METODOLOGIE din 1 noiembrie 2011 (*actualizată*)de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar**)(actualizată până la data de 12 iulie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 4.613 din 28 iunie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Aprobată de Ordinul nr. 6.143 din din 1 noiembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar, numită în continuare Metodologie, reglementează procedura de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar, stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi instrumentele de evaluare.  +  Articolul 2 (1) Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual, conform graficului prezentat în anexa 1 la prezenta metodologie, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi are două componente: a) autoevaluarea; b) evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare. (2) Fişele cadru ale postului şi fişele cadru de autoevaluare/evaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar sunt incluse în anexele 2-31, care fac parte integrantă din prezenta metodologie. (3) Fişele cadru ale postului pentru fiecare funcţie didactică şi didactică auxiliară se operaţionalizează/individualizează de către directorul şi directorul adjunct al unităţii/instituţiei de învăţământ. (4) Fişa postului operaţionalizată se aprobă şi se revizuieşte anual de către consiliul de administraţie şi constituie anexă la contractul individual de muncă. (5) Indicatorii de performanţă din cadrul fişelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice şi didactice auxiliare se stabilesc de către directorul şi directorul adjunct al fiecărei unităţi/instituţii de învăţământ, împreună cu responsabilii/coordonatorii comisiilor metodice sau al compartimentelor funcţionale, cu respectarea domeniilor şi criteriilor din fişele cadru. (6) Consiliul profesoral, reunit conform graficului prevăzut în anexa 1 la prezenta metodologie, validează, prin vot majoritar, fişele de autoevaluare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, în baza cărora se stabileşte calificativul anual.  +  Articolul 3Metodologia are ca finalitate: a) asigurarea cadrului necesar pentru o evaluare unitară, obiectivă şi transparentă a personalului didactic şi didactic auxiliar; b) asigurarea unui sistem motivaţional care să determine creşterea performanţelor profesionale individuale.  +  Articolul 4 (1) Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar este realizată la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică. (2) Activitatea de evaluare vizează personalul didactic şi didactic auxiliar încadrat în unitatea respectivă, având în vedere tipul şi norma de încadrare a fiecărui angajat. (3) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, îşi desfăşoară activitatea într-o unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică o perioadă mai mică decât un an şcolar, atunci evaluarea parţială a activităţii se realizează pentru perioada efectiv lucrată în unitatea sau instituţia de învăţământ - dar care trebuie să fie de minim 90 zile, iar încadrarea să fie de minim de 1/2 normă. (4) Calificativul parţial va fi acordat de consiliul de administraţie conform punctajelor din domeniile cuprinse în fişa de autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse până la momentul stabilirii calificativului respectiv. Calificativul parţial se acordă la solicitarea scrisă a persoanei în cauză, cu respectarea prevederilor anterioare. (5) În cazul în care un angajat, personal didactic sau didactic auxiliar, desfăşoară activitate în două sau mai multe unităţi sau instituţii de învăţământ, evaluarea anuală a activităţii se face în fiecare unitate cu personalitate juridică în care angajatul funcţionează. Cadrele didactice au obligaţia să îşi completeze fişele de autoevaluare/evaluare în fiecare unitate de învăţământ. Unitatea de învăţământ respectivă are obligaţia de a elibera o adeverinţă din care să rezulte punctajul pe fiecare domeniu în parte. Aceste adeverinţe vor fi depuse de cadrul didactic/didactic auxiliar la unitatea de învăţământ unde are funcţia de bază. Media punctajelor se va realiza pe domenii, în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ unde se face evaluarea finală şi acordarea calificativului. (6) Rezultatele activităţii de evaluare stau la baza deciziei Consiliului de Administraţie privind acordarea calificativului anual, conform prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Baza metodologică  +  Articolul 5Evaluarea activităţii personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează în următoarele etape: a) Autoevaluarea activităţii realizată de fiecare angajat pe baza fişei de autoevaluare/evaluare şi a raportului de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare. b) Evaluarea activităţii personalului didactic/didactic auxiliar este realizată la nivelul comisiei metodice sau al compartimentului funcţional prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toţi membrii comisiei pentru fiecare persoană evaluată. c) Evaluarea finală a activităţii personalului didactic/didactic auxiliar se face în cadrul consiliului de administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ.  +  Articolul 6Pentru fiecare etapă de evaluare prevăzută în prezenta Metodologie, vor fi luate în considerare rezultatele auditării periodice a resursei umane din învăţământul preuniversitar realizată de inspectoratele şcolare, conform prevederilor art. 92 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi rezultatele altor evaluări externe din perioada analizată prin inspecţie şcolară, evaluare instituţională etc., dacă acestea există şi fac referire explicită la activitatea cadrului didactic/didactic auxiliar evaluat.  +  Capitolul III Domeniile şi criteriile de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar  +  Articolul 7 (1) Activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar de către personalul didactic şi didactic auxiliar, prezentată în raportul de autoevaluare, se evaluează pe baza fişei cadru de autoevaluare/evaluare, anexă a prezentei metodologii, ţinându-se seama de următoarele domenii şi criterii de performanţă care trebuie îndeplinite de fiecare cadru didactic/didactic auxiliar, în perioada pentru care se face evaluarea. (2) Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere următoarele domenii de evaluare şi criterii de performanţă: a) Domeniul Proiectarea activităţii, cu următoarele criterii de performanţă:i. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei;îi. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii;iii. Folosirea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor - TIC în activitatea de proiectare;iv. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii. b) Domeniul Realizarea activităţilor didactice, cu următoarele criterii de performanţă:i. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice;îi. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC;iii. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor;iv. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat;v. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de "a învăţa să înveţi". c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării, cu următoarele criterii de performanţă:i. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare;îi. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;iii. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică;iv. Promovarea autoevaluării şi interevaluării;v. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali;vi. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării învăţării. d) Domeniul Managementul clasei de elevi, cu următoarele criterii de performanţă:i. Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient - , pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi;îi. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale;iii. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;iv. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică. e) Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale, cu următoarele criterii de performanţă:i. Participarea şi valorificarea competenţelor ştiinţifice, metodice dobândite prin participarea la programele de formare/perfecţionare;îi. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil;iii. Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal;iv. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii;v. Manifestarea atitudinii morale şi civice, respectarea şi promovarea deontologiei profesionale. f) Domeniul Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare, cu următoarele criterii de performanţă:i. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;îi. Promovarea ofertei educaţionale;iii. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii;iv. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar;v. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare;vi. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. (3) Pentru personalul didactic auxiliar se au în vedere domenii de evaluare şi criterii de performanţă specifice categoriilor de personal auxiliar, conform anexelor prezentei metodologii.  +  Capitolul IV Procedura de evaluare anuală a personalului didactic şi didactic auxiliar  +  Articolul 8 (1) Cadrul didactic/didactic auxiliar are obligaţia să îşi completeze fişa de autoevaluare a activităţii desfăşurate şi să o depună, împreună cu raportul de autoevaluare a activităţii, la secretariatul unităţii de învăţământ, conform perioadei prevăzute în graficul din anexa 1 a prezentei metodologii. (2) Fişele de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice/didactice auxiliare se validează în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. (3) La solicitarea comisiilor metodice/compartimentelor funcţionale sau a consiliului de administraţie, dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activităţile care nu s-au desfăşurat în şcoală şi nu există, ca obligaţie, la portofoliul personal.  +  Articolul 9 (1) Evaluarea activităţii cadrelor didactice se realizează în cadrul şedinţelor de comisie metodică, pe specialităţi/arii curriculare conform graficului activităţilor de evaluare prevăzut în anexa 1 a prezentei metodologii. (2) Evaluarea activităţii personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul şedinţelor/compartimentelor funcţionale în care acestea îşi desfăşoară activitatea, conform graficului activităţilor de evaluare prevăzute în anexa 1 la prezenta metodologie. (3) Fiecare comisie metodică/compartiment completează rubrica de evaluare menţionată în fişa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) şi înaintează fişele şi procesul-verbal din cadrul şedinţei consiliului de administraţie.  +  Articolul 10 (1) La solicitarea directorului unităţii de învăţământ se întruneşte consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ pentru acordarea punctajului final de evaluare pe baza fişei cadru de evaluare a personalului didactic/didactic auxiliar. (2) Consiliul de administraţie evaluează activitatea pe baza fişelor de autoevaluare/evaluare şi acordă propriul punctaj de evaluare. Evaluarea finală se face în prezenţa cadrului didactic/didactic auxiliar în cauză care argumentează, la solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie acordarea punctajului la autoevaluare. (3) Consiliul de administraţie completează fişa de evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar şi stabileşte punctajul final de evaluare. (4) Grila de punctaj pentru acordarea calificativelor anuale, în condiţiile prezentei metodologii, este:- de la 100 până la 85 de puncte, calificativul Foarte bine;- de la 84,99 până la 71 de puncte, calificativul Bine;- de la 70,99 până la 61 de puncte, calificativul Satisfăcător;- sub 60,99 puncte, calificativul Nesatisfăcător. (5) În baza punctajului final acordat, consiliul de administraţie stabileşte calificativul anual pentru fiecare angajat în parte. (6) Hotărârea consiliului de administraţie privind punctajul final şi calificativul anual al cadrelor didactice/didactice auxiliare se adoptă conform prevederilor art. 93 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) Calificativul anual şi punctajul corespunzător acordate de către consiliul de administraţie sunt aduse la cunoştinţa fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar în mod direct, dacă acesta este prezent la şedinţa consiliului de administraţie. (2) Hotărârea consiliului de administraţie cu punctajul şi calificativul acordat va fi comunicată, în termen de 3 zile, prin secretariatul unităţii de învăţământ, cadrelor didactice care nu au putut fi prezente pentru evaluarea finală la şedinţa consiliului de administraţie.  +  Capitolul V Înregistrarea şi rezolvarea contestaţiilor  +  Articolul 12 (1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestaţie asupra punctajului/calificativului acordat de consiliul de administraţie, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa 1, parte integrantă a prezentei metodologii. (2) Toate contestaţiile se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ în 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului final de acordare şi comunicare a calificativului.  +  Articolul 13 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită prin decizia directorului şi este formată din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învăţământ, recunoscute pentru profesionalism şi probitate morală, alese de consiliul profesoral - cu 2/3 din voturile valabil exprimate. (2) Din comisie nu pot să facă parte persoanele care au depus contestaţie sau care au realizat evaluarea în consiliul de administraţie. (3) Contestaţiile înregistrate în termen legal se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, menţionată la alin. 1, în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.  +  Articolul 14Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.  +  Articolul 15La solicitarea persoanei care a contestat punctajul şi/sau calificativul acordat, la lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentantul organizaţiei sindicale din unitatea de învăţământ, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele şi poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 16Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională se realizează pe baza prevederilor prezentei metodologii şi a normelor proprii.  +  Articolul 17Anexele de la nr. 1 la nr. 31 sunt parte integrantă a prezentei metodologii.  +  Articolul 18Prevederile prezentei metodologii intră în vigoare începând cu anul şcolar 2011 - 2012.  +  Anexa 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarGRAFICUL/CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE ┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │ TERMENE │ ACTIVITĂŢI │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │ 15 iunie-15 august │Depunerea fişei de autoevaluare/evaluare şi a rapor- │ │ │tului justificativ la secretariatul unităţii │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3-10 septembrie │Validarea de către consiliul profesoral a fişelor de │ │ │autoevaluare/evaluare ale personalului didactic şi │ │ │didactic auxiliar │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Evaluarea în comisii/compartimente │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Evaluarea în consiliul de administraţie │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Comunicarea, prin secretariatul unităţii de învăţământ,│ │ │a hotărârii consiliului de administraţie către toate │ │ │cadrele didactice/didactice auxiliare care nu au putut │ │ │fi prezente pentru evaluarea finală │ ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │ Până la data de │Depunerea contestaţiilor │ │ 15 septembrie ├───────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris a │ │ │rezultatelor │ └────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 4.613 din 28 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 12 iulie 2012, potrivit art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICEDIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele cadrului didactic: .................Specialitatea: .........................................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................*Font 7*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────────────────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│ Punctaj acordat │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim ├────────┬─────────┬────────┤consiliul ││ │ │perfor-│ │Auto │Evaluare │Evaluare│profesoral││ │ │manţă │ │evaluare│comisie │CA │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea│1.1 Respectarea programei şcolare, a │ │ │ │ │ │ ││activităţii │normelor de elaborare a documentelor de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare, precum şi adaptarea acesteia│ │ │ │ │ │ ││ │la particularităţile grupei/clasei. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Implicarea în activităţile de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare a ofertei educaţionale la │ │ │ │ │ │ ││ │nivelul unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3 Folosirea TIC în activitatea de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4 Proiectarea unor activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare corelate cu obiectivele│ │ │ │ │ │ ││ │curriculare, nevoile şi interesele │ │ │ │ │ │ ││ │educabililor, planul managerial al │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1 Utilizarea unor strategii didactice │ │ │ │ │ │ ││activităţilor │care asigură caracterul aplicativ al │ │ │ │ │ │ ││didactice │învăţării şi formarea competenţelor │ │ │ │ │ │ ││ │specifice. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2 Utilizarea eficientă a resurselor │ │ │ │ │ │ ││ │materiale din unitatea de învăţământ în │ │ │ │ │ │ ││ │vederea optimizării activităţilor │ │ │ │ │ │ ││ │didactice-inclusiv resurse TIC. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3 Diseminarea, evaluarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │valorizarea activităţilor realizate. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4 Organizarea şi desfăşurarea │ │ │ │ │ │ ││ │activităţilor extracurriculare, │ │ │ │ │ │ ││ │participarea la acţiuni de voluntariat. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5 Formarea deprinderilor de studiu │ │ │ │ │ │ ││ │individual şi în echipă în vederea │ │ │ │ │ │ ││ │formării/dezvoltării competenţei de │ │ │ │ │ │ ││ │"a învăţa să înveţi". │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 25 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Evaluarea │3.1 Asigurarea transparenţei │ │ │ │ │ │ ││rezultatelor │criteriilor, a procedurilor de evaluare │ │ │ │ │ │ ││învăţării │şi a rezultatelor activităţilor de │ │ │ │ │ │ ││ │evaluare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2 Aplicarea testelor predictive, │ │ │ │ │ │ ││ │interpretarea şi comunicarea │ │ │ │ │ │ ││ │rezultatelor. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3 Utilizarea diverselor instrumente de│ │ │ │ │ │ ││ │evaluare, inclusiv a celor din banca de │ │ │ │ │ │ ││ │instrumente de evaluare unică. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4 Promovarea autoevaluării şi │ │ │ │ │ │ ││ │interevaluării. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.6 Evaluarea satisfacţiei │ │ │ │ │ │ ││ │beneficiarilor educaţionali. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.7 Coordonarea elaborării portofoliului│ │ │ │ │ │ ││ │educaţional ca element central al │ │ │ │ │ │ ││ │evaluării rezultatelor învăţării. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4.Managementul│4.1 Stabilirea unui cadru adecvat │ │ │ │ │ │ ││clasei de │(reguli de conduită, atitudini, ambient)│ │ │ │ │ │ ││elevi │pentru desfăşurarea activităţilor în │ │ │ │ │ │ ││ │conformitate cu particularităţile clasei│ │ │ │ │ │ ││ │de elevi. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.2 Monitorizarea comportamentului │ │ │ │ │ │ ││ │elevilor şi gestionarea situaţiilor │ │ │ │ │ │ ││ │conflictuale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea│ │ │ │ │ │ ││ │diferenţiată a elevilor. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea │ │ │ │ │ │ ││ │exemplelor de bună practică. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5.Managementul│5.1 Valorificarea competenţelor │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al│ştiinţifice, didactice şi metodice │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării │dobândite prin participarea la │ │ │ │ │ │ ││personale │programele de formare continuă/ │ │ │ │ │ │ ││ │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.2 Implicarea în organizarea │ │ │ │ │ │ ││ │activităţilor metodice la nivelul │ │ │ │ │ │ ││ │comisiei/catedrei/responsabil. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3 Realizarea/actualizarea │ │ │ │ │ │ ││ │portofoliului profesional şi dosarului │ │ │ │ │ │ ││ │personal. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4 Dezvoltarea capacităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │comunicare şi relaţionare în interiorul │ │ │ │ │ │ ││ │şi în afara unităţii (cu elevii, │ │ │ │ │ │ ││ │personalul şcolii, echipa managerială şi│ │ │ │ │ │ ││ │cu beneficiarii din cadrul comunităţii- │ │ │ │ │ │ ││ │familiile elevilor). │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5 Manifestarea atitudinii morale şi │ │ │ │ │ │ ││ │civice (limbaj, ţinută, respect, │ │ │ │ │ │ ││ │comportament), respectarea şi promovarea│ │ │ │ │ │ ││ │deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 10 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│6. Contribuţia│6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea│proiecte educaţionale în vederea │ │ │ │ │ │ ││instituţională│dezvoltării instituţionale. │ │ │ │ │ │ ││şi la ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│promovarea │6.2 Promovarea ofertei educaţionale. │ │ │ │ │ │ ││imaginii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│unităţii │6.3 Promovarea imaginii şcolii în │ │ │ │ │ │ ││şcolare │comunitate prin participarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │rezultatele elevilor la olimpiade, │ │ │ │ │ │ ││ │concursuri, competiţii, activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare şi extraşcolare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.4 Realizarea/participarea la programe/│ │ │ │ │ │ ││ │activităţi de prevenire şi combatere a │ │ │ │ │ │ ││ │violenţei şi comportamentelor │ │ │ │ │ │ ││ │nesănătoase în mediul şcolar, familie şi│ │ │ │ │ │ ││ │societate. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.5 Respectarea normelor, procedurilor │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate şi securitate a muncii şi de│ │ │ │ │ │ ││ │PSI şi ISU pentru toate tipurile de │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi desfăşurate în cadrul │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii de învăţământ precum şi a │ │ │ │ │ │ ││ │sarcinilor suplimentare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │6.6 Implicarea activă în crearea unei │ │ │ │ │ │ ││ │culturi a calităţii la nivelul │ │ │ │ │ │ ││ │organizaţiei. │ │ 15 │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘       Data: Nume şi prenume: Semnături:                          ● Cadru didactic evaluat:                          ● Responsabil comisie:                          ● Director:                          ● Membrii CA:  +  Anexa 3 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI - CADRU DIDACTICÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul....., se încheie astăzi,........., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ..............Specialitatea: ...................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ...............Încadrarea: titular / suplinitor / cadru didactic asociatNumăr de ore sarcini de serviciu: .....Număr ore de predare: ............Profesor diriginte la clasa: .....Cerinţe:- studii: ................................................................................................- studii specifice postului..........................- vechime ...........................................- grad didactic .....................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; responsabil comisie metodica/catedra;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII - ELEMENTE DE COMPETENŢĂ1.1. Analizarea curriculumului şcolar.1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor.1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC.1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.1.7. Proiectarea activităţii extracurriculare.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Integrarea şi utilizarea TIC.2.4. Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale elevilor.2.5. Asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei.2.6. Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor curriculumului la decizia şcolii (CDŞ).3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Eficientizarea relaţiei profesor familie.3.2. Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea activităţilor extracurriculare.3.3. Implicarea partenerilor educaţionali-realizarea de parteneriate.4. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII4.1. Elaborarea instrumentelor de evaluare.4.2. Administrarea instrumentelor de evaluare.4.3. Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor.4.4. Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării.4.5. Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale al elevilor.5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI5.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi.5.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte.5.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie.5.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice.5.5. Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare.6. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE6.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.6.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, manifestări ştiinţifice etc.6.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.7. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE7.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale.7.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii locale.7.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale7.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.7.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.II. ALTE ATRIBUŢIIÎn funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor comisii funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul).Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:......................................Data: ..................  +  Anexa 4 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIILE DE BIBLIOTECAR,DOCUMENTARIST, REDACTOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................*Font 7*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea│1.1. Respectarea normelor │ │ │ │ │ │ ││activităţii │biblioteconomice în vigoare recomandate │ │ │ │ │ │ ││ │pentru funcţionarea bibliotecii şcolare.│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Respectarea procedurilor existente │ │ │ │ │ │ ││ │la nivelul unităţii cu privire la: │ │ │ │ │ │ ││ │● efectuarea operaţiilor în documentele │ │ │ │ │ │ ││ │de evidenţă (RFM, RI, Fişele de │ │ │ │ │ │ ││ │evidenţă, Fişe de cititor); │ │ │ │ │ │ ││ │● transmiterea informaţiilor în │ │ │ │ │ │ ││ │interiorul şi exteriorul unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Realizarea planificării │ │ │ │ │ │ ││ │calendaristice a activităţii bibliotecii│ │ │ │ │ │ ││ │în concordanţă cu structura anului │ │ │ │ │ │ ││ │şcolar şi adaptată la particularităţile │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii şcolare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4 Proiectarea anumitor activităţi de │ │ │ │ │ │ ││ │iniţiere şi valorizare a dimensiunii │ │ │ │ │ │ ││ │educative a TIC în cadrul bibliotecii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.5 Elaborarea de instrumente de │ │ │ │ │ │ ││ │planificare pe tipuri de activităţi: │ │ │ │ │ │ ││ │pedagogice, culturale, de comunicare şi │ │ │ │ │ │ ││ │de gestionare a bibliotecii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1 Organizarea resurselor bibliotecii │ │ │ │ │ │ ││activităţii │în vederea punerii lor la dispoziţia │ │ │ │ │ │ ││ │utilizatorilor în cadrul activităţilor. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2 Realizarea completă/corectă/legală a│ │ │ │ │ │ ││ │operaţiilor biblioteconomice (catalogare│ │ │ │ │ │ ││ │clasificare/indexare, depozitare, │ │ │ │ │ │ ││ │evidenţă, împrumut, inventariere, │ │ │ │ │ │ ││ │casare) prin colaborare cu alte │ │ │ │ │ │ ││ │compartimente. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3 Gestionarea prin securitate şi bună │ │ │ │ │ │ ││ │păstrare a dotării şi colecţiilor │ │ │ │ │ │ ││ │bibliotecii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4 Organizarea de expoziţii, vizite şi │ │ │ │ │ │ ││ │întâlniri tematice, ateliere de creaţie │ │ │ │ │ │ ││ │privind promovarea ofertei bibliotecii │ │ │ │ │ │ ││ │în comunitate şi atragerea cititorilor. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5 Adaptarea la complexitatea muncii pe│ │ │ │ │ │ ││ │baza nivelului de concepţie, de analiză │ │ │ │ │ │ ││ │şi sinteză a activităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare │3.1 Asigurarea unei bune comunicări şi │ │ │ │ │ │ ││şi relaţionare│relaţionări la nivel intern (cu elevii, │ │ │ │ │ │ ││ │cadrele didactice, didactic-auxiliare). │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2 Comunicarea eficientă cu │ │ │ │ │ │ ││ │utilizatorii externi (părinţi, │ │ │ │ │ │ ││ │comunitate) şi parteneri. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3 Atragerea elevilor către │ │ │ │ │ │ ││ │activităţile bibliotecii şi stimularea │ │ │ │ │ │ ││ │lecturii (număr fişe de cititor). │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4 Consolidarea relaţiei dintre şcoală │ │ │ │ │ │ ││ │şi comunitate. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5 Colaborarea cu instituţii de cultură│ │ │ │ │ │ ││ │şi educaţie în vederea realizării unor │ │ │ │ │ │ ││ │proiecte cu caracter cultural şi │ │ │ │ │ │ ││ │educativ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4.Managementul│4.1 Analiza nivelului şi stadiului │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al│propriei pregătiri profesionale. │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│personale │4.2 Participarea permanentă la cercuri │ │ │ │ │ │ ││ │şi activităţi metodice la nivel local/ │ │ │ │ │ │ ││ │judeţean/naţional. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3 Participarea la programe de formare │ │ │ │ │ │ ││ │în vederea dezvoltării profesionale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia│5.1 Realizarea integrală şi la timp a │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea│atribuţiilor stabilite prin fişa │ │ │ │ │ │ ││instituţională│postului. │ │ │ │ │ │ ││şi la ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│promovarea │5.2 Respectarea Regulamentului de │ │ │ │ │ │ ││imaginii │organizare şi funcţionare a bibliotecii │ │ │ │ │ │ ││şcolii │şcolare şi a Regulamentului intern al │ │ │ │ │ │ ││ │bibliotecii şcolare, respectarea │ │ │ │ │ │ ││ │normelor de conservare şi securitate a │ │ │ │ │ │ ││ │colecţiilor, a normelor şi procedurilor │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate şi securitate a muncii, │ │ │ │ │ │ ││ │PSI şi ISU. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3 Promovarea valorilor culturale │ │ │ │ │ │ ││ │româneşti prin realizarea de │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriate educative naţionale şi │ │ │ │ │ │ ││ │internaţionale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4 Iniţiative personale privind │ │ │ │ │ │ ││ │stimularea donaţiilor şi obţinerea unor │ │ │ │ │ │ ││ │sponsorizări în scopul dezvoltării │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor bibliotecii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5 Utilizarea raţională şi eficientă a │ │ │ │ │ │ ││ │alocaţiilor bugetare pentru achiziţii, │ │ │ │ │ │ ││ │abonamente. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│Total │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘                     Data: Nume şi prenume: Semnături:                                              ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                                              ● Responsabil compartiment:                                              ● Director:                                              ● Membrii CA:  +  Anexa 5 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIARDE BIBLIOTECAR, DOCUMENTARIST, REDACTORÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul......, se încheie astăzi,.........., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ........................Specialitatea: .............................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:.................................Cerinţe:- studii:....................................................................................................................................- studii specifice postului.......................................- vechime.........................................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolare.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR1.1. Elaborarea documentelor de planificare şi de organizare a activităţii de bibliotecă în concordanţă cu: a) activitatea şcolară anuală; b) R.O.I. şi proceduri elaborate la nivelul unităţii; c) planul managerial al unităţii; d) specificul şi particularităţile unităţii şcolare.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Elaborarea ofertei bibliotecii.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR2.1. Organizarea serviciilor de informare şi documentare.2.2. Gestionarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp.2.3. Acordarea de consultanţă beneficiarilor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE3.1. Comunicarea şi relaţionarea la nivel intern (elevi, personal didactic, didactic auxiliar).3.2. Comunicarea şi relaţionarea la nivel extern (factori ierarhici superiori, comunitate, parteneri sociali).3.3. Monitorizarea şi rezolvarea situaţiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.4.2. Formarea profesionala şi dezvoltarea în carieră.4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE5.1. Promovarea ofertei bibliotecii în rândul elevilor, comunităţii educative şi comunităţii locale.5.2. Valorizarea culturală a patrimoniului bibliotecii şcolare, al şcolii şi comunităţii locale. prin dezvoltarea de proiecte şi parteneriate.5.3. Educarea elevilor în vederea dezvoltării unei atitudini civice şi a promovării deschiderii spre lumea contemporană.II. ALTE ATRIBUŢIIÎn funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:..........................Data: .............  +  Anexa 6 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE INFORMATICIANNumărul fişei postului: .........................Numele şi prenumele titularului: ................Perioada evaluată: ..............................Calificativul acordat: ..........................*Font 8*┌───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│ Domenii │ Criterii de performanţă │Indicatori│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ ale evaluării │ │ de │ maxim │ auto- │evaluare│evaluare│consiliul││ │ │ perfor- │ │evaluare│compar- │ CA │ profe- ││ │ │ manţă │ │ │timent │ │ soral │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│1.Proiectarea │1.1 Gestionarea şi verificarea │ │ │ │ │ │ ││activităţii │permanentă a stării de funcţio-│ │ │ │ │ │ ││ │nare a echipamentelor de calcul│ │ │ │ │ │ ││ │din dotare şi asigurarea │ │ │ │ │ │ ││ │utilizării în bune condiţii a │ │ │ │ │ │ ││ │acesteia. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │1.2 Întreţinerea şi adminis- │ │ │ │ │ │ ││ │trarea reţelei INTERNET a │ │ │ │ │ │ ││ │şcolii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │1.3 Implicarea în activităţile │ │ │ │ │ │ ││ │de proiectare a ofertei educa- │ │ │ │ │ │ ││ │ţionale la nivelul unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │1.4 Participarea la activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare corelate cu │ │ │ │ │ │ ││ │obiectivele curriculare extrase│ │ │ │ │ │ ││ │din planul managerial al │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│2. Realizarea │2.1 Asigurarea asistenţei │ │ │ │ │ │ ││activităţilor │tehnice profesorilor de altă │ │ │ │ │ │ ││didactice │specialitate decât informatică │ │ │ │ │ │ ││ │în timpul orelor desfăşurate în│ │ │ │ │ │ ││ │laboratorul AEL sau în oricare │ │ │ │ │ │ ││ │alt laborator de informatică. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │2.2 Utilizează şi gestionează │ │ │ │ │ │ ││ │eficient resursele puse la │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţia postului: bibliotecă│ │ │ │ │ │ ││ │de software şi documentaţii, │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de tehnică de │ │ │ │ │ │ ││ │calcul şi auxiliare, etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │2.3 Participarea la activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare, precum şi │ │ │ │ │ │ ││ │participarea la acţiuni de │ │ │ │ │ │ ││ │voluntariat. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│3.Comunicare şi│3.1 Dezvoltarea capacităţii de │ │ │ │ │ │ ││relaţionare │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ ││ │elevii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.2 Dezvoltarea capacităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ ││ │personalul şcolii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.3 Dezvoltarea capacităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ ││ │echipa managerială. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.4 Dezvoltarea capacităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │comunicare şi relaţionare în │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul comunităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.5 Relaţionarea cu firmele │ │ │ │ │ │ ││ │producătoare de softuri, de │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de calcul, cu │ │ │ │ │ │ ││ │firmele care asigură service-ul│ │ │ │ │ │ ││ │echipamentelor de calcul, │ │ │ │ │ │ ││ │relaţionarea cu providerul de │ │ │ │ │ │ ││ │INTERNET. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│4. Managementul│4.1 Valorificarea competenţelor│ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │ştiinţifice, dobândite prin │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării │participarea la programele de │ │ │ │ │ │ ││personale │formare/perfecţionare. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │4.2 Implicarea în organizarea │ │ │ │ │ │ ││ │activităţilor metodice la │ │ │ │ │ │ ││ │nivelul comisiei/catedrei de │ │ │ │ │ │ ││ │informatică. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │4.3 Realizarea/actualizarea │ │ │ │ │ │ ││ │portofoliului şi dosarului │ │ │ │ │ │ ││ │personal. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │4.4 Manifestarea atitudinii │ │ │ │ │ │ ││ │morale şi civice (limbaj, │ │ │ │ │ │ ││ │ţinută, respect, comportament),│ │ │ │ │ │ ││ │respectarea şi promovarea │ │ │ │ │ │ ││ │deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│5. Contribuţia │5.1 Dezvoltarea de parteneriate│ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea │şi proiecte educaţionale în │ │ │ │ │ │ ││instituţională │vederea dezvoltării │ │ │ │ │ │ ││şi la │instituţionale. │ │ │ │ │ │ ││promovarea ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│imaginii │5.2 Promovarea ofertei │ │ │ │ │ │ ││unităţii │educaţionale. │ │ │ │ │ │ ││şcolare ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │5.3 Realizarea/participarea la │ │ │ │ │ │ ││ │programe/activităţi de preve- │ │ │ │ │ │ ││ │nire şi combatere a violenţei │ │ │ │ │ │ ││ │şi comportamentelor nesănătoase│ │ │ │ │ │ ││ │în mediul şcolar. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │5.4 Respectarea normelor, │ │ │ │ │ │ ││ │procedurilor de sănătate şi │ │ │ │ │ │ ││ │securitate a muncii, de PSI şi │ │ │ │ │ │ ││ │ISU pentru toate tipurile de │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi desfăşurate în │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi a sarcinilor │ │ │ │ │ │ ││ │suplimentare. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │5.5 Implicarea activă în │ │ │ │ │ │ ││ │crearea unei culturi a cali- │ │ │ │ │ │ ││ │tăţii la nivelul organizaţiei. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└───────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘    Data: Nume şi prenume: Semnături:               ● Cadru didactic auxiliar evaluat:               ● Responsabil compartiment:               ● Director:               ● Membrii CA:  +  Anexa 7 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALULDIDACTIC AUXILIAR DE INFORMATICIANÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ........................Specialitatea: .............................Denumirea postului: ...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:.................................Cerinţe:- studii:......................................................................................................................................- studii specifice postului.......................................- vechime.........................................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolare.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII1.1.Analizarea softurilor educaţionale.1.2. Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET a şcolii.1.3. Elaborarea documentelor de proiectare.1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Asigurarea asistenţei tehnice tuturor profesorilor şcolii.2.2. Organizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul şi a soft-urilor necesare activităţilor de predare-învăţare.2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate.3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare.3.2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate.4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE4.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii.4.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii.4.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială.4.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii.4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unităţii şcolare.5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.5.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, manifestări ştiinţifice etc.5.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.6.CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale.6.2.Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.6.3.Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.6.4.Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.6.5.Organizarea activităţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în laborator.II. ALTE ATRIBUŢIIÎn funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:.........................Data: .............  +  Anexa 8 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE LABORANTNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................*Font 8*┌───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│ Domenii │ Criterii de performanţă │Indicatori│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ ale evaluării │ │ de │ maxim │ auto- │evaluare│evaluare│consiliul││ │ │ perfor- │ │evaluare│compar- │ CA │ profe- ││ │ │ manţă │ │ │timent │ │ soral │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│1. Proiectarea │1.1 Corelarea activităţii cu │ │ │ │ │ │ ││activităţii │programa şcolară şi cu normele │ │ │ │ │ │ ││ │de elaborare a documentelor de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │1.2 Implicarea în activităţile │ │ │ │ │ │ ││ │de proiectare a ofertei educa- │ │ │ │ │ │ ││ │ţionale la nivelul unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │1.3 Folosirea TIC în activi- │ │ │ │ │ │ ││ │tatea de proiectare. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │1.4 Proiectarea de activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare corelate cu │ │ │ │ │ │ ││ │obiectivele curriculare extrase│ │ │ │ │ │ ││ │din planul managerial al │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│2. Realizarea │2.1 Realizarea unor experimente│ │ │ │ │ │ ││activităţilor │didactice care asigură │ │ │ │ │ │ ││didactice │caracterul aplicativ al │ │ │ │ │ │ ││ │învăţării şi formarea │ │ │ │ │ │ ││ │competenţelor specifice. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │2.2 Utilizarea eficientă a │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor materiale din │ │ │ │ │ │ ││ │unitatea de învăţământ în │ │ │ │ │ │ ││ │vederea optimizării activi- │ │ │ │ │ │ ││ │tăţilor didactice inclusiv │ │ │ │ │ │ ││ │resurse TIC. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │2.3 Participarea la activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare, precum şi │ │ │ │ │ │ ││ │participarea la acţiuni de │ │ │ │ │ │ ││ │voluntariat. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│3. Comunicare │3.1 Dezvoltarea capacităţii de │ │ │ │ │ │ ││şi relaţionare │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ ││ │elevii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.2 Dezvoltarea capacităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ ││ │personalul şcolii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.3 Dezvoltarea capacităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │comunicare şi relaţionare cu │ │ │ │ │ │ ││ │echipa managerială. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.4 Dezvoltarea capacităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │comunicare şi relaţionare în │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul comunităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.5 Relaţionarea cu firmele │ │ │ │ │ │ ││ │producătoare de resurse │ │ │ │ │ │ ││ │materiale necesare laboratoa- │ │ │ │ │ │ ││ │relor de specialitate şi cu │ │ │ │ │ │ ││ │firmele care asigură service-ul│ │ │ │ │ │ ││ │dispozitivelor din dotare. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│4. Managementul│4.1 Valorificarea competenţelor│ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │ştiinţifice, dobândite prin │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării │participarea la programele de │ │ │ │ │ │ ││personale │formare/perfecţionare │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │4.2 Implicarea în organizarea │ │ │ │ │ │ ││ │activităţilor metodice la │ │ │ │ │ │ ││ │nivelul comisiei/catedrei/ │ │ │ │ │ │ ││ │responsabil │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │4.3 Realizarea/actualizarea │ │ │ │ │ │ ││ │portofoliului şi dosarului │ │ │ │ │ │ ││ │personal │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │4.4 Manifestarea atitudinii │ │ │ │ │ │ ││ │morale şi civice (limbaj, │ │ │ │ │ │ ││ │ţinută, respect, comportament),│ │ │ │ │ │ ││ │respectarea şi promovarea │ │ │ │ │ │ ││ │deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│5. Contribuţia │5.1 Dezvoltarea de parteneriate│ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea │şi proiecte educaţionale în │ │ │ │ │ │ ││instituţională │vederea dezvoltării │ │ │ │ │ │ ││şi la │instituţionale. │ │ │ │ │ │ ││promovarea ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│imaginii │5.2 Promovarea ofertei │ │ │ │ │ │ ││unităţii │educaţionale. │ │ │ │ │ │ ││şcolare ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │5.3 Realizarea/participarea la │ │ │ │ │ │ ││ │programe/activităţi de preve- │ │ │ │ │ │ ││ │nire şi combatere a violenţei │ │ │ │ │ │ ││ │şi comportamentelor nesănătoase│ │ │ │ │ │ ││ │în mediul şcolar. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │5.4 Respectarea normelor, │ │ │ │ │ │ ││ │procedurilor de sănătate şi │ │ │ │ │ │ ││ │securitate a muncii, de PSI şi │ │ │ │ │ │ ││ │ISU pentru toate tipurile de │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi desfăşurate în │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul unităţii de învăţământ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi a sarcinilor │ │ │ │ │ │ ││ │suplimentare. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │5.5 Implicarea activă în │ │ │ │ │ │ ││ │crearea unei culturi a │ │ │ │ │ │ ││ │calităţii la nivelul │ │ │ │ │ │ ││ │organizaţiei. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└───────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘    Data: Nume şi prenume: Semnături:                  ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                  ● Responsabil compartiment:                  ● Director:                  ● Membrii CA:  +  Anexa 9 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALULDIDACTIC AUXILIAR DE LABORANTÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ..........................Specialitatea: ...............................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:...................................Cerinţe:- studii:....................................................................................................................................- studii specifice postului.......................................- vechime.........................................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolare.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII1.1. Analizarea curriculumului şcolar.1.2. Elaborarea documentelor de proiectare.1.3.Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC.1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE2.1. Organizarea mijloacelor necesare activităţilor de predare-învăţare.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Integrarea şi utilizarea TIC.3. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare.3. 2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate.4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE4.1.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii.4.2.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii.4.3.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială.4.4.Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii.4.5.Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unităţii şcolare.5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.5.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, manifestări ştiinţifice etc.5.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale.6.2. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.6.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.6.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.6.5. Organizarea activităţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în laborator.II. ALTE ATRIBUŢIIÎn funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:...........................Data: .............  +  Anexa 10 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE TEHNICIANNumărul fişei postului: ......................Numele şi prenumele titularului: .............Perioada evaluată: ...........................Calificativul acordat: .......................*Font 8*┌───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│ Domenii │ Criterii de performanţă │Indicatori│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ ale evaluării │ │ de │ maxim │ auto- │evaluare│evaluare│consiliul││ │ │ perfor- │ │evaluare│compar- │ CA │ profe- ││ │ │ manţă │ │ │timent │ │ soral │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│1. Proiectarea │1.1. Corelarea activităţii │ │ │ │ │ │ ││activităţii │tehnicianului cu activităţile │ │ │ │ │ │ ││ │şcolii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │1.2. Realizarea planului │ │ │ │ │ │ ││ │managerial specific postului. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │1.3. Aplicarea reglementărilor │ │ │ │ │ │ ││ │legale în vigoare la locul de │ │ │ │ │ │ ││ │muncă şi în activităţile │ │ │ │ │ │ ││ │realizate cu elevii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│2. Realizarea │2.1. Îndeplinirea sarcinilor de│ │ │ │ │ │ ││activităţii │serviciu prevăzute de fişa │ │ │ │ │ │ ││ │postului. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │2.2. Utilizarea raţională şi │ │ │ │ │ │ ││ │eficientă a resurselor │ │ │ │ │ │ ││ │materiale, financiare, informa-│ │ │ │ │ │ ││ │ţionale şi de timp. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │2.3. Formarea/dezvoltarea la │ │ │ │ │ │ ││ │elevi a unor deprinderi şi a │ │ │ │ │ │ ││ │unor abilităţi specifice │ │ │ │ │ │ ││ │calificării. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│3. Comunicarea │3.1. Capacitatea de a face │ │ │ │ │ │ ││şi relaţionarea│echipă cu cadrele didactice şi │ │ │ │ │ │ ││ │cu ceilalţi angajaţi ai şcolii.│ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.2.Realizarea comunicării cu │ │ │ │ │ │ ││ │elevii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.3.Realizarea comunicării cu │ │ │ │ │ │ ││ │conducerea. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.4. Monitorizarea situaţiilor │ │ │ │ │ │ ││ │conflictuale. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│4. Managementul│4.1. Identificarea nevoilor │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │proprii de dezvoltare. │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│personale │4.2. Participarea la stagii de │ │ │ │ │ │ ││ │formare/cursuri de │ │ │ │ │ │ ││ │perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │4.3. Aplicarea cunoştinţelor/ │ │ │ │ │ │ ││ │abilităţilor/competenţelor │ │ │ │ │ │ ││ │dobândite. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│5. Contribuţia │5.1. Promovarea unei atitudini │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea │proactive faţă de activităţile │ │ │ │ │ │ ││instituţională │şcolii. │ │ │ │ │ │ ││şi la ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│promovarea │5.2. Promovarea în comunitate │ │ │ │ │ │ ││imaginii şcolii│a activităţii instituţiei, │ │ │ │ │ │ ││ │participând la programe şi │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriate. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │5.3. Realizarea activităţilor │ │ │ │ │ │ ││ │în conformitate cu politica │ │ │ │ │ │ ││ │educaţională a şcolii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │5.4. Respectarea şi aplicarea │ │ 15 │ │ │ │ ││ │regulilor şcolii. │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 100 │ │ │ │ │└───────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘    Data: Nume şi prenume: Semnături:                ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                ● Responsabil compartiment:                ● Director:                ● Membrii CA:  +  Anexa 11 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALULDIDACTIC AUXILIAR DE TEHNICIANÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul........, se încheie astăzi,................., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ..........................Specialitatea: ...............................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ....................Încadrarea:...................................Cerinţe:- studii:....................................................................................................................................- studii specifice postului.......................................- vechime.........................................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolare.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR1.1. Corelarea conţinutului activităţii cu obiectivele generale ale instituţiei.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp.2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului.3. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA3.1.Capacitatea de a se integra, a lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării şcoală - familie, şcoală - comunitate şcolară/comunitate socială.3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE5.1.Promovarea unei atitudini proactive faţă de activităţile şcolii.5.2.Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate.5.3.Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUŢIIÎn funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:..........................Data: ............  +  Anexa 12 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREASTABILIRII CALIFICATIVULUI ANUALPENTRU FUNCŢIA DE PEDAGOG ŞCOLARNumărul fişei postului: .....................Numele şi prenumele titularului: ............Perioada evaluată: ..........................Calificativul acordat: ......................*Font 8*┌───────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐│ Domenii │ Criterii de performanţă │Indicatori│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ ale evaluării │ │ de │ maxim │ auto- │evaluare│evaluare│consiliul││ │ │ perfor- │ │evaluare│compar- │ CA │ profe- ││ │ │ manţă │ │ │timent │ │ soral │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│1. Proiectarea │1.1. Corelarea conţinutului │ │ │ │ │ │ ││activităţii │activităţii de pedagog şcolar │ │ │ │ │ │ ││ │cu obiectivele generale ale │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiei. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │1.2. Realizarea planului │ │ │ │ │ │ ││ │managerial al pedagogului │ │ │ │ │ │ ││ │şcolar. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │1.3. Aplicarea reglementărilor │ │ │ │ │ │ ││ │legale în vigoare ce au în │ │ │ │ │ │ ││ │vedere activitatea pedagogului │ │ │ │ │ │ ││ │şcolar. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│2. Realizarea │2.1. Îndeplinirea sarcinilor │ │ │ │ │ │ ││activităţii │de serviciu specifice postului.│ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │2.2. Utilizarea raţională şi │ │ │ │ │ │ ││ │eficientă a resurselor │ │ │ │ │ │ ││ │materiale, financiare, │ │ │ │ │ │ ││ │informaţionale şi de timp. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │2.3. Contribuţii la dezvoltarea│ │ │ │ │ │ ││ │personalităţii elevului. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│3. Comunicare │3.1.Capacitatea de a se │ │ │ │ │ │ ││şi relaţionare │integra/lucra în echipă. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.2. Realizarea comunicării │ │ │ │ │ │ ││ │cu elevii. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.3. Realizarea comunicării cu │ │ │ │ │ │ ││ │factorii de răspundere din │ │ │ │ │ │ ││ │şcoală. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.4.. Realizarea comunicării cu│ │ │ │ │ │ ││ │familia. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │3.5. Monitorizarea situaţiilor │ │ │ │ │ │ ││ │conflictuale din cămin. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│4. Managementul│4.1. Identificarea nevoilor │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al │proprii de dezvoltare │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│personale │4.2. Participarea la stagii de │ │ │ │ │ │ ││ │formare/cursuri de perfec- │ │ │ │ │ │ ││ │ţionare etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │4.3. Aplicarea cunoştinţelor/ │ │ │ │ │ │ ││ │abilităţilor/competenţelor │ │ │ │ │ │ ││ │dobândite. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│5. Contribuţia │5.1. Manifestarea unei │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea │atitudini proactive în legătură│ │ │ │ │ │ ││instituţională │cu activităţile specifice │ │ │ │ │ │ ││şi promovarea │căminului. │ │ │ │ │ │ ││imaginii ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│şcolii │5.2.Promovarea în comunitate │ │ │ │ │ │ ││ │a activităţii instituţiei, │ │ │ │ │ │ ││ │participând la programe şi │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriate/pregătind parti- │ │ │ │ │ │ ││ │ciparea elevilor la programe/ │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriate. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │5.3. Realizarea unui climat de │ │ │ │ │ │ ││ │disciplină şi de siguranţă în │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul căminului de elevi. │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ 100 │ │ │ │ │└───────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘    Data: Nume şi prenume: Semnături:                 ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                 ● Responsabil compartiment:                 ● Director:                 ● Membrii CA:  +  Anexa 13 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DEPEDAGOG ŞCOLARÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ....., se încheie astăzi, ......., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului: ...................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerinţe:- studii:........................................................................................................................- studii specifice postului ................................vechime ....................................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolareI. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR1.1. Corelarea conţinutului activităţii cu obiectivele generale ale instituţiei.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp.2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului.3. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA3.1. Capacitatea de a se integra, de a lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării şcoală - familie, şcoală - comunitate şcolară/comunitate socială.3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţă de activităţile şcolii.5.2. Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate.5.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUŢIIÎn funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:.............................................Data: ..................  +  Anexa 14 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE INSTRUCTORDE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................*Font 7*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral││ │ │manţă │ │ │ ment │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea│1.1. Corelarea conţinutului activităţii │ │ │ │ │ │ ││activităţilor │cu planul managerial al directorului. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Realizarea planului anual şi │ │ │ │ │ │ ││ │semestrial de activităţi extraşcolare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Aplicarea reglementărilor legale în│ │ │ │ │ │ ││ │vigoare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.1. Realizarea activităţilor extra- │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare propuse. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a│ │ │ │ │ │ ││activităţilor │resurselor materiale, financiare, │ │ │ │ │ │ ││ │informaţionale şi de timp. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Asigurarea unui climat propice │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltării personale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Realizarea activităţilor respectând│ │ │ │ │ │ ││ │principiul egalităţii de şanse . │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Contribuţii la dezvoltarea persona-│ │ │ │ │ │ ││ │lităţii elevului. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicarea│3.1.Capacitatea de a lucra în echipă. │ │ │ │ │ │ ││ şi ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│relaţionarea │3.2. Realizarea comunicării cu elevii, │ │ │ │ │ │ ││ │cu cadrele didactice, cu conducerea │ │ │ │ │ │ ││ │şcolii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Menţinerea relaţiilor cu diferiţi │ │ │ │ │ │ ││ │parteneri din comunitatea locală │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Monitorizarea situaţiilor │ │ │ │ │ │ ││ │conflictuale │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ 20 │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4.Managementul│4.1.Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al│dezvoltare. │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│personale │4.2. Participarea la activităţi metodice│ │ │ │ │ │ ││ │stagii de formare/cursuri de │ │ │ │ │ │ ││ │perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Aplicarea cunoştinţelor/ │ │ │ │ │ │ ││ │abilităţilor/competenţelor dobândite. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ 15 │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia│5.1. Formarea la elevi a unei atitudini │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea│proactive faţă de activităţile şcolii. │ │ │ │ │ │ ││instituţională├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ şi la │5.2. Promovarea în comunitate a │ │ │ │ │ │ ││promovarea │activităţii instituţiei, participând la │ │ │ │ │ │ ││imaginii │programe şi parteneriate. │ │ │ │ │ │ ││şcolii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Contribuţia la îmbunătăţirea/ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidarea imaginii şcolii în │ │ │ │ │ │ ││ │comunitate │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Facilitarea procesului de │ │ │ │ │ │ ││ │cunoaştere, înţelegere, însuşire şi │ │ │ │ │ │ ││ │respectare a regulilor sociale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘    Data: Nume şi prenume: Semnături:                   ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                   ● Responsabil compartiment:                   ● Director:                   ● Membrii CA:  +  Anexa 15 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DEINSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂLegii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ......, se încheie astăzi, ........., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului: ...................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerinţe:- studii:....................................................................................................................................- studii specifice postului ......................................- vechime ........................................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolareI. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR1.1. Corelarea conţinutului activităţii cu obiectivele generale ale instituţiei.1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp.2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului.3. COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA3.1. Capacitatea de a se integra/ lucra în echipă.3.2. Realizarea comunicării şcoală - familie, şcoală - comunitate şcolară, comunitate socială.3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/ cursuri de perfecţionare etc.4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţă de activităţile şcolii.5.2. Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate.5.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.II. ALTE ATRIBUŢII.În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:.............................................Data: ..................  +  Anexa 16 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE ASISTENT SOCIALNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................*Font 7*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral││ │ │manţă │ │ │ ment │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea│1.1.Programarea activităţii de asistenţă│ │ │ │ │ │ ││ │socială. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2.Organizarea activităţii şi a locului│ │ │ │ │ │ ││ │de muncă. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Respectarea codului deontologic al │ │ │ │ │ │ ││ │asistentului social. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Respectarea programului de lucru. │ │ │ │ │ │ ││activităţii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Îndeplinirea la termen a │ │ │ │ │ │ ││ │obligaţiilor de serviciu. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Utilizarea corespunzătoare a │ │ │ │ │ │ ││ │documentelor specifice (legislaţie, │ │ │ │ │ │ ││ │metodologii şi proceduri). │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4 Utilizarea logisticii unităţii în │ │ │ │ │ │ ││ │care îşi desfăşoară activitatea. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare │3.1 Demonstrarea abilităţilor de │ │ │ │ │ │ ││şi relaţionare│comunicare formală intra şi │ │ │ │ │ │ ││ │interinstituţională. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Facilitează comunicarea formală │ │ │ │ │ │ ││ │intra şi interinstituţională, şcoală- │ │ │ │ │ │ ││ │familie, şcoală - comunitate şcolară - │ │ │ │ │ │ ││ │comunitate socială. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3 Monitorizarea situaţiilor │ │ │ │ │ │ ││ │conflictuale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Capacitate de a se integra şi de a │ │ │ │ │ │ ││ │lucra în echipă. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4.Managementul│4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al│dezvoltare în carieră şi personală. │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│personale │4.2.Participarea la activităţi metodico-│ │ │ │ │ │ ││ │ştiinţifice de specialitate, stagii de │ │ │ │ │ │ ││ │formare/ cursuri de perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Aplicarea în activitatea curentă a │ │ │ │ │ │ ││ │cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor│ │ │ │ │ │ ││ │profesionale dobândite în programele de │ │ │ │ │ │ ││ │formare continuă/perfecţionare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia│5.1. Promovarea în comunitate a │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea│activităţii unităţii de învăţământ, │ │ │ │ │ │ ││instituţională│ofertei educaţionale şi a rezultatelor │ │ │ │ │ │ ││ şi la │obţinute. │ │ │ │ │ │ ││ promovarea ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ imaginii │5.2 Respectarea integrală a regula- │ │ │ │ │ │ ││ unităţii │mentelor interne şi a procedurilor │ │ │ │ │ │ ││ şcolare │stabilite la nivelul unităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3 Participarea la activităţile │ │ │ │ │ │ ││ │organizate de unitate privind cunoaş- │ │ │ │ │ │ ││ │terea şi aplicarea normelor şi procedu- │ │ │ │ │ │ ││ │rilor de sănătate şi securitate în muncă│ │ │ │ │ │ ││ │de PSI şi ISU. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4 Participarea la programe/activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │de prevenire şi combatere a violenţei şi│ │ │ │ │ │ ││ │comportamentelor nesănătoase. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘    Data: Nume şi prenume: Semnături:                   ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                   ● Responsabil compartiment:                   ● Director:                   ● Membrii CA:  +  Anexa 17 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DEASISTENT SOCIALÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ......, se încheie astăzi, ........., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului: ...................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerinţe:- studii: ................................................................................................- studii specifice postului .........................- vechime ...........................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolare.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII1.1. Programarea activităţii de asistenţă socială: întocmeşte documentaţii specifice; revizuieşte documentaţii specifice; respectă codul deontologic al asistentului social.1.2. Organizarea activităţii: realizează evaluarea psiho-socială în echipa de specialişti; stabileşte conţinutul activităţii de asistenţă socială; alege strategii de intervenţie specifice; monitorizează evoluţia beneficiarilor.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢII2.1. Respectarea programului de lucru: respectă programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interioară.2.2. Îndeplinirea la termen a obligaţiilor de serviciu:- rezolvă în termen legal sarcinile de serviciu;- respectă termenul legal de soluţionare a cazurilor.2.3. Utilizarea corespunzătoare a documentelor specifice (legislaţie, metodologii şi proceduri):- analizează legislaţia, metodologiile şi procedurilor specifice;- respectă standardele de calitate.2.4. Utilizarea logisticii unităţii în care îşi desfăşoară activitatea:- utilizează echipamentul din dotare;- eficienţa în gestionarea resurselor alocate.3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE3.1. Alege modalităţile corecte de comunicare.3.2. Facilitează comunicarea formală intra şi interinstituţională, şcoală-familie, şcoală-comunitate şcolară-comunitate socială.3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale.3.4. Capacitate de a se integra şi de a lucra în echipă.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carieră şi personală.4.2. Participarea la activităţi metodico-ştiinţifice de specialitate, stagii de formare/ cursuri de perfecţionare etc.4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor profesionale dobândite în programele de formare continuă/perfecţionare.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE5.1. Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ, ofertei educaţionale şi a rezultatelor obţinute.5.2. Comunică eficient cu partenerii educaţionali, cu comunitatea socială.5.3. Dezvoltă alături de partenerii educaţionali proiecte educaţionale utile axei elev-şcoală-comunitate.5.4. Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ. Participă activ la elaborarea şi implementarea regulamentului intern şi a procedurilor specifice.5.5. Participarea la activităţile organizate de unitate privind cunoaşterea şi aplicarea normelor de SSM în domeniul situaţiilor de urgenţă. Realizează/participă programe/activităţi de implementare a normelor de SSM în domeniul situaţiilor de urgenţă.5.6. Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase. Realizează/participă programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase.II. ALTE ATRIBUŢII.În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:.............................................Data: ..................  +  Anexa 18 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE COREPETITORNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................*Font 7*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral││ │ │manţă │ │ │ ment │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea│1.1. Programarea activităţii de │ │ │ │ │ │ ││activităţii │corepetitie, conform proiectării │ │ │ │ │ │ ││ │activităţii didactice. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Proiectarea unor activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare corelate cu obiectivele│ │ │ │ │ │ ││ │curriculare, nevoile şi interesele │ │ │ │ │ │ ││ │educabililor. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Implicarea în activităţile de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare a ofertei educaţionale la │ │ │ │ │ │ ││ │nivelul unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Organizarea şi amenajarea spaţiului│ │ │ │ │ │ ││activităţii │de lucru. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Îndeplinirea la termen a │ │ │ │ │ │ ││ │obligaţiilor de serviciu. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Utilizarea corespunzătoare a │ │ │ │ │ │ ││ │mijloacelor şi metodelor specifice. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Organizarea şi participarea la │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi extracurriculare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Formarea deprinderilor de studiu │ │ │ │ │ │ ││ │individual şi în echipă în vederea │ │ │ │ │ │ ││ │formării/dezvoltării competenţei de "a │ │ │ │ │ │ ││ │învăţa să înveţi". │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare │3.1 Demonstrarea abilităţilor de │ │ │ │ │ │ ││şi relaţionare│comunicare formală intra şi interinstitu│ │ │ │ │ │ ││ │ţională. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Comunicarea şcoală - familie - │ │ │ │ │ │ ││ │comunitate. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Manifestarea atitudinii morale şi │ │ │ │ │ │ ││ │civice (limbaj, ţinută, respect, │ │ │ │ │ │ ││ │comportament), respectarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │promovarea deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4.Managementul│4.1. Participarea la programele de │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al│formare continuă şi perfecţionare. │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│personale │4.2. Aplicarea în activitatea curentă a │ │ │ │ │ │ ││ │cunoştinţelor profesionale dobândite în │ │ │ │ │ │ ││ │programele de formare continuă şi │ │ │ │ │ │ ││ │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3.Implicarea în organizarea │ │ │ │ │ │ ││ │activităţilor metodice la nivelul │ │ │ │ │ │ ││ │comisiei/catedrei/unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.4.Realizarea/actualizarea portofo- │ │ │ │ │ │ ││ │liului şi a dosarului personal. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia│5.1.Implicarea în dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea│parteneriate şi proiecte educaţionale în│ │ │ │ │ │ ││instituţională│vederea dezvoltării instituţionale. │ │ │ │ │ │ ││şi promovarea ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ imaginii │5.2.Promovarea în comunitate a │ │ │ │ │ │ ││ şcolii │activităţii unităţii de învăţământ, a │ │ │ │ │ │ ││ │ofertei educaţionale şi a rezultatelor │ │ │ │ │ │ ││ │obţinute. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3.Participarea la activităţile │ │ │ │ │ │ ││ │organizate de unitate privind │ │ │ │ │ │ ││ │cunoaşterea şi aplicarea normelor şi │ │ │ │ │ │ ││ │procedurilor de sănătate şi securitate │ │ │ │ │ │ ││ │a muncii, de PSI şi ISU │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4.Realizarea/participarea la │ │ │ │ │ │ ││ │programe/activităţi de prevenire şi │ │ │ │ │ │ ││ │combatere a violenţei şi │ │ │ │ │ │ ││ │comportamentelor nesănătoase în │ │ │ │ │ │ ││ │mediul şcolar. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘    Data: Nume şi prenume: Semnături:                       ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                       ● Responsabil compartiment:                       ● Director:                       ● Membrii CA:  +  Anexa 19 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR DECOREPETITORÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul ......, se încheie astăzi, ........, prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului:....................Decizia de numire: ....................Încadrarea: ...........................Cerinţe:- studii:..........................................................................................................................- studii specifice postului .................................- vechime ...................................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolare.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII1.1. Întocmeşte documentaţii specifice.1.2. Respectă planificarea activităţilor.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢII2.1. Organizarea activităţii şi a locului de muncă2.1.1. Stabileşte conţinutul activităţii de corepetiţie.2.1.2. Organizează repetiţiile conform planificărilor.2.1.3. Formează deprinderi de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de "a învăţa să înveţi".2.2. Respectarea programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern2.2.1. Respectă programul de lucru stabilit prin Regulamentul Intern.2.2.2. Participă la dezvoltarea capacităţilor de lucru.2.3. Îndeplinirea la termen a obligaţiilor de serviciu2.3.1. Rezolvă în termen legal sarcinile de serviciu.2.4. Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor şi metodelor specifice2.4.1. Utilizează mijloacele, metodologiile şi procedurile specifice.2.4.2. Respectă standardele de calitate.2.5. Utilizarea logisticii unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.2.5.1. Utilizează echipamentul din dotare.2.5.2. Eficienţa în gestionarea resurselor alocate.3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE3.1. Demonstrarea abilităţilor de comunicare formală intra şi inter instituţională. Dezvoltă capacitatea de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii).3.2. Comunicarea şcoală - familie - comunitate. Facilitează comunicarea şcoală - familie comunitate.3.3. Manifestă atitudini morale şi civice (limbaj, ţinută, comportament etc.).4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Participarea la programele de formare continuă şi perfecţionare.4.1.1. Identifică nevoile proprii de dezvoltare.4.1.2. Participă la diferite forme de perfecţionare în domeniul educaţiei.4.1.3. Dezvoltă competenţele specifice.4.2. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor profesionale dobândite în programele de formare continuă şi perfecţionare4.2.1. Selectează şi utilizează cunoştinţele profesionale moderne.4.3. Participarea la activităţi metodico-ştiinţifice de specialitate.4.3.1. Participă la programele şi activităţile comisiilor de specialitate.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE5.1. Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ, ofertei educaţionale şi a rezultatelor obţinute.5.1.1. Comunică eficient cu partenerii educaţionali, cu comunitatea socială.5.1.2. Participa alături de partenerii educaţionali la proiecte educaţionale utile axei: elev-şcoală-comunitate.5.2. Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ.5.2.1. Participă activ la elaborarea şi implementarea Regulamentului Intern şi a procedurilor specifice.5.3. Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase.5.3.1. Realizează/participă la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase.II. ALTE ATRIBUŢIIÎn funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:.............................................Data: ..................  +  Anexa 20 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE MEDIATOR ŞCOLARNumărul fişei postului: ................................Numele şi prenumele titularului: .......................Perioada evaluată: .....................................Calificativul acordat: .................................*Font 7*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral││ │ │manţă │ │ │ ment │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea│1.1. Fundamentarea proiectării │ │ │ │ │ │ ││activităţii de│activităţilor specifice funcţiei este │ │ │ │ │ │ ││ mediator │realizată conform fişei postului. │ │ │ │ │ │ ││ şcolar │Stabileşte obiectivele şi durata │ │ │ │ │ │ ││ │activităţii în funcţie de specificul │ │ │ │ │ │ ││ │activităţii şi timpul disponibil. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Strategiile de lucru sunt corect │ │ │ │ │ │ ││ │stabilite. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Elaborează instrumente de lucru / │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Foloseşte instrumentele TIC în │ │ │ │ │ │ ││ │proiectarea activităţilor/experienţelor │ │ │ │ │ │ ││ │derulate. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.5. Proiectarea activităţii │ │ │ │ │ │ ││ │extracurriculare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Organizarea şi dirijarea │ │ │ │ │ │ ││activităţii de│activităţilor planificate sunt realizate│ │ │ │ │ │ ││mediator │conform planificării. │ │ │ │ │ │ ││şcolar ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Utilizează materiale şi │ │ │ │ │ │ ││ │instrumente specifice, adecvate │ │ │ │ │ │ ││ │funcţiei. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Monitorizează copiii de vârstă │ │ │ │ │ │ ││ │preşcolară şi de vârstă şcolară. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Ajută la aplicarea practicilor │ │ │ │ │ │ ││ │incluzive în şcoală. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Promovează limba, tradiţiile şi │ │ │ │ │ │ ││ │obiceiurile comunităţii în şcoală. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare │3.1. Stabileşte modalităţile de │ │ │ │ │ │ ││şi relaţionare│comunicare: │ │ │ │ │ │ ││ │● Transmiterea corectă a informaţiei; │ │ │ │ │ │ ││ │● Medierea comunicării; │ │ │ │ │ │ ││ │● Stabilirea modelelor de colaborare │ │ │ │ │ │ ││ │ale şcolii cu familia, comunitatea │ │ │ │ │ │ ││ │locală, ONG-uri; │ │ │ │ │ │ ││ │● Consilierea familiilor dezavantajate │ │ │ │ │ │ ││ │privind rolul şi importanţa │ │ │ │ │ │ ││ │şcolarizării. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Transmite corect informaţia. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Mediază comunicarea în cazuri de │ │ │ │ │ │ ││ │conflict din şcoală. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Stabileşte modele de colaborare │ │ │ │ │ │ ││ │ale şcolii cu familia, comunitatea │ │ │ │ │ │ ││ │locală, ONG-uri. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5. Consiliază familiile dezavantajate │ │ │ │ │ │ ││ │privind rolul şi importanţa şcolarizării│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4.Managementul│4.1. Identifică nevoile proprii de │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al│ dezvoltare. │ │ │ │ │ │ ││dezvoltării ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│personale │4.2. Participă la activităţi/stagii de │ │ │ │ │ │ ││ │formare, cursuri de perfecţionare, │ │ │ │ │ │ ││ │manifestări ştiinţifice etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Aplică cunoştinţele/abilităţile/ │ │ │ │ │ │ ││ │competenţele dobândite. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.4. Integrarea şi utilizarea TIC. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.5. Manifestarea atitudinii morale şi │ │ │ │ │ │ ││ │civice (limbaj, ţinută, respect, │ │ │ │ │ │ ││ │comportament), respectarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │promovarea deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia│5.1. Relaţionarea eficientă cu │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea│partenerii economici şi sociali. │ │ │ │ │ │ ││instituţională├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│şi la │5.2. Gestionarea activităţilor practice │ │ │ │ │ │ ││promovarea │în cadrul unor proiecte în parteneriat. │ │ │ │ │ │ ││imaginii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│şcolii. │5.3. Implicarea în activitatea specifică│ │ │ │ │ │ ││ │sistemului de asigurare a calităţii din │ │ │ │ │ │ ││ │instituţie. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Promovarea sistemului de valori │ │ │ │ │ │ ││ │al unităţii la nivelul comunităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5. Facilitarea procesului de │ │ │ │ │ │ ││ │cunoaştere, înţelegere, însuşire şi │ │ │ │ │ │ ││ │respectare a regulilor sociale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.6. Iniţierea şi derularea proiectelor │ │ │ │ │ │ ││ │şi parteneriatelor. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘     Data: Nume şi prenume: Semnături:                      ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                      ● Responsabil compartiment:                      ● Director:                      ● Membrii CA:  +  Anexa 21 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTICAUXILIAR DE MEDIATOR ŞCOLARÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul...., se încheie astăzi,....., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ..............Specialitatea: ...................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ...............Încadrarea:.......................Cerinţe:- studii .........................- studii specifice postului: .....- vechime: .......................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ, instituţii partenere, ONG-uri;- de reprezentare.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DE MEDIATOR ŞCOLAR.1.1. Fundamentarea proiectării activităţilor specifice funcţiei.1.2. Stabilirea strategiilor optime.1.3. Elaborarea instrumentelor de proiectare.1.4. Proiectarea activităţilor/experienţelor derulate care presupun utilizarea resurselor TIC.1.5. Proiectarea activităţii extracurriculare.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢII DE MEDIATOR ŞCOLAR2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor planificate.2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.2.3. Monitorizează copiii de vârstă preşcolară şi de vârstă şcolară.2.4. Aplicarea practicilor incluzive.2.5. Promovarea în şcoală a limbii, obiceiurilor şi tradiţiilor comunităţii.3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE3.1. Stabilirea modalităţilor de comunicare.3.2. Transmiterea corectă a informaţiei.3.3. Medierea comunicării.3.4. Stabilirea modelelor de colaborare ale şcolii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri.3.5. Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul şi importanţa şcolarizării copiilor.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, manifestări ştiinţifice etc.4.3. Aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite.4.4. Integrarea şi utilizarea TIC.4.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologiei profesionale.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII.5.1. Relaţionarea eficientă cu partenerii economici şi sociali.5.2. Gestionarea activităţilor practice în cadrul unor proiecte în parteneriat.5.3. Implicarea în activitatea specifică sistemului de asigurare a calităţii din instituţie.5.4. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.5.5. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.5.6. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.II. ALTE ATRIBUŢIIÎn funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:_______________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luarela cunoştinţă:..............................Data: ........  +  Anexa 22 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DESECRETAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARNumărul fişei postului: ................Numele şi prenumele titularului: .......Perioada evaluată: .....................Calificativul acordat: .................*Font 7*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │ Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral││ │ │manţă │ │ │ ment │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea│1.1.Respectarea planurilor manageriale │ │ │ │ │ │ ││activităţii │ale şcolii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2.Implicarea în proiectarea │ │ │ │ │ │ ││ │activităţii şcolii, la nivelul │ │ │ │ │ │ ││ │compartimentului. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3.Realizarea planificării │ │ │ │ │ │ ││ │calendaristice a compartimentului. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4.Cunoaşterea şi aplicarea │ │ │ │ │ │ ││ │legislaţiei în vigoare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.5.Folosirea tehnologiei informatice în│ │ │ │ │ │ ││ │proiectare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Organizarea documentelor oficiale. │ │ │ │ │ │ ││activităţilor ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea │ │ │ │ │ │ ││ │documentelor unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Gestionarea documentelor pentru │ │ │ │ │ │ ││ │resursa umană a unităţii (cadre │ │ │ │ │ │ ││ │didactice, personal didactic auxiliar, │ │ │ │ │ │ ││ │personal nedidactic). Înregistrarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │prelucrarea informatică periodică a │ │ │ │ │ │ ││ │datelor în programele de salarizare şi │ │ │ │ │ │ ││ │REVISAL. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Întocmirea şi actualizarea │ │ │ │ │ │ ││ │documentelor de studii ale elevilor. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Alcătuirea de proceduri. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare │3.1. Asigurarea fluxului informaţional │ │ │ │ │ │ ││şi relaţionare│al compartimentului. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Raportarea periodică pentru │ │ │ │ │ │ ││ │conducerea instituţiei. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor│ │ │ │ │ │ ││ │din compartiment. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea │ │ │ │ │ │ ││ │documentelor. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5. Asigurarea interfeţei privind │ │ │ │ │ │ ││ │comunicarea cu beneficiarii direcţi şi │ │ │ │ │ │ ││ │indirecţi. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managemen- │4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││tul carierei │dezvoltare. │ │ │ │ │ │ ││şi al ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│dezvoltării │4.2. Participarea la activităţi de │ │ │ │ │ │ ││ │formare personale profesională şi │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare în carieră. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Participarea permanentă la │ │ │ │ │ │ ││ │instruirile organizate de inspectoratul │ │ │ │ │ │ ││ │şcolar. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5.Contribuţia │5.1. Planificarea activităţii │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea│compartimentului prin prisma dezvoltării│ │ │ │ │ │ ││instituţională│instituţionale şi promovarea imaginii │ │ │ │ │ │ ││şi la │şcolii. │ │ │ │ │ │ ││promovarea ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│imaginii │5.2. Asigurarea permanentă a legăturii │ │ │ │ │ │ ││şcolii │cu reprezentanţii comunităţii locale │ │ │ │ │ │ ││ │privind activitatea compartimentului. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Îndeplinirea altor atribuţii │ │ │ │ │ │ ││ │dispuse de şeful ierarhic superior │ │ │ │ │ │ ││ │şi/sau directorul, care pot rezultă din │ │ │ │ │ │ ││ │necesitatea derulării în bune condiţii │ │ │ │ │ │ ││ │a atribuţiilor aflate în sfera sa de │ │ │ │ │ │ ││ │responsabilitate. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Respectarea normelor, ROI, a │ │ │ │ │ │ ││ │procedurilor de sănătate şi securitate a│ │ │ │ │ │ ││ │muncii, de PSI şi ISU pentru toate │ │ │ │ │ │ ││ │tipurile de activităţi desfăşurate în │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul unităţii de învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘     Data: Nume şi prenume: Semnături:                               ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                               ● Responsabil compartiment:                               ● Director:                               ● Membrii CA:  +  Anexa 23 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTICAUXILIAR DE SECRETARÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul...., se încheie astăzi,....., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ...................Specialitatea: ........................Denumirea postului:....................Decizia de numire: ....................Încadrarea:............................Cerinţe:- studii:..............................................................................................................................................- studii specifice postului............................................- vechime..............................................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolare.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului.1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR2.1. Organizarea documentelor oficiale.2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii.2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL.2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor.2.5. Alcătuirea de proceduri.3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră.4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului.5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezultă din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.5.4. Respectarea ROI, normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.II. ALTE ATRIBUŢII.În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luarela cunoştinţă:..............................Data: ...........  +  Anexa 24 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATORFINANCIAR (CONTABIL) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARNumărul fişei postului: ...................Numele şi prenumele titularului: ..........Perioada evaluată: ........................Calificativul acordat: ....................*Font 7*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │ Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral││ │ │manţă │ │ │ ment │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea│1.1.Respectarea planurilor manageriale │ │ │ │ │ │ ││activităţii │ale şcolii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2.Implicarea în proiectarea │ │ │ │ │ │ ││ │activităţii şcolii, la nivelul │ │ │ │ │ │ ││ │compartimentului financiar. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3.Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei│ │ │ │ │ │ ││ │în vigoare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4.Folosirea tehnologiei informatice în│ │ │ │ │ │ ││ │proiectare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1.Organizarea activităţii. │ │ │ │ │ │ ││activităţilor ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2.Înregistrarea şi prelucrarea │ │ │ │ │ │ ││ │informatică periodică a datelor în │ │ │ │ │ │ ││ │programele de contabilitate. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Monitorizarea activităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Consilierea/îndrumarea şi controlul│ │ │ │ │ │ ││ │periodic al personalului care │ │ │ │ │ │ ││ │gestionează valori materiale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Alcătuirea de proceduri. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare │3.1. Asigurarea fluxului informaţional │ │ │ │ │ │ ││şi relaţionare│al compartimentului. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Raportarea periodică pentru │ │ │ │ │ │ ││ │conducerea instituţiei. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor│ │ │ │ │ │ ││ │din compartiment. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea │ │ │ │ │ │ ││ │documentelor. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5. Asigurarea interfeţei privind │ │ │ │ │ │ ││ │licitaţiile sau încredintărilor directe.│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. Managemen- │4.1.Nivelul şi stadiul propriei │ │ │ │ │ │ ││tul carierei │pregătiri profesionale. │ │ │ │ │ │ ││şi al ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│dezvoltării │4.2. Formare profesională şi dezvoltare │ │ │ │ │ │ ││personale │în carieră. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Coordonarea personalului din │ │ │ │ │ │ ││ │subordine privind managementul carierei.│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.4. Participarea la instruirile │ │ │ │ │ │ ││ │organizate de inspectoratul şcolar. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia│5.1. Planificarea bugetară prin prisma │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea│dezvoltării instituţionale şi promovarea│ │ │ │ │ │ ││instituţională│imaginii şcolii. │ │ │ │ │ │ ││şi la ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│promovarea │5.2. Asigurarea permanentă a legăturii │ │ │ │ │ │ ││imaginii │cu reprezentanţii comunităţii locale │ │ │ │ │ │ ││şcolii │privind activitatea compartimentului. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.3. Îndeplinirea altor atribuţii │ │ │ │ │ │ ││ │dispuse de şeful ierarhic superior │ │ │ │ │ │ ││ │şi/sau directorul, care pot rezultă din │ │ │ │ │ │ ││ │necesitatea derulării în bune condiţii │ │ │ │ │ │ ││ │a atribuţiilor aflate în sfera sa de │ │ │ │ │ │ ││ │responsabilitate. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Respectarea normelor, procedurilor │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate şi securitate a muncii, de │ │ │ │ │ │ ││ │PSI şi ISU pentru toate tipurile de │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi desfăşurate în cadrul │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii de învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘     Data: Nume şi prenume: Semnături:                               ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                               ● Responsabil compartiment:                               ● Director:                               ● Membrii CA:  +  Anexa 25 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTICAUXILIAR DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă cu numărul...., se încheie astăzi,....., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ..............Specialitatea: ...................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ...............Încadrarea:.......................Cerinţe:- studii:..................................................................................................................................................- studii specifice postului..............................................- vechime................................................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolareI. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar.1.3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR2.1. Organizarea activităţii.2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate.2.3. Monitorizarea activităţii.2.4. Consilierea/îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.2.5. Alcătuirea de proceduri.3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.3.5. Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţările directe.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.4.2. Formare profesională şi dezvoltare în carieră.4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.4.4. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului.5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot rezultă din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ.II. ALTE ATRIBUŢII.În functie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luarela cunoştinţă:..............................Data: ........  +  Anexa 26 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREASTABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DEINSTRUCTOR-ANIMATORNumărul fişei postului: ......................Numele şi prenumele titularului: .............Perioada evaluată: ...........................Calificativul acordat: .......................*Font 7*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │ Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comisie │ CA │profesoral││ │ │manţă │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea│1.1. Elaborarea documentelor de │ │ │ │ │ │ ││activităţii │proiectare a activităţii conform │ │ │ │ │ │ ││ │specificului postului. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Fundamentarea proiectării │ │ │ │ │ │ ││ │activităţilor educative/formative pe │ │ │ │ │ │ ││ │analiza de nevoi efectuată în unitatea │ │ │ │ │ │ ││ │de învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Folosirea TIC în activitatea de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Realizarea proiectării programelor │ │ │ │ │ │ ││ │educative pentru activităţile de timp │ │ │ │ │ │ ││ │liber şi de vacanţă pe care le │ │ │ │ │ │ ││ │realizează la nivelul şcolilor, al │ │ │ │ │ │ ││ │cluburilor copiilor sau în taberele │ │ │ │ │ │ ││ │şcolare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.5. Elaborarea proiectelor de │ │ │ │ │ │ ││ │parteneriat cu alte instituţii de │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Organizarea activităţilor educative│ │ │ │ │ │ ││activităţilor │complementare care vizează dezvoltarea │ │ │ │ │ │ ││ │aptitudinilor elevilor în domeniile │ │ │ │ │ │ ││ │cultural-artistic, tehnic-aplicativ, │ │ │ │ │ │ ││ │sportiv-turistic. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Desfăşurarea activităţilor │ │ │ │ │ │ ││ │atelierelor de lucru tematice, în │ │ │ │ │ │ ││ │conformitate cu nevoile elevilor şi cu │ │ │ │ │ │ ││ │specificul unităţii de învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Coordonarea formaţiilor │ │ │ │ │ │ ││ │cultural-artistice. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Amenajarea spaţiilor adecvate │ │ │ │ │ │ ││ │pentru desfăşurarea activităţilor │ │ │ │ │ │ ││ │recreative în perimetrul unităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ sau în tabere şcolare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.5. Facilitarea implicării │ │ │ │ │ │ ││ │specialiştilor din palatele şi cluburile│ │ │ │ │ │ ││ │copiilor în realizarea programelor şi │ │ │ │ │ │ ││ │proiectelor desfăşurate în unitatea de │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare │3.1 Relaţionarea eficientă cu întregul │ │ │ │ │ │ ││şi relaţionare│personal al unităţii de învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2 Promovarea unui comportament asertiv│ │ │ │ │ │ ││ │în relaţiile cu personalul unităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4 Facilitarea şi colaborarea şcolii cu│ │ │ │ │ │ ││ │diverse instituţii (centre de plasament,│ │ │ │ │ │ ││ │şcoli speciale etc.), cu alte structuri │ │ │ │ │ │ ││ │cu rol educaţional care contribuie la │ │ │ │ │ │ ││ │educarea şi integrarea elevilor în │ │ │ │ │ │ ││ │societate. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5.Popularizarea în rândul elevilor a │ │ │ │ │ │ ││ │programelor propuse de instituţiile │ │ │ │ │ │ ││ │specializate în activităţile de timp │ │ │ │ │ │ ││ │liber. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. │4.1 Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││Managementul │dezvoltare profesională. │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│dezvoltării │4.2 Participarea la stagii de │ │ │ │ │ │ ││personale │formare/cursuri de perfecţionare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3 Aplicarea în activitatea curentă a │ │ │ │ │ │ ││ │cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor│ │ │ │ │ │ ││ │dobândite prin formare │ │ │ │ │ │ ││ │continuă/perfecţionare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia│5.1 Promovarea sistemului de valori al │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea│unităţii la nivelul comunităţii. │ │ │ │ │ │ ││instituţională├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│şi la │5.2 Facilitarea procesului de │ │ │ │ │ │ ││promovarea │cunoaştere, înţelegere, însuşire şi │ │ │ │ │ │ ││imaginii │respectare a regulilor sociale. │ │ │ │ │ │ ││unităţii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│şcolare │5.3 Elaborarea, redactarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │popularizarea unor materiale informative│ │ │ │ │ │ ││ │(buletine metodice, publicaţii de │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate, culegeri tematice, planşe,│ │ │ │ │ │ ││ │fişe, studii, programe, traduceri, │ │ │ │ │ │ ││ │scrisori metodice, portofolii, albume). │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4 Iniţierea şi derularea proiectelor │ │ │ │ │ │ ││ │şi parteneriatelor. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5 Colaborarea cu mass-media în vederea│ │ │ │ │ │ ││ │difuzării şi popularizării activităţilor│ │ │ │ │ │ ││ │desfăşurate în unitatea de învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘     Data: Nume şi prenume: Semnături:                               ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                               ● Responsabil compartiment:                               ● Director:                               ● Membrii CA:  +  Anexa 27 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTICAUXILIAR DE INSTRUCTOR-ANIMATORÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul...., se încheie astăzi,....., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ..............Specialitatea: ...................Denumirea postului:...............Decizia de numire: ...............Încadrarea:.......................Cerinţe:- studii:............................................................................................................................................- studii specifice postului...........................................- vechime.............................................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolare.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.1.2. Fundamentarea proiectării activităţilor educative/formative pe analiza de nevoi efectuată în unitatea de învăţământ.1.3. Realizarea proiectării programelor educative pentru activităţile de timp liber şi de vacanţă pe care le realizează la nivelul şcolilor, al cluburilor copiilor sau în taberele şcolare.1.4. Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte instituţii de învăţământ.1.5. Corelarea graficului activităţilor educative cu manifestările de la nivel local/judeţean/naţional.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR2.1. Organizarea activităţilor educative complementare care vizează dezvoltarea aptitudinilor elevilor în domeniile cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic.2.2. Desfăşurarea activităţilor atelierelor de lucru tematice în conformitate cu nevoile elevilor şi cu specificul unităţii de învăţământ.2.3. Coordonarea formaţiilor cultural-artistice.2.4. Amenajarea spaţiilor adecvate pentru desfăşurarea activităţilor recreative în perimetrul unităţii de învăţământ sau în tabere şcolare.2.5. Facilitarea implicării specialiştilor din palatele şi cluburile copiilor în realizarea programelor şi proiectelor desfăşurate în unitatea de învăţământ.3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE3.1. Asigurarea fluxului corect şi rapid al informaţiilor de specialitate la nivelul unităţii şcolare.3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ.3.3. Facilitarea colaborarea şcolii cu diverse instituţii (centre de plasament, şcoli speciale, etc.), cu alte structuri cu rol educaţional care contribuie la educarea şi integrarea elevilor în societate.3.4. Asigurarea comunicării/relaţionării cu palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, cu agenţiile teritoriale ale taberelor şi turismului şcolar.3.5. Popularizarea în rândul elevilor a programelor propuse de instituţiile specializate în activităţile de timp liber.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de formare/perfecţionare.4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare.4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite prin formare continuă/perfecţionare.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.5.4. Elaborarea/editarea unor prospecte, pliante de popularizare a activităţilor de timp liber şi de vacanţă.5.5. Elaborarea, redactarea şi popularizarea unor materiale informative (buletine metodice, publicaţii de specialitate, culegeri tematice, planşe, fişe, studii, programe, traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume).5.6. Colaborarea cu mass-media în vederea difuzării şi popularizării activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ.II. ALTE ATRIBUŢIIÎn funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luarela cunoştinţă:..............................Data: ..................  +  Anexa 28 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREASTABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIADE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIUNumărul fişei postului: ...................Numele şi prenumele titularului: ..........Perioada evaluată: ........................Calificativul acordat: ....................*Font 7*┌──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┐│ Domenii ale │ Criterii de performanţă │Indica-│Punctaj│Punctaj │Punctaj │Punctaj │ Validare ││ evaluării │ │tori de│ maxim │auto- │evaluare │Evaluare│consiliul ││ │ │perfor-│ │evaluare│comparti-│ CA │profesoral││ │ │manţă │ │ │ment │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea│1.1. Elaborarea documentelor de │ │ │ │ │ │ ││activităţii │proiectare a activităţii conform │ │ │ │ │ │ ││ │specificului postului şi corelarea │ │ │ │ │ │ ││ │acestora cu documentele de proiectare │ │ │ │ │ │ ││ │ale unităţii de învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.2. Implicarea în elaborarea │ │ │ │ │ │ ││ │documentelor de proiectare a activităţii│ │ │ │ │ │ ││ │compartimentului funcţional. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.3. Folosirea TIC în activitatea de │ │ │ │ │ │ ││ │proiectare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │1.4. Elaborarea tematicii şi graficului │ │ │ │ │ │ ││ │de control ale activităţii personalului │ │ │ │ │ │ ││ │din subordine. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Identificarea şi aplicarea │ │ │ │ │ │ ││activităţilor │soluţiilor optime, prin consultare cu │ │ │ │ │ │ ││ │conducerea unităţii, pentru toate │ │ │ │ │ │ ││ │problemele ce revin sectorului │ │ │ │ │ │ ││ │administrativ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.2. Organizarea şi gestionarea bazei │ │ │ │ │ │ ││ │materiale a unităţii de învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, │ │ │ │ │ │ ││ │conform normelor în vigoare, pentru │ │ │ │ │ │ ││ │realizarea de achiziţii publice în │ │ │ │ │ │ ││ │vederea dezvoltării bazei │ │ │ │ │ │ ││ │tehnico-materiale a unităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │2.4. Gestionarea inventarului mobil şi │ │ │ │ │ │ ││ │imobil al unităţii de învăţământ în │ │ │ │ │ │ ││ │registrul inventar al acesteia şi în │ │ │ │ │ │ ││ │evidenţele contabile. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 30 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│3. Comunicare │3.1. Relaţionarea eficientă cu întregul │ │ │ │ │ │ ││şi relaţionare│personal al unităţii de învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.2. Promovarea unui comportament │ │ │ │ │ │ ││ │asertiv în relaţiile cu personalul │ │ │ │ │ │ ││ │unităţii de învăţământ. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.4. Dezvoltarea capacităţii de │ │ │ │ │ │ ││ │comunicare şi relaţionare în interiorul │ │ │ │ │ │ ││ │şi în afara unităţii (cu elevii, │ │ │ │ │ │ ││ │personalul şcolii, echipa managerială şi│ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul comunităţii). │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │3.5 Manifestarea atitudinii morale şi │ │ │ │ │ │ ││ │civice (limbaj, ţinută, respect, │ │ │ │ │ │ ││ │comportament), respectarea şi promovarea│ │ │ │ │ │ ││ │deontologiei profesionale. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 20 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│4. │4.1. Identificarea nevoilor proprii de │ │ │ │ │ │ ││Managementul │dezvoltare. │ │ │ │ │ │ ││carierei şi al├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│dezvoltării │4.2. Participarea la stagii de formare/ │ │ │ │ │ │ ││personale │cursuri de perfecţionare etc. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │4.3. Aplicarea în activitatea curentă a │ │ │ │ │ │ ││ │cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor│ │ │ │ │ │ ││ │dobândite prin formare continuă/ │ │ │ │ │ │ ││ │perfecţionare. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│5. Contribuţia│5.1. Promovarea sistemului de valori al │ │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea│unităţii la nivelul comunităţii. │ │ │ │ │ │ ││instituţională├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│şi la │5.2. Facilitarea procesului de │ │ │ │ │ │ ││promovarea │cunoaştere, înţelegere, însuşire şi │ │ │ │ │ │ ││imaginii │respectare a regulilor sociale. │ │ │ │ │ │ ││unităţii ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│şcolare │5.3. Participarea şi implicarea în │ │ │ │ │ │ ││ │procesul decizional în cadrul │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiei şi la elaborarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │implementarea proiectului instituţional.│ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor │ │ │ │ │ │ ││ │şi parteneriatelor. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │5.5. Atragerea de sponsori în vederea │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltării bazei materiale a unităţii. │ │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ 15 │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┤│ TOTAL │ │ │ 100 │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┘     Data: Nume şi prenume: Semnături:                               ● Cadru didactic auxiliar evaluat:                               ● Responsabil compartiment:                               ● Director:                               ● Membrii CA:  +  Anexa 29 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALULDIDACTIC AUXILIAR DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIUÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul...., se încheie astăzi,......, prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele ...........Specialitatea: ..............Denumirea postului:........Decizia de numire: ..........Încadrarea:....................Cerinţe:- studii:....................................................................................................................................- studii specifice postului.......................................- vechime....................................................................Relaţii profesionale:- ierarhice de subordonare: director; director adjunct;- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;- de reprezentare a unităţii şcolare.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului.1.2. Realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului din unitatea de învăţământ.1.3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire şi pază din unitatea de învăţământ.1.4. Elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR2.1. Identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ.2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de învăţământ.2.4. Înregistrarea întregului inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile.2.5. Asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ.2.6. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii.3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE3.1. Asigurarea condiţiilor de relaţionare eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ.3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ.3.3.Asigurarea comunicarii cu factorii ierarhici superiori, familia, partenerii economici şi sociali.4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite prin formare continuă/perfecţionare.5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional.5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii.II. ALTE ATRIBUŢIIÎn funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:..............Data: ...........  +  Anexa 30 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarANTETFIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRIICALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE PROFESORDOCUMENTARIST DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARNumărul fişei postului: ...............Numele şi prenumele cadrului didactic: ...........Perioada evaluată: ...................Calificativul acordat: ...............*Font 7*┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────┬──────────┐│ Domenii ale │ │ │ Punctaj acordat │ Validare ││ evaluării │ Indicatori de performanţă │Punctaj├────────┬────────┬────────┤ consiliul││ │ │ maxim │ Auto │Evaluare│Evaluare│profesoral││ │ │ │evaluare│comisie │ CA │ │├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│1. Proiectarea │1.1. Consecvenţă şi ritmicitate în conceperea, │ │ │ │ │ ││şi planificarea│adaptarea, aplicarea şi analiza instrumentelor │ │ │ │ │ ││activităţilor │de analiză a nevoilor beneficiarilor; │ │ │ │ │ ││Centrului de │ │ │ │ │ │ ││Documentare şi │1.2. Participare la elaborarea unei politici │ │ │ │ │ ││Informare (CDI)│documentare la nivelul unităţii de învăţământ; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │1.3. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung,│ │ │ │ │ ││ │mediu şi scurt în funcţie de planul managerial │ │ │ │ │ ││ │al şcolii şi de resurse, în raport cu exigen- │ │ │ │ │ ││ │ţele la nivel naţional, cu specificul zonei │ │ │ │ │ ││ │geografice, cu luarea în considerare a │ 10 │ │ │ │ ││ │dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel │ │ │ │ │ ││ │instituţional şi zonal şi cu respectarea │ │ │ │ │ ││ │prevederilor legislaţiei; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │1.4. Activitatea CDI este proiectată în confor-│ │ │ │ │ ││ │mitate cu obiectivele stabilite pe baza │ │ │ │ │ ││ │concluziilor diagnozei şi a prognozei şi │ │ │ │ │ ││ │răspunde funcţiilor CDI şi misiunilor │ │ │ │ │ ││ │profesorului documentarist, este adaptată │ │ │ │ │ ││ │nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii;│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │1.5. Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) privind│ │ │ │ │ ││ │iniţierea în tehnici de cercetare documentară │ │ │ │ │ ││ │sau educaţie pentru informaţie este elaborat în│ │ │ │ │ ││ │funcţie de particularităţile grupului instruit;│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │1.6. Proiectul CDI este elaborat prin consul- │ │ │ │ │ ││ │tarea şi în colaborare cu cadrele didactice; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │1.7. Realizarea unei proiectări a activităţii │ │ │ │ │ ││ │care să permită punerea în practică a politicii│ │ │ │ │ ││ │documentare definite, respectiv să dezvolte │ │ │ │ │ ││ │serviciile oferite utilizatorilor; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │1.8. Capacitatea de relaţionare cu cadrele │ │ │ │ │ ││ │didactice pentru elaborarea proiectului CDI; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │1.9. În planul managerial al CDI sunt │ │ │ │ │ ││ │evidenţiate clar obiectivele, activităţile │ │ │ │ │ ││ │planificate, orizontul de timp, partenerii, │ │ │ │ │ ││ │indicatorii de eficienţă ai activităţii, │ │ │ │ │ ││ │modalităţi de corecţie/actualizare a │ │ │ │ │ ││ │obiectivelor, modalităţile de monitorizare şi │ │ │ │ │ ││ │evaluare, rezultatele aşteptate. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │1.10. Planificarea şi organizarea activităţilor│ │ │ │ │ ││ │şcolare şi extraşcolare sunt în concordanţă cu │ │ │ │ │ ││ │obiectivele educaţionale şi gradul de interes │ │ │ │ │ ││ │al elevilor şi al comunităţii locale; │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│2. Realizarea │2.1. Flexibilitate, adaptabilitate şi creativi-│ │ │ │ │ ││activităţilor │tate în conceperea activităţilor şi a │ │ │ │ │ ││CDI │sarcinilor de lucru, astfel încât să fie │ │ │ │ │ ││ │valorificate diferitele stiluri de învăţare, să│ │ │ │ │ ││ │ţină cont de posibilităţile şi ritmul de │ │ │ │ │ ││ │asimilare proprii grupului instruit; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.2. Activităţile organizate pun în practică │ 15 │ │ │ │ ││ │strategiile iniţial elaborate şi sunt cuprinse │ │ │ │ │ ││ │în proiectul CDI; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.3. Utilizarea unor strategii didactice care │ │ │ │ │ ││ │asigură caracterul aplicativ al învăţării, │ │ │ │ │ ││ │formarea competenţelor specifice şi dezvoltarea│ │ │ │ │ ││ │competenţelor cheie ale elevilor; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.4. Formarea deprinderilor de studiu │ │ │ │ │ ││ │individual şi în echipă în vederea formării/ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltării competenţei de "a învăţa să înveţi"│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.5. Activităţile desfăşurate favorizează │ │ │ │ │ ││ │exploatarea resurselor CDI; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.6. Varietatea resurselor utilizate în cadrul │ │ │ │ │ ││ │activităţilor CDI; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.7. Accesul la noile mijloace de informare şi │ │ │ │ │ ││ │comunicare este facilitat; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.8. Utilizarea eficientă a resurselor │ │ │ │ │ ││ │materiale din unitatea de învăţământ şi CDI în │ │ │ │ │ ││ │vederea optimizării activităţilor didactice- │ │ │ │ │ ││ │inclusiv resurse digitale şi TIC; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.9.Diseminarea, evaluarea şi valorizarea │ │ │ │ │ ││ │activităţilor realizate. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.10. Activităţile cu caracter cultural sunt │ │ │ │ │ ││ │derulate ţinând cont de priorităţile şcolii, │ │ │ │ │ ││ │politica unităţii de învăţământ, fiind în │ │ │ │ │ ││ │conformitate cu reglementările MECTS; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.11. Prin activităţile organizate se pune în │ │ │ │ │ ││ │valoare potenţialul cultural al fondului │ │ │ │ │ ││ │documentar, producţiile culturale româneşti şi │ │ │ │ │ ││ │europene, din perspectiva unei identităţi │ │ │ │ │ ││ │culturale comune; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.12. Obiectivele info-documentare din │ │ │ │ │ ││ │programele şcolare sunt identificate şi │ │ │ │ │ ││ │dezvoltate şi activităţile desfăşurate în │ │ │ │ │ ││ │colaborare cu profesorii de disciplină; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │2.13. Identificarea căilor şi modalităţilor de │ │ │ │ │ ││ │cooperare între arii curriculare şi discipline,│ │ │ │ │ ││ │regăsirea lor în activităţile desfăşurate în │ │ │ │ │ ││ │colaborare; │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│3. Formarea │3.1. Modalităţi variate în care au fost │ │ │ │ │ ││elevilor şi │utilizate elemente de iniţiere în cercetarea │ │ │ │ │ ││dezvoltarea │documentară; │ │ │ │ │ ││competenţelor │ │ │ │ │ │ ││specifice │3.2. Situaţiile de învăţare alese stimulează │ │ │ │ │ ││ │gândirea elevului şi capacitatea de argumentare│ 20 │ │ │ │ ││ │formează deprinderile de muncă şi studiu │ │ │ │ │ ││ │necesare instruirii pe durata întregii vieţi; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │3.3. Gradul de exploatare a noilor tehnologii │ │ │ │ │ ││ │ale informării şi comunicării (TIC) în │ │ │ │ │ ││ │activităţile desfăşurate în CDI; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │3.4. Formelor de cercetare documentară sunt │ │ │ │ │ ││ │diversificate, în concordanţă cu cerinţele │ │ │ │ │ ││ │învăţării interdisciplinare; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │3.5. Gradul de autonomie al elevilor în │ │ │ │ │ ││ │utilizarea resurselor CDI; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │3.6. Realizarea activităţilor desfăşurate │ │ │ │ │ ││ │implică exploatarea resurselor multimedia, │ │ │ │ │ ││ │favorizează inovaţia pedagogică şi utilizarea │ │ │ │ │ ││ │metodelor activ-participative; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │3.7. Parteneriatele educative la nivelul │ │ │ │ │ ││ │unităţii de învăţământ urmăresc atât obiective │ │ │ │ │ ││ │specifice disciplinelor de studiu, cât şi │ │ │ │ │ ││ │obiective din domeniul indo-documentare, de │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare de aptitudini şi competenţe │ │ │ │ │ ││ │specifice; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │3.8. Temele transdisciplinare răspund nevoilor │ │ │ │ │ ││ │de formare ale elevilor; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │3.9. Activităţile derulate cresc interesul │ │ │ │ │ ││ │elevilor pentru studiu; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │3.10. Activităţile privind animarea CDI implică│ │ │ │ │ ││ │şi participarea elevilor; │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│4. Monitori- │4.1. Metodele de monitorizare şi evaluare a │ │ │ │ │ ││zarea şi │activităţilor stabilite pentru realizarea │ │ │ │ │ ││evaluarea │obiectivelor sunt adaptate specificului │ │ │ │ │ ││activităţii │aspectelor vizate şi al resurselor disponibile;│ │ │ │ │ ││CDI şi a │ │ │ │ │ │ ││rezultatelor │4.2. Activităţile organizate în CDI sunt │ │ │ │ │ ││elevilor │diverse şi răspund funcţiilor CDI; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │4.3. Numărul de participanţi la activităţile │ │ │ │ │ ││ │organizate în CDI; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │4.4. Numărul de utilizatori; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │4.5. Numărul de documente consultate în cadrul │ 10 │ │ │ │ ││ │CDI; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │4.6. Numărul de volume împrumutate; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │4.7. Diversitatea modalităţilor de evaluare şi │ │ │ │ │ ││ │valorizare a muncii elevilor; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │4.8. Gradul de atingere a obiectivelor şi de │ │ │ │ │ ││ │realizare a activităţilor planificate; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │4.9. Gradul de corectare/actualizare a │ │ │ │ │ ││ │obiectivelor activităţilor planificate, atunci │ │ │ │ │ ││ │când este necesar; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │4.10. Promovarea autoevaluării şi │ │ │ │ │ ││ │interevaluării; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │4.11. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor │ │ │ │ │ ││ │educaţionali; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │4.12. Participarea la completarea portofoliului│ │ │ │ │ ││ │educaţional ca element central al evaluării │ │ │ │ │ ││ │rezultatelor învăţării; │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│5. Managementul│5.1. Stabilirea unui cadru adecvat inclus în │ │ │ │ │ ││clasei de elevi│regulamentul de organizare şi funcţionare al │ │ │ │ │ ││ │CDI (reguli de conduită, atitudini, ambient, │ │ │ │ │ ││ │reguli de utilizare şi exploatare a resurselor │ │ │ │ │ ││ │CDI, reguli de acces în CDI) pentru │ │ │ │ │ ││ │desfăşurarea activităţilor în conformitate cu │ │ │ │ │ ││ │particularităţile clasei de elevi şi specificul│ │ │ │ │ ││ │activităţii în structuri info-documentare; │ 5 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │5.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi│ │ │ │ │ ││ │gestionarea situaţiilor conflictuale; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │5.3. Motivarea elevilor prin valorizarea │ │ │ │ │ ││ │exemplelor de bună practică. │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│6. Dezvoltarea │6.1. Numărul proiectelor desfăşurate în │ │ │ │ │ ││de parteneriate│colaborare; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │6.2. Varietatea activităţilor desfăşurate în │ │ │ │ │ ││ │colaborare; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │6.3. Numărul partenerilor implicaţi în │ │ │ │ │ ││ │desfăşurarea activităţilor propuse; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │6.4. Relevanţa parteneriatelor în calitatea │ │ │ │ │ ││ │desfăşurării şi conţinutului activităţilor; │ 10 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │6.5. Aportul parteneriatelor în atingerea │ │ │ │ │ ││ │obiectivelor stabilite în proiectul de │ │ │ │ │ ││ │activitate, respectiv în formarea unei culturi │ │ │ │ │ ││ │informaţionale a elevilor şi în dezvoltarea │ │ │ │ │ ││ │competeneţelor cheie ale elevilor. │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│7. Comunicare │7.1. Sursele de informare din exteriorul şi │ │ │ │ │ ││ │interiorul unităţii de învăţământ sunt │ │ │ │ │ ││ │identificate şi utilizate; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │7.2. Informaţia de interes pentru beneficiari │ │ │ │ │ ││ │este actualizată periodic; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │7.3. Mediatizarea rezultatelor obţinute şi │ │ │ │ │ ││ │multiplicarea experienţelor obţinute la nivelul│ 5 │ │ │ │ ││ │întregii unităţi de învăţământ; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │7.4. Activităţile de promovare a imaginii şi │ │ │ │ │ ││ │activităţii CDI sunt realizate periodic; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │7.5. Capacitatea de a se implica în activităţi │ │ │ │ │ ││ │organizate şi desfăşurate de în parteneriat; │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│8. Gestionarea │8.1. Organizarea spaţiului CDI respectă │ │ │ │ │ ││CDI │standardele şi criteriile de amenajare ale │ │ │ │ │ ││ │unui CDI; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.2. Gradul de funcţionalitate şi respectarea │ │ │ │ │ ││ │parametrilor tehnici ai echipamentelor; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.3. Prin organizarea CDI şi activităţile │ │ │ │ │ ││ │propuse accesul liber la informaţie este │ │ │ │ │ ││ │facilitat şi asigurat; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.4. Gradul de autonomie a utilizatorilor în │ │ │ │ │ ││ │reperarea resurselor pluridisciplinare şi │ │ │ │ │ ││ │multisuport; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.5. Practicarea unei politici documentare │ │ │ │ │ ││ │prospective; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.6. Realizarea operaţiilor biblioteconomice │ │ │ │ │ ││ │conform normelor în vigoare; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.7. Gradul de respectare a sistemului de │ │ │ │ │ ││ │clasificare a documentelor; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.8. Gradul de respectare a criteriilor de │ │ │ │ │ ││ │selecţie a fondului documentar; │ 15 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.9. Capacitatea de aplicare a normelor de │ │ │ │ │ ││ │achiziţii documentare; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.10. Corelarea necesarului de fond documentar │ │ │ │ │ ││ │cu natura activităţii în CDI şi cu nevoile │ │ │ │ │ ││ │utilizatorilor; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.11. Stadiul informatizării CDI şi de │ │ │ │ │ ││ │realizare a bazelor de date; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.12. Asigurarea unui program flexibil care să │ │ │ │ │ ││ │permită accesul utilizatorilor în CDI atât în │ │ │ │ │ ││ │cadrul cursurilor, cât şi în afara lor; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.13. Adaptarea orarului CDI, a planului │ │ │ │ │ ││ │managerial al CDI la realitatea unităţii │ │ │ │ │ ││ │şcolare; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.14. ROI al CDI este propus ca parte │ │ │ │ │ ││ │integrantă a ROI al unităţii şcolare; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.15. Utilizatorii şi activităţile derulate în │ │ │ │ │ ││ │CDI sunt înregistrate ritmic pentru │ │ │ │ │ ││ │evidenţierea şi valorizarea lor şi pentru │ │ │ │ │ ││ │remedierea disfuncţionalităţilor; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │8.16. Necesarul de achiziţii a fost propus; │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│9. Managementul│9.1. Obiectivitate în autoevaluare şi │ │ │ │ │ ││carierei şi al │identificarea propriilor nevoi de formare, în │ │ │ │ │ ││dezvoltării │funcţie de dinamica informaţiei în domeniu; │ │ │ │ │ ││profesionale │ │ │ │ │ │ ││ │9.2. Număr cursuri/stagii de formare şi │ │ │ │ │ ││ │schimburi de experienţă la care a participat în│ │ │ │ │ ││ │vederea satisfacerii nevoilor personale privind│ │ │ │ │ ││ │perfecţionarea şi ale organizaţiei prin │ │ │ │ │ ││ │raportare la standardele de calitate; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │9.3. Gradul de aplicare a cunoştinţelor şi de │ │ │ │ │ ││ │utilizare a noilor competenţe dezvoltate în │ │ │ │ │ ││ │cadrul formărilor în activităţile CDI; │ 5 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │9.4. Articole, publicaţii, participarea la │ │ │ │ │ ││ │schimburi de bune practici, participarea la │ │ │ │ │ ││ │cercurile pedagogice; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │9.5. Gradul de utilizare a competenţelor │ │ │ │ │ ││ │dezvoltate în stagiile de formare; │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│10. Contribuţia│10.1. Promovarea ofertei educaţionale. │ │ │ │ │ ││la dezvoltarea │ │ │ │ │ │ ││instituţională │10.2. Promovarea imaginii şcolii în comunitate │ │ │ │ │ ││şi la │prin participarea şi rezultatele elevilor la │ │ │ │ │ ││promovarea │olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi │ │ │ │ │ ││imaginii │extracurriculare şi extraşcolare. │ │ │ │ │ ││unităţii de │ │ │ │ │ │ ││învăţământ │10.3. Realizarea/participarea la programe/ │ │ │ │ │ ││ │activităţi de prevenire şi combatere a │ │ │ │ │ ││ │violenţei şi comportamentelor deviante în │ │ │ │ │ ││ │mediul şcolar, familie şi societate. │ 5 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │10.4. Respectarea normelor, procedurilor de │ │ │ │ │ ││ │sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU │ │ │ │ │ ││ │pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate│ │ │ │ │ ││ │în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a │ │ │ │ │ ││ │sarcinilor suplimentare. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │10.5. Implicarea activă în crearea unei culturi│ │ │ │ │ ││ │a calităţii şi a unei culturi informaţionale la│ │ │ │ │ ││ │nivelul organizaţiei. │ │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │ Total puncte│ 100 │ │ │ │ │└───────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘    Data evaluării:                                 Nume şi prenume: Semnătura                                 Cadru didactic evaluat                                 Responsabil comisie:                                 Director:                                 Membrii CA:  +  Anexa 31 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliarFIŞA CADRU A POSTULUI DE PROFESOR DOCUMENTARISTÎn temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor cu numărul......, se încheie astăzi,......., prezenta fişă a postului:Numele şi prenumele: ................................Specialitatea: ......................................Denumirea postului: .................................Decizia de numire: ..................................Incadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat: ..........Număr de ore sarcini de serviciu: ........................Număr ore activitate directă cu elevii ............... din care ....... număr ore depunere a Centrului de Documentare şi Informare la dispoziţia utilizatorilor în cadrulactivităţilor libere ......Profesor diriginte la clasa: ........Cerinţe:Studii:..................................................................Studii specifice postului: .............................................Vechime: ...............................................................Grad didactic: .........................................................Obligativitatea cunoaşterii legislaţiei şcolare şi a celei specifice, a documentelor care descriu şi reglementează activitatea profesorului documentarist şi a Centrelor de Documentare şi Informare (CDI).Relaţii profesionale (comunicare/relaţionare):a. ierarhice de subordonare: directorul şi directorul adjunct al unităţii de învăţământ;b. de colaborare: responsabilii comisiilor metodice, personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din unitatea de învăţământ;c. de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/proiecte/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat.● relaţii cu utilizatorii CDI;● relaţii intrainstituţionale;● relaţii cu editurile, firmele de presă, cu autorii etc.;● relaţii cu profesorii documentarişti, bibliotecarii şcolari.Dificultăţile operaţiilor specifice postului:● manipulare carte;● responsabilitate financiară (gestiune);● solicitare psihică.Responsabilitatea implicată de post:● intelectuală;● de gestiune;● morală.Aptitudini:Comunicare eficientă, lucru în echipă, evaluare/ autoevaluare critică, capacitate de analiză şi sinteză, tact pedagogic, spirit organizatoric;Abilităţi:Se recomandă a avea cunoştinţe de operare PC (Windows, MS Office, Internet, poştă electronică), de utilizare a unor programe de gestionare a resurselor CDI. Se recomandă cunoaşterea unei limbi străine.Atitudini şi comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate, echilibru, amabilitate, disponibilitate, iniţiativă, rigoare, perseverenţă, confidenţialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate, interrelaţionare, loialitate.OBIECTIVE GENERALE1. Educarea şi formarea copiilor şi tinerilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu idealul educaţional.2. Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale la informaţie, documentaţie şi noi tehnologii, în contextul evoluţiei societăţii.3. Participarea la formarea unei culturi informaţionale a utilizatorilor prin acţiuni specifice, utilizând practici pedagogice adaptate tendinţelor psihopedagogice şi metodice actuale.OBIECTIVE SPECIFICE1. Profesorul documentarist, prin diferite tipuri de activităţi - pedagogice, culturale, de comunicare şi informare -, formează şi dezvoltă elevilor competenţe specifice domeniului info-documentar, necesare învăţării de-a lungul întregii vieţi şi participă la dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor.2. Profesorul documentarist se implică în elaborarea şi implementarea politicii documentare la nivelul unităţii de învăţământ, respectiv în dezvoltarea unei culturi informaţionale.3. Profesorul documentarist gestionează resursele CDI, în vederea facilitării accesului la informaţie, asigurării exploatării şi valorificării cât mai eficiente a informaţiilor şi documentelor pluridisciplinare, multimedia şi multisuport de către utilizatori, din perspectiva egalizării şanselor elevilor din medii culturale şi sociale diferite.4. Profesorul documentarist iniţiază şi participă la activităţi cu caracter cultural în vederea promovării culturii româneşti şi internaţionale, a recunoaşterii valorilor europene, a identificării modelelor, a acceptării şi valorizării pluralităţii culturale.5. Profesorul documentarist participă la demersurile de promovare a activităţilor CDI şi a imaginii şcolii, din perspectiva deschiderii către comunitatea educativă şi societate.Domenii de competenţă: competenţe pedagogice, culturale, de comunicare, de gestionare a CDI.I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI1. PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CDI- Participarea la definirea politicii documentare şi a strategiilor de dezvoltare în domeniul "educaţiei pentru informaţie" a unităţii de învăţământ, respectiv a serviciilor oferite prin CDI;- Identificarea şi ierarhizarea nevoilor utilizatorilor în materie de documentare, informare şi formare;- Definirea priorităţilor şi obiectivelor proiectului de activitate al CDI;- Fundamentarea proiectarii didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor şi pe prevederile curriculum-ului şcolar;- Elaborarea instrumentelor de planificare şi de proiectare didactică pe tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare a CDI: plan anual şi semestrial de activitate a CDI, proiectarea activităţilor CDI, a CDŞ privind tehnici de iniţiere în cercetarea documentară/educaţie pentru informaţie pentru diferite nivele de învăţământ, a proiectelor disciplinare şi inter-transdisciplinare;- Stabilirea strategiilor didactice optime şi a mijloacelor didactice inovante, care conduc la dezvoltarea autonomiei în învăţare a elevilor, la dezvoltarea competenţelor cheie şi a competenţelor info-documentare ale elevilor, la valorizarea fondului documentar şi a dimensiunii educative a TIC;- Actualizarea documentelor de proiectare şi planificare a activităţii CDI.2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR CDI- Organizarea şi coordonarea activităţii pedagogice, a proiectelor pluritransdisciplinare, a activităţii culturale, de comunicare şi de gestiune conform planului de activitate al CDI, în colaborare cu cadrele didactice.- Organizarea de activităţi de încurajare a lecturii şi dezvoltarea gustului pentru lectură în parteneriat cu alte cadre didactice, personalităţi din lumea cărţii (autori, ilustratori, traducători, editori etc.) şi cu părinţii, utilizând metode şi mijloace moderne de lucru.- Organizarea şi/sau participarea la realizarea de activităţi audio-video, activităţi legate de mass-media, la expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, ateliere de creaţie, cercuri tematice, realizarea de reviste şcolare.- Asigurarea accesului la CDI, atât în cadrul activităţilor programate, cât şi libere, respectiv în timpul şi în afara programului şcolar al elevilor, în vederea prelungirii activităţii elevilor în şcoală.- Organizarea resurselor CDI în vederea punerii lor la dispoziţia utilizatorilor în cadrul activităţilor CDI.- Asigurarea formării competenţelor specifice domeniului info-documentar şi dezvoltării competenţelor cheie ale elevilor prin activităţile desfăşurate în CDI.- Elaborarea propunerilor şi a conţinuturilor CDŞ în domeniul cercetării documentare şi educaţiei pentru informaţie;- Utilizarea materialelor didactice adecvate, inclusiv a resurselor digitale şi a TIC;- Colaborarea cu cadrele didactice în vederea identificării obiectivelor infodocumentare din programele şcolare şi urmărirea dezvoltării lor prin activităţile desfăşurate în CDI;- Colaborarea cu cadrele didactice din unitatea de învăţământ şi cu consilierul sau psihologul şcolii în organizarea de activităţi cu caracter educativ (educaţie pentru sănătate, educaţie rutieră, educaţie ecologică etc.), de activităţi de iniţiere a elevilor în planificarea şi orientarea profesională/vocaţională, de activităţi de motivare înspre şcoală şi recuperare a elevilor cu dificultăţi în învăţare şi risc de abandon şcolar;- Organizarea, coordonarea sau/şi implementarea, în colaborare cu alte cadre didactice, a activităţilor şcolare şi extraşcolare, a activităţilor extracurriculare, inclusiv din sfera activităţilor culturale;- Implicarea partenerilor educaţionali în activitatea CDI.3. FORMAREA ELEVILOR ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR SPECIFICE- Formarea competenţelor specifice domeniului info-documentar şi participarea la dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor prin diferite tipuri de activităţi: pedagogice, culturale şi de comunicare;- Formarea elevilor în domeniul cercetării documentare şi educaţiei pentru informaţie prin desfăşurarea activităţilor planificate în CDŞ specifice şi în alte activităţi prevăzute în programele disciplinelor studiate la clasă;- Integrarea secvenţelor de cercetare documentară în activităţi de învăţare disciplinare şi inter-transdisciplinare, dezvoltate în parteneriat cu cadrele didactice;- Participarea la formarea elevilor în vederea dezvoltării autonomiei în învăţare, a competenţelor de căutare, selectare, tratare şi comunicare a informaţiei, respectiv a unei atitudini civice;- Prezentarea noilor utilizatori funcţiile, organizarea, serviciile şi resursele CDI, respectiv a tipurilor de activităţi specifice, a regulamentului de ordine interioară, a rolului şi misiunilor profesorului documentarist;- Organizarea de activităţi inovante care presupun exploatarea resurselor multisuport şi a TIC;- Îndrumarea iniţiativelor de lectură ale elevilor;- Implicarea elevilor în animarea CDI: mediatizarea activităţilor CDI, participarea la elaborarea propunerilor de achiziţii, ordonarea documentelor, organizarea activităţilor etc..4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII CDI ŞI A REZULTATELOR ELEVILOR- Elaborarea şi aplicarea de instrumente de feed-back şi evaluare a activităţilor desfăşurate;- Aprecierea calitativă şi cantitativă a rezultatele elevilor şi impactul activităţilor desfăşurate;- Valorizarea rezultatelor activităţilor desfăşurate cu elevii;- Notarea, interpretarea şi comunicarea evaluării;- Monitorizarea proiectelor, activităţilor şi serviciilor CDI;- Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor şi a rezultatelor activităţilor planificate;- Evaluarea gradul de exploatare a resurselor CDI;- Participarea la completarea portofoliilor educaţionale al elevilor;- Întocmirea periodică de statistici şi rapoarte de monitorizare şi evaluare a activităţii CDI.5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI- Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi prezenţi la activităţile desfăşurate în CDI, fie în cadrul activităţilor programate, fie în cadrul activităţilor libere;- Elaborarea de norme specifice clasei/grupului la care predă sau/şi este diriginte, norme de acces şi utilizare a spaţiului şi resurselor CDI;- Urmărirea respectării regulamentului de ordine interioară, orarului CDI;- Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesorfamilia elevului;- Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice;- Comunicarea profesor-elevi, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare.6. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE- Implicarea în realizarea de parteneriate educative naţionale şi internaţionale;- Colaborarea cu cadrele didactice în vederea derulării unor activităţi pedagogice, culturale, şcolare sau extraşcolare;- Colaborarea cu instituţii de cultură, educaţie şi formare, cu organizaţii care activează în sfera societăţii civile, respectiv cu alte organisme sau persoane de interes pentru iniţierea şi realizarea unor proiecte cu caracter educativ şi cultural adresate diferitelor categorii de utilizatori ai CDI;- Implicarea partenerilor educaţionali în realizarea de activităţi în CDI;- Colaborarea la organizarea şi desfăşurarea de întâlniri cu specialişti din diferite domenii.7. COMUNICARE- Promovarea ofertei de activitate CDI, a serviciilor oferite, a fondului documentar şi a resurselor CDI în rândul elevilor, comunităţii educative şi în comunităţii locale;- Participarea la facilitarea circulaţiei informaţiei în unitatea de învăţământ;- Colectarea de informaţii de interes pentru utilizatorii CDI de la instituţii şi organizaţii de profil (centre culturale, muzee, teatre, unităţi de învăţământ, biblioteci etc.), prelucrarea şi transmiterea acestora către cei interesaţi;- Dezvoltarea şi exploatarea de servicii şi instrumente de comunicare (e-mail, forumuri, video-conferinţe, blog, site) pentru facilitarea, diversificarea şi eficientizarea comunicării cu utilizatorii;- Realizarea unor puncte de afişaj în spaţiul CDI şi în afara acestuia;- Participarea la promovarea activităţii CDI şi imaginii şcolii în comunitatea educaţională şi cea locală;- Eficientizarea relaţiei profesor-familie, şcoala-comunitate.- Comunicarea cu utilizatorii şi partenerii.8. GESTIONAREA CDI- Organizarea şi amenajarea spaţiului CDI conform standardelor şi criteriilor stabilite;- Organizarea resurselor CDI în conformitate cu standardele de funcţionare;- Gestionarea resursele CDI (mobilierul, materialele, echipamentele şi fondul documentar) respectând normele în vigoare;- Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar multisuport în conformitate cu regulile biblioteconomice şi reglementările specifice în vigoare, în vederea facilitării accesului liber la informaţie şi organizării optime a CDI;- Dezvoltarea fondului documentar în funcţie de nevoilor utilizatorilor, de nevoia de diversificare a fondului documentar pluridisciplinar şi multisuport adecvat vârstei elevilor şi profilului unităţii de învăţământ;- Aplicarea dispoziţiilor şi procedurilor privind informaţia prevăzute în reglementările şi convenţiile legate de activitatea în domeniul informării şi documentării, în special în materie de proprietate intelectuală;- Elaborarea, afişarea şi prezentarea regulamentului de ordine interioară al CDI;- Asigurarea condiţiilor de acces a utilizatorilor la CDI, atât la activităţi programate, cât şi libere, în timpul şi în afara programului şcolar, în vederea dezvoltării ofertei de activitate şi prelungirii activităţii elevului în şcoală;- Identificarea nevoilor financiare pentru dotarea cu fond documentar, mobilier şi echipamente, pentru funcţionarea CDI şi dezvoltarea ofertei de servicii şi activităţi, pe baza indicatorilor cantitativi şi calitativi specifici;- Elaborarea şi înaintarea unor referate de necesitate, în baza nevoilor identificate;- Identificarea surselor suplimentare de finanţare a activităţii CDI.9. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE- Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesională;- Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice, manifestări ştiinţifice, în vederea satisfacerii nevoilor personale şi ale organizaţiei privind formarea continuă, prin raportare la standardele de calitate;- Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite în activitatea CDI;- Manifestarea interesului pentru nou şi consecvenţă în procesul de instruire/autoinstruire, aplicând în activitatea didactică elementele de noutate dobândite în cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual;- Participarea la întrunirile echipei pedagogice: cercuri metodice sau şedinţe de specialitate;- Manifestarea preocupării pentru activităţi de formare complementare celor didactice, prin obţinerea de competenţe în domeniul social, IT, comunicare într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi implementarea în activitatea didactică a competenţelor dobândite;10. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT- Implicarea în realizarea ofertei educaţionale;- Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul comunităţii locale;- Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale;- Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei, la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional;- Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor;- Valorizarea activităţilor CDI în cadrul comunităţii;- Comunicarea şi promovarea activităţilor derulate şi a rezultatelor acestora;II. ALTE ATRIBUŢIIÎn funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, precum şi să respecte normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi ale altor comisii funcţionale din şcoală sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul).Răspunderea disciplinară:Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzator atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.Director,(nume, semnătură, ştampilă)Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:........................Data: .........-------