ORDIN nr. 1.511 din 26 august 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor**)(actualizat până la data de 12 aprilie 2007*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 30 din 9 iulie 2004
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 337 din 12 august 2004
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 366 din 21 septembrie 2004
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 1.511 din 26 august 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 577 din 9 august 2004
 • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 aprilie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 20 din 12 ianuarie 2006; ORDINUL nr. 1.121 din 10 octombrie 2006; ORDINUL nr. 675 din 3 aprilie 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 12 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006.În temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, şi ale art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 243/2002,în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe, cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 41.303 din 1 iulie 2004, întocmit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, numărul de personal necesar desfăşurării activităţii de control sanitar veterinar de frontieră şi pentru siguranţa alimentelor şi programul de lucru al posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 12 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006.  +  Articolul 2Lista posturilor de inspecţie la frontieră prevăzută la art. 1 poate fi completată în funcţie de necesităţi, cu condiţia asigurării spaţiilor şi dotărilor necesare activităţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 3Structurile sanitare veterinare de control la punctele de trecere a frontierei de stat se organizează şi funcţionează ca posturi de inspecţie la frontieră, având în componenţa lor mai multe puncte de lucru.  +  Articolul 4În cazul bolilor care impun instituirea carantinei, în situaţii care nu suferă amânare, în caz de epizootii sau în situaţia în care controlul veterinar la frontieră nu se poate efectua în bune condiţii, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are competenţa de a dispune închiderea temporară a postului de inspecţie la frontieră până la remedierea situaţiei respective.  +  Articolul 5 (1) Personalul din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră care se desfiinţează ca urmare a reorganizării activităţii de control sanitar veterinar va fi transferat în interesul serviciului în cadrul direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. (2) Personalul din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră care îşi reduc activitatea, conform prevederilor prezentului ordin, va susţine un test de verificare a cunoştinţelor, specialiştii fiind menţinuţi în limita posturilor prevăzute, conform rezultatelor obţinute. (3) Numărul posturilor şi personalul existent în punctele de lucru «Băneasa» şi «Gara de Nord» din cadrul Postului de Inspecţie la Frontieră «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni (AIBO)» va fi preluat în cadrul aparatului central al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.---------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 12 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006. (4) Posturile prevăzute pentru Postul de Inspecţie la Frontieră Galaţi se asigură şi se finanţează din posturile aflate în structura Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi, coordonarea activităţii tehnice urmând a fi efectuată de către structura de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.---------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 20 din 12 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2006.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 506/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 13 octombrie 2003, precum şi orice altă dispoziţie contrară.  +  Articolul 7Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu Harbuz,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Maria Speranţa Ianculescup. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daea  +  Anexa LISTAposturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi programul de lucru al posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor┌─┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┐│N│ │Postul de│ │ │Marfuri│Marfuri│Marfuri│Marfuri│ ││r│ │inspecţie│ │ │aproba-│aproba-│aproba-│aproba-│ ││ │Judetul │la fron- │ Puncte │Tipul│te │te │te │te │Program ││c│ │tiera │ de lucru│ │pentru │pentru │pentru │pentru │ de ││r│ │(denumire│ │ │import │export │import │import │ lucru ││t│ │sediu/ │ │ │ şi │ şi │ şi │ în │ ││ │ │adresa) │ │ │tranzit│tranzit│export │condi- │ ││ │ │ │ │ │intrare│iesire │ │tii │ ││ │ │ │ │ │iesire │ │ │speci- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ale │ │├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│1│Constanţa│Constanţa│Constanţa│P │POA, FJ│ - │PAONA │PAONA │Zilnic ││ │ │Nord, │Nord │ │ │ │ │ │7,00- ││ │ │incintă │ │ │ │ │ │ │19,00 ││ │ │port, ├─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │Dana │Midia**) │P │ - │ O │ - │ - │La soli-││ │ │52-53 │ │ │ │ │ │ │citare │├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│2│Constanţa│Constanţa│Constanţa│P/ZL │A***), │ - │PAONA │PAONA │Zilnic ││ │ │Sud │Sud │ │POA, FJ│ │ │ │7,00- ││ │ │Sud │ │ │ │ │ │ │19,00 ││ │ │Agigea, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │incintă │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │port, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Poarta │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │nr. 10 │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│3│Iaşi │Sculeni, │Sculeni │ R │POA, FJ│ - │PAONA │PAONA │Perma- ││ │ │comuna │ │ │ │ │ │ │nent ││ │ │Victoria,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │cod │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │707584 ├─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │ │Cristeşti│ F │ - │ - │PAONA │ - │La soli-││ │ │ │Gara CFR │ │ │ │ │ │citare ││ │ │ │Cristeşti│ │ │ │ │ │ │├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│4│Ilfov │Aeropor- │Aeropor- │ A │ E,A, │E,A │PAONA │PAONA │Perma- ││ │ │tul │tul │ │POA, FJ│ │ │ │nent ││ │ │Interna- │Interna- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ţional │ţional │ │ │ │ │ │ ││ │ │"Henri │"Henri │ │ │ │ │ │ ││ │ │Coandă" │Coandă" │ │ │ │ │ │ ││ │ │şos. │Bucureşti│ │ │ │ │ │ ││ │ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Ploieşti,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │km 16,5 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Otopeni │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│5│Satu Mare│Halmeu, │Halmeu │R/F*)│O, E, A│O, E, A│PAONA │PAONA │Perma- ││ │ │str. │ │ │POA, FJ│ │ │ R │nent ││ │ │Titulescu│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │nr. 7, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │cod │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │447145 │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│6│Suceava │Siret, │Siret │ R │POA, FJ│ - │PAONA │ PAONA │Zilnic ││ │ │cod │ │ │ │ │ │ │7,00- ││ │ │725500 │ │ │ │ │ │ │19,00 ││ │ │ ├─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │ │Vicşani -│F*) │ - │ - │ PAONA │ - │La soli-││ │ │ │(Dorneşti│ │ │ │ │ │citare │├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│7│Timiş │Moraviţa,│Moraviţa │R │O, E, A│O, E, A│PAONA │PAONA │Perma- ││ │ │comuna │ │ │POA, FJ│ │ │ │nent ││ │ │Moraviţa,├─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│ │ │cod │Stamora │F*) │ - │ - │PAONA │ - │La soli-││ │ │30728 0 │ │ │ │ │ │ │citare │├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│8│Vaslui │Albiţa, │Albiţa │R │O, E, A│O, E, A│PAONA │PAONA │Perma- ││ │ │comuna │ │ │POA, FJ│ │ │ │nent ││ │ │Drânceni,│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │satul │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Albiţa, │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │cod │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │737221 │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤│9│Galaţi │Galaţi, │Galaţi │R/F*)│ - │ - │PAONA │ - │Perma- ││ │ │Vama │rutier/ │/P │ │ │ │ │nent ││ │ │Galaţi │feroviar/│ │ │ │ │ │ ││ │ │rutier/ │port │ │ │ │ │ │ ││ │ │feroviar/│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │port │ │ │ │ │ │ │ │└─┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘NOTĂ: Zona Liberă Giurgiu - numai la solicitarea autorităţii vamale, pentru punerea în liberă circulaţie a produselor alimentare de origine nonanimală importate din ţări terţe, inspectorul din cadrul Compartimentului siguranţa alimentelor al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Giurgiu aplică legislaţia specifică în vigoare.LEGENDA:R = rutierP = portA = aeroportF = feroviarZL = zonă liberăO = animale vii - ungulateE = animale vii - ecvidee înregistrateA = animale vii - altele (câini, pisici, dihori domestici), nevertebrate (cu excepţia albinelor şi crustaceelor), peşti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, păsări - toate speciile (cu excepţia păsărilor de curte care fac obiectul directivelor 90/539/CEE şi 92/65/CEE ale Consiliului), mamifere (rozătoare şi iepuri domestici), animale de circ şi animale CITES (conform Convenţiei de la Washington din 3 martie 1973)FJ = furajePOA = produse de origine animală (inclusiv material seminal, ovule şi embrioni)PAONA = produse alimentare de origine nonanimală___________*) Execută controalele la solicitarea prealabilă a şefului staţiei C.F.R.**) Numai pentru export şi tranzit ieşire animale vii: ungulate - O.***) Numai pentru animale CITES.----------Anexa a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 675 din 3 aprilie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 12 aprilie 2007.-----------