HOTĂRÂRE nr. 372 din 3 iulie 1998privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicatii"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 6 iulie 1998  În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Radiocomunicatii". (2) Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. este persoana juridică română, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu actul constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. este societate comercială pe acţiuni, care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.  +  Articolul 2Sediul Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A. este în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14A, sectorul 5.  +  Articolul 3 (1) Capitalul social iniţial al Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A. este de 177.410.680 mii lei, împărţit în 17.741.068 acţiuni nominative în valoare nominală de 10.000 lei fiecare, şi se constituie prin preluarea integrală a patrimoniului Regiei Autonome "Radiocomunicatii", conform bilanţului contabil al acesteia la data de 31 decembrie 1997. La data reorganizării, Regia Autonomă "Radiocomunicatii" nu are în administrare bunuri proprietate publică. (2) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, adunarea generală extraordinară a acţionarilor va decide asupra modificării capitalului social al Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A., conform dispoziţiilor legale în vigoare. (3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Radiocomunicatii". (4) Bunurile aparţinând domeniului privat al statului, inclusiv reţelele aflate în administrarea Regiei Autonome "Radiocomunicatii", vor trece în proprietatea Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A. la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. îşi desfăşoară activitatea în domeniul telecomunicatiilor, având ca obiect principal de activitate transportul şi difuzarea cu mijloace radio a programelor naţionale de radio şi de televiziune, ca servicii de interes public naţional, precum şi alte servicii în diferite benzi de frecventa alocate în acest scop în temeiul legii şi al licenţelor şi autorizaţiilor acordate de Ministerul Comunicaţiilor ori de alt organ competent.  +  Articolul 5Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. este operatorul autorizat sa instaleze şi sa exploateze o reţea naţionala de radiocomunicatii, conform licenţei ori licenţelor acordate de către Ministerul Comunicaţiilor.  +  Articolul 6Personalul salariat al Regiei Autonome "Radiocomunicatii" este preluat de către societatea înfiinţată prin reorganizarea acesteia şi este considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acţiunile Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A. sunt deţinute în totalitate de către stat, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic prin Ministerul Comunicaţiilor, până la data fixată în programul de privatizare, conform legii.  +  Articolul 8La data intarii în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile referitoare la Regia Autonomă "Radiocomunicatii" din Hotărârea Guvernului nr. 448 din 27 iunie 1991 privind înfiinţarea regiilor autonome "Posta Română", "Rom-Telecom", "Radiocomunicatii", Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor" şi a Societăţii Comerciale "Banc Post" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 23 iunie 1991. PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:----------------Ministrul comunicaţiilor,Sorin PantisMinistrul finanţelor,Daniel Daianup. Ministrul reformei,preşedintele Consiliului pentru Reforma,Adrian Ciocanea,secretar de statMinistrul privatizării,Sorin Dimitriu  +  Anexa 1 ACTUL CONSTITUTIVal Societăţii Comerciale "Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, sediul social, durata  +  Articolul 1Denumirea şi forma juridică a societăţii comerciale (1) Denumirea societăţii comerciale este: Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A.În toate facturile, anunţurile, publicaţiile şi actele emanând de la Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A., denumirea acesteia este precedată sau urmată de cuvintele societate pe acţiuni sau de initialele S.A., de capitalul social, sediul societăţii, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului şi de codul fiscal. (2) Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv. (3) Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. este societate naţionala de interes public.  +  Articolul 2Sediul social al societăţii comerciale (1) Sediul social al societăţii comerciale este în România, municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14A, sectorul 5. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu îndeplinirea formalităţilor cerute de lege. (2) Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. îşi constituie sucursale, reprezentante, agenţii, birouri, depozite, puncte de lucru, studiouri de radio şi televiziune şi altele asemenea, în ţara şi în străinătate, unităţi fără personalitate juridică înfiinţate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor, pe baza recomandărilor consiliului de administraţie. (3) La înfiinţare Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. se înregistrează cu patru sucursale, sub denumirea de direcţii regionale de radiocomunicatii:- Bucureşti, cu sediul în Calea Victoriei nr. 37; - Cluj-Napoca, cu sediul în Str. Fagului nr. 2;- Iaşi, cu sediul în str. George Enescu nr. 7:- Timişoara, cu sediul în str. Alexandru Demetriade nr. 1şi, de asemenea, cu Centrul de studii, documentare şi perfecţionare în radiocomunicatii, cu statut de sucursala, cu sediul în Tancabesti, judeţul Ilfov. Totodată, la înfiinţare, se înregistrează puncte de lucru - centre de emisie, centre de RR, centre zonale de control, intervenţii, revizii - prevăzute în anexa la prezentul act constitutiv.  +  Articolul 3Durata societăţii comercialeDurata societăţii comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate al societăţii comerciale  +  Articolul 4Domeniul şi obiectul de activitate al societăţii comerciale (1) Societatea comercială îşi desfăşoară activitatea în domeniul telecomunicatiilor, obiectul sau principal de activitate incluzând: prestarea şi comercializarea de servicii de comunicaţii, întreţinerea şi exploatarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de radiocomunicatii (reţele proprii de radiorelee, radiodifuziune, televiziune, radiocomunicatii mobile, comunicaţii prin satelit şi reţele telefonice de conectare prin radio la reţeaua publică comutată), organizarea serviciilor de radiocomunicatii necesare sistemului naţional de operare şi de siguranţă naţionala, în condiţiile legii, asigurarea activităţii de semnatar la organizaţiile internaţionale de comunicaţii prin satelit, la care România este parte. (2) Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. prestează servicii de telecomunicaţii cu gama larga de acoperire şi adresabilitate. (3) În realizarea scopului pentru care se constituie, Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. îşi exercită obiectul de activitate pe întreg teritoriul tarii şi în afară acestuia, asigurând transportul şi difuzarea programelor naţionale de radiodifuziune şi televiziune, programelor de radiodifuziune şi televiziune destinate strainatatii şi ale altor programe de radio şi televiziune; participa la piaţa libera a serviciilor de radiocomunicatii, în condiţii de egalitate cu alţi furnizori de servicii, direct, în asociere sau prin societăţi comerciale la care este parte, în conformitate cu licenta, licentele ori autorizaţiile acordate de Ministerul Comunicaţiilor sau de alt organ competent. (4) Societatea Comercială are ca obiect de activitate:A. În domeniul radiocomunicatiilor:I. Servicii: a) administrarea şi exploatarea infrastructurii proprii pentru difuzarea programelor naţionale de radiodifuziunea şi televiziune, ca unic furnizor (operator) de servicii; b) difuzarea programelor de radio şi televiziune ale terţilor; c) servicii de teletext, RDS ets.; d) servicii de radiodifuziune şi televiziune digitala TDAB, DTVB etc.; e) administrarea şi exploatarea infrastructurii proprii de radiorelee pentru realizarea altor tipuri de comunicaţii; f) servicii de telecomunicaţii mobile GSM, DCS 1800, NMT; g) servicii de radiocomunicatii navale; h) servicii cu valoare adăugată de tip radio, VSAT, transmisii de date, radiotelefonie mobila, INTERNET; i) proiectare, construcţii-montaj, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere echipamente de radiocomunicatii şi echipament auxiliar al acestora; j) utilizarea spectrului de frecvente alocat pentru serviciile de radiodifuziune la nivel naţional şi pentru serviciile de radiocomunicatii terestre şi spatiale; k) servicii de comunicaţii prin satelit, cu asigurarea accesului la satelitii de comunicaţii, şi asigurarea, în calitate de semnatar, a segmentului spatial pentru utilizatori; l) cursuri şi programe de perfecţionare profesională şi reconversie în domeniul comunicaţiilor; m) consultanţa în comunicaţii, studii şi cercetări privind administrarea şi dezvoltarea sistemului naţional de radiocomunicatii şi pentru îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor; n) corelarea sistemului naţional de radiocomunicatii cu celelalte sisteme de comunicaţii din România şi din străinătate; o) servicii de transmisie pentru orice tip de comunicaţii, asigurate prin echipamentul propriu; p) orice alte tipuri de comunicaţii prin radio, conform reglementărilor legale în vigoare.Pentru serviciile de telecomunicaţii şi radiocomunicatii de baza şi publice, în condiţiile în care spectrul radioelectric disponibil limitează competenţa, societatea comercială îşi desfăşoară activitatea pe bază de licenţă.II. Comercializare: a) servicii de comunicaţii realizate prin orice sistem de comunicaţii prin satelit cu respectarea reglementărilor organizaţiilor internaţionale la care România este parte; b) echipamente, piese de schimb, ansambluri şi subansambluri de comunicaţii din producţia proprie sau a terţilor.III. Import-export, inclusiv prin realizarea de operaţiuni de tip clearing, barter, leasing, de export, tranzit: a) produse ale industriei de telecomunicaţii (echipamente, aparate, piese de schimb), electrice şi electronice; b) programe de radio şi televiziune.IV. Producţie de: a) echipamente de radiocomunicatii, instalaţii, aparate de transmitere a informaţiilor, instrumente de măsura, inclusiv reparaţii; b) producţie de audiovizual prin studiouri proprii; c) montaj, reglaje, măsurători şi servicii, în ţara şi în străinătate.B. În alte domenii de activitate: a) informatica - elaborarea şi comercializarea de hardware şi software, aplicaţii, prelucrare de date; b) transport de mărfuri şi de persoane cu mijloacele de transport din dotare; c) închirieri de spaţii tehnice, de echipamente şi mijloace de transport; d) reclama şi publicitate; e) depozitare de materiale şi de echipamente în spaţiile proprii; f) producţie şi comercializare de produse agricole; g) turism şi alimentaţie publică; h) servicii de asistenţa medicală prin personal specializat, pentru salariaţii proprii; i) executarea de construcţii civile şi instalaţii electroalimentare, în antrepriza, subantrepriză, regie proprie; j) atestări metrologice; k) măsurători de radiatii electromagnetice; l) operaţiuni de import, export, reexport, tranzit şi comerţ interior în toate domeniile permise de lege, operaţiuni de leasing; m) operaţiuni de expediţie, transport de mărfuri şi servicii conexe acestora; n) garaje şi service auto.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 5Capitalul social şi acţiunile (1) Capitalul social iniţial este de 177.410.680 mii lei, împărţit în 17.741.068 acţiuni nominative în valoare nominală de 10.000 lei fiecare. Capitalul social iniţial este în întregime subscris şi vărsat la data constituirii societăţii comerciale. (2) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului act constitutiv în Monitorul Oficial al României, adunarea generală extraordinară a acţionarilor va decide asupra modificării capitalului social al Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A., conform dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Acţiunile sunt deţinute în totalitate de către statul român, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acţionarul unic prin Ministerul Comunicaţiilor, până la data fixată în programul de privatizare, conform legii.  +  Articolul 6Certificate de acţiuni (1) Adunarea generală a acţionarilor va decide forma şi data la care vor fi imprimate titlurile individuale ori cumulative, care atesta calitatea de acţionar. (2) Titlurile prevăzute la alineatul precedent vor cuprinde următoarele menţiuni: numele, prenumele şi domiciliul acţionarului ori, după caz, denumirea, sediul şi numărul de înmatriculare în registrul comerţului, denumirea şi durata societăţii comerciale, numărul şi data Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea, capitalul social, numărul de acţiuni şi numărul de ordine al acestora, valoarea nominală a fiecărei acţiuni, precum şi vărsămintele efectuate. (3) Acţiunile sau, după caz, titlurile cumulative vor fi semnate de preşedintele consiliului de administraţie şi de unul dintre membrii acestuia. (4) Societatea comercială va tine evidenta titlurilor care atesta calitatea de acţionar într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul acesteia. (5) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv şi dispoziţiilor legale. (6) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Acţiunile fiind deţinute în totalitate de statul român, toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acestea revin statului român atâta timp cat, prin alt act, acesta nu va decide altfel.  +  Capitolul 4 Majorarea şi reducerea capitalului social  +  Articolul 7Majorarea capitalului social (1) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării. (2) Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiului sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii comerciale cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 8Reducerea capitalului social (1) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea societăţii comerciale. (2) Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 12 alin. (2), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Conducerea şi administrarea societăţii comerciale  +  Articolul 9Adunarea generală a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii comerciale, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială. (2) Până la data prevăzută în programul de guvernare, atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt exercitate în numele acţionarului unic de către Ministerul Comunicaţiilor, prin ministru sau împuternicitul desemnat prin ordin al acestuia. (3) Administratorii sau alte persoane salarizate sau remunerate de societatea comercială nu pot reprezenta acţionarul unic în adunările generale ale acţionarilor.  +  Articolul 10Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă cel puţin o dată pe an, în maximum 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar precedent, având ca scop examinarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi pe anul anterior şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor. (3) Adunarea generală a acţionarilor (ordinară sau extraordinară) va fi convocată de către preşedintele consiliului de administraţie, prin scrisoare recomandată, telegrama sau fax. (4) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ora desfăşurării adunării generale a acţionarilor, ordinea de zi, expunerea explicita a problemelor care se vor pune în discuţie şi, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea actelor constitutive. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Comunicaţiilor cu cel puţin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor adunării generale a acţionarilor. (5) Adunarea generală a acţionarilor poate lua hotărâri şi fără îndeplinirea formalităţilor prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale prezentului act constitutiv, pentru validitatea hotărârilor adoptate. (6) Şedinţele adunării generale a acţionarilor (ordinară sau extraordinară) vor avea loc la sediul social al societăţii comerciale sau în orice alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 11Competentele adunării generale ordinare a acţionarilorAdunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele competente: a) sa aprobe sau sa modifice bilanţul contabil, după ascultarea raportului administratorilor şi al cenzorilor, şi sa fixeze dividendul, potrivit legii; b) sa numească şi sa revoce preşedintele consiliului de administraţie şi ceilalţi administratori, sa fixeze limitele competentelor lor, remuneraţia acestora, să se pronunţe asupra gestiunii lor şi sa îi descarce de gestiune, sa stabilească modul de constituire a garanţiilor acestora; c) sa numească cenzorii, cenzorii supleanţi şi să le fixeze remuneraţia; d) sa stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; e) sa hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale societăţii comerciale; f) sa hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, şi sa stabilească competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor; g) sa decidă asupra oricăror alte probleme care intră în competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor.  +  Articolul 12Competentele adunării generale extraordinare a acţionarilor (1) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va hotărî asupra următoarelor probleme: a) schimbarea formei juridice a societăţii comerciale; b) mutarea sediului societăţii comerciale; c) modificarea obiectului de activitate al societăţii comerciale; d) modificarea duratei de funcţionare a societăţii comerciale; e) majorarea capitalului social şi condiţiile efectuării acesteia; f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; g) fuziunea prin absorbţie sau prin comasare ori divizarea societăţii comerciale; h) dizolvarea societăţii comerciale; i) emisiunea de obligaţiuni; j) reevaluarea patrimoniului, potrivit legii; k) vânzarea sau transferul activelor; l) încheierea de acte juridice prin care societatea comercială dobândeşte, înstrăinează, închiriază, schimba sau constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul sau, a căror valoare depăşeşte o zecime din valoarea contabila a activelor societăţii comerciale la data încheierii actului juridic respectiv; m) orice alte modificări ale actului constitutiv, survenite pe parcursul activităţii sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea acesteia. (2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale, prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) şi k).  +  Articolul 13Desfăşurarea adunării generale ale acţionarilor (1) Şedinţele adunării generale a acţionarilor sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către persoana imputernicita. (2) Cu ocazia adunărilor generale ale acţionarilor sunt întocmite procese-verbale, consemnate într-un registru special, sigilat şi parafat, ţinut prin grija administratorilor. (3) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor trebuie să conţină menţiuni privind formalităţile de convocare, locul, ora, data şedinţei, reprezentantul acţionarului unic, rezumatul problemelor puse în discuţie, deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum şi procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe ale procesului-verbal de şedinţa. (4) Procesul-verbal se va semna de către preşedintele sau de către persoana care îi tine locul şi de către secretarul adunării generale a acţionarilor, desemnat pentru întocmirea acestuia. (5) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau, de regula, prin vot deschis. La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală sau a acţionarilor prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret. (6) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea acestora şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.  +  Articolul 14Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor (1) Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la oficiul registrului comerţului în vederea mentionarii lor în registru şi publicării lor în Monitorul Oficial al României. (2) În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului act constitutiv, se va publică numai actul adiţional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate. (3) Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de îndeplinirea acestor formalităţi şi, după caz, a oricăror alte cerinţe prevăzute de lege. (4) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor, în limitele legii şi ale prezentului act constitutiv, sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva. (5) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la modificarea formei juridice a societăţii comerciale au dreptul de a se retrage din societatea comercială şi de a obţine contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Articolul 15Administratorii (1) Societatea comercială va fi administrată de 7 administratori, persoane fizice de cetăţenie română, domiciliate în România, specialişti în domeniul radiocomunicatiilor, al tehnologiei informaţiilor sau economico-financiar, dintre care unul va fi reprezentant al Ministerului Finanţelor. (2) Administratorii vor îndeplini mandate de 2 ani, în măsura în care nu sunt revocaţi de către adunarea generală a acţionarilor anterior expirării acestui termen. (3) În cazul absentei temporare sau definitive a unui administrator, adunarea generală a acţionarilor va putea desemna o altă persoană care va exercita atribuţiile acestuia, temporar ori până la expirarea mandatului predecesorului sau, după caz. (4) Fiecare administrator este obligat ca, înainte de numire, să depună o garanţie constând în dublul remuneraţiei lunare primite în aceasta calitate.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie (1) Toţi administratorii în funcţie constituie consiliul de administraţie al societăţii comerciale. (2) Şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocate de preşedintele acestuia sau de către persoana care îi tine locul, prin scrisoare recomandată, telegrama sau fax, care se va expedia cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată, indicandu-se data, ora, locul şi ordinea de zi. Şedinţele consiliului de administraţie se vor tine fie la sediul social al societăţii comerciale, fie în alt loc indicat în convocare. (3) Consiliul de administraţie deliberează în mod valabil în prezenta a minimum două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărârile cu votul majorităţii administratorilor în funcţie. Consiliul de administraţie va putea delibera în mod valabil, fără îndeplinirea şi respectarea formalităţilor de convocare, dacă toţi administratorii sunt prezenţi. (4) În cazul în care preşedintele consiliului de administraţie propune adoptarea unor hotărâri urgente prin corespondenta, membrii consiliului de administraţie îşi vor putea exprima votul, în scris, în termen de 15 zile de la solicitare, hotărârile astfel adoptate având valabilitate, dacă au fost respectate condiţiile de cvorum şi de vot, prevăzute de lege pentru luarea deciziilor. (5) Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal, care se scrie într-un registru, sigilat şi parafat. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. (6) Administratorii vor primi pentru participarea la şedinţele consiliului de administraţie o remuneraţie stabilită de adunarea generală ordinară a acţionarilor în fiecare an.  +  Articolul 17Preşedintele consiliului de administraţie (1) Preşedintele consiliului de administraţie va fi desemnat de către adunarea generală a acţionarilor. Atribuţiile sale sunt cele prevăzute de lege şi de dispoziţiile prezentului act constitutiv. (2) Preşedintele consiliului de administraţie reprezintă societatea comercială în relaţiile cu terţii sau poate desemna directorul general în acest scop. (3) Preşedintele numeşte, dintre funcţionarii societăţii comerciale sau din afară ei ori dintre membrii consiliului de administraţie, un secretar.  +  Articolul 18Atribuţiile consiliului de administraţie (1) Atribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele: a) stabileşte organigrama societăţii comerciale; b) numeşte şi revoca directorul general şi ceilalţi membri ai conducerii operative, la propunerea preşedintelui consiliului de administraţie; c) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acţionarilor; d) asigura gestiunea şi coordonarea activităţii societăţii comerciale; e) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale societăţii comerciale; f) pregăteşte documentaţia necesară desfăşurării adunărilor generale ale acţionarilor; g) prezintă adunării generale a acţionarilor situaţia economică şi financiară a societăţii comerciale, precum şi raportul de activitate pe fiecare an; h) aproba regulamentul de organizare a societăţii comerciale şi a sucursalelor acesteia; i) supune aprobării adunării generale a acţionarilor bilanţul contabil anual, contul de profit şi pierderi şi bugetul de venituri şi cheltuieli necesare activităţii societăţii comerciale; j) elaborează propriul sau regulament de organizare şi funcţionare; k) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar; l) aproba încheierea actelor juridice prin care societatea comercială dobândeşte, înstrăinează, schimba bunuri şi/sau constituie drept garanţii bunurile societăţii şi care nu sunt de competenţa adunării generale a acţionarilor; m) aproba contractul colectiv de muncă; n) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de către ori este cazul; o) aproba asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice şi de asociaţii, pentru realizarea unor obiective comune, în condiţiile legii; p) îndeplineşte orice alte atribuţii şi are toate competentele care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a acţionarilor. (2) Consiliul de administraţie este obligat să prezinte reprezentantului acţionarului unic bilanţul contabil al societăţii comerciale, contul de profit şi pierderi, raportul cenzorilor, raportul asupra activităţii administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri şi cheltuieli şi planul de activitate pentru anul în curs, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul fixat pentru desfăşurarea adunării generale ordinare a acţionarilor, care urmează a le analiza şi aproba. Aceste documente se depun, în termenul menţionat, la sediul social al societăţii comerciale ori se trimite pe adresa reprezentantului acţionarului unic.  +  Articolul 19Conducerea operativă a societăţii comerciale (1) Conducerea operativă a societăţii comerciale va fi asigurata de 3-5 membrii, dintre care unul va avea funcţia de director general, iar ceilalţi, de director executiv. (2) Directorul general şi directorii executivi sunt salariaţi ai societăţii comerciale şi nu pot fi membri ai consiliului de administraţie. (3) Principalele atribuţii ale conducerii operative a societăţii comerciale sunt următoarele: a) asigura conducerea activităţii zilnice a societăţii comerciale; b) propune spre aprobare consiliului de administraţie organigrama societăţii comerciale; c) propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare a societăţii comerciale şi a sucursalelor; d) pregăteşte documentaţia necesară luării deciziilor de către consiliul de administraţie; e) orice alte atribuţii date în competenţa conducerii operative de către consiliul de administraţie.  +  Capitolul 6 Gestiunea societăţii comerciale  +  Articolul 20Cenzorii (1) Gestiunea societăţii comerciale este controlată de 3 cenzori. Un cenzor extern independent, persoana juridică, poate fi numit sau ales cenzor al societăţii comerciale, iar cel puţin unul din cenzori trebuie să fie expert contabil. (2) Cenzorii şi cei 3 cenzori supleanţi sunt numiţi şi revocaţi de către adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii. În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor. (3) În exercitarea atribuţiilor lor de control, cenzorii au dreptul să obţină în fiecare luna de la administratori o situaţie despre mersul operaţiunilor societăţii comerciale.  +  Articolul 21Obligaţiile cenzorilor (1) Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a) sa verifice activitatea societăţii comerciale şi a sucursalelor acesteia; b) sa verifice bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, din punct de vedere al legalităţii şi al concordanţei lor cu registrele societăţii comerciale, ţinerea la zi a acestora din urma şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil; c) sa întocmească şi să prezinte, anual, adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b) şi propunerile lor referitoare la bilanţul contabil şi la repartizarea profitului; d) sa inspecteze lunar, inopinat, casa şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor, proprietate a societăţii comerciale sau primite în gaj, cauţiune sau depozit; e) sa convoace adunarea generală a acţionarilor, în cazul în care nu a fost convocată de către administratori; f) sa ia parte la adunările ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, fără drept de vot, putând sa determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare şi sa aducă la cunoştinţa acţionarilor neregulile în administrare şi încălcările prevederilor legale şi ale actului constitutiv, constatate în urma verificărilor; g) sa supravegheze aducerea la îndeplinire de către administratori sau, după caz, de către lichidatori a dispoziţiilor legii şi ale prezentului act constitutiv; h) sa îndeplinească orice alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul act normativ; i) sa urmărească şi să constate depunerea garanţiilor de către administratori. (2) Cenzorii îşi vor îndeplini obligaţiile împreună ori separat, potrivit legii. (3) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea mandatului lor o garanţie egala cu o treime din garanţia prevăzută pentru membrii consiliului de administraţie. (4) Cenzorii vor înscrie constatările lor într-un registru special, sigilat şi parafat.  +  Capitolul 7 Activitatea societăţii comerciale  +  Articolul 22Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepţia primului exerciţiu financiar care începe la data constituirii societăţii comerciale.  +  Articolul 23Amortizarea activelor corporale şi necorporaleAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul societăţii comerciale se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 24Evidenta contabilaSocietatea comercială va organiza şi va conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile legale şi va întocmi bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor. În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acţionarilor, administratorii vor depune la administraţia financiară competenţa o copie de pe bilanţul contabil, însoţită de contul de profit şi pierderi, raportul lor, raportul cenzorilor şi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. După vizarea bilanţului contabil de către administraţia financiară, documentele menţionate mai sus se vor depune la oficiul registrului comerţului.  +  Articolul 25Distribuirea profituluiDupă aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar precedent, de către adunarea generală a acţionarilor, după plata impozitelor şi prelevarea sumelor necesare constituirii şi menţinerii fondurilor prevăzute de lege, profitul rămas la dispoziţia societăţii comerciale va fi utilizat potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa.  +  Articolul 26Registrele societăţii comercialeSocietatea comercială va tine, prin grija administratorilor şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale  +  Articolul 27Modificarea formei juridice a societăţii comercialeModificarea formei juridice a societăţii comerciale se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.  +  Articolul 28Dizolvarea societăţii comercialeSocietatea comercială se va dizolva în următoarele cazuri: a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sau de activitate; b) hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor; c) deschiderea procedurii de lichidare judiciară; d) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăşte reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă; e) alte situaţii prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv.  +  Articolul 29Lichidarea societăţii comercialeLichidarea societăţii comerciale (1) În caz de dizolvare a societăţii comerciale, adunarea generală a acţionarilor ori, după caz, instanţa de judecată va decide lichidarea acesteia. (2) Lichidarea societăţii comerciale şi repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul 9 Litigii  +  Articolul 30Soluţionarea litigiilor (1) Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea şi executarea prevederilor prezentului act constitutiv, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente. (2) Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială şi persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. Părţile pot alege şi calea arbitrală.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 31Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale în vigoare, referitoare la societăţile comerciale.  +  Anexa 1 -------la actul constitutiv-------------------- SITUAŢIApunctelor de lucru ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicatii - S.A.
       
    Nr. crt.Denumirea şi sediul obiectivului
    1.DRTv BUCUREŞTI Rdf Urziceni, judeţul Ialomiţa
    2.RR Afumaţi, comuna Găneasa, judeţul Ilfov
    3.Autocoloană şi electroalimentare Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 103, sectorul 4
    4.RR Tulcea, judeţul Tulcea
    5.Rdf Tâncăbeşti, judeţul Ilfov
    6.Rdf Bod, judeţul Braşov
    7.Rdf Agigea, judeţul Constanţa
    8.Centru zonal Râmnicu Sărat, judeţul Buzău
    9.RR Galaţi-Ţiglina, judeţul Galaţi
    10.RR Ianca-Plopu, judeţul Brăila
    11.RR Morăreşti-Deduleşti, judeţul Argeş
    12.RR Cogealac-Grădina, judeţul Constanţa
    13.Tr Tv Arefu-Căpăţâneni, judeţul Argeş
    14.Tr Tv Călimăneşti, judeţul Vâlcea
    15.Tr Tv Olăneşti, judeţul Vâlcea
    16.Tr Tv Pătârlagele-Panatău, judeţul Buzău
    17.Tr Tv Ciuget, judeţul Vâlcea
    18.Tr Tv Slănic, judeţul Prahova
    19.RR Cristianu Mare, judeţul Braşov
    20.Tr Tv Niculiţel, judeţul Tulcea
    21.Tr Tv Nehoiu, judeţul Buzău
    22.RR Movila Miresii-Siliştea, judeţul Constanţa
    23.RR Hârşova, judeţul Constanţa
    24.RR Snagov, judeţul Ilfov
    25.Tv, RR Mahmudia, judeţul Tulcea
    26.Tr Tv Voineasa, judeţul Vâlcea
    27.Tr Tv Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
    28.Tr Tv Zărneşti, judeţul Buzău
    29.Tr Tv Vintilă Vodă, judeţul Buzău
    30.Tr Tv Feteşti, judeţul Ialomiţa
    31.Tr Tv Secăria, judeţul Prahova
    32.Tr Tv Dragoslavele, judeţul Argeş
    33.Tr Tv Bezdead, judeţul Dâmboviţa
    34.Tr Tv Cernăţeşti, judeţul Buzău
    35.Tr Tv Beceni, judeţul Buzău
    36.Tr Tv Pardoşi, judeţul Buzău
    37.Tr Tv Brădet, judeţul Argeş
    38.Tr Tv Câmpulung Muscel, judeţul Argeş
    39.RR Sinaia-Cota 1400, judeţul Prahova
    40.RR Postăvaru-Cristian, judeţul Braşov
    41.Tr Tv Rucăr, judeţul Argeş
    42.RR Tortomanu-Mircea Vodă, judeţul Constanţa
    43.RR Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi
    44.RR Bărăgan, judeţul Ialomiţa
    45.Tv, Rdf, RR Cozia, judeţul Vâlcea
    46.Tr Tv Brezoi, judeţul Vâlcea
    47.RR Găeşti, judeţul Dâmboviţa
    48.RR Priseaca-Valea Mare, judeţul Olt
    49.Tr Tv Piscu Câinelui, judeţul Prahova
    50.RR Coada Smeurii-Piteşti-Trivale, judeţul Argeş
    51.Staţie comunicaţii satelit Cheia, judeţul Prahova
    52.RR Poiana Mare, judeţul Prahova
    53.Tr Tv Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa
    54.Tr Tv Chiojd, judeţul Buzău
    55.Tr Tv Corbu, judeţul Buzău
    56.Tv Mangalia, judeţul Constanţa
    57.Centru zonal, RR Constanţa, judeţul Constanţa
    58.Tr Tv Buda, judeţul Buzău
    59.Tr Tv Nifon - Măgura, judeţul Buzău
    60.Tr Tv Izvoarele, judeţul Tulcea
    61.Tr Tv Câineni, judeţul Vâlcea
    62.Tr Tv Horia, judeţul Tulcea
    63.Tr Tv Cărbuneşti, judeţul Prahova
    64.Tr Tv Poseşti, judeţul Prahova
    65.Tr Tv Valea Doftanei, judeţul Prahova
    66.Tr Tv Scorţoasa, judeţul Buzău
    67.Tr Tv Odăile, judeţul Buzău
    68.Tr Tv Lopătari, judeţul Buzău
    69.Tr Tv Căneşti, judeţul Buzău
    70.Tr Tv Stoieneşti, judeţul Argeş
    71.Tr Tv Zimnicea, judeţul Teleorman
    72.Tr Tv Luncaviţa, judeţul Tulcea
    73.Tr Tv Nucşoara, judeţul Argeş
    74.Tr Tv Starchiojd, judeţul Prahova
    75.Tr Tv Dobrogea Sud (Dobromir), judeţul Constanţa
    76.Rdf Nufăru, judeţul Tulcea
    77.Tv, RR, Rdf Litoral-Tuzla, judeţul Constanţa
    78.RR, Tv Mahmudia, judeţul Tulcea
    79.Rdf Voineşti, judeţul Dâmboviţa
    80.Tr Tv Bratocea-Măneciu, judeţul Prahova
    81.Rdf Predeal-Sinaia, judeţul Prahova
    82.RR Arioneşti, judeţul Prahova
    83.Rdf Valu lui Traian, judeţul Constanţa
    84.Rdf Ţigăneşti-Ciolpani, judeţul Ilfov
    85.Rdf Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea
    86.Rdf Ion Corvin, judeţul Constanţa
    87.Tr Tv Poşta Câlnău, judeţul Buzău
    88.Tr Tv Poiana Mărului, judeţul Braşov
    89.Tr Tv Petroşani, judeţul Teleorman
    90.Tr Tv Boteni, judeţul Argeş
    91.Tr Tv Comarnic, judeţul Prahova
    92.Tr Tv Piteşti, judeţul Argeş
    93.Tr Tv Sălătrucu, judeţul Braşov
    94.Tr Tv Glodeni, judeţul Dâmboviţa
    95.Tr Tv Gura Teghii, judeţul Buzău
    96.Tr Tv Valea Nehoiului, judeţul Buzău
    97.Tv Rdf Văcăreni, judeţul Tulcea
    98.Tv, Rdf, RR Bucegi-Coştila, judeţul Prahova
    99.Tr Tv Colţi, judeţul Buzău
    100.Tr Tv Mânzăleşti, judeţul Buzău
    101.RR Măeruş, judeţul Buzău
    102.RR Istriţa, judeţul Buzău
    103.RR Răcari, judeţul Dâmboviţa
    104.Tr Tv Salcia, judeţul Prahova
    105.Tr Tv Curtea de Argeş, judeţul Argeş
    106.Tr Tv Cernavodă, judeţul Constanţa
    107.Tr Tv Vălenii de Munte, judeţul Prahova
    108.Tr Tv Bozianu, judeţul Buzău
    109.Tr Tv Muiereasca, judeţul Vâlcea
    110.Tv, RR Tâmpa, judeţul Braşov
    111.Tr Tv Dâmbovicioara, judeţul Argeş
    112.RR Dealul cu Stejari, judeţul Braşov
    113.Tr Tv Chiliile, judeţul Buzău
    114.RR Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu
    115.Tv, Rdf, RR Topolog, judeţul Tulcea
    116.Tr Tv Mănăileasa Mică, judeţul Vâlcea
    117.Imobil "Bloc 15", Bucureşti, bd. 1 Mai nr. 79, sectorul 1
    118.CIZ Câmpulung, str. C.D. Gherea nr. 4, bl. 5, sc. A, et. 1, ap. 5, judeţul Argeş
    119.CIZ Vălenii de Munte, str. Caraiman, bl. D3, et. 4, ap. 11, judeţul Prahova
    120.CIZ Curtea de Argeş, str. Ştefan cel Mare, bl. A6, sc. A, ap. 3, judeţul Argeş
    121.CIZ Râmnicu Vâlcea, calea Traian nr. 188, sc. G, ap. 2, judeţul Vâlcea
    122.CIZ Nehoiu, Str. Merilor nr. 25, judeţul Buzău
    123.Sediu DRTv Bucureşti, Calea Victoriei nr. 37
    124.Rdf Săftica, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, şos. Bucureşti-Ploieşti km 23+800
    125.Rdf Herăstrău, Bucureşti, str. Carpaţi nr. 100, sectorul 1
    124.RR Victoria X, Bucureşti, Calea Victoriei nr. 37
      DRTv CLUJ
    125.Sediu DRTv Cluj, Str. Fagului nr. 2, judeţul Cluj
    126.Rdf Jucu, judeţul Cluj, Corp social
    127.Tv Feleac, judeţul Cluj
    128.RR Bistriţa, judeţul Cluj
    129.RR Izvoru Crişului, judeţul Cluj
    130.RR Plaiul Măgurii, judeţul Cluj
    131.Tr Tv Aghireş, judeţul Cluj
    132.Tr Tv Aşchileu, judeţul Cluj
    133.Tr Tv Dăbârca, judeţul Cluj
    134.Tr Tv Dej, judeţul Cluj
    135.Tr Tv Huedin, judeţul Cluj
    136.Tr Tv Iara, judeţul Cluj
    137.Tr Tv Liteni, judeţul Cluj
    138.Tr Tv Morlaca, judeţul Cluj
    139.Tr Tv Poieni, judeţul Cluj
    140.Tr Tv Răcătău, judeţul Cluj
    141.Tr Tv Răchiţele, judeţul Cluj
    142.Tr Tv Săcuieu, judeţul Cluj
    143.Tr Tv Someşul Rece I, judeţul Cluj
    144.Tr Tv Someşul Rece II, judeţul Cluj
    145.Tr Tv Şoimeni, judeţul Cluj
    146.Tr Tv Tarniţa, judeţul Cluj
    147.Tr Tv Traniş, judeţul Cluj
    148.Tr Tv Ţaga, judeţul Cluj
    149.Tr Tv Valea Ierii, judeţul Cluj
    150.Tr Tv Mărgău, judeţul Cluj
    151.Tr Tv Muntele Rece, judeţul Alba
    152.Tv Bihor, judeţul Alba
    153.RR Sebeş, judeţul Alba
    154.RR Cicău, judeţul Alba
    155.Tr Tv Abrud, judeţul Alba
    156.Tr Tv Aiud, judeţul Alba
    157.Tr Tv Albac, judeţul Alba
    158.Tr Tv Baia de Arieş, judeţul Alba
    159.Tr Tv Blaj, judeţul Alba
    160.Tr Tv Bucium, judeţul Alba
    161.Tr Tv Căpâlna, judeţul Alba
    162.Tr Tv Câmpeni, judeţul Alba
    163.Tr Tv Cugir, judeţul Alba
    164.Tr Tv Gârbova, judeţul Alba
    165.Tr Tv Oarda, judeţul Alba
    166.Tr Tv Mogoş, judeţul Alba
    167.Tr Tv Pianul de Sus, judeţul Alba
    168.Tr Tv Roşia Montană, judeţul Alba
    169.Tr Tv Sălciua, judeţul Alba
    170.Tr Tv Săsciori, judeţul Alba
    171.Tr Tv Şugag, judeţul Alba
    172.Tr Tv Tău, judeţul Alba
    173.Tr Tv Zlatna, judeţul Alba
    174.Tr Tv Horea, judeţul Alba
    175.Tr Tv Blandiana, judeţul Alba
    176.Formaţie zonală Abrud, judeţul Alba
    177.Formaţie zonală Alba Iulia, judeţul Alba
    178.Tr Tv Acmariu, judeţul Alba
    179.Tr Tv Avram Iancu, judeţul Alba
    180.Tr Tv Vârful Stânii, judeţul Alba
    181.Tv Oradea, judeţul Bihor
    182.Rdf Oradea, judeţul Bihor
    183.Rdf Rontău, judeţul Bihor
    184.RR Vârful Pinilor, judeţul Bihor
    185.Tr Tv Pădurea Neagră, judeţul Bihor
    186.Tr Tv Remeţi, judeţul Bihor
    187.Tv Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
    188.RR Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud
    189.Dealul Mocilor, judeţul Bistriţa-Năsăud
    190.Tr Tv Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud
    191.Tr Tv Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud
    192.Tr Tv Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud
    193.Tr Tv Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud
    194.Tr Tv Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud
    195.Tr Tv Coşbuc, judeţul Bistriţa-Năsăud
    196.Tr Tv Telcişor, judeţul Bistriţa-Năsăud
    197.Tr Tv Târlişua, judeţul Bistriţa-Năsăud
    198.Tv Harghita, judeţul Harghita
    199.Rdf Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita
    200.Tr Tv Bălan, judeţul Harghita
    201.Tr Tv Borsec, judeţul Harghita
    202.Tr Tv Corbu, judeţul Harghita
    203.Tr Tv Lacu Roşu, judeţul Harghita
    204.Tr Tv Lunca de Sus, judeţul Harghita
    205.Tr Tv Praid, judeţul Harghita
    206.Tr Tv Tulgheş, judeţul Harghita
    207.Tr Tv Tuşnad, judeţul Harghita
    208.Tr Tv Bilbor, judeţul Harghita
    209.Tv Mogoşa, judeţul Maramureş
    210.Tv, Rdf Văratec, judeţul Maramureş
    211.Rdf Sighet, judeţul Maramureş
    212.Rdf Baia Mare, judeţul Maramureş
    213.Tr Tv Baia Borşa, judeţul Maramureş
    214.Tr Tv Baia Sprie, judeţul Maramureş
    215.Tr Tv Băiţa, judeţul Maramureş
    216.Tr Tv Borşa, judeţul Maramureş
    217.Tr Tv Câmpulung, judeţul Maramureş
    218.Tr Tv Ferneziu, judeţul Maramureş
    219.Tr Tv Nistru, judeţul Maramureş
    220.Tr Tv Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş
    221.Tr Tv Rona, judeţul Maramureş
    222.Tr Tv Ruscova, judeţul Maramureş
    223.Tr Tv Sighet, judeţul Maramureş
    224.Tr Tv Valea Chioarului, judeţul Maramureş
    225.Tr Tv Vişeu, judeţul Maramureş
    226.Tr Tv Moisei, judeţul Maramureş
    227.Tv, Rdf Târgu Mureş, judeţul Mureş
    228.RR Deag, judeţul Mureş
    229.RR Dealul Ciuhei, judeţul Mureş
    230.Rdf Săbed, judeţul Mureş
    231.RR Sărăţeni, judeţul Mureş
    232.Tr Tv Deda, judeţul Mureş
    233.Tr Tv Lunca Bradului, judeţul Mureş
    234.Tr Tv Răstoliţa, judeţul Mureş
    235.Tr Tv Stânceni, judeţul Mureş
    236.Rdf Satu Mare, judeţul Satu Mare
    237.Tr Tv Negreşti, judeţul Satu Mare
    238.Tr Tv Şirlău, judeţul Satu Mare
    239.Tr Tv Cămârzana, judeţul Satu Mare
    240.Tv Zalău, judeţul Sălaj
    241.Tr Tv Bălan, judeţul Sălaj
    242.Tr Tv Dragu, judeţul Sălaj
    243.Tr Tv Fedora, judeţul Sălaj
    244.Tr Tv Gârbou, judeţul Sălaj
    245.Tr Tv Hida, judeţul Sălaj
    246.Tr Tv Porţ, judeţul Sălaj
    247.Tr Tv Voivodeni, judeţul Sălaj
    248.Tr Tv Gâlgău, judeţul Sălaj
    249.Tr Tv Ileanda, judeţul Sălaj
    250.Tv Sibiu (Onceşti), judeţul Sibiu
    251.Rdf Sibiu, judeţul Sibiu
    252.RR Guşteriţa, judeţul Sibiu
    253.RR Păltiniş, judeţul Sibiu
    254.Tv Gura Râului, judeţul Sibiu
    255.Tr Tv Mediaş, judeţul Sibiu
    256.Tr Tv Râul Sadului, judeţul Sibiu
      DRTv IAŞI
    257.Tv Pietrăria, şos. Iaşi-Vaslui, judeţul Iaşi
    258.Tv Comăneşti, Vârful Lapoş, judeţul Bacău
    259.Tv Suceava-Mihoneni, judeţul Suceava
    260.Tv Rarău-Vârful Rarău, judeţul Suceava
    261.Tv Măgura Odobeşti, judeţul Vrancea
    262.Tv Piatra-Neamţ, Pietricica, judeţul Neamţ
    263.Tv Bârlad, Dealul Căprioara, judeţul Vaslui
    264.Tv Săveni, şos. Săveni-Botoşani, judeţul Botoşani
    265.Tv Vaslui, Tanacu, judeţul Vaslui
    266.Tv Turn Bacău, şos. Bacău-Roman, judeţul Bacău
    267.Rdf Uricani, şos. Iaşi-Roman, km 10, judeţul Iaşi
    268.Rdf Botoşani, Şos. Naţională nr. 10, judeţul Botoşani
    269.Rdf Galaţi, judeţul Galaţi
    270.Rdf Rădăuţi, Str. Agronomilor nr. 2, judeţul Suceava
    271.Rdf Galbeni, satul Galbeni, comuna Filipeşti, judeţul Bacău
    272.RR Focşani, Str. Republicii nr. 7, judeţul Vrancea
    273.RR Măicăneşti, comuna Măicăneşti, judeţul Vrancea
    274.RR Băleni, comuna Băleni, judeţul Galaţi
    275.RR Sascut, Sascut-Sat, comuna Sascut, judeţul Bacău
    276.RR Soci, comuna Strunga, judeţul Iaşi
    277.RR Probota, comuna Probota, judeţul Suceava
    278.RR Călineşti, satul Călineşti, comuna Bucecea, judeţul Botoşani
    279.RR Vatra Dornei, Dealul Diecilor-Vatra Dornei, judeţul Suceava
    280.Sediu DRTv Iaşi, str. George Enescu nr. 7, judeţul Iaşi
    281.Sectorul Breazu, Aleea Sadoveanu nr. 50, judeţul Iaşi
    282.Tr Tv Paşcani, judeţul Iaşi
    283.Tr Tv Pipirig, judeţul Neamţ
    284.Tr Tv Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ
    285.Tr Tv Gorban, judeţul Iaşi
    286.Tr Tv Huşi, judeţul Botoşani
    287.Tr Tv Negreşti, judeţul Botoşani
    288.Tr Tv Plopana, judeţul Bacău
    289.Tr Tv Bolătău, judeţul Bacău
    290.Tr Tv Jitia, judeţul Vrancea
    291.Tr Tv Tazlău, judeţul Neamţ
    292.Tr Tv Ghindăoani, judeţul Neamţ
    293.Tr Tv Magazia, judeţul Neamţ
    294.Tr Tv Bicaz, judeţul Neamţ
    295.Tr Tv Hangu, judeţul Neamţ
    296.Tr Tv Dodeni, judeţul Neamţ
    297.Tr Tv Tarcău, judeţul Neamţ
    298.Tr Tv Bicaz Ardelean, judeţul Neamţ
    299.Tr Tv Telec, judeţul Neamţ
    300.Tr Tv Bicaz-Chei, judeţul Neamţ
    301.Tr Tv Dămuc I, judeţul Neamţ
    302.Tr Tv Dămuc II, judeţul Neamţ
    303.Tr Tv Pângăraţi, judeţul Neamţ
    304.Tr Tv Albeşti, judeţul Botoşani
    305.Tr Tv Rădăuţi Prut, judeţul Botoşani
    306.Tr Tv Teioasa, judeţul Botoşani
    307.Tr Tv Straja, judeţul Suceava
    308.Tr Tv Putna, judeţul Suceava
    309.Tr Tv Brodina, judeţul Suceava
    310.Tr Tv Berezeni, judeţul Vaslui
    311.Tr Tv Târgu Bujor, judeţul Galaţi
    312.Tr Tv Pechea, judeţul Galaţi
    313.Tr Tv Sarba, judeţul Vrancea
    314.Tr Tv Dumitreşti, judeţul Vrancea
    315.Tr Tv Năruja, judeţul Vrancea
    316.Tr Tv Nereju, judeţul Vrancea
    317.Tr Tv Vidra, judeţul Vrancea
    318.Tr Tv Pralea I, judeţul Bacău
    319.Tr Tv Pralea II, judeţul Bacău
    320.Tr Tv Soveja I, judeţul Vrancea
    321.Tr Tv Soveja II, judeţul Vrancea
    322.Tr Tv Tansa, judeţul Iaşi
    323.Tr Tv Solonţ, judeţul Bacău
    324.Tr Tv Răchitiş, judeţul Bacău
    325.Tr Tv Sălătruc, judeţul Bacău
    326.Tr Tv Zemeş, judeţul Bacău
    327.Tr Tv Foale, judeţul Bacău
    328.Tr Tv Ciobănuş I, judeţul Bacău
    329.Tr Tv Ciobănuş II, judeţul Bacău
    330.Tr Tv Făget, judeţul Bacău
    331.Tr Tv Ghimeş, judeţul Bacău
    332.Tr Tv Brusturoasa, judeţul Bacău
    333.Tr Tv Agăş, judeţul Bacău
    334.Tr Tv Cerdac, judeţul Bacău
    335.Tr Tv Slănic Moldova, judeţul Bacău
    336.Tr Tv Târgu Ocna, judeţul Bacău
    337.Tr Tv Vâlcele, judeţul Bacău
    338.Tr Tv Ciugheş I, judeţul Bacău
    339.Tr Tv Ciugheş II, judeţul Bacău
    340.Tr Tv Cădărăşti, judeţul Bacău
    341.Tr Tv Coşnea, judeţul Bacău
    342.Tr Tv Ostra, judeţul Suceava
    343.Tr Tv Crucea, judeţul Suceava
    344.Tr Tv Gura Humorului, judeţul Suceava
    345.Tr Tv Siret, judeţul Suceava
    346.Tr Tv Frumosu, judeţul Suceava
    347.Tr Tv Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava
    348.Tr Tv Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava
    349.Tr Tv Sadova, judeţul Suceava
    350.Tr Tv Breaza, judeţul Suceava
    351.Tr Tv Moldova Suliţa, judeţul Suceava
    352.Tr Tv Pojorâta, judeţul Suceava
    353.Tr Tv Botuş, judeţul Suceava
    354.Tr Tv Fundu Moldovei, judeţul Suceava
    355.Tr Tv Cârlibaba, judeţul Suceava
    356.Tr Tv Argel, judeţul Suceava
    357.Tr Tv Plutoniţa, judeţul Suceava
    358.Tr Tv Bucşoaia, judeţul Suceava
    359.Tr Tv Moldoviţa, judeţul Suceava
    360.Tr Tv Paltin, judeţul Suceava
    361.Tr Tv Izvoarele Sucevei I, judeţul Suceava
    362.Tr Tv Izvoarele Sucevei II, judeţul Suceava
    363.Tr Tv Broşteni, judeţul Suceava
    364.Tr Tv Cotârgaşi, judeţul Suceava
    365.Tr Tv Vatra Dornei, judeţul Suceava
    366.Tr Tv Iacobeni, judeţul Suceava
    367.Tr Tv Ciocăneşti, judeţul Suceava
    368.Tr Tv Călimani, judeţul Suceava
    369.Tr Tv Poiana Teiului, judeţul Neamţ
    370.Tr Tv Farcaşa, judeţul Neamţ
    371.Tr Tv Borca, judeţul Neamţ
    372.Tr Tv Mădei, judeţul Neamţ
    373.Tr Tv Ceahlău, judeţul Neamţ
    374.Tr Tv Grinţieş, judeţul Neamţ
    375.Tr Tv Durău, judeţul Neamţ
    376.Tr Tv Valea Viei, judeţul Neamţ
    377.Tr Tv Mărgineni, judeţul Bacău
    378.Tr Tv Stulpicani, judeţul Suceava
    379.Tr Tv Ciotina, judeţul Suceava
    380.Tr Tv Ulma, judeţul Suceava
    381.Tr Tv Nisipitu, judeţul Suceava
    382.Tr Tv Schitu Frumoasa, judeţul Bacău
    383.Tr Tv Asău, judeţul Bacău
    384.Tr Tv Bârlad II, judeţul Vaslui
    385.Tr, Rdf Vaslui, judeţul Vaslui
      DRTv Timişoara
    386.Radio Timişoara, judeţul Timiş, sediul DRTv Timişoara
    387.CTC Timişoara, judeţul Timiş
    388.RR, Tv Urseni, judeţul Timiş
    389.Rdf Boldur, judeţul Timiş
    390.RR Coşeviţa, judeţul Timiş
    391.Tr Tv Darova-Sacoşul Mare, judeţul Timiş
    392.Tr Tv Fârdea-Darova, judeţul Timiş
    393.Tr Tv Nădrag, judeţul Timiş
    394.Tr Tv Pietroasa, judeţul Timiş
    395.RR Seceani-Orţişoara, judeţul Timiş
    396.Tr Tv Tomeşti, judeţul Timiş
    397.RR Lucareţ-Brestovăţ, judeţul Timiş
    398.Tr Tv Bârzava, judeţul Arad
    399.Tr Tv Căpâlnaş, judeţul Arad
    400.Tr Tv Păiuşeni-Chişindia, judeţul Arad
    401.Tr Tv Conop-Odvos, judeţul Arad
    402.Tv, Rdf Şiria, judeţul Arad
    403.Tr Tv Toc-Săvârşin, judeţul Arad
    404.Tr Tv Moneasa, judeţul Arad
    405.Centrul zonal Săvârşin, judeţul Arad
    406.Tr Tv Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj
    407.Tv, RR, Rdf Cerbu, judeţul Gorj
    408.Tr Tv Padeş, judeţul Gorj
    409.RR, Rdf Târgu Jiu, judeţul Gorj
    410.Rdf Craiova, judeţul Dolj
    411.Tr Tv Cernăteşti, judeţul Dolj
    412.Tr Tv Dăbuleni, judeţul Dolj
    413.RR Simnic, judeţul Dolj
    414.Tv, Rdf Pleniţa, judeţul Dolj
    415.CTC, Tv Craiova, judeţul Dolj
    416.RR, Tv, Rdf Balota, judeţul Mehedinţi
    417.RR Cireşu, judeţul Mehedinţi
    418.Tr Tv Dubova, judeţul Mehedinţi
    419.Tr Tv Dubova Einbenthal, judeţul Mehedinţi
    420.Tr Tv Ieşelniţa, judeţul Mehedinţi
    421.Tr Tv Orşova I, judeţul Mehedinţi
    422.Tr Tv Orşova II, judeţul Mehedinţi
    423.Tr Tv Strehaia, judeţul Mehedinţi
    424.Tr Tv Sviniţa I, judeţul Mehedinţi
    425.Tr Tv Sviniţa II, judeţul Mehedinţi
    426.Rdf Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
    427.Tr Tv Gura Văii, judeţul Mehedinţi
    428.Tr Tv Aninoasa, judeţul Hunedoara
    429.Tr Tv Băiţa, judeţul Hunedoara
    430.Tr Tv Brad, judeţul Hunedoara
    431.Tr Tv Branişca, judeţul Hunedoara
    432.Tr Tv Crăciuneşti Băiţa, judeţul Hunedoara
    433.Tr Tv Criscior Brad, judeţul Hunedoara
    434.Tr Tv Certeju de Sus, judeţul Hunedoara
    435.Tr Tv Dobra, judeţul Hunedoara
    436.Tr Tv Dobra Roşcani, judeţul Hunedoara
    437.Tr Tv Ghelari, judeţul Hunedoara
    438.Tr Tv Hunedoara, judeţul Hunedoara
    439.Tr Tv Lunca Cernii de Jos, judeţul Hunedoara
    440.Tr Tv Haţeg, judeţul Hunedoara
    441.Tr Tv Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara
    442.Tv, Rdf, RR Rapoltu Mare-Măgura, judeţul Hunedoara
    443.Tr Tv Vălişoara, judeţul Hunedoara
    444.Tr Tv Zam, judeţul Hunedoara
    445.Rdf Petroşani, judeţul Hunedoara
    446.RR, Tv, Rdf Parâng, judeţul Hunedoara
    447.Tr Tv Vorţa, judeţul Hunedoara
    448.Tr Tv Răchitova, judeţul Hunedoara
    449.Tr Tv Câmpa Petrila, judeţul Hunedoara
    450.Extindere corp social Parâng
    451.Grup garaje şi spaţii cazare staţia Parâng
    452.Tr Tv Anina, judeţul Caraş-Severin
    453.Tr Tv Armeniş, judeţul Caraş-Severin
    454.Tr Tv Berzasca, judeţul Caraş-Severin
    455.Tr Tv Bozovici, judeţul Caraş-Severin
    456.Tr Tv Bocşa Română, judeţul Caraş-Severin
    457.Tr Tv Caraşova, judeţul Caraş-Severin
    458.Tr Tv Cornereva I, judeţul Caraş-Severin
    459.Tr Tv Cornereva II, judeţul Caraş-Severin
    460.Tr Tv Ciudanoviţa, judeţul Caraş-Severin
    461.Tr Tv Dognecea, judeţul Caraş-Severin
    462.Tr Tv Domaşnea, judeţul Caraş-Severin
    463.Tr Tv Firliug, judeţul Caraş-Severin
    464.Tr Tv Gârnic, judeţul Caraş-Severin
    465.Tr Tv Herculane I, judeţul Caraş-Severin
    466.Tr Tv Herculane II, judeţul Caraş-Severin
    467.Tr Tv Marga, judeţul Caraş-Severin
    468.Tr Tv Macovişte, judeţul Caraş-Severin
    469.Tr Tv Maciova, judeţul Caraş-Severin
    470.Tr Tv Mehadica, judeţul Caraş-Severin
    471.Tr Tv Mehadia, judeţul Caraş-Severin
    472.Tr Tv Moldoviţa, judeţul Caraş-Severin
    473.Tr Tv Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin
    474.Tr Tv Oraviţa, judeţul Caraş-Severin
    475.Tr Tv Pojejena, judeţul Caraş-Severin
    476.Tr, Rdf Reşiţa, judeţul Caraş-Severin
    477.Tr Tv Ruşchiţa, judeţul Caraş-Severin
    478.Tr Tv Rusca Montană, judeţul Caraş-Severin
    479.Tr Tv Slatina-Sadova Veche, judeţul Caraş-Severin
    480.Tr Tv Sasca Montană, judeţul Caraş-Severin
    481.Tr Tv Topleţ, judeţul Caraş-Severin
    482.Tv, Rdf Văliug-Semenic, judeţul Caraş-Severin
    483.Tr Tv Pescari-Sf. Elena, judeţul Caraş-Severin
    484.Tr Tv Poiana Mărului, judeţul Caraş-Severin
    485.Tr Tv Ocna de Fier, judeţul Caraş-Severin
    486.Tr Tv Teregova I, judeţul Caraş-Severin
    487.Tr Tv Teregova II, judeţul Caraş-Severin
    488.Tr Tv Padina Matei, judeţul Caraş-Severin
  ----------