HOTĂRÂRE nr. 368 din 3 iulie 1998privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 3 iulie 1998  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se înființează Institutul Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., denumit în continuare institut, instituție publică cu personalitate juridică, subordonata Ministerului Justiției, prin reorganizarea Laboratorului Central de Expertize Criminalistice București, care se desființează.  +  Articolul 2Institutul are sediul în municipiul București, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sectorul 5. (la 28-04-2009, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 )  +  Articolul 3(1) Institutul are ca obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.(2) Expertiza criminalistică reprezintă actul procesual prin care se efectuează o cercetare științifică a probelor materiale destinată identificării persoanelor, obiectelor, substanțelor, fenomenelor sau evenimentelor, stabilirii anumitor proprietăți, modificări de formă, aspect, conținut ori structură, precum și a mecanismului producerii acestora. (la 28-04-2009, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 )  +  Articolul 4Se înființează Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Iași și Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Timișoara, fără personalitate juridică.  +  Articolul 5În subordinea institutului funcționează:a) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice București;b) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Cluj;c) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași;d) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Timișoara;e) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Brașov;f) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Craiova. (la 28-04-2009, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 ) Notă
  Art. II și III din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 276 din 28 aprilie 2009, prevăd:
  „Articolul II
  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Brașov, fără personalitate juridică.
  Articolul III
  La data de 1 ianuarie 2010 se înființează Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Craiova, fără personalitate juridică”.
   +  Articolul 6(1) Structura organizatorică a institutului și a laboratoarelor interjudețene se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a institutului, aprobat prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești.(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe pagina de internet a institutului. (la 28-04-2009, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 )  +  Articolul 7(1) Institutul este condus de director, iar în lipsa acestuia, de către directorul adjunct.(2) Directorul reprezintă institutul în raporturile cu celelalte persoane fizice și juridice.(3) Pe lângă director, funcționează ca organ consultativ Consiliul institutului, format din directorul adjunct și personalul cu funcții de conducere. (la 28-04-2009, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 ) (4) Laboratoarele interjudetene de expertize criminalistice sunt conduse de către un șef de laborator.  +  Articolul 8(1) Directorul și directorul adjunct ai institutului sunt numiți prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești dintre experții cu grad profesional maxim și cu studii juridice. (la 28-04-2009, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 ) (2) Șefii laboratoarelor interjudetene de expertize criminalistice sunt numiți de directorul institutului, cu acordul ministrului justiției.  +  Articolul 9(1) Institutul este încadrat cu experți criminalisti, personal de specialitate, personal economic, administrativ și de serviciu.(2) Statele de personal și statele de funcții ale institutului se aproba de către ministrul justiției.(3) Numirea și eliberarea din funcție a personalului de execuție al institutului și al laboratoarelor interjudetene se fac de către directorul institutului.(4) Personalul institutului este preluat, prin transfer, de la Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice București și își păstrează salariile avute la data transferului.  +  Articolul 10Institutul are următoarele atribuții principale:a) efectuează, în toate cazurile, noua expertiză criminalistică; în cazurile de o complexitate mai mare sau pentru care laboratoarele interjudețene nu au condiții tehnice ori resurse umane efectuează și prima expertiză; (la 28-04-2009, Litera a) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 ) b) organizează, îndrumă și controlează activitatea laboratoarelor interjudetene sub aspect științific și metodologic, precum și financiar și administrativ;c) desfășoară activități de documentare și de cercetare științifică operațională; (la 28-04-2009, Litera c) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 ) d) elaborează lucrări cu caracter de îndrumare metodologică;e) sprijină învățământul universitar și postuniversitar cu material documentar și cu alte mijloace necesare procesului de învățământ, organizează cursuri de specializare, de pregătire și perfecționare profesională, în domeniul criminalisticii; (la 28-04-2009, Litera e) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 ) f) desfășoară activitatea de prevenire a faptelor de încălcare a legii, pe baza generalizarii practicii de expertiza și a posibilităților oferite de noile descoperiri tehnice și științifice;g) întocmește propuneri pentru bugetul de venituri și cheltuieli al institutului și al laboratoarelor interjudetene, pe care le transmite Ministerului Justiției, pe categorii de cheltuieli, spre analiza, în vederea includerii lor în proiectul de buget al acestuia;h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, precum și însărcinări stabilite de Ministerul Justiției.  +  Articolul 11Laboratoarele interjudetene de expertize criminalistice au următoarele atribuții principale:a) efectuează prima expertiza, potrivit competentei lor materiale și teritoriale;b) asigură condiții corespunzătoare pentru pregătirea și perfecționarea profesională a personalului propriu; (la 28-04-2009, Litera b) din Articolul 11 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 ) c) colaborează cu organele judiciare din raza teritorială a laboratorului pentru buna desfășurare a activității de expertiza criminalistica.  +  Articolul 12Condițiile și modul în care se efectuează expertiza criminalistica, precum și competența teritorială a laboratoarelor interjudetene se stabilesc prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 13(1) Expertul criminalist este funcționar public.(2) Încadrarea ca expert criminalist pe post vacant se face prin concurs sau examen.  +  Articolul 14(1) Salarizarea și alte drepturi ale personalului institutului și al laboratoarelor interjudețene se stabilesc în condițiile legii. (la 28-04-2009, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 ) (2) Personalul institutului și al laboratoarelor interjudetene beneficiază de stimulente din fondurile rezultate din vânzarea timbrului judiciar, în condițiile legii.  +  Articolul 15(1) Finanțarea institutului se asigura din venituri extrabugetare și din alocații acordate de la bugetul de stat.(2) Pentru efectuarea expertizelor criminalistice, prin ordin al ministrului justiției se stabilesc tarife, în funcție de tipul și complexitatea expertizei, precum și în raport cu volumul de muncă, aparatura și materialele utilizate.  +  Articolul 16Numărul maxim de posturi pentru institut este de 71, care se încadrează în numărul maxim de posturi stabilit pentru Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești. (la 28-04-2009, Articolul 16 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 458 din 15 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 aprilie 2009 )  +  Articolul 17Litera B din anexa nr. 3 - Unități subordonate Ministerului Justiției - la Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, se modifica potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 18Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de întâi a lunii următoare publicării ei în Monitorul Oficial al României, cu excepția prevederilor art. 15 și 16, care vor intra în vigoare o dată cu rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Flavius Baras,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
  Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  ------