ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 septembrie 2013  Având în vedere:– necesitatea întăririi disciplinei bugetare la nivelul entităților publice și a responsabilizării ordonatorilor de credite în procesul bugetar;– scopul reducerii deficitului bugetului general consolidat prin diminuarea arieratelor înregistrate de entitățile publice;– angajamentele asumate de Guvernul României față de organismele financiare internaționale privind aprobarea prin ordonanță a Guvernului a unor definiții standard pentru angajamente, până la mijlocul lunii septembrie 2013, astfel încât sistemul de control angajamente aflat în construcție să fie susținut de modificările legale și procedurale care se impun, precum și de a aproba un set de criterii de prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative;– faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătățirea planificării bugetare și a prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, pentru a spori absorbția fondurilor UE, în vederea creării spațiului fiscal și a susținerii creșterii economice;– actualul context macroeconomic ce impune elaborarea unui set de criterii de prioritizare care să conducă la evaluarea și selecționarea într-un mod eficient a proiectelor de investiții publice semnificative în vederea includerii acestora în programul de investiții publice;– necesitatea încadrării în criteriile de performanță asumate în Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional,pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin scrisoarea de intenție adresată Fondului Monetar Internațional și asigurarea consolidării fiscale, prin creșterea încasărilor la bugetul de stat printr-o colectare mai eficientă a creanțelor fiscale de la un număr mai mare de contribuabili,ținând seama de faptul că neadoptarea măsurii de cuprindere în baza de calcul al contribuției de sănătate a veniturilor din cedarea folosinței bunurilor ar conduce la subfinanțarea sistemului public de sănătate și la nerespectarea angajamentelor asumate cu organismele internaționale, precum și la perpetuarea inechității în aplicarea principiului contributivității,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Implementarea și funcționarea sistemului național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Dispozițiile prezentului capitol reglementează crearea și modul de funcționare a sistemului național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice.  +  Articolul 2În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) angajament bugetar - actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligației de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal. În cazul acțiunilor a căror perioadă de realizare depășește un an bugetar, rezervarea se face în limita creditelor bugetare aferente aprobate în buget pentru fiecare an bugetar, conform obligațiilor de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal. În cazul creditelor bugetare rezervate pentru angajamentele legale aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii sau execuției de lucrări, angajamentul bugetar creează obligații de plată numai după împlinirea condițiilor prevăzute în acestea;b) angajament legal - actul prin care se creează, în cazul actelor administrative, contractelor și altor înscrisuri, sau se constată, în cazul legilor, hotărârilor Guvernului, acordurilor, hotărârilor judecătorești, obligația de plată pe seama fondurilor publice. În cazul contractelor sau altor înscrisuri care presupun livrări de bunuri, prestări de servicii sau execuția de lucrări, angajamentul legal apare la momentul când acestea sunt însușite de părți și obligă entitatea publică să efectueze plăți numai după împlinirea condițiilor prevăzute în contractele sau înscrisurile menționate. Angajamentul legal apare pentru toate tipurile de cheltuieli, inclusiv pentru plățile de salarii, utilități sau alte plăți efectuate pentru perioade nedeterminate de timp;c) beneficiari - entități publice care pot primi rapoarte, date și alte informații conform procedurii de funcționare a sistemului;d) buget agregat - bugetul total aprobat în condițiile legii al unui ordonator principal de credite;e) buget individual - buget întocmit în format electronic potrivit procedurii de funcționare a sistemului sau instrucțiunilor emise de Ministerul Finanțelor Publice de către fiecare instituție publică raportoare cu personalitate juridică, pe baza bugetului aprobat și repartizat pentru activitatea sa proprie în condițiile legii; (la 11-12-2015, Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 24 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015. ) f) credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare;g) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;h) entități publice - instituțiile publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, entitățile clasificate în administrația publică potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de conturi naționale și regionale din Comunitate, cu modificările și completările ulterioare, sau orice alte entități persoane juridice care primesc sume de la bugetele componente ale bugetului general consolidat sau alte fonduri de la instituții publice, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 06-12-2016, Litera h) din Articolul 2 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 ) i) număr unic al angajamentului legal - numărul unic atribuit unui angajament legal de către sistemul de control al angajamentelor, după validarea rezervării inițiale/definitive, după caz, a creditelor de angajament și creditelor bugetare aferente proiectului de angajament legal respectiv, valabil pentru toată durata de derulare a angajamentului;j) rapoarte generate de sistemul de raportare - situații de ieșire rezultate din centralizarea/consolidarea sau extragerea/selectarea de date și informații din situațiile de raportare și informațiile introduse în sistem de entitățile publice raportoare sau alte notificări generate de sistem în cadrul proceselor de verificare/validare de date;k) raportori - entități publice care au obligația transmiterii de rapoarte, date și alte informații conform procedurii de funcționare a sistemului;l) registrul entităților publice - ansamblul de date care conține informații despre entitățile publice care au calitatea de raportor în relația cu sistemul de raportare;m) rezervare definitivă a creditelor bugetare - suma rezervată cu titlu definitiv din creditele bugetare pentru efectuarea de plăți aferente unui angajament legal aprobat și pentru care s-a făcut o rezervare definitivă de credite de angajament. Rezervarea definitivă a creditelor bugetare reprezintă o ajustare a rezervării inițiale a creditelor bugetare, care se efectuează concomitent cu rezervarea definitivă a creditelor de angajament;n) rezervare definitivă a creditelor de angajament - suma rezervată cu titlu definitiv din creditele de angajament aprobate, aferentă unui angajament legal care a fost aprobat în condițiile legii. Rezervarea definitivă a creditelor de angajament reprezintă o ajustare a rezervării inițiale a creditelor de angajament, care se efectuează la data cunoașterii certe a prețului de achiziție rezultat din angajamentul legal aprobat;o) rezervare inițială a creditelor bugetare - suma rezervată din creditele bugetare aprobate, estimată a fi utilizată pentru plăți aferente unui proiect de angajament legal pentru care s-a făcut rezervarea inițială a creditelor de angajament;p) rezervare inițială a creditelor de angajament - suma rezervată din creditele de angajament aprobate, estimată a fi utilizată pentru un proiect de angajament legal;q) sistemul de control al angajamentelor - parte a sistemului de raportare reprezentând infrastructura de aplicații informatice și reguli, definite prin procedura de funcționare a sistemului, care asigură procesul de verificare, monitorizare și raportare a angajamentelor legale.  +  Secţiunea a 2-a Administrarea sistemului și interacțiunea cu entitățile publice  +  Articolul 3Dispozițiile capitolului I se aplică entităților publice menționate la art. 2 lit. h).  +  Articolul 4 Sistemul național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice, denumit în continuare sistemul național de raportare, reprezintă ansamblul de aplicații informatice și reguli, definite prin procedura de funcționare a sistemului național de raportare, având drept scop oferirea de suport entităților publice în procesul de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale, bugetelor entităților publice și generarea de rapoarte stabilite prin procedura de funcționare a sistemului, inclusiv rapoarte centralizate și/sau consolidate ori alte situații. (la 06-12-2016, Articolul 4 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 5Pentru funcționarea sistemului național de raportare, prin ordin emis de ministrul finanțelor publice, se aprobă procedura de funcționare a sistemului național de raportare, denumită în continuare procedura de funcționare a sistemului, care include ansamblul de definiții, reguli, formulare, rapoarte, metodologii, termene, structuri de date și informații, entități publice raportoare și beneficiare, obligațiile de raportare ale entităților publice și alte obligații ale acestora, modalitatea de transmitere sau înregistrare electronică a rapoartelor ori datelor, accesul și interacțiunea cu sistemul, reglementarea utilizării semnăturilor electronice și a modalității de autentificare, arhivarea documentelor electronice la nivelul entităților publice și la nivelul sistemului de raportare, precum și orice alte reguli necesare pentru funcționarea sistemului. Entitățile publice au obligația de a respecta prevederile procedurii de funcționare a sistemului, emise în baza prezentului capitol.  +  Secţiunea a 3-a Implementarea sistemului  +  Articolul 6Sistemul național de raportare se administrează de către Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 7Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice ia toate măsurile necesare pentru asigurarea funcționării sistemului național de raportare.  +  Articolul 8Punerea în funcțiune a sistemului național de raportare și testare a procedurii de funcționare a sistemului în relația cu entitățile publice se realizează până la data de 31 decembrie 2016. (la 11-12-2015, Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. 24 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015. )  +  Articolul 9(1) Până la data de 31 decembrie 2018, entitățile publice au obligația de a utiliza toate funcționalitățile sistemului național de raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop. (2) În paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare, și de a depune bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legislației în vigoare la unitățile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie. (la 09-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 9 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (3) Termenul de la care rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 09-01-2020, Alineatul (3) din Articolul 9 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 ) (la 07-12-2017, Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 31, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 )  +  Articolul 10Entitățile publice sau categoriile de entități publice, precum și termenele în care acestea au obligația de a utiliza sistemul național de raportare în cadrul termenelor prevăzute la art. 8 și 9 se stabilesc prin procedura de funcționare a sistemului.  +  Secţiunea a 4-a Registrul entităților publice  +  Articolul 11(1) Entitățile publice au obligația de a furniza către sistemul național de raportare date aferente identificării acestora ca persoane juridice, conform procedurii de funcționare a sistemului.(2) În cazul modificării datelor de identificare raportate, entitățile publice au obligația actualizării acestora în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la producerea modificării.  +  Articolul 12Prin procedura de funcționare a sistemului se pot solicita entităților publice orice date de identificare a acestora necesare funcționării sistemului. Furnizarea datelor către sistemul național de raportare se realizează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitare.  +  Secţiunea a 5-a Raportarea bugetelor entităților publice  +  Articolul 13Entitățile publice au obligația raportării bugetului agregat și bugetului individual conform procedurii de funcționare a sistemului.  +  Articolul 14Sistemul național de raportare acceptă doar bugetele care sunt validate din punct de vedere al respectării procedurii de funcționare a sistemului. Sistemul național de raportare comunică entității publice, în format electronic, o notificare prin care acceptă sau respinge bugetul. În cazul respingerii bugetului, entitatea publică are obligația să îl retransmită în forma care să respecte procedura de funcționare a sistemului.  +  Articolul 15Modificarea bugetelor raportate de entitățile publice se poate realiza prin rectificare bugetară sau prin virarea creditelor bugetare, în condițiile legii, cu respectarea procedurii de funcționare a sistemului.  +  Articolul 16(1) Bugetele individuale raportate conțin în mod obligatoriu semnătura sau o modalitate de autentificare stabilită prin procedura de funcționare a sistemului, aparținând conducătorului entității publice sau persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuții, în condițiile legii.(2) Bugetele agregate conțin semnătura sau modalitatea de autentificare stabilită prin procedura de funcționare a sistemului, aparținând conducătorului entității publice care le-a întocmit sau persoanei căreia îi sunt delegate aceste atribuții, în condițiile legii.(3) Răspunderea pentru legalitatea și corectitudinea datelor raportate în bugetele prevăzute la alin. (1) și (2) revine conducătorului entității publice sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuții.  +  Secţiunea a 6-a Controlul angajamentelor entităților publice  +  Articolul 17Sistemul de control al angajamentelor este partea sistemului național de raportare reprezentând infrastructura de aplicații informatice și reguli, definite prin procedura de funcționare a sistemului, care asigură procesul de verificare, control, monitorizare și raportare a angajamentelor legale ale entităților publice.  +  Articolul 18Entitățile publice au obligația înregistrării tuturor angajamentelor legale în sistemul de control al angajamentelor, cu respectarea procedurii de funcționare a sistemului.  +  Articolul 19Înregistrarea în sistem a creditelor de angajament și bugetare aferente angajamentelor legale se realizează anterior semnării angajamentului legal, conform procedurii de funcționare a sistemului. Sistemul de control al angajamentelor asigură verificarea și controlul respectării prevederilor procedurii de funcționare a sistemului și în cazul validării furnizează entității publice un număr unic al angajamentului legal care este utilizat pe toată durata de derulare a angajamentului.  +  Articolul 20Entitățile publice au obligația monitorizării în permanență a încadrării valorii angajamentelor legale în bugetul agregat și în bugetul individual aprobat al acestora.  +  Articolul 21Angajamentele legale neînregistrate în sistem și/sau nevalidate sunt nule și nu pot fi achitate din fonduri publice.  +  Articolul 22Prin procedura de funcționare a sistemului se stabilesc modalitatea de înregistrare, modificare, raportare, control, transmitere a datelor și informațiilor, termenele și regulile de validare ale sistemului de control al angajamentelor.  +  Articolul 23Entitățile publice au obligația raportării angajamentelor aflate în derulare la data la care acestea încep utilizarea sistemului de control al angajamentelor, cu respectarea procedurii de funcționare a sistemului.  +  Secţiunea a 7-a Raportarea situațiilor financiare și altor tipuri de rapoarte  +  Articolul 24Entitățile publice au obligația raportării situațiilor financiare și altor tipuri de rapoarte, denumite în continuare rapoarte, stabilite pe baza datelor din evidența sau contabilitatea proprie, potrivit procedurii de funcționare a sistemului.  +  Articolul 25Sistemul național de raportare va accepta doar rapoartele care respectă structura stabilită și sunt validate din punctul de vedere al respectării procedurii de funcționare a sistemului. Sistemul național de raportare comunică entității publice, în format electronic, o notificare prin care acceptă sau respinge rapoartele transmise în sistem, care cuprinde și motivarea respingerii. Rapoartele respinse se retransmit de către entitățile publice într-o formă care respectă procedura de funcționare a sistemului.  +  Articolul 26Rapoartele prevăzute la art. 24 conțin în mod obligatoriu semnătura sau o modalitate de autentificare stabilită prin procedura de funcționare a sistemului, aparținând conducătorului entității publice sau persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuții, în condițiile legii. Răspunderea pentru legalitatea și corectitudinea datelor raportate aparține conducătorului entității publice sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuții.  +  Secţiunea a 8-a Sancțiuni  +  Articolul 27Depășirea cu mai mult de 10 zile a termenelor prevăzute în prezentul capitol și în procedura de funcționare a sistemului de către entitățile publice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.  +  Articolul 28Refuzul entităților publice de a raporta datele, informațiile, rapoartele și formularele conform procedurii de funcționare a sistemului, cu mai mult de 30 de zile față de termenele prevăzute în prezentul capitol și în procedura de funcționare a sistemului, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.  +  Articolul 29Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 27 și 28 și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau structurilor teritoriale ale acestuia, conform procedurii de funcționare a sistemului.  +  Articolul 30(1) Contravențiilor prevăzute la art. 27 și 28 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul capitol, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal  +  Articolul 31(1) Sancțiunile prevăzute la art. 27 și 28 se aplică conducătorului entității publice sau persoanelor cărora le-au fost delegate aceste atribuții, în condițiile legii.(2) Sancțiunile prevăzute la art. 27 și 28 se aplică și conducătorilor instituțiilor publice sau persoanelor care au preluat obligația privind raportarea situațiilor financiare și altor tipuri de rapoarte în sistemul național de raportare pentru instituțiile reorganizate; nerespectarea obligației privind raportarea situațiilor financiare și altor tipuri de rapoarte pentru instituțiile reorganizate va limita accesul instituțiilor responsabile la funcționalitățile sistemului privind înregistrarea angajamentelor legale și efectuarea plăților prin Trezoreria Statului. (la 09-01-2020, Articolul 31 din Sectiunea a 8-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 )  +  Secţiunea a 9-a Dispoziții finale  +  Articolul 32Conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții are obligația verificării și validării atât a rapoartelor transmise, cât și a rapoartelor generate de sistemul național de raportare aparținând acesteia sau entităților publice subordonate/coordonate. Tipurile de rapoarte supuse procesului de verificare și validare, metodologia de lucru în relația cu sistemul național de raportare și termenele de verificare și validare a rapoartelor sunt aprobate prin procedura de funcționare a sistemului.  +  Articolul 32^1În urma verificărilor efectuate potrivit art. 32, conducătorii entităților publice au obligația de a sesiza în scris unității Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile, conform termenelor stabilite prin procedura de funcționare a sistemului, orice neconcordanțe identificate față de situațiile de raportare întocmite de entitatea publică potrivit legii, pe baza datelor din evidențele contabile proprii. (la 07-12-2017, Sectiunea a 9-a din Capitolul I a fost completata de Punctul 2, Articolul 31, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 )  +  Articolul 32^2În cazul în care entitatea publică nu sesizează unității Trezoreriei Statului neconcordanțe sau nu validează rapoartele generate de sistemul național de raportare conform termenelor prevăzute la art. 32^1, acestea se consideră acceptate, iar răspunderea privind eventualele diferențe identificate față de situațiile de raportare întocmite de entitatea publică potrivit legii revine exclusiv conducătorului acesteia. (la 07-12-2017, Sectiunea a 9-a din Capitolul I a fost completata de Punctul 2, Articolul 31, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 )  +  Articolul 33(1) Entitățile publice pot efectua plăți din bugetul propriu și pot încheia angajamente legale noi numai cu condiția respectării prevederilor prezentului capitol și a procedurii de funcționare a sistemului.(2) Monitorizarea respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin sistemul național de raportare, care limitează accesul la funcționalitățile sistemului privind înregistrarea angajamentelor legale și efectuarea plăților prin Trezoreria Statului în cazul nerespectării prevederilor alin. (1).(3) Sistemul național de raportare permite entităților publice reluarea funcționalităților care le-au fost limitate numai după respectarea prevederilor prezentului act normativ și a procedurii de funcționare a sistemului. Pentru situații de forță majoră sau de caz fortuit, aprobate prin procedura de funcționare a sistemului, se poate permite accesul temporar la funcționalitățile care au fost limitate.(4) În scopul asigurării continuității operaționale a sistemului național de raportare, entitățile publice care nu pot accesa funcționalitățile acestuia pot efectua operațiuni de plăți sau alte operațiuni în relația cu sistemul, prin utilizarea infrastructurii tehnice pusă la dispoziție la sediile unităților Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile, conform procedurii de continuitate aprobate în procedura de funcționare a sistemului național de raportare. (la 07-12-2017, Articolul 33 din Sectiunea a 9-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul 31, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 ) (5) În cazul în care funcționalitățile sistemului național de raportare nu pot fi accesate în condițiile alin. (4), unitățile Trezoreriei Statului, la solicitarea scrisă a entităților publice, pot accepta efectuarea de operațiuni de plăți pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legislației în vigoare, depus pe suport hârtie, și a documentelor de plată întocmite prin utilizarea unor coduri de angajament stabilite pentru astfel de situații prin procedura de funcționare a sistemului. (la 07-12-2017, Articolul 33 din Sectiunea a 9-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul 31, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 ) (6) Codurile de angajament stabilite potrivit alin. (5) pot fi utilizate și de unitățile Trezoreriei Statului în cazul operațiunilor efectuate asupra conturilor entităților publice în cadrul procesului de executare silită prin poprire prevăzut de lege. (la 07-12-2017, Articolul 33 din Sectiunea a 9-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul 31, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 ) (7) Prin procedura de funcționare a sistemului pot fi stabilite reguli privind corecții asupra unor sume încasate în conturile de cheltuieli bugetare care nu pot fi atribuite automat angajamentelor înregistrate în sistemul de control al angajamentelor. (la 07-12-2017, Articolul 33 din Sectiunea a 9-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul 31, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 ) (8) Entitatea publică are obligația corectării plăților efectuate conform alin. (5)-(7) , în termen de 30 de zile de la data efectuării acestora, conform regulilor stabilite prin procedura de funcționare a sistemului. (la 07-12-2017, Articolul 33 din Sectiunea a 9-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul 31, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 07 decembrie 2017 )  +  Articolul 34Entitățile publice sau autoritățile competente pot solicita modificarea raportărilor sau datelor transmise numai pentru cazurile și în condițiile stabilite în procedura de funcționare a sistemului.  +  Articolul 35În anumite situații în care o entitate publică refuză transmiterea anumitor rapoarte sau date către sistemul național de raportare, Ministerul Finanțelor Publice poate întocmi raportul în numele acesteia pe baza datelor obținute în urma unor acțiuni de audit sau control ale autorităților cu atribuții în acest sens, numai pentru cazurile și în condițiile stabilite în procedura de funcționare a sistemului.  +  Articolul 36În termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin emis de ministrul finanțelor publice, se aprobă procedura privind registrul entităților publice, care urmează a fi introdusă în procedura de funcționare a sistemului.  +  Articolul 36^1În scopul înregistrării în sistemul național de raportare, al efectuării operațiunilor din bugetul Trezoreriei Statului și din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, precum și al raportării situațiilor financiare sau altor tipuri de rapoarte specifice Trezoreriei Statului, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice li se alocă coduri, în sistem informatic, în structura aprobată pentru codurile de identificare fiscală. (la 21-11-2018, Art. 36^1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 21 noiembrie 2018 )  +  Capitolul IIEvaluarea și prioritizarea proiectelor de investiții publice semnificative (la 29-12-2022, Titlul capitolului II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 )  +  Secţiunea 1 Obiective generale și specifice  +  Articolul 36^2Investițiile publice care intră sub incidența prezentului capitol sunt investițiile realizate de către instituții publice, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-12-2022, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 )  +  Articolul 37Obiectivele generale ale prevederilor prezentului capitol constau în:a) alinierea portofoliului proiectelor de investiții în continuare, precum și a investițiilor noi ce se finanțează din fonduri publice cu prioritățile Guvernului;b) evaluarea și prioritizarea proiectelor de investiții publice semnificative în scopul includerii în buget a investițiilor cu cele mai ridicate beneficii economice și sociale. (la 29-12-2022, Litera b) din Articolul 37 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 )  +  Articolul 38Obiectivele specifice ale prevederilor prezentului capitol constau în:a) asigurarea unui sistem eficient privind evaluarea, promovarea și prioritizarea investițiilor publice semnificative, în scopul atingerii obiectivelor generale ale prezentului capitol; (la 29-12-2022, Litera a) din Articolul 38 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) b) asigurarea faptului că proiectele individuale respectă obiectivele generale urmărite și că realizarea acestora poate fi efectuată în intervalul de timp prevăzut și în limita fondurilor publice previzionate;c) asigurarea că proiectele ce urmează a fi finanțate în urma evaluării și prioritizării se încadrează în resursele bugetare prevăzute pentru fiecare an și în strategia fiscal-bugetară; (la 29-12-2022, Litera c) din Articolul 38 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) d) reducerea întârzierilor în implementarea proiectelor, asigurându-se că acestea vor fi finalizate conform duratelor de realizare aprobate;e) consolidarea procesului de luare a deciziilor de către Guvern în ceea ce privește investițiile publice corelat cu procesul de elaborare a legilor bugetare anuale;f) consolidarea capacității instituționale a entităților publice de a elabora, executa și evalua investițiile publice.  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 39În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: (la 29-12-2022, Partea dispozitivă a Articolului 39 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) a) investiție - cheltuială care duce la o creștere a valorii activelor, care nu sunt consumate imediat, ci care sunt folosite ulterior pentru producția viitoare a bunurilor și serviciilor;b) abrogată; (la 29-12-2022, Litera b) din Articolul 39 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) c) proiect de investiții - setul de activități desfășurate într-un anumit interval de timp, ca parte a unui program de cheltuieli publice, în scopul realizării unei investiții publice; (la 27-03-2014, Lit. c) a art. 39 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 25 din 19 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014. ) d) valoarea totală estimativă a proiectului de investiții publice - cheltuielile necesare realizării proiectului de investiții. Valoarea totală estimativă a proiectului de investiții se stabilește în «Studiul de fezabilitate», se aprobă și se actualizează în condițiile legii; (la 29-12-2022, Litera d) din Articolul 39 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) e) codul de identificare al proiectului de investiții - număr pe care Ministerul Finanțelor Publice îl alocă unui proiect, care identifică proiectul în sistemul de management al investițiilor publice și în procesul de pregătire a bugetului;f) evaluarea gradului de pregătire a proiectului de investiții publice - proces de analiză și verificare a modului în care proiectul de investiții publice semnificativ respectă principiile și criteriile din prezentul capitol pentru a fi selectat și inclus în proiectul de buget; (la 29-12-2022, Litera f) din Articolul 39 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) g) sistemul de management al investițiilor publice - ansamblul de legi, regulamente, linii directoare și proceduri aprobate în vederea organizării procesului de investiții publice.h) gradul de acoperire a necesarului anual de finanțare - procentul calculat prin raportarea sumelor propuse de ordonatorii principali de credite cu titlul de credite bugetare la necesarul anual de finanțare, stabilit pe baza acțiunilor estimate a se derula în anul bugetar respectiv. (la 30-06-2016, Lit. h) a art. 39 a fost introdusă de subpct. 1, pct. XIV al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. )  +  Secţiunea a 3-a Clasificarea proiectelor de investiții publice  +  Articolul 40În funcție de valoarea totală estimată, proiectele de investiții publice sunt:a) semnificative - atunci când valoarea totală estimată a proiectului de investiții publice se încadrează în prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;b) medii - atunci când valoarea totală estimată a proiectului de investiții publice se încadrează în prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;c) mici - atunci când valoarea totală estimată a proiectului de investiții publice se încadrează în prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-12-2022, Articolul 40 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 )  +  Articolul 41Abrogat. (la 29-12-2022, Articolul 41 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 )  +  Secţiunea a 4-a Etapele realizării unui proiect de investiții publice  +  Articolul 42Pentru realizarea unui proiect de investiții publice semnificative este necesară parcurgerea, după caz, a următoarelor etape:a) etapa 1 - identificarea proiectului: etapă a ciclului de proiect în care ideea este transpusă într-o notă conceptuală, prin care se justifică necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții. În cadrul acestei etape, pe baza notei conceptuale se realizează, după caz, studiul de prefezabilitate, care reprezintă un instrument ce ghidează procesul de luare a deciziilor cu privire la cea mai bună modalitate de a rezolva o nevoie ori o problemă a beneficiarilor proiectului de investiții publice; (la 29-12-2022, Litera a) din Articolul 42 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) b) etapa 2 - studiul de fezabilitate: etapă a ciclului de proiect în care se analizează detaliat cea mai viabilă alternativă din punct de vedere tehnic, economic și social. În această etapă ordonatorul de credite analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea proiectului, studiile necesare pentru a stabili dimensiunile acestuia, evaluarea impactului asupra mediului, precum și alte studii necesare realizării proiectului. Pentru ca un proiect de investiții publice să poată trece în etapele următoare, studiul de fezabilitate trebuie să fie aprobat în condițiile legii; (la 29-12-2022, Litera b) din Articolul 42 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) c) etapa 3 - selecția și bugetarea: etapa de selecție are loc ulterior evaluării proiectului de către ordonatorul principal de credite din punctul de vedere al gradului de pregătire. Etapa de bugetare are loc atunci când unui proiect i se asigură fondurile necesare implementării; (la 29-12-2022, Litera c) din Articolul 42 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) d) etapa 4 - implementarea/execuția proiectului: etapă a ciclului de proiect în care se realizează implementarea fizică a proiectului care a primit o alocare bugetară pentru a putea fi finalizat în intervalul de timp estimat;e) etapa 5 - finalizarea, operarea și întreținerea proiectului: etapă ce apare odată ce recepția și punerea în funcțiune a proiectului au fost finalizate. Beneficiarul investiției va monitoriza livrarea serviciilor, pentru a se asigura că noile active își ating scopul pe perioada de folosință;f) etapa 6 - evaluarea ex-post a proiectului: un proces care are ca scop evaluarea, explicarea și diseminarea rezultatelor obținute ale unui proiect de investiții.  +  Secţiunea a 5-aPrincipii și criterii de evaluare și prioritizare (la 29-12-2022, Titlul Secțiunii a 5-a de la Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 )  +  Articolul 43(1) Principiile și criteriile de evaluare și prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative, noi sau în continuare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 29-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 43 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (2) Abrogat. (la 29-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 43 , Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (3) Pe baza principiilor și criteriilor prevăzute în anexă, Guvernul aprobă prin memorandum lista proiectelor de investiții publice semnificative care urmează a fi finanțate prin legile bugetare anuale.(4) Lista proiectelor de investiții publice semnificative ce urmează a se finanța din fonduri publice în anul 2014 se aprobă de Guvern prin memorandum până la data de 15 octombrie 2013.(5) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului capitol proiectele de investiții publice din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională a căror detaliere conține informații clasificate potrivit legii.(6) Proiectelor de investiții publice semnificative cu stadiu fizic 100%, dar care nu sunt închise financiar nu li se vor aplica principiile și criteriile de evaluare și prioritizare, acestea fiind transmise și prezentate de către ordonatorul principal de credite într-o anexă separată în care să fie evidențiate sumele rămase de plată aferente acestora. (la 29-12-2022, Articolul 43 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 )  +  Secţiunea a 6-a Roluri și responsabilități  +  Articolul 44Pentru investițiile publice semnificative, Unitatea de evaluare a investițiilor publice din structura Ministerului Finanțelor Publice îndeplinește următoarele atribuții:a) are rol de secretariat tehnic pentru Ministerul Finanțelor Publice în procesul de prioritizare a proiectelor de investiții publice;b) analizează studiile de prefezabilitate din punctul de vedere al suportabilității și sustenabilității și propune conducerii ministerului avizarea sau respingerea solicitărilor ordonatorilor principali de credite pentru trecerea la elaborarea studiului de fezabilitate. Fără avizul Ministerului Finanțelor nu se poate trece la faza elaborării studiului de fezabilitate; (la 29-12-2022, Litera b) din Articolul 44 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) c) analizează propunerile ordonatorilor principali de credite privind includerea proiectelor de investiții în legile bugetare anuale și prezintă conducerii ministerului rezultatele prioritizării;d) evaluează gradul de pregătire a proiectelor de investiții publice. Notă
  Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1271 din 29 decembrie 2022, prevede:
  Articolul IV
  Documentele transmise de către ordonatorii principali de credite, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților stabilite la art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, anterior intrării sale în vigoare, se analizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora.
   +  Articolul 45(1) Ministerul Finanțelor prezintă Guvernului rezultatele prioritizării până la data de 31 iulie a fiecărui an, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate. (la 29-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 45 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (2) Ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanțelor lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate până cel târziu la data de 15 iunie a fiecărui an. (la 29-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 45 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (3) În anul 2013, ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanțelor Publice lista proiectelor de investiții publice prioritizate până cel târziu la data de 1 octombrie 2013.(4) Ordonatorii principali de credite au obligația de a respecta rezultatele prioritizării, așa cum sunt acestea aprobate de către Guvern, în procesul de elaborare a proiectului de buget pentru anul următor și de a repartiza resursele bugetare, disponibile la nivel de titlu de cheltuială, astfel încât gradul de acoperire a necesarului anual de finanțare pentru un proiect de investiții publice să nu depășească gradul de acoperire a necesarului anual de finanțare aferent oricărui altui proiect de investiții publice care a obținut un punctaj superior, în urma aplicării principiilor și criteriilor de prioritizare. (la 30-06-2016, Alin. (4) al art. 45 a fost introdus de subpct. 2, pct. XIV al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. ) (4^1) Pentru proiectele de investiții publice semnificative care au stadiul fizic 100% sau al căror necesar de finanțare pentru anul bugetar următor este zero nu se aplică prevederile alin. (4). (la 29-12-2022, Articolul 45 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 ) (5) Prevederile alin. (4) se aplică și rezultatelor prioritizării aprobate de Guvern în anul 2016. (la 30-06-2016, Alin. (5) al art. 45 a fost introdus de subpct. 2, pct. XIV al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. ) (6) Nerespectarea dispozițiilor alin. (2) și (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de Ministerul Finanțelor, prin personalul împuternicit în acest scop. (la 29-12-2022, Alineatul (6) din Articolul 45 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 )  +  Articolul 46În aplicarea prevederilor prezentului capitol, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, poate aproba prin hotărâre norme metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice.  +  Articolul 46^1În situația în care se modifică pragul prevăzut la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, principiile și criteriile de evaluare și prioritizare se vor aplica inclusiv proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate anterior. (la 29-12-2022, Sectiunea a 6-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 )
   +  Capitolul III Modificarea și completarea unor acte normative  +  Articolul 47Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64^1, cu următorul cuprins:Recalcularea venitului realizat din cedarea folosinței bunurilorArt. 64^1. - (1) Organul fiscal competent are obligația determinării, pe categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, a venitului anual realizat, sumă de venituri nete anuale, în vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX^2 - «Contribuții sociale obligatorii».(2) Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul IX^2 - «Contribuții sociale obligatorii» datorate în cursul anului se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligațiilor fiscale anuale.(3) Organul fiscal competent are obligația recalculării bazei impozabile în vederea acordării deductibilității contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX^2 - «Contribuții sociale obligatorii» și determinarea impozitului pe venit anual datorat.(3^1) Din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, se deduc contribuțiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul IX^2 datorate pentru anul fiscal. (la 01-01-2004, Alin. (3^1) al art. 64^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013. ) (4) Procedura de aplicare a prevederilor de la alin. (1)-(3) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.2. La articolul 84, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), organul fiscal stabilește impozitul anual datorat pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor având în vedere prevederile art. 64^1 și emite decizia de impunere, la termenul și în forma stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.3. La articolul 296^19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația persoanelor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) și i), pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuțiilor sociale, declararea se face de către plătitorul de venit, prin depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau alin. (1^1), după caz, cu respectarea prevederilor alin. (1^8).4. Titlul capitolului II al titlului IX^2 "Contribuții sociale obligatorii" se modifică și va avea următorul cuprins:CAP. IIContribuții sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activități independente, activități agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum și din cedarea folosinței bunurilor5. La articolul 296^21 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.6. La articolul 296^22, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. i), cu excepția celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului, este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului și nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut.(2^2) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului, este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut și nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut.7. La articolul 296^23, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 296^23(1) Persoanele care realizează venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură prevăzute la art. 71 alin. (1), (2) și (5), venituri din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 61, venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică, precum și cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) nu datorează contribuție de asigurări sociale...................................................................(3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menționate la cap. I, venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum și venituri de natura celor menționate la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-d), g), h) și i), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) și din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri.8. La articolul 296^24, alineatele (1), (4) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 296^24(1) Contribuabilii prevăzuți la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e), h) și i), cu excepția celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt obligați să efectueze în cursul anului plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale.......................................................................(4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii prevăzuți la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e), h) și i), cu excepția celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole și a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuințe proprietate personală, în scop turistic, menționați la art. 63 alin. (3), se evidențiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru................................................................................................(9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. i), încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin. (2^1) se face de către organul fiscal prin decizia de impunere prevăzută la alin. (2), iar încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin. (2^2) se face de către plătitorul de venit la momentul plății venitului.9. La articolul 296^24, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real, precum și pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiriat în locuințe proprietate personală, menționați la art. 63 alin. (3), se evidențiază lunar, iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 iulie inclusiv și 25 noiembrie inclusiv.(4^2) Contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului datorează contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate în cursul anului, plătitorii de venituri având obligația calculării, reținerii și virării sumelor respective cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (2^1)-(2^5).10. La articolul 296^24, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) Pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului, obligațiile reprezentând contribuțiile individuale de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul prevăzute la art. 296^22 alin. (2^2), se rețin și se virează de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile.11. La articolul 296^25, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Obligațiile anuale de plată ale contribuției de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declarațiilor menționate la alin. (1), prin aplicarea cotei prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. b^1) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 296^22.........................................................................(4) Stabilirea obligațiilor anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și încadrarea în plafonul minim prevăzut la art. 296^22 alin. (2), (2^1), (2^2), (5) și (6) se realizează de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală.12. La articolul 296^25, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Abrogat. (la 01-01-2004, Alin. (2^2) al art. 296^25 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 64 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013. ) 13. La articolul 296^25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 296^21 alin. (1) lit. i), stabilirea obligațiilor anuale de plată ale contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin. (2^1) și (2^2), se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală prevăzută la art. 84 alin. (7^1).14. La articolul 296^27 alineatul (1), litera a) se abrogă.15. Articolul 296^28 se modifică și va avea următorul cuprins:Stabilirea contribuțieiArt. 296^28. - Contribuția de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 296^27 alin. (1) se stabilește de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația privind venitul realizat sau din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum și pe baza informațiilor din evidența fiscală, după caz.16. La articolul 296^29, alineatul (1) se abrogă.17. La articolul 296^29, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) La determinarea venitului/câștigului anual bază de calcul al contribuției sociale de sănătate prevăzute la alin. (2) -(5) nu se iau în considerare pierderile prevăzute la art. 80 și 80^1. Notă
  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003 a fost abrogată de LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.
   +  Articolul 48Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 257, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Veniturile asupra cărora se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 257, alineatele (3)-(7) se abrogă.  +  Articolul 49Articolele 11 și 12 din Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 50Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Notă
  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003 a fost abrogată de LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.
   +  Articolul 51Prevederile capitolului III, cuprinzând articolele 47-49, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  București, 18 septembrie 2013.Nr. 88.  +  Anexă
  PrincipiiCriterii de evaluare și prioritizare a proiectelor noiCriterii de evaluare și prioritizare a proiectelor în continuare
  Principiul 1Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor/planurilor naționale/sectoriale/ regionale/locale/master planurilor/planurilor de dezvoltare[10 puncte]1.1. Obiectivele și țintele proiectului sunt relevante în raport cu obiectivele strategiilor/planurilor naționale/sectoriale/regionale/locale/master planurilor/planurilor de dezvoltare?[10 puncte]1.1. Obiectivele și țintele proiectului mai sunt relevante în contextul actualelor strategii/planuri naționale/sectoriale/ regionale/locale/master planuri/planuri de dezvoltare? [10 puncte]
  Principiul 2Justificarea economică și socială [35 puncte]2.1. Proiectul este justificat economic în cadrul studiului de fezabilitate? [15 puncte] 2.2. Proiectul are justificare socială? [15 puncte] 2.3. Impactul de mediu al proiectului corespunde legislației în vigoare? [5 puncte]2.1. Proiectul mai este justificat economic?[15 puncte]2.2. Proiectul mai are justificare socială?[15 puncte]2.3. Impactul de mediu al proiectului mai corespunde cu cel proiectat inițial?[5 puncte]
  Principiul 3Suportabilitatea și sustenabilitatea financiară [40 puncte]3.1. Cerințele totale de finanțare ale proiectului respectă o estimare realistă a resurselor disponibile la nivelul ordonatorilor principali de credite?[15 puncte]3.2. Sursele de finanțare ale proiectului[15 puncte]3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare și întreținere rezultate odată ce proiectul este finalizat?[5 puncte]3.4. A fost elaborată strategia de exploatare/operare și întreținere?[5 puncte]3.1. Cerințele totale de finanțare ale proiectului respectă și au respectat o estimare realistă a resurselor disponibile la nivelul ordonatorilor principali de credite?[15 puncte]3.2. Sursele de finanțare ale proiectului[15 puncte]3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare și întreținere rezultate odată ce proiectul este finalizat?[5 puncte]3.4. A fost elaborată strategia de exploatare/operare și întreținere?[5 puncte]
  Principiul 4 Aranjamente pentru implementare/Performanța în implementare [15 puncte]4.1. Cât de bine s-a făcut actuala pregătire a proiectului?[6 puncte]4.2. S-au definit indicatori corespunzători pentru progresul și performanța proiectului?[6 puncte]4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?[3 puncte]4.1. Cât de bine a fost făcută pregătirea proiectului?[6 puncte]4.2. Indicatorii tehnico-economici pentru performanța proiectului mai corespund actualului stadiu de implementare?[6 puncte]4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?[3 puncte]
  Principiul auxiliar utilizat pentru proiectele în continuare Perioada rămasă până la finalizarea proiectului de investiții publice semnificative [15 puncte suplimentare]A.1. Cât de avansat este proiectul din punctul de vedere al execuției?[10 puncte suplimentare]A.2. Care este perioada estimată pentru finalizarea proiectului?[5 puncte suplimentare]
  (la 29-12-2022, Anexa a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022 )