ORDIN nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 (*actualizat*)privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări(actualizat până la data de 24 noiembrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • ----------Având în vedere prevederile:- art. 9 lit. c) şi lit. c^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clarificările din:- Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2011)325248 din 24 martie 2011 emisă de Direcţia Generală pentru Politică;- Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2013)2548289 din 1 iulie 2013 emisă de Direcţia Generală Piaţa Internă şi Servicii,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiarii privaţi ai proiectelor finanţate din fondurile menţionate la art. 1, care au achiziţii aflate în curs de desfăşurare ce nu intră sub incidenţa art. 9 lit. c) şi c^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia continuării acestora în baza Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", având posibilitatea anulării procedurii.  +  Articolul 3Dacă beneficiarii privaţi decid să continue achiziţiile aflate în curs de desfăşurare, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, acestea se supun legislaţiei în vigoare la data iniţierii, rămânând sub incidenţa prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 până la finalizarea procedurii.  +  Articolul 4Autorităţile de management/Operatorii de program au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale şi orice alte reglementări incidente, în sensul conformării acestora cu procedura simplificată prevăzuta în anexă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 5Autorităţile de management/Operatorii de program vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 16 noiembrie 2012, şi orice alte dispoziţii contrare acestuia.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 15 octombrie 2013.Nr. 1.120.  +  AnexăPROCEDURA 15/10/2013