ORDIN nr. 1.041 din 12 septembrie 2013pentru modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 18 septembrie 2013    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.363 din 30 august 2013 al Direcţiei generale coordonare sistem şi asistenţă tehnică,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului fondurilor europene nr. 75/2013 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 martie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Emiterea avizului favorabil sau respingerea cererii de avizare se realizează de către ministrul fondurilor europene sau persoana delegată de acesta, în baza unui aviz consultativ, respectiv a unui document justificativ cu caracter consultativ elaborat de Direcţia generală coordonare sistem şi asistenţă tehnică din Ministerul Fondurilor Europene responsabilă cu verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul personalului cu atribuţii de gestionare a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi a instrumentului de preaderare ISPA, avizul consultativ sau documentul justificativ, emis de Direcţia generală coordonare sistem şi asistenţă tehnică, va fi avizat de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene care coordonează acele instrumente."2. La anexele nr. 3 şi 4, sintagma "Direcţia coordonare sistem" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia generală coordonare sistem şi asistenţă tehnică".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul fondurilor europene,Eugen TeodoroviciBucureşti, 12 septembrie 2013.Nr. 1.041.------