ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*)privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013    Notă *) Republicată în temeiul art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 30 octombrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 18 aprilie 2013, dându-se textului o nouă numerotare.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999 și a mai fost modificată și completată prin:– Ordonanța Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 31 ianuarie 2000, respinsă prin Legea nr. 594/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 24 decembrie 2003;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 25 aprilie 2000, respinsă prin Legea nr. 599/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003;– Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003;– Legea nr. 595/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.239 din 22 decembrie 2004;– Legea nr. 7/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 28^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2010.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se supun regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență următoarele operațiuni cu produse militare:a) exportul, importul și transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;b) intermedierea;c) tranzitul prin România;d) transbordările efectuate pe teritoriul României.(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență operațiunile prevăzute la alin. (1) efectuate în legătură cu participarea:a) forțelor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională la misiuni, operații, exerciții, activități de instruire și ceremoniale, în afara teritoriului României;b) forțelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străînătate care au aprobarea autorităților române pentru intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul pe teritoriul României.(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică tranzitului și transbordării atunci când acestea sunt aferente unui transfer de produse militare între două state membre ale Uniunii Europene.(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică controlului operațiunilor prevăzute la alin. (1) cu arme de foc, piese și componente esențiale ale acestora, precum și munițiile destinate uzului civil, efectuate de către persoanele prevăzute la art. 3.  +  Articolul 2Se supun controlului, de asemenea, destinația și utilizarea finală a produselor militare care fac obiectul operațiunilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor persoanelor care efectuează operațiunile prevăzute la art. 1.(2) Prin persoană se înțelege orice persoană fizică sau juridică rezidentă în România, inclusiv autoritățile publice.(3) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor fizice române aflate în afara teritoriului național, în conformitate cu dreptul internațional.  +  Articolul 4Operațiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licență potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 5În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) produse militare - armamente, muniții, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene și maritime și alte produse, echipamente și sisteme proiectate și realizate pentru scopuri militare, componente, părți și accesorii ale acestora, precum software și tehnologia aferentă pentru realizarea acestora;b) export - ieșirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice țară terță, inclusiv activitățile de reexport și asistență tehnică;c) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice țară terță;d) transfer - orice expediere ori mutare a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;e) tranzit - transportul produselor militare prin România care au ca proveniență alte state și sunt destinate altor state;f) transbordare - operațiunea de schimbare a mijlocului de transport în timpul unei operațiuni de tranzitare ori pe parcursul unei operațiuni de intrare sau ieșire în ori din teritoriul României;g) asistență tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecționare, transmisia de informații sau calificări operaționale ori servicii de consultanță pentru produse militare. Asistența tehnică include și formele de asistență transmise oral;h) operațiuni de comerț exterior - operațiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b);i) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon către o destinație din afara României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situația în care un document sau părți pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obțînă același rezultat;j) intermediere - activitățile desfășurate de o persoană privind:(i) negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse militare dintr-o țară terță către o altă țară terță;(ii) cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o țară terță către o altă țară terță;(iii) negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare;k) exportator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane:(i) pe seama căreia este făcută declarația de export și care este fie proprietarul mărfurilor care se exportă, fie o persoană învestită cu drept de înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată declarația;(ii) care, atunci când dreptul de proprietate sau de înstrăinare asupra unor mărfuri aparține unei persoane stabilite în afara Uniunii Europene în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, este partea contractantă stabilită în Uniunea Europeană;l) importator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane în numele căreia produsele militare sunt puse în liberă circulație, sunt supuse unei activități de perfecționare activă, sunt transformate sub control vamal ori sunt admise temporar;m) furnizor - orice persoană fizică sau juridică cu reședința/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru transfer;n) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reședința/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer;o) înregistrare - operațiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfășurarea de operațiuni de comerț exterior cu produse militare;p) certificare - operațiune prin care se stabilește credibilitatea unei întreprinderi destinatare;r) licență de transfer - autorizație eliberată unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse militare, după caz, către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;s) licență de export - autorizație eliberată unui exportator pentru a furniza produse militare către o persoană juridică sau fizică dintr-o țară terță;ș) licență de import - autorizație eliberată unui importator pentru a primi produse militare de la persoană juridică sau fizică dintr-o țară terță;t) licență de intermediere - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de intermediere cu produse militare;ț) licență de tranzit - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de tranzit cu produse militare;u) licență de transbordare - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de transbordare.  +  Articolul 6Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7(1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistența tehnică de produse militare care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni prevăzută la art. 6 se supun procedurii de licențiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile în care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, denumit în continuare MAE prin ANCEX, că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la:a) dezvoltarea, producerea, întreținerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; saub) dezvoltarea, producerea, întreținerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile să transporte și să ducă la țintă arme de distrugere în masă.(2) Dacă exportatorul, furnizorul sau intermediarul are cunoștință că unele produse care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunității de a supune licențierii exportul, reexportul ori transferul respectiv.(3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență prin ordin al ministrului afacerilor externe și se comunică persoanelor interesate.  +  Articolul 8Regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare se realizează cu respectarea:a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;b) intereselor de securitate națională și economice ale României;c) principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar;d) obligațiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerțul cu arme instituite printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, poziție comună sau acțiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme și a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare;f) convențiilor, tratatelor, acordurilor internaționale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte și a altor angajamente internaționale asumate de România ca stat participant la regimurile internaționale de neproliferare și de control al exporturilor;g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu.  +  Articolul 9MAE prin ANCEX este autoritatea națională în domeniul operațiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) și asigură aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.  +  Capitolul II Regimul de înregistrare, certificare și licențiere  +  Articolul 10(1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse militare numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii.(2) Soluționarea cererilor de înregistrare cuprinse la alin. (1) ale persoanelor prevăzute la art. 3 este condiționată de obținerea avizului Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 11Persoanele prevăzute la art. 3, care au și calitatea de destinatar, pot beneficia de licențele generale de transfer de produse militare, emise de autorități din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX.  +  Articolul 12Pentru fiecare operațiune prevăzută la art. 1 alin. (1) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licențe, potrivit prevederilor art. 13.  +  Articolul 13(1) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licențe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:a) licență individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operațiuni cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau furnizor;b) licență globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operațiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulți importatori, destinatari, exportatori sau furnizori;c) licență generală - se adoptă prin ordin al ministrului afacerilor externe care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, putând fi utilizată de persoanele înregistrate și, după caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu respectarea clauzelor și condițiilor cuprinse în licențe, pentru efectuarea de operațiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulți importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.(2) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licență de transfer, dacă destinatarii sau furnizorii sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licențe de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din state nemembre ale Uniunii Europene.(3) Pentru operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, după caz, licențe individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare.(4) Operațiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim de raportare internațională se efectuează numai pe baza unei licențe individuale.  +  Articolul 14(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să solicite în nume propriu MAE prin ANCEX înregistrarea sau, după caz, certificarea, precum și licență de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare. Licența generală de transfer autorizează furnizorii români să efectueze transferuri cu produse militare, cu respectarea clauzelor și condițiilor cuprinse în licența de transfer.(2) Condițiile care trebuie îndeplinite în vederea înregistrării, certificării sau emiterii licențelor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare.(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul final al produselor militare, precum și destinația și utilizarea finală ale acestora.(4) Cererile de înregistrare și cererile de certificare se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.(5) Cererile de licență de export, import, transfer și de intermediere se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.(6) Cererile de licență de tranzit și de transbordare se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.(7) Cererile de înregistrare, certificare sau de licență, împreună cu datele și informațiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operațiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz.(8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor și a informațiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare sau de licență revine solicitanților menționați la alin. (7).  +  Articolul 15Persoanele înregistrate, certificate, după caz, precum și titularii licențelor au obligația să declare MAE prin ANCEX orice modificări sau diferențe constatate față de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licențe, precum și la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări sau diferențe schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare ori licența, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferențe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licență, după caz.  +  Articolul 16(1) Valabilitatea înregistrării este de maximum 3 ani de la data emiterii.(2) Valabilitatea certificării este de maximum 5 ani de la data emiterii.(3) Valabilitatea licențelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită pentru maximum un an.(4) Valabilitatea licențelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită pentru maximum 2 ani.(5) Valabilitatea licențelor generale de transfer se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) Valabilitatea licențelor generale de export sau de import este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 2 ani.(7) Valabilitatea licențelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii.(8) Documentul de confirmare a înregistrării, a certificării, precum și licențele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în acestea, și nu pot fi cesionate direct sau indirect.  +  Articolul 17(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația de a declara și de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unitățile vamale abilitate, specificate în documentele eliberate de MAE prin ANCEX.(2) Tranzitul și transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin unitățile vamale prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Regimul de control în relațiile cu partenerii externi  +  Articolul 18(1) În cazul exporturilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licență este obligat să prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declarația destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale, declarate, și, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licență de export sau transfer.(2) Solicitantul de licență de export, transfer sau intermediere are obligația să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoștință că sunt implicate în operațiunea de export, transfer ori de intermediere respectivă.(3) În cazul exporturilor sau intermedierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistrați în state care asigură anonimatul acționariatului, operațiunea de export ori intermediere se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.(4) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licență de export, transfer sau intermediere trebuie să obțînă de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare ori destinatară, sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinație.(5) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (4).  +  Articolul 19(1) În cazul importurilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licență, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat internațional de import ori certificarea unui document echivalent.(2) Solicitantul de licență de import sau de transfer are obligația de a informa MAE prin ANCEX despre declarațiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finală pe care le-a transmis anterior partenerului extern.(3) Solicitantul de licență de import sau de transfer are obligația să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoștință că sunt implicate în operațiunea de import ori de transfer respectivă.(4) În cazul importurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistrați în state care asigură anonimatul acționariatului, operațiunea de import se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.(5) După efectuarea importului sau a transferului, dar nu mai târziu de două luni de la acest moment, posesorul de licență, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea certificatului de control al livrării ori a unui document echivalent.(6) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Autoritatea Națională a Vămilor va elibera o asemenea confirmare.  +  Articolul 20(1) În cazul intermedierii definite la art. 5 lit. j) pct. (i) și (ii), solicitantul de licență trebuie să prezinte documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, respectiv a destinatarului, prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale, declarate, și să nu reexporte ori să retransfere produsele militare decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităților din țara exportatorului sau a furnizorului, după caz.(2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original sau în copie certificată, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licență de intermediere.(3) După examinarea și acceptarea de către MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu, în original, din partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licență pentru a fi transmis către autoritățile de licențiere din țara exportatorului sau a furnizorului, după caz.  +  Articolul 21(1) După efectuarea exportului sau transferului, după caz, aferent intermedierii prevăzute la art. 20 alin. (1), dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, intermediarul trebuie să obțînă de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare ori destinatară, după caz, atestând că produsele militare au ajuns la destinație.(2) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) După examinarea și acceptarea de către MAE prin ANCEX, certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se returnează intermediarului pentru a fi transmis autorităților de licențiere din țara exportatorului ori a furnizorului, după caz.  +  Articolul 22(1) În cazul intermedierilor definite la art. 5 lit. j) pct. (iii), persoanele înregistrate trebuie să notifice în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităților care sunt avute în vedere și asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze operațiuni care presupun scoaterea din sau introducerea pe teritoriul României de produse militare.(2) Intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atestă relațiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alți intermediari, inclusiv operațiunile și activitățile pertinente derulate după emiterea licenței corespunzătoare activităților de intermediere, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la derularea acestora.  +  Articolul 23(1) Persoanele prevăzute la art. 3, care desfășoară operațiuni de comerț exterior cu produse militare, au obligația să furnizeze datele deținute, prin raportări periodice, cu privire la activitatea desfășurată, în conformitate cu solicitările MAE prin ANCEX.(2) Modalitatea de raportare periodică, termenele de raportare, precum și formatul raportării se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) MAE prin ANCEX solicită persoanelor juridice sau fizice, în procesul de examinare a cererilor de înregistrare, certificare ori licențiere, să raporteze modul în care s-au derulat operațiunile de comerț exterior anterioare, în situația în care:a) operațiunea de comerț exterior nu a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2);b) operațiunea de comerț exterior a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2), dar în procesul de examinare sau evaluare sunt necesare detalii suplimentare privind destinatarul final, utilizatorul final, destinația și utilizarea finală a produselor militare.  +  Capitolul IV Organizarea și funcționarea sistemului de control  +  Articolul 24(1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, MAE prin ANCEX coordonează activitatea sistemului național de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, în calitate de autoritate națională.(2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, MAE prin ANCEX are următoarele atribuții principale:a) inițiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii și comune cu alte autorități abilitate în domeniu, potrivit legii, și colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;b) înregistrează și, după caz, certifică persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operațiuni de comerț exterior cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1);c) auditează modul de implementare a programului intern de asigurare a conformității la persoanele înregistrate și, după caz, certificate, care vor beneficia de licențe generale de transfer;d) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea ori finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 1, având ca obiect produse militare, precum și respectarea destinației și utilizării finale ale acestora;e) verifică conformitatea și exactitatea declarațiilor persoanelor care desfășoară operațiunile prevăzute la art. 1;f) evaluează și acceptă, după caz, certificatul internațional de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autoritățile competente din țările partenerilor importatori sau destinatari, în vederea eliberării licențelor de export, de transfer ori a licențelor de intermediere cu produse militare;g) evaluează și acceptă, după caz, certificatul de control al livrării emis ori certificat de autoritățile competente din țările partenerilor importatori sau destinatari ori documentele echivalente;h) eliberează certificatul internațional de import sau alt document echivalent, precum și certificatul de control al livrării pentru importurile ori transferurile de produse militare;i) examinează și aprobă, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licență privind exportul, importul, transferul și intermedierea de produse militare;j) eliberează licențele de export, import, transfer și intermediere cu produse militare;k) examinează, aprobă și eliberează cererile de licență de tranzit și de transbordare de produse militare pe teritoriul României;l) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, oprirea sau interzicerea derulării operațiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum și sancționarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;m) aplică regimul de sancțiuni prevăzut de prezenta ordonanță de urgență prin corpul de control constituit prin decizie a directorului general;n) informează periodic Guvernul și Consiliul Suprem de Apărare a Țării asupra operațiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență;o) redactează și publică rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, în condițiile legii;p) organizează, cu sprijinul ministerelor și instituțiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele și procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;q) acordă, la cerere, gratuit, consultanță de specialitate operatorilor economici și altor persoane interesate în efectuarea operațiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanță de urgență;r) verifică modul de îndeplinire a obligațiilor și angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile și aranjamentele internaționale în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;s) reprezintă România în cadrul activităților desfășurate de organizațiile și organismele internaționale cu responsabilități în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;ș) este punct național de contact desemnat pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părți în domeniile ce fac obiectul Protocolului împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adoptat la New York la 31 mai 2001, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000;t) este punct național de contact pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părți privind Instrumentul internațional care permite statelor să identifice și să urmărească, rapid și sigur, armele de calibru mic și armamentele ușoare, adoptat la New York la 5 decembrie 2005, în cadrul Programului de acțiune al ONU de prevenire, combatere și eradicare a comerțului ilicit cu arme de calibru mic și armamente ușoare, în toate aspectele sale, adoptat la 20 iulie 2001;ț) cooperează cu autoritățile similare din alte state, în scopul:(i) informării reciproce și consultării în cazul cererilor de înregistrare, certificare sau de licență de produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;(ii) actualizării și aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listei de produse militare;(iii) sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancționării acestora de către organele competente din fiecare țară;u) inițiază actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, în conformitate cu obligațiile și angajamentele internaționale asumate de România;v) inițiază, în colaborare cu alte autorități și instituții publice române, acțiuni de promovare a intereselor României în relațiile cu organizațiile și organismele internaționale de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;w) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.  +  Articolul 25(1) MAE prin ANCEX își exercită atribuțiile de control prin echipe de control, formate din specialiști proprii și din alți experți, în calitate de colaboratori externi.(2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituții specializate în domeniu în vederea clasificării ori nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență se suportă de către persoana în beneficiul căreia se desfășoară activitatea de clasificare.(3) MAE prin ANCEX, în vederea îndeplinirii atribuțiilor și competențelor sale legale, are acces, în condițiile legii, la documentele, datele și informațiile necesare, oricare ar fi dețînătorii acestora.(4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea motivată a MAE prin ANCEX, documentele, datele și informațiile solicitate, la termenele stabilite, și să asigure, în condițiile legii, accesul neîngrădit al echipei de control în sediile lor și în orice spații care le aparțîn, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operațiunilor prevăzute la art. 1, precum și a celor privind destinația și utilizarea finală ale produselor militare.(5) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 și autoritățile publice cu atribuții în domeniu au obligația de a păstra timp de 15 ani documentele privind operațiunile efectuate cu produse militare supuse controlului.(6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunoștință de informații ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor și să le facă cunoscute numai autorităților îndreptățite, în condițiile legii.(7) În cazul în care au fost exportate, importate, transferate sau intermediate produse militare care fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea, persoanele prevăzute la art. 3 au obligația de a păstra cel puțîn 20 de ani documentele privind operațiunile efectuate. În cazul operatorilor economici care manufacturează produse militare care fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea, termenul de păstrare a documentelor este de cel puțîn 30 de ani.  +  Articolul 26(1) În cadrul sistemului național de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanți, cel puțîn la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și ai Autorității Naționale a Vămilor.(2) Președinția Consiliului interministerial este asigurată de directorul general al MAE prin ANCEX.(3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurată de MAE prin ANCEX.(4) Consiliul interministerial avizează conform cererile de licență pentru:a) exportul, importul și transferul de produse militare;b) intermedierea de produse militare.(5) Organizarea și funcționarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 27Cererile de înregistrare, certificare și de licență se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general al MAE prin ANCEX.  +  Articolul 28Rezolvarea cererilor de înregistrare, certificare și de licență este condiționată și de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autoritățile publice abilitate.  +  Articolul 29(1) MAE prin ANCEX refuză eliberarea unei licențe pentru operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradicție cu obligațiile și angajamentele internaționale ale României de aplicare a embargourilor privind comerțul cu arme impuse de Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.(2) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licențe pentru operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comerțul cu arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de România ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.  +  Articolul 30(1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, MAE prin ANCEX este beneficiar autorizat și valorificator de informații specifice, inclusiv pentru cele deținute de organele de stat abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative.(2) MAE prin ANCEX are acces, în condițiile legii, la toate informațiile care privesc operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și la informațiile necesare evaluării oricăror forme de activități cu asemenea produse.(3) Instituțiile și autoritățile publice care în exercitarea competențelor legale obțîn date și informații referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență au obligația, în condițiile legii, să le comunice de îndată către MAE prin ANCEX.(4) La solicitarea MAE prin ANCEX, Ministerul Afacerilor Interne sau alte instituții abilitate efectuează verificări specifice și îl informează în vederea luării măsurilor legale.(5) Autoritatea Națională a Vămilor va pune la dispoziția MAE prin ANCEX, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul și alte operațiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Capitolul V Sancțiuni  +  Articolul 31Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la operațiunile cu produse militare, precum și a celor privind sinceritatea declarațiilor, care constituie infracțiuni potrivit legii, se pedepsește conform prevederilor Codului penal.  +  Articolul 32Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală sau civilă, în condițiile legii.  +  Articolul 33Nerespectarea destinației sau a utilizării finale a produselor militare, înscrise în documente în baza declarației prevăzute la art. 14 alin. (3), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.  +  Articolul 34Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 15, art. 18 alin. (4) și (5), art. 21 alin. (1) și (2), art. 22 și art. 25 alin. (4), (5) și (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.  +  Articolul 35(1) Încălcarea prevederilor art. 23 alin. (1) și ale art. 25 alin. (7) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(2) În cazul repetării faptei prevăzute la alin. (1) de cel puțîn o dată în intervalul unui an de la săvârșirea primei contravenții, sancțiunea este amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.  +  Articolul 36(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 33, 34 și 35 se fac de către membrii corpului de control al MAE prin ANCEX, împuterniciți ca agenți constatatori prin mandat de control emis de directorul general al MAE prin ANCEX.(2) MAE prin ANCEX sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infracțiuni.  +  Articolul 37Sancțiunile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se aplică și persoanelor juridice.  +  Articolul 38Aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.  +  Articolul 39Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 40Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este de natură să producă consecințe grave regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare și îndeplinirii obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de România în acest domeniu, MAE prin ANCEX suspendă sau retrage documentele de înregistrare ori certificare, precum și licențele pe care le-a eliberat, în condițiile legii.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 41MAE prin ANCEX face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel național, care desfășoară activități ce au legătură cu regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare.  +  Articolul 42Formularele-tip de înregistrare, certificare, licență și alte documente prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 43(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 16 august 1994 și aprobată prin Legea nr. 93/1994, precum și orice alte dispoziții contrare. Notă
    Reproducem mai jos prevederile art. II, III și IV, precum și mențiunea privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2012, care nu sunt încorporate în prezenta formă republicată și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:  +  Articolul II(1) Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. III. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 35-37, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.Art. IV. - Autorizațiile, licențele și permisele emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își mențîn valabilitatea până la expirarea termenului înscris pe acestea................................................................................................Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146/1 din 10 iunie 2009.