraveghere, informaţii despre activităţile acesteia, pe care le consideră relevante din considerente de stabilitate a sistemului financiar din statul membru gazdă. (3) Informaţiile şi constatările relevante pentru evaluarea riscurilor instituţiei de credit sau pentru stabilitatea sistemului financiar din statul membru gazdă, comunicate Băncii Naţionale a României de către autoritatea competentă din statul membru gazdă în urma verificărilor la faţa locului şi a inspecţiilor efectuate potrivit prevederilor alin. (2), sunt avute în vedere de Banca Naţională a României în mod corespunzător la stabilirea programului de supraveghere prudenţială prevăzut la art. 169^1, cu luarea în considerare şi a stabilităţii sistemului financiar din statul membru gazdă. (4) Verificările la faţa locului şi inspecţiile la sediul sucursalelor înfiinţate în alte state membre de instituţiile de credit, persoane juridice române, se desfăşoară în conformitate cu legislaţia statelor membre în care este efectuată verificarea sau inspecţia.--------------Art. 174 a fost modificat de pct. 103 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.---------  +  Articolul 175Pentru supravegherea activităţii sucursalelor înfiinţate în state terţe de instituţiile de credit, persoane juridice române. Banca Naţională a României cooperează cu autorităţile competente din aceste state, în condiţiile prevăzute prin acorduri de cooperare încheiate cu acestea.  +  Capitolul II Supravegherea pe baza consolidata  +  Secţiunea 1 Autoritatea competenţa cu supravegherea pe baza consolidata  +  Articolul 176 (1) Supravegherea pe baza consolidata a unei instituţii de credit, persoană juridică română, este exercitată de Banca Naţională a României în următoarele situaţii: a) instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României este instituţie de credit-mamă la nivelul României sau instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene; b) instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României are ca întreprindere-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul unui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca, în aceste din urmă 4 cazuri, întreprindere-mamă să mai aibă ca filiale alte instituţii de credit sau firme de investiţii în statele membre;--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de pct. 104 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. b) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României are ca întreprindere-mamă, înfiinţată în România, o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene şi care este întreprindere-mamă pentru cel puţin încă o instituţie de credit sau o firmă de investiţii autorizate într-un alt stat membru;--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de pct. 104 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. c) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. d) există instituţii de credit autorizate în două sau mai multe state membre, printre care şi România, care au ca întreprinderi-mamă mai multe societăţi financiare holding sau societăţi financiare holding mixte având sediul social în state membre diferite şi există o instituţie de credit filială în fiecare dintre aceste state, iar dintre aceste filiale, instituţia de credit, persoană juridică română, are cel mai mare total al activului bilanţier;--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. e) instituţia de credit autorizată de Banca Naţională a României are ca întreprindere-mamă o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă, care este întreprindere-mamă şi pentru cel puţin o altă instituţie de credit sau firmă de investiţii autorizate în oricare alt stat membru, niciuna dintre aceste instituţii de credit, respectiv firme de investiţii, nefiind autorizată în statul membru în care este înfiinţată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă, iar instituţia de credit autorizată în România are cel mai mare total al activului bilanţier; această instituţie de credit este considerată, pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată, instituţie de credit controlată de către o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de către o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene.--------------Lit. e) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de pct. 104 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. Totodată lit. e) a alin. (1) al art. 176 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În anumite cazuri, Banca Naţională a României poate, de comun acord cu autorităţile competente din alte state membre, să nu aplice criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e), dacă aplicarea acestora ar fi necorespunzătoare, având în vedere instituţiile de credit respective şi importanţa activităţii desfăşurate de acestea în diferite state, şi să desemneze o altă autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată. În aceste cazuri, înaintea luării unei decizii, autorităţile competente trebuie să acorde posibilitatea de a-şi exprima opinia asupra deciziei respective instituţiei de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, societăţii financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, societăţii financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene ori instituţiei de credit cu cel mai mare total al activului bilanţier, după caz. Autorităţile competente notifică Comisiei şi Autorităţii Bancare Europene orice acord încheiat potrivit prevederilor prezentului alineat.-----------Alin. (2) al art. 176 a fost modificat de pct. 8 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013.  +  Articolul 177Instituţiile de credit, persoane juridice române, filiale în România, sunt supravegheate pe bază subconsolidată de către Banca Naţională a României, dacă ele însele sau întreprinderile-mamă ale acestora, în cazul în care acestea sunt societăţi financiare holding sau societăţi financiare holding mixte şi supravegherea pe bază consolidată este exercitată de Banca Naţională a României, potrivit dispoziţiilor art. 176 alin. (1) lit. c), d) sau e), au într-un stat terţ o filială instituţie de credit, instituţie financiară sau societate de administrare a activelor ori deţin o participaţie în astfel de entităţi.--------------Art. 177 a fost modificat de lit. j) şi l) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unor sintagme.  +  Articolul 178Abrogat.--------------Art. 178 a fost abrogat de pct. 105 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul l79 (1) Societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte sunt incluse în supravegherea pe bază consolidată. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 179 a fost abrogat de pct. 106 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.-----------Art. 179 a fost modificat de pct. 10 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013.  +  Articolul 180 (1) În cazul în care o instituţie de credit filială, persoană juridică română, nu este inclusă în aria de cuprindere a supravegherii pe bază consolidată exercitată de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României poate solicita întreprinderii-mamă informaţii care pot facilita supravegherea respectivei instituţii de credit.--------------Alin. (1) al art. 180 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În cazul în care, în supravegherea pe bază consolidată a unei instituţii de credit, persoană juridică română, nu este inclusă o instituţie de credit sau o firmă de investiţii filială dintr-un alt stat membru, instituţia de credit-mamă la nivelul României, societatea financiară holding-mamă la nivelul României sau societatea financiară holding mixtă-mamă la nivelul României, după caz, trebuie să furnizeze informaţii care pot facilita supravegherea respectivei instituţii de credit sau a firmei de investiţii filială, la solicitarea autorităţilor competente din acel stat membru.--------------Alin. (2) al art. 180 a fost modificat de pct. 107 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate solicita filialelor unei instituţii de credit, ale unei societăţi financiare holding sau ale unei societăţi financiare holding mixte, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, informaţii de natura celor prevăzute la art. 194. În acest caz, se aplică procedurile pentru transmiterea şi verificarea informaţiilor prevăzute la art. 194 şi 195.-----------Alin. (3) al art. 180 a fost modificat de pct. 11 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013. (4) Filialele, persoane juridice române, ale unei instituţii de credit sau ale unei societăţii financiare holding, care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, trebuie să furnizeze informaţii de natura celor prevăzute la art. 194, la solicitarea autorităţii responsabile cu supravegherea pe baza consolidata, inclusiv în situaţia în care aceasta este o autoritate competentă dintr-un alt stat membru.  +  Articolul 181 (1) Pe lângă obligaţiile care îi revin în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, îndeplineşte următoarele atribuţii:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 181 a fost modificată de pct. 108 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. a) coordonează colectarea şi difuzarea informaţiilor relevante sau esenţiale în condiţiile desfăşurării normale a activităţii şi în situaţii de urgenţă; b) planifică şi coordonează activităţile de supraveghere în condiţiile desfăşurării normale a activităţii, inclusiv în legătură cu activităţile prevăzute la art. 24, 148, 159-163, 166, 226, în cooperare cu autorităţile competente implicate; c) planifică şi coordonează activităţile de supraveghere, în cooperare cu autorităţile competente implicate şi, dacă e necesar, cu băncile centrale din Sistemul European al Băncilor Centrale, în procesul de pregătire pentru situaţii de urgenţă şi pe parcursul acestora, inclusiv în cazul unor evoluţii nefavorabile la nivelul instituţiilor de credit sau al pieţelor financiare, utilizând, dacă este posibil, canalele de comunicare existente, pentru a facilita managementul respectivelor situaţii de criză.--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 181 a fost modificată de pct. 108 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) În cazul în care Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, nu îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1) sau dacă autorităţile competente nu colaborează cu aceasta în măsura necesară îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României şi oricare dintre celelalte autorităţi competente implicate pot supune cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului.------------Alin. (1^1) al art. 181 a fost introdus de pct. 10 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. (2) Planificarea şi coordonarea activităţilor de supraveghere prevăzute la alin. (1) lit. c) includ măsurile excepţionale prevăzute la art. 188 alin. (1) lit. b), pregătirea evaluărilor comune, punerea în aplicare a planurilor de urgenţă şi comunicările adresate publicului.--------------Art. 181 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010 începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 182Abrogat.--------------Art. 182 a fost abrogat de pct. 109 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 182^1 (1) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, trebuie să depună toate diligenţele pentru a ajunge la o decizie comună cu autorităţile responsabile cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce priveşte: a) aplicarea prevederilor art. 148 şi 166, pentru a determina adecvarea fondurilor proprii la nivel consolidat, deţinute de grup, raportat la situaţia financiară şi profilul de risc ale acestuia, precum şi la nivelul fondurilor proprii solicitat, potrivit celor prevăzute la art. 226 alin. (4), pentru fiecare entitate din cadrul grupului bancar şi la nivel consolidat; b) măsurile privind soluţionarea oricăror probleme şi constatări semnificative referitoare la supravegherea lichidităţii, inclusiv cu privire la adecvarea organizării şi tratamentului riscurilor, potrivit prevederilor art. 166^6 şi dispoziţiilor referitoare la riscul de lichiditate prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu privire la necesitatea stabilirii unor cerinţe specifice de lichiditate, în conformitate cu prevederile art. 226 alin. (6)-(7).--------------Alin. (1) al art. 182^1 a fost modificat de pct. 110 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care Banca Naţională a României este autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituţiilor de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene.-----------Art. 182^1 a fost modificat de pct. 14 al art. III din LEGEA nr. 272 din 21 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 octombrie 2013.  +  Articolul 182^2 (1) Decizia comună prevăzută la art. 182^1 alin. (1) trebuie să ia în considerare în mod corespunzător evaluarea riscului filialelor, realizată de autorităţile competente implicate, în sensul prevederilor art. 148 şi 166 şi trebuie luată: a) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. a), în termen de 4 luni de la data transmiterii de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, către celelalte autorităţi competente relevante a unui raport referitor la evaluarea riscului la nivel de grup, în sensul prevederilor art. 148, 166 şi ale art. 226 alin. (1)-(6); b) în scopul prevăzut la art. 182^1 alin. (1) lit. b), în termen de o lună de la data prezentării de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, a unui raport referitor la evaluarea profilului riscului de lichiditate la nivel de grup, potrivit prevederilor art. 166^6 şi art. 226 alin. (1)-(6), precum şi dispoziţiilor referitoare la riscul de lichiditate prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Alin. (1) al art. 182^2 a fost modificat de pct. 111 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Decizia comună prevăzută la art. 182^1 alin. (1) este inclusă într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază şi este transmisă instituţiei de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant. (3) În cazul în care nu se ajunge la acord, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, la cererea oricăreia dintre celelalte autorităţi competente implicate, va consulta Autoritatea Bancară Europeană. Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate consulta Autoritatea Bancară Europeană din propria iniţiativă.--------------Alin. (3) al art. 182^2 a fost modificat de pct. 111 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.------------Art. 182^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 182^3 (1) În cazul în care nu se ajunge la o decizie comună a autorităţilor competente în termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1), decizia cu privire la aplicarea prevederilor art. 148, art. 166, art. 166^6, art. 226 alin. (3)-(4) şi ale art. 226 alin. (6)-(7) trebuie luată, pe bază consolidată, de Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, după luarea în considerare în mod corespunzător a evaluării riscului filialelor, efectuată de autorităţile competente relevante. (2) Dacă, până la împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1), oricare dintre autorităţile competente implicate a supus cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene, potrivit procedurii de soluţionare a dezacordurilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, amână luarea unei decizii în aşteptarea deciziei pe care Autoritatea Bancară Europeană o poate lua potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din regulamentul menţionat. Banca Naţională a României va lua decizia în conformitate cu decizia Autorităţii Bancare Europene. Termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1) se consideră fază de conciliere în sensul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010. Cazul nu poate fi supus spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene după împlinirea termenelor prevăzute la art. 182^2 alin. (1) sau după luarea unei decizii comune de către autorităţile competente implicate.--------------Art. 182^3 a fost modificat de pct. 112 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 182^4 (1) Decizia referitoare la aplicarea prevederilor art. 148, art. 166, art. 166^6, şi ale art. 226 alin. (3) şi (4), art. 226 alin. (6)-(7) se ia, pe bază individuală sau subconsolidată, după caz, de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituţiilor de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu luarea în considerare a punctelor de vedere şi a rezervelor exprimate de supraveghetorul consolidant.--------------Alin. (1) al art. 182^4 a fost modificat de pct. 113 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Prevederile art. 182^3 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.------------Alin. (2) al art. 182^4 a fost introdus de pct. 13 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.------------Art. 182^4 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 182^5Deciziile prevăzute la art. 182^2-182^4 sunt incluse într-un document care cuprinde motivele pe care se întemeiază şi iau în considerare evaluările de risc, punctele de vedere şi rezervele celorlalte autorităţi competente exprimate în termenele prevăzute la art. 182^2 alin. (1). Documentul este transmis de Banca Naţională a României tuturor autorităţilor competente implicate, precum şi instituţiei de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene.--------------Art. 182^5 a fost modificat de pct. 114 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 182^6 (1) În cazul în care consultă Autoritatea Bancară Europeană potrivit prevederilor art. 182^2 alin. (3), Banca Naţională a României ţine seama de opinia acestuia şi explică orice abatere semnificativă de la aceasta. (2) Banca Naţională a României ţine seama de opiniile Autoritatea Bancară Europeană şi explică orice abatere semnificativă de la acestea, inclusiv în cazul în care consultarea se realizează de altă autoritate competentă, în calitate de supraveghetor consolidant.------------Art. 182^6 a fost modificat de pct. 29 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011, prin înlocuirea sintagmei "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma "Autoritatea Bancară Europeană".  +  Articolul 182^7 (1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 şi deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 şi 182^4 sunt definitive. (2) În cazul în care Banca Naţională a României nu are calitatea de supraveghetor consolidant, deciziile comune adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^1, precum şi deciziile adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^3 şi 182^4 de către un supraveghetor consolidant, respectiv de către autorităţi responsabile cu supravegherea la nivel individual a instituţiilor de credit sau a firmelor de investiţii, filiale ale unei instituţii de credit sau ale unei firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, sunt definitive şi opozabile Băncii Naţionale a României, care trebuie să le aplice în mod corespunzător.--------------Alin. (2) al art. 182^7 a fost modificat de pct. 115 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.------------Art. 182^7 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 182^8 (1) Deciziile comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1 şi deciziile adoptate potrivit prevederilor art. 182^3 şi 182^4 trebuie să fie actualizate anual sau în mod excepţional, în cazul în care o autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene solicită în scris şi motivat Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, actualizarea deciziei referitoare la aplicarea prevederilor art. 226 alin. (1)-(6). (2) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea la nivel individual a instituţiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei instituţii de credit sau ale unei firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene, poate solicita în scris şi motivat supraveghetorului consolidant actualizarea deciziilor comune adoptate potrivit prevederilor art. 182^1, precum şi a celor adoptate în mod similar celor prevăzute la art. 182^3 şi 182^4 la nivel consolidat de supraveghetorul consolidant şi, respectiv, la nivel individual sau subconsolidat de către o altă autoritate responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit sau ale unei firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene. (3) În cazul solicitărilor de actualizare formulate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), acestea pot fi tratate pe bază bilaterală, între Banca Naţională a României şi autoritatea responsabilă cu supravegherea filialelor unei instituţii de credit sau firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societăţi financiare holding mixte la nivelul Uniunii Europene sau între Banca Naţională a României şi supraveghetorul consolidant, după caz.--------------Art. 182^8 a fost modificat de pct. 116 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 183 (1) În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, inclusiv a unei situaţii ca cea descrisă la art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, ori în cazul unor evoluţii nefavorabile ale pieţelor financiare, care ar putea pune în pericol lichiditatea pieţei şi stabilitatea sistemului financiar în oricare dintre statele membre în care entităţile unui grup au fost autorizate sau în care au fost înfiinţate sucursale semnificative, Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, alertează în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerinţelor referitoare la păstrarea secretului profesional, Autoritatea Bancară Europeană, Comitetul European pentru Risc Sistemic şi autorităţile prevăzute la art. 222 alin. (6) şi art. 222^1 alin. (1) şi le comunică toate informaţiile esenţiale îndeplinirii atribuţiilor acestora.--------------Alin. (1) al art. 183 a fost modificat de pct. 117 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Dacă Banca Naţională a României, în exercitarea atribuţiilor acesteia de bancă centrală, constată existenţa unei situaţii descrise la alin. (1), alertează în cel mai scurt timp posibil autorităţile competente cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi Autoritatea Bancară Europeană.------------Alin. (1^1) al art. 183 a fost modificat de pct. 14 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.(1^2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (1^1), dacă este posibil, se utilizează canalele de comunicare existente.------------Alin. (1^2) al art. 183 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. (2) În situaţia în care informaţii care au fost furnizate deja altei autorităţi competente sunt necesare Băncii Naţionale a României, în calitate de supraveghetor consolidant, aceasta contactează, dacă este posibil, autoritatea competentă respectivă pentru a evita duplicarea raportărilor către diversele autorităţi implicate în procesul de supraveghere.--------------Alin. (2) al art. 183 a fost modificat de pct. 117 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Secţiunea a 2-a Cooperarea cu alte autorităţi competente  +  Articolul 184 (1) Pentru a pune bazele şi a facilita o supraveghere eficientă, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea instituţiilor de credit, încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare cu autorităţile competente din alte state membre. (2) Aceste acorduri pot prevedea că Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, poate reţine în sarcina să atribuţii suplimentare şi pot include proceduri privind procesul decizional şi cooperarea cu celelalte autorităţi competente.--------------Art. 184 a fost modificat de pct. 118 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 185 (1) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă responsabilă cu autorizarea unei instituţii de credit, persoană juridică română, filială a unei instituţii de credit dintr-un alt stat membru, poate, prin acorduri bilaterale, potrivit prevederilor art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, să delege responsabilitatea de supraveghere autorităţii competente care a autorizat şi supraveghează întreprinderea-mamă, astfel încât responsabilităţile ce revin pe linia supravegherii filialei respective potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă să revină acesteia din urmă.--------------Alin. (1) al art. 185 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Banca Naţională a României notifică Autorităţii Bancare Europene existenţa şi conţinutul acestor acorduri.------------Art. 185 a fost modificat de pct. 15 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.  +  Articolul 185^1 (1) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, stabileşte colegii de supraveghetori pentru a facilita exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 181 şi art. 183 alin. (1)-(1^2) şi, cu respectarea cerinţelor referitoare la păstrarea secretului profesional şi a legislaţiei Uniunii Europene, pentru a asigura coordonarea şi cooperarea corespunzătoare cu autorităţile competente din state terţe, dacă este cazul. (2) Autorităţile competente din state terţe pot participa în cadrul colegiilor de supraveghetori dacă cerinţele referitoare la păstrarea secretului profesional sunt considerate echivalente celor stabilite în Uniunea Europeană de către toate autorităţile competente implicate.(2^1) Pentru a contribui la promovarea şi monitorizarea funcţionării efective, eficiente şi coerente a colegiilor de supraveghetori, potrivit prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, Autoritatea Bancară Europeană poate participa în colegiile de supraveghetori şi va fi considerată, în acest scop, autoritate competentă.------------Alin. (2^1) al art. 185^1 a fost introdus de pct. 16 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. (3) Colegiile de supraveghetori asigură Băncii Naţionale a României, Autorităţii Bancare Europene şi celorlalte autorităţi competente implicate cadrul pentru exercitarea următoarelor atribuţii:------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. a) schimbul de informaţii dintre autorităţile competente implicate şi, potrivit prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu Autoritatea Bancară Europeană;------------Lit. a) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. b) convenirea asupra încredinţării voluntare de atribuţii şi a delegării voluntare de responsabilităţi, dacă este cazul; c) determinarea programelor de supraveghere pe baza evaluării riscului la nivel de grup în cadrul procesului desfăşurat de autorităţile competente, de verificare a cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de instituţiile de credit şi de evaluare a riscurilor la care instituţiile de credit sunt sau ar putea fi expuse; d) creşterea eficienţei supravegherii prin eliminarea suprapunerii inutile a cerinţelor de supraveghere, inclusiv în ceea ce priveşte solicitările de informaţii potrivit prevederilor art. 183 alin. (2) şi ale art. 187; e) aplicarea uniformă a cerinţelor prudenţiale prevăzute la nivelul Uniunii în privinţa tuturor entităţilor din cadrul unui grup bancar, fără a se aduce atingere opţiunilor naţionale şi ale autorităţilor de supraveghere, prevăzute de legislaţia Uniunii Europene;--------------Lit. e) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de lit. c) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. f) aplicarea prevederilor art. 181 alin. (1) lit. c), cu luarea în considerare a rezultatelor lucrărilor altor forumuri ce ar putea fi stabilite în acest domeniu.--------------Lit. f) a alin. (3) al art. 185^1 a fost modificată de pct. 119 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (4) În cadrul colegiilor de supraveghetori, Banca Naţională a României colaborează în mod strâns cu celelalte autorităţi competente participante şi cu Autoritatea Bancară Europeană. Cerinţele referitoare la păstrarea secretului profesional nu împiedică Banca Naţională a României să schimbe informaţii cu celelalte autorităţi competente în cadrul colegiilor de supraveghetori.------------Alin. (4) al art. 185^1 a fost modificat de pct. 17 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011. (5) Înfiinţarea şi funcţionarea colegiilor de supraveghetori nu aduc atingere drepturilor şi responsabilităţilor Băncii Naţionale a României în domeniul supravegherii prudenţiale, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Alin. (5) al art. 185^1 a fost modificat de pct. 119 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.------------Art. 185^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 185^2 (1) Înfiinţarea şi funcţionarea colegiilor de supraveghetori se fundamentează pe acordurile scrise prevăzute la art. 184 şi 185, stabilite în urma consultării autorităţilor competente implicate de către Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant. (2) Stabilirea modului de funcţionare operaţională a colegiilor de supraveghetori are în vedere şi ghidurile elaborate în acest sens de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni.------------Art. 185^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 185^3 (1) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, conduce reuniunile colegiului de supraveghetori şi decide autorităţile competente participante la o reuniune sau activitate a colegiului. (2) Decizia Băncii Naţionale a României luată potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să aibă în vedere importanţa activităţii de supraveghere care urmează să fie planificată sau coordonată pentru aceste autorităţi şi, în special, impactul potenţial asupra stabilităţii financiare în statele membre, prevăzut la art. 172 alin. (2^1), precum şi obligaţiile prevăzute la art. 173^2. (3) Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, îi informează complet şi în prealabil pe toţi membrii colegiului în legătură cu organizarea reuniunilor, aspectele principale de discutat şi activităţile ce urmează a fi analizate. De asemenea, Banca Naţională a României îi informează complet şi la timp pe toţi membrii colegiului în legătură cu măsurile şi acţiunile întreprinse în cadrul respectivelor reuniuni.------------Art. 185^3 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 185^4Banca Naţională a României, în calitate de supraveghetor consolidant, informează Autoritatea Bancară Europeană, cu respectarea cerinţelor referitoare la păstrarea secretului profesional, în legătură cu activităţile colegiilor de supraveghetori pe care le stabileşte, inclusiv în situaţii de urgenţă, şi comunică acestei autorităţi toate informaţiile care prezintă o relevanţă deosebită pentru asigurarea convergenţei supravegherii.-----------Art. 185^4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 11 ianuarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012.  +  Articolul 185^5 (1) Banca Naţională a României, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea instituţiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei instituţii de credit sau ale unei firme de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene ori ale unei societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul Uniunii Europene, sau în cazul în care sucursalele din România ale unor instituţii de credit sau ale unor firme de investiţii din alte state membre sunt semnificative potrivit prevederilor art. 210^1, precum şi în calitatea acesteia de bancă centrală, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, poate participa în colegii de supraveghetori.--------------Alin. (1) al art. 185^5 a fost modificat de pct. 120 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Prevederile art. 185^1 se aplică în mod corespunzător.------------Art. 185^5 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010. Această completare se aplică începând cu data de 31 octombrie 2010, conform literei a) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.  +  Articolul 185^6În cazul unui dezacord între autorităţile competente implicate în ceea ce priveşte funcţionarea colegiilor de supraveghetori, Banca Naţională a României, în calitatea prevăzută de art. 185^4 sau 185^5, poate supune cazul spre soluţionare Autorităţii Bancare Europene, potrivit procedurii de soluţionare a dezacordurilor prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.--------------Art. 185^6 a fost introdus de pct. 121 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 186 (1) Banca Naţională a României cooperează în mod strâns cu celelalte autorităţi competente. În acest sens, pentru exercitarea atribuţiilor de supraveghere pe bază individuală şi/sau consolidată ale respectivelor autorităţi în sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, sunt furnizate la cerere toate informaţiile relevante potrivit acordurilor de cooperare dintre autorităţile competente, precum şi din oficiu toate informaţiile esenţiale.--------------Alin. (1) al art. 186 a fost modificat de pct. 122 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.(1^1) Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, Banca Naţională a României cooperează în mod strâns cu Autoritatea Bancară Europeană, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010. Banca Naţională a României furnizează Autorităţii Bancare Europene, la cerere, potrivit prevederilor art. 35 din regulamentul menţionat, toate informaţiile necesare acesteia pentru îndeplinirea atribuţiilor acestei autorităţi stabilite de Directiva 2013/35/UE, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi de Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.--------------Alin. (1^1) al art. 186 a fost modificat de pct. 122 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate esenţiale dacă pot influenţa în mod semnificativ evaluarea stabilităţii financiare a unei instituţii de credit sau a unei instituţii financiare dintr-un alt stat membru. (3) În cazul în care Banca Naţională a României este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau a unei instituţii de credit controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, aceasta furnizează autorităţilor competente din alte state membre, care supraveghează filialele acestor întreprinderi-mamă, toate informaţiile relevante. Pentru a determina gradul de detaliere a informaţiilor relevante este luată în considerare importanţa acestor filiale în cadrul sistemelor financiare din respectivele state membre.--------------Alin. (3) al art. 186 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Informaţiile esenţiale la care se referă alin. (2) includ, în special, următoarele elemente: a) identificarea structurii juridice, de guvernanţă şi organizatorice a grupului, inclusiv a tuturor entităţilor între care există legături strânse, respectiv a entităţilor reglementate şi nereglementate, a filialelor nereglementate şi a sucursalelor semnificative din cadrul grupului, precum şi a întreprinderilor-mamă, cu aplicarea la nivel consolidat şi/sau subconsolidat, după caz, a prevederilor art. 24 alin. (1), precum şi a autorităţilor competente ale entităţilor reglementate din grup;--------------Lit. a) a alin. (4) al art. 186 a fost modificată de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. b) procedurile pentru colectarea informaţiilor de la instituţiile de credit din grup şi pentru verificarea acestor informaţii; c) evoluţiile nefavorabile în cadrul instituţiilor de credit sau în cadrul altor entităţi din grup, care ar putea afecta în mod semnificativ instituţiile de credit din cadrul grupului; d) principalele sancţiuni şi măsurile excepţionale luate de Banca Naţională a României, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinţe suplimentare de fonduri proprii, precum şi în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional, potrivit prevederilor art. 312 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Lit. d) a alin. (4) al art. 186 a fost modificată de pct. 123 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (5) Banca Naţională a României poate notifica Autorităţii Bancare Europene situaţiile în care: a) o autoritate competentă nu i-a comunicat informaţii esenţiale; b) o solicitare de colaborare, în special prin schimb de informaţii relevante, a fost respinsă sau nu s-a răspuns unei astfel de solicitări într-un termen rezonabil.------------Alin. (5) al art. 186 a fost introdus de pct. 19 al art. 15 al cap. III din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.  +  Articolul 187Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea unei instituţii de credit, persoană juridică română, controlate de o instituţie de credit sau o firmă de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene, contactează, ori de câte ori este posibil, supraveghetorul consolidant dacă îi sunt necesare informaţii referitoare la implementarea abordărilor şi metodologiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi în reglementările emise în aplicarea acestora, informaţii pe care respectiva autoritate le-ar putea deţine deja.--------------Art. 187 a fost modificat de pct. 124 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 188 (1) Banca Naţională a României se consulta cu celelalte autorităţi responsabile cu supravegherea pe: baza individuală şi/sau consolidata a instituţiilor de credit, înaintea luării unei decizii care este importantă pentru exercitarea atribuţiilor de supraveghere ale autorităţilor competente respective. Consultarea are în vedere următoarele elemente: a) modificări în structura acţionariatului, în structura organizatorică, de administrare şi conducere a instituţiilor de credit dintr-un grup, care necesita aprobare sau autorizare din partea Băncii Naţionale a României;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 188 a fost modificată de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 227 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 18 iulie 2007. b) principalele sancţiuni şi măsurile excepţionale ce urmează a fi luate de Banca Naţională a României, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinţe suplimentare de fonduri proprii, precum şi în impunerea oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 188 a fost modificată de pct. 125 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), supraveghetorul consolidant trebuie să fie consultat în toate cazurile.--------------Alin. (2) al art. 188 a fost modificat de pct. 125 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (3) Banca Naţională a României poate decide să nu consulte celelalte autorităţi în cazuri de urgenţă sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor, în acest caz, Banca Naţională a României informează fără întârziere asupra deciziilor luate celelalte autorităţi competente.  +  Secţiunea a 3-a Colaborarea între Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi atribuţiile acestor autorităţi la nivel naţional  +  Articolul 189 (1) Pentru a pune bazele şi pentru a facilita o supraveghere eficientă la nivel naţional a instituţiilor de credit, firmelor de investiţii şi a instituţiilor financiare, Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară încheie acorduri scrise de coordonare şi cooperare. (2) Aceste acorduri pot prevedea atribuţii suplimentare în sarcina supraveghetorului consolidant şi pot include proceduri privind procesul decizional. (3) Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitate de autorităţi responsabile cu autorizarea unei instituţii de credit, respectiv a unei firme de investiţii, care sunt filiale ale unei instituţii de credit, persoană juridică română, sau ale unei firme de investiţii persoană juridică română, pot să îşi delege reciproc, pe bază de acord, responsabilitatea de supraveghere individuală a filialei respective. Delegarea responsabilităţii se face întotdeauna către autoritatea competentă cu supravegherea consolidată.--------------Art. 189 a fost modificat de pct. 126 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 190Pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere pe bază individuală şi/sau consolidată în sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară îşi furnizează, la cerere, toate informaţiile relevante şi din oficiu toate informaţiile esenţiale. Prevederile art. 186 se aplică în mod corespunzător.--------------Art. 190 a fost modificat de pct. 127 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 191 (1) Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare se consulta reciproc, înaintea luării unei decizii care este importantă pentru exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere pe baza individuală şi/sau consolidata. Consultarea are în vedere următoarele elemente: a) modificări în structura acţionariatului, în structura organizatorică de administrare şi conducere a instituţiilor de credit, respectiv a firmelor de investiţii dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 191 a fost modificată de pct. 128 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. b) principalele sancţiuni şi măsurile excepţionale ce urmează a fi luate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv cele constând în impunerea, potrivit art. 226, a unei cerinţe suplimentare de fonduri proprii, precum şi a oricărei limitări în utilizarea abordării avansate de evaluare pentru calculul cerinţelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului operaţional, potrivit prevederilor art. 312 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 191 a fost modificată de pct. 128 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. (2) Banca Naţională a României sau Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare poate să nu îndeplinească cerinţa referitoare la consultarea prealabilă, prevăzută la alin. (1), în cazuri de urgenţă sau dacă o astfel de consultare poate periclita eficienta deciziilor în acest caz, se procedează la informarea fără întârziere a celeilalte autorităţi asupra deciziilor luate.  +  Articolul 192Pe lângă obligaţiile care le revin în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit-mamă la nivelul României şi a instituţiilor de credit, persoane juridice române, controlate de societăţi financiare holding-mamă la nivelul României sau de societăţi financiare holding mixte-mamă la nivelul României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a firmelor de investiţii-mamă la nivelul României îndeplinesc următoarele atribuţii:--------------Partea introductivă a art. 192 a fost modificată de pct. 129 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013. a) coordonează, la nivel naţional, colectarea şi diseminarea informaţiilor relevante sau esenţiale în condiţiile desfăşurării normale a activităţii şi în situaţii de urgenţă; b) planifica şi coordonează, activităţile de supraveghere la nivel naţional, în condiţiile desfăşurării normale a activităţii şi în situaţii de urgenţă, inclusiv în legătură cu activităţile prevăzute la art. 166, colaborând în acest sens.  +  Articolul 193Abrogat.--------------Art. 193 a fost abrogat de pct. 130 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Secţiunea a 4-a Furnizarea de informaţii  +  Articolul 194 (1) Dacă întreprinderea-mamă a uneia sau a mai multor instituţii de credit, persoane juridice române, este societate holding cu activitate mixtă, Banca Naţională a României solicita societăţii holding cu activitate mixtă şi filialelor acesteia, inclusiv în situaţia în care sunt situate pe teritoriul unui alt stat membru, direct sau prin intermediul instituţiilor de credit filiale, orice informaţii care ar putea fi relevante pentru scopul supravegherii instituţiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale societăţii holding cu activitate mixtă.--------------Alin. (1) a art. 194 a fost modificat de lit. j) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) O societate holding cu activitate mixtă, persoană juridică română, şi filialele acesteia, persoane juridice române, trebuie să furnizeze informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), atât la solicitarea Băncii Naţionale a României, în calitate de autoritate responsabilă cu autorizarea şi supravegherea unei instituţii de credit, persoană juridică română, filiala a societăţii holding cu activitate mixtă, cat şi la solicitarea autorităţii responsabilă cu autorizarea şi supravegherea unei instituţii de credit dintr-un alt stat membru, filiala a societăţii holding cu activitate mixtă.  +  Articolul 195Banca Naţională a României poate efectua inspecţii, pentru a verifica informaţiile furnizate de societăţile holding cu activitate mixtă şi filialele acestora, direct sau prin intermediul unor terţe persoane împuternicite în acest scop. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia este o întreprindere de asigurare poate fi utilizata şi procedura, prevăzută la art. 202. Dacă societatea holding cu activitate mixtă sau una dintre filialele acesteia au sediul într-un alt stat membru, verificarea informaţiilor se efectuează potrivit procedurii prevăzute la art. 203.--------------Art. 195 a fost modificat de lit. f) a art. IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Secţiunea a 5-a Societăţile financiare holding şi societăţile financiare holding mixte--------------Titlul secţiunii a 5-a, capitolul II, titlul III, partea I a fost modificat de pct. 131 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 196 (1) Administrarea şi/sau conducerea activităţii unei societăţi financiare holding sau a unei societăţi financiare holding mixte, persoană juridică română, trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane.