HOTĂRÂRE nr. 663 din 27 august 2013privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren și inundații
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 5 septembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren și inundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 7 mai 2003, se modifică după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREpentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren, al hărților de hazard la inundații și al hărților de risc la inundații2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Se aprobă Normele metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de hazard la inundații și al hărților de risc la inundații, prevăzute în anexa nr. 2.3. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
  Lucia Ana Varga
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 27 august 2013.Nr. 663.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2003)
  NORME METODOLOGICE
  privind modul de elaborare și conținutul hărților de hazard la inundații și al hărților de risc la inundații
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Normele metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de hazard la inundații și al hărților de risc la inundații, denumite în continuare norme metodologice, prezintă cadrul general privind succesiunea operațiilor de elaborare a hărților de hazard și a hărților de risc la inundații și conținutul acestora.  +  Articolul 2(1) Harta de hazard la inundații constituie documentul pe care sunt reprezentate zonele potențial inundabile din albiile majore ale râurilor pentru viituri al căror debit maxim este caracterizat de următoarele probabilități de depășire: 0,1% (probabilitate mică), 1% (probabilitate medie) și 10% (probabilitate mare).(2) Harta de risc la inundații constituie documentația care indică, pentru zonele inundabile la diverse probabilități de depășire a debitului maxim, pagubele materiale și umane potențiale la nivel de unități administrativ-teritoriale.(3) Se pot elabora hărți de hazard și hărți de risc la inundații și pentru probabilități de depășire a debitului maxim de 5%, 0,5%, 0,2%, în funcție de particularitățile zonelor analizate.  +  Articolul 3(1) Hărțile de hazard și hărțile de risc la inundații sunt părți componente ale planurilor de management al riscului la inundații pe bazine hidrografice.(2) Harta de hazard și harta de risc la inundații constituie părți componente ale documentației de amenajare a teritoriului județean și se introduc în planurile de urbanism generale, zonale și locale ale localităților fiecărui județ și municipiului București și urmează același regim juridic, de finanțare și aprobare stabilit potrivit legii pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și documentațiile de urbanism.(3) Harta de risc la inundații este documentul pe baza căruia consiliul județean poate declara un areal ca zonă de risc potențial la inundații.  +  Articolul 4Pe baza hărților de risc la inundații autoritățile administrației publice locale împreună cu unitățile teritoriale aparținând Administrației Naționale "Apele Române":a) identifică, declară și monitorizează zonele de risc la inundații;b) asigură managementul situațiilor de urgență în cazul producerii inundațiilor;c) stabilesc, după caz, măsurile de prevenire, protecție și atenuare a riscului la inundații, precum și condițiile de autorizare a executării construcțiilor în arealele respective;d) detaliază cerințele minime de conținut ale documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului pentru zonele expuse riscului la inundații.  +  Capitolul II Modul de elaborare și conținutul hărților de hazard la inundații  +  Articolul 5Elaborarea hărților de hazard la inundații se realizează de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură, prin Administrația Națională "Apele Române".  +  Articolul 6(1) Elaborarea hărții de hazard la inundații se realizează într-un sistem integrat, utilizând baze de date, hărți digitale în mediu GIS și software specializat.(2) Baza de date în mediu GIS aferentă hărții de hazard la inundații se realizează prin colectarea, prelucrarea și stocarea informațiilor și datelor necesare referitoare la:a) baza topografică și cartografică a zonei susceptibile de hazard la inundații;b) caracterizarea bazinului hidrografic din punct de vedere geologic, geomorfologic, hidrogeologic, hidrologic, meteorologic, pedologic, al utilizării terenului etc.;c) planurile informaționale privind amenajarea cursurilor de apă, defrișări în albie, împăduriri/despăduriri ale versanților, lucrări antierozionale și de amenajare a văilor torențiale, lucrări de terasamente, amplasarea construcțiilor în albia majoră inundabilă, având ca efect modificarea traseului în plan vertical și/sau orizontal al râului.  +  Articolul 7Pentru elaborarea hărții de hazard la inundații se parcurg următoarele etape:a) realizarea de studii topografice și geodezice;b) realizarea de studii hidrologice și hidraulice;c) realizarea altor studii complementare;d) întocmirea hărții de hazard la inundații cu limitele zonelor inundabile în cazurile prevăzute la art. 2 alin (1).  +  Articolul 8(1) Hărțile de hazard la inundații se prezintă pe suport cartografic, de regulă la scara 1:25.000, iar la nivel zonal și local la scară convenabilă.(2) Prezentarea în format electronic îndeplinește condiția de posibilitate a vizualizării complete și sugestive a zonelor care sunt potențial afectate de inundații.  +  Articolul 9Harta de hazard la inundații este o hartă de ansamblu care, pentru fiecare probabilitate de depășire a debitului maxim menționată la art. 2, cuprinde următoarele elemente:a) limita inundației, care reprezintă extensia apei pentru fiecare caz;b) adâncimea sau nivelul apei.  +  Articolul 10(1) Adâncimea apei pentru fiecare probabilitate de depășire este reprezentată pe intervale de adâncime în nuanțe diferite de albastru (albastru-închis pentru adâncimile mari și albastru-deschis pentru adâncimile mici). Se vor folosi culori transparente.(2) În legenda hărții se marchează pentru fiecare culoare valorile corespunzătoare ecartului considerat de adâncimi ale apei.  +  Articolul 11Hărțile de hazard la inundații conțin următoarele informații de bază:a) titlul hărții (care va include numele râului și al sectorului de râu);b) scara (reprezentată grafic și numeric);c) caracteristicile inundației: limita inundației, adâncimea apei, iar pentru zonele modelate 2D și viteza apei;d) marcarea "nordului" pe hartă;e) legenda;f) clasa sau ecartul pentru valori numerice;g) coordonatele geografice în sistemul de proiecție Stereo '70 și nivel de referință Marea Neagră 75;h) autoritatea responsabilă și instituția elaboratoare;i) prezentarea în medalion a unei hărți la scară redusă a întregului bazin hidrografic, cu localizarea zonei analizate, ca parte a întregului bazin.  +  Capitolul III Modul de elaborare și conținutul hărților de risc la inundații  +  Articolul 12(1) Elaborarea hărților de risc la inundații se poate realiza și prin Administrația Națională "Apele Române", în baza unui protocol încheiat cu consiliile județene, în condițiile legii, cu sprijinul și coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(2) Conținutul-cadru al protocolului prevăzut la alin. (1) se va aproba prin ordin comun al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.  +  Articolul 13Riscul asociat inundațiilor reprezintă pagubele materiale și pierderile umane potențiale cauzate de producerea acestor fenomene naturale. Elaborarea hărții de risc la inundații se realizează într-un sistem integrat, utilizând baze de date și hărți digitale.  +  Articolul 14(1) Elaborarea hărții de risc la inundații se realizează pe baza hărții de hazard la inundații și a analizei datelor privind elementele expuse hazardului și a vulnerabilității acestora.(2) Elementele expuse hazardului reprezintă totalitatea persoanelor și bunurilor materiale ce pot fi afectate de producerea inundațiilor.(3) Vulnerabilitatea la inundații reprezintă gradul de afectare a elementelor expuse la acțiunea hazardului inundațiilor.  +  Articolul 15Hărțile de risc la inundații prezintă consecințele potențial negative asociate cu inundațiile, prevăzute la art. 2, conform prevederilor art. 76^3 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 16(1) Riscul este evaluat cantitativ pe bază de funcții "adâncime-pagubă" sau calitativ, pe clase de risc, în funcție de probabilitatea de depășire a debitului maxim și adâncimea apei din zona inundată conform art. 20 și 31.(2) Hărțile de risc asociat inundațiilor reprezintă distribuția în plan a pagubelor materiale estimate cantitativ sau calitativ.  +  Articolul 17Pentru elaborarea hărții de risc la inundații a fiecărui județ sunt parcurse următoarele etape:a) întocmirea hărții cu limitele zonelor inundabile pentru debite cu diferite probabilități de depășire, astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (1);b) determinarea obiectivelor potențial afectate;c) evaluarea vulnerabilității obiectivelor expuse hazardului;d) estimarea populației potențial afectate (exprimată numeric) și a riscului exprimat cantitativ sau calitativ în funcție de vulnerabilitatea elementelor expuse și de caracteristicile hazardului;e) constituirea în mediu GIS a bazei de date a riscului la inundații la nivel de județ;f) elaborarea hărții de risc la inundații;g) detalierea hărții de risc la inundații la nivelul localităților;h) avizarea hărților privind zonele de risc la inundații de către comitetele de bazin;i) aprobarea hărților privind zonele de risc la inundații de către Consiliul interministerial al apelor care funcționează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor.  +  Articolul 18Hărțile de risc la inundații elaborate la nivel județean vor fi integrate la nivelul bazinului/districtului hidrografic de către Administrația bazinală de apă respectivă.  +  Articolul 19Realizarea hărților de risc presupune identificarea următorilor receptori de risc:a) așezări omenești;b) populația potențial afectată (număr de locuitori afectați);c) unități economico-sociale: spitale, școli, unități industriale, stații de tratare a apei, stații de epurare a apei;d) infrastructură: aeroporturi, drumuri, căi ferate, gări, poduri, structuri hidrotehnice;e) suprafața împădurită, zone umede;f) instalații IPPC;g) patrimoniu cultural, monumente, situri arheologice.  +  Articolul 20(1) Evaluarea vulnerabilității obiectivelor identificate și expuse riscului la inundații se realizează ținând cont de adâncimea apei și de pagubele produse obiectivelor inundate.(2) Intervalele de valori ale adâncimii apei pentru care se va determina vulnerabilitatea bunurilor din zonele inundabile sunt:a) adâncimea apei sub 0,5 m;b) adâncimea apei între 0,5 m și 1,5 m;c) adâncimea apei mai mare de 1,5 m.  +  Articolul 21Baza de date în mediu GIS aferentă hărții de risc la inundații se realizează prin colectarea, prelucrarea și stocarea informațiilor și datelor necesare referitoare la:a) harta de hazard la inundații;b) elementele expuse hazardului la inundații (construcții, terenuri etc.);c) utilizarea prezentă a albiei majore inundabile (zone locuite, zone industriale, suprafețe agricole, păduri, captări și rețele de alimentare cu apă, canalizări, stații de pompare, șosele și căi ferate, linii electrice și telefonice, diguri și alte obiective care pot fi afectate);d) zonele de evacuare și căile de acces la acestea.  +  Articolul 22(1) Harta de risc la inundații a județului, parte componentă a planului de amenajare a teritoriului județean și/sau zonal, se elaborează, de regulă, la scara 1: 25.000, iar la nivel zonal și local la scări convenabile pentru a putea fi reprezentate obiectivele din zona urbană. Documentațiile de urbanism - planurile de urbanism generale și regulamentele locale de urbanism aferente - detaliază harta de risc la inundații prin hărți de risc la scări adecvate.(2) Baza topografică și cartografică pentru harta de risc la inundații utilizează sistemul de proiecție Stereo '70 și nivel de referință Marea Neagră 75.  +  Articolul 23(1) Harta de risc la inundații se realizează cu respectarea condițiilor legale în vigoare, cel puțin pentru probabilitățile de depășire a debitelor maxime de: 10 %, 1 % și 0,1 %, în funcție de importanța obiectivelor aflate în zona de risc și încadrarea în clasele și categoriile de importanță corespunzătoare ale acestora.(2) Harta de risc la inundații se actualizează periodic la 6 ani și ori de câte ori intervin modificări ale datelor inițiale.  +  Articolul 24Hărțile de risc la inundații vor fi editate în parte pentru fiecare probabilitate de depășire a debitului maxim stabilit conform art. 2 alin. (1).  +  Articolul 25(1) Harta de risc la inundații cuprinde, în principal, delimitarea următoarelor zone de risc la inundații:a) zone cu risc major - zone în care se impune instituirea interdicției de amplasare a construcțiilor definitive, unde frecvența inundațiilor, adâncimea, viteza apei și durata inundațiilor fac din aceste zone o cale de scurgere a apelor mari;b) zone cu risc mediu - zone care urmează să fie apărate prin măsuri structurale și nestructurale, conform legislației și reglementărilor în vigoare;c) zone cu risc redus - zone în care nivelul pagubelor este scăzut și unde sunt necesare doar măsuri locale.(2) Culorile folosite pentru reprezentarea celor 3 zone în hărțile de risc la inundații sunt următoarele:a) roșu pentru risc major la inundații;b) portocaliu pentru zonele cu risc mediu la inundații;c) galben pentru zonele cu risc minor la inundații.  +  Articolul 26Hărțile de risc la inundații conțin următoarele informații de bază:a) titlul hărții (care să includă numele râului și al tronsonului de râu);b) scara (reprezentată grafic și numeric);c) limita inundației;d) marcarea "nordului" pe hartă;e) marcarea căilor și zonelor de evacuare;f) legenda ce va cuprinde: clasele de risc, simboluri pentru numărul populației afectate, simboluri pentru pagubele materiale;g) clasa sau ecartul pentru valori numerice;h) coordonatele geografice;i) autoritatea responsabilă sau instituția elaboratoare;j) prezentarea unei hărți la scară redusă a întregului bazin hidrografic și localizarea zonei ca parte a bazinului hidrografic.  +  Articolul 27Interpretarea hărții de risc la inundații permite adoptarea unor categorii de măsuri pentru managementul riscului la inundații, constând, în principal, în:a) modificări în utilizarea terenurilor, restricționarea și, după caz, interzicerea amplasării construcțiilor și a instalațiilor, în funcție de categoria de folosință și de limitările induse de riscul la inundații;b) adoptarea măsurilor constructive suplimentare, acolo unde este cazul;c) elaborarea de programe privind asigurarea bunurilor și persoanelor pentru cazuri de inundații;d) monitorizarea inundațiilor în vederea instituirii sistemelor de prognoză și avertizare;e) alocarea judicioasă a fondurilor pentru aplicarea măsurilor menite să diminueze riscul la inundații;f) realizarea planurilor de apărare împotriva inundațiilor.  +  Articolul 28Hărțile de risc la inundații sunt executate în două etape:a) prima etapă, în care se aplică metodologii globale de estimare a vulnerabilității, utilizând ortofotoplanuri, imagini satelitare etc.;b) a doua etapă, în care, pe baza datelor și informațiilor, în zonele cu risc ridicat de vulnerabilitate se vor detalia hărțile de risc.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 29Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură coordonează elaborarea, validarea și integrarea hărților de hazard la inundații și a hărților de risc la inundații la nivel de bazin/spațiu hidrografic și la nivel național și asigură raportarea către Uniunea Europeană.  +  Articolul 30(1) Hărțile de hazard la inundații și hărțile de risc la inundații se publică pe website-uri specializate.(2) Detaliile informațiilor din aceste hărți sunt prezentate în funcție de:a) categoria de adresabilitate: factori de decizie, specialiști, publicul larg;b) nivelul administrativ-teritorial: național, regional, local.  +  Articolul 31Evaluarea calitativă a riscului la inundații pe clase de risc este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexăla normele metodologiceEvaluarea calitativă a riscului la inundații pe clase de riscNOTE:1. Pe axa absciselor OX este reprezentată probabilitatea de depășire a debitului maxim anual (%).2. Pe axa ordonatelor OY este reprezentată adâncimea apei (m).3. Riscul este reprezentat de combinația dintre probabilitatea de depășire și consecințele inundației (pagube materiale și pierderi de vieți omenești).4. Pentru o probabilitate de depășire dată, riscul este cu atât mai ridicat cu cât adâncimea apei este mai mare.5. Pentru o adâncime dată, riscul este cu atât mai mic cu cât probabilitatea de depășire a debitului maxim anual este mai redusă.
  -------