CRITERII din 17 iunie 2009 (*actualizate*)de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe finalizate, care urmează să se construiască sau aflate în faza de construcţie la roşu şi pentru finanţatori(actualizate până la data de 22 august 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 29 din 6 ianuarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 577 din 6 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.040 din 24 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.286 din 18 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 615 din 14 august 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010, pentru achiziţionarea locuinţelor pentru care au fost încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pot fi emise promisiuni de garantare în condiţiile normelor de implementare a programului "Prima casă" în vigoare la data încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009.Art. VII din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010 prevede:"Art. VII (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, finanţatorii vor transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate în anul 2010 în cadrul programului. (2) În cazul în care valoarea totală a finanţărilor comunicată de finanţatori depăşeşte plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia. (3) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate."  +  Articolul 1Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată sunt următoarele: a) fac dovada cu declaraţie autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009;-------------Litera a) a art. 1 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010 b) abrogată;-------------Litera b) a art. 1 a fost abrogată de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010b^1) locuinţa care se achiziţionează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică. Criteriul este aplicabil începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005privind performanţa energetică a clădirilor;-------------Litera b^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. c) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor; d) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;-------------Litera d) a art. 1 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.d^1) prezintă finanţatorilor documentele specifice procesului de licitaţie, în locul antecontractului de vânzare-cumpărare. Criteriul este aplicabil în cazul achiziţionării de locuinţe în cadrul procedurilor de executare silită;----------Litera d^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă; f) se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 10^3 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei;-----------Litera f) a art. 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. g) abrogată;------------Litera g) a art. 1 a fost abrogată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. h) se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei, finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar.----------Litera h) a art. 1 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.  +  Articolul 1^1Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinţă în regim individual în cadrul programului sunt următoarele: a) fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009; b) au în proprietate terenul pe care se construieşte locuinţa, inclusiv în cazul celor construite prin ANL, înscris în cartea funciară în condiţiile legii, liber de orice sarcini, şi se obligă să garanteze cu acesta, precum şi cu locuinţa construită din finanţarea garantată în condiţiile programului; c) prezintă finanţatorului proiectul tehnic şi detaliile de execuţie a locuinţei, întocmite conform legii; d) deţin o autorizaţie de construire a locuinţei în cadrul programului valabilă, eliberată conform legii după data de 22 februarie 2010, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii; e) prezintă finanţatorului un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii, în calitate de antreprenor general al imobilului, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei, conform devizului estimativ al lucrărilor, anexă la contract. Din contractul de antrepriză/graficul de lucrări anexat la acesta trebuie să rezulte că durata realizării construcţiei este de maximum 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată; f) prevăd în contractul de antrepriză obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia locuinţei în termen de cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată. Contractul poate fi modificat, în sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni; g) prezintă finanţatorului certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat; h) prezintă finanţatorului poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de finanţator, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, pe toată durata de execuţie a lucrărilor, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a locuinţei, finanţatorul are dreptul, fără a fi obligat, să procedeze la asigurarea locuinţei pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar;------------Litera h) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. i) prezintă finanţatorului dovada constituirii unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie; j) prezintă finanţatorului contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de şantier este obligatorie potrivit legii; k) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor; l) dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre valoarea din contractul de antrepriză şi finanţarea garantată; m) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă; n) se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 10^3 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei viitoare/locuinţei;----------Litera n) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. o) se obligă să noteze autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului; p) se obligă să asigure locuinţa finalizată, construită din finanţarea garantată, împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, beneficiarul fiind ţinut să facă dovada notificării cesiunii către asigurator;--------Litera p) a art. 1^1 a fost modificată de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. q) se obligă să acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare faţă de cele din devizul estimativ; r) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară; s) se obligă să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei individuale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.-------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 1^2 (1) Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinţă în regim asociativ în cadrul programului sunt următoarele: a) fiecare dintre membrii asociaţiei este beneficiar al programului şi îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 1^1, cu excepţia îndeplinirii criteriului prevăzut la lit. b) de către alţi membri ai asociaţiei decât proprietarul/proprietarii terenului; b) toţi beneficiarii asociaţi solicită, în nume propriu, aceluiaşi finanţator acordarea a câte unei finanţări garantate în cadrul programului pentru construirea unui ansamblu de locuinţe în care fiecare beneficiar asociat va fi proprietarul unei singure locuinţe edificate prin program; c) toţi beneficiarii asociaţi sunt semnatarii contractului de antrepriză încheiat cu aceeaşi societate de construcţii în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe, compus din unităţi individuale, precum şi a anexelor gospodăreşti aferente acestora; d) cel puţin unul dintre membrii asociaţi are în proprietate terenul pe care urmează să se construiască ansamblul de locuinţe; e) încheie un contract civil, autentificat în condiţiile legii, de constituire a unei asociaţii fără personalitate juridică, formată dintr-un număr de cel puţin 2 beneficiari, sau aderă la o asemenea asociaţie, contract care conţine cel puţin elementele prevăzute la alin. (2).----------Litera e) a alin. (1) al art. 1^2 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. (2) Contractul civil de constituire a asociaţiei fără personalitate juridică va cuprinde următoarele: a) desemnarea de către asociaţi a unui reprezentant din rândul acestora, în scopul îndeplinirii formalităţilor prealabile obţinerii autorizaţiei de construire pentru ansamblul de locuinţe în care fiecare dintre beneficiarii asociaţi va deţine câte o singură locuinţă, precum şi pentru gestionarea relaţiei cu finanţatorul;-----------Litera a) a alin. (2) al art. 1^2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. b) obligaţia tuturor beneficiarilor de a nu cesiona drepturile de construire şi de a nu înstrăina terenul şi locuinţa construită prin program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 10^3 din anexa nr. 1 la hotărâre poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei/locuinţei viitoare;-----------Litera b) a alin. (2) al art. 1^2 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. c) cota de aport propriu la asociaţie al fiecăruia dintre asociaţi este corespunzătoare cotei de participare la beneficii şi pierderi; d) obligaţia titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului de a constitui un drept real asupra terenului în favoarea celorlalţi beneficiari asociaţi în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, valabilă pe toată durata de existenţă a construcţiei; e) posibilitatea titularului/titularilor dreptului de proprietate asupra terenului ca, după finalizarea întregii construcţii şi intabularea acesteia în cartea funciară, să vândă celorlalţi membri asociaţi cotele-părţi din teren aferente locuinţelor ce revin în proprietatea acestora; f) titularul/titularii dreptului de proprietate asupra terenului pe care se construiesc locuinţele în regim asociativ renunţă în mod expres la beneficiul de diviziune şi la beneficiul de discuţiune; g) beneficiarii asociaţi îl împuternicesc pe reprezentantul desemnat să efectueze formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară, de intabulare a ansamblului de locuinţe finalizat în cartea funciară, de dezmembrare, a ansamblului de locuinţe în unităţi individuale, de intabulare a locuinţelor finalizate în cărţi funciare individuale şi de a prezenta finanţatorului documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.-------------Art. 1^2 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 2Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă credite garantate pentru achiziţionarea unei locuinţe finalizate în cadrul programului sunt următoarele:-------------Partea introductivă a art. 2 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. a) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean; b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;---------Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi separat a costurilor cu comisioanele.---------Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. d) nu percep comision de rambursare anticipată; e) solicită un avans care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;-------------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. f) durata maximă a creditului este de 30 ani; g) contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia; h) acceptă să efectueze evaluarea locuinţei ce se va achiziţiona din finanţarea garantată;------------Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. i) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, precum şi cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza deciziei FNGCIMM şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;---------Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.i^1) acceptă să înscrie privilegiul finanţatorului prevăzut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, în cazurile prevăzute la art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2011pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă", precum şi în cazul primirii comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM pentru garanţiile care nu intră sub incidenţa împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator;---------Litera i^1) a art. 2 a fost modificată de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.i^2) abrogată;-------------Litera i^2) a art. 2 a fost abrogată de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010. j) îndeplinesc condiţiile de prudenţialitate prevăzute de legislaţia bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Naţională a României; k) finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile prevăzute la lit. b), c), d), f), g), i) şi i^1) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.-------------Litera k) a art. 2 fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. VII din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010 prevede:"Art. VII (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, finanţatorii vor transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate în anul 2010 în cadrul programului. (2) În cazul în care valoarea totală a finanţărilor comunicată de finanţatori depăşeşte plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia. (3) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate."  +  Articolul 2^1Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă credite garantate în cadrul programului pentru construirea unei singure locuinţe în regim individual şi prin asociaţii fără personalitate juridică, constituite din minimum 2 beneficiari, sunt următoarele:----------Partea introductivă a art. 2^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 ianuarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011. a) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean; b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinţei, devizelor estimative şi situaţiilor de lucrări, precum şi costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, după caz;- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;---------Litera b) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi, separat, a costurilor cu comisioanele;---------Litera c) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 565 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. d) nu percep comision de neutilizare şi de rambursare anticipată; e) asigură o perioadă de tragere a finanţării mai mică sau egală cu perioada de graţie, în care beneficiarul finanţării garantate pentru construcţia locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din hotărâre utilizează facilitatea de credit în conformitate cu normele interne ale finanţatorului; f) asigură o perioadă de graţie de 18 luni, cuprinsă între data efectuării primei trageri din finanţarea garantată şi data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţie, în care nu sunt scadente ratele de capital aferente facilităţii de credit şi în care beneficiarul finanţării garantate acordate pentru construcţia locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. d) şi e) din hotărâre datorează finanţatorului exclusiv dobânzile şi comisioanele care se încadrează în condiţiile programului. Această perioadă se poate prelungi cu cel mult 12 luni prin act adiţional la contractul de credit, la cererea întemeiată a beneficiarului, în conformitate cu normele interne ale finanţatorului; g) solicită dovada constituirii aportului beneficiarului, de minimum 5%, care acoperă diferenţa dintre costul de construire a locuinţei rezultat din devizul estimativ anexă la contractul de finanţare şi finanţarea garantată, şi urmăresc, conform normelor interne, utilizarea acestui aport înaintea/simultan autorizării primei trageri din facilitatea de credit; h) durata maximă a creditului este de 30 de ani; i) contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia; j) verifică încheierea contractului cu antreprenorul general şi respectarea termenului de 18 luni de finalizare a construcţiei prevăzut la art. 1^1 lit. f) din prezenta anexă; k) verifică certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat; l) verifică îndeplinirea condiţiei privind constituirea garanţiei de bună execuţie de către antreprenorul general; m) verifică existenţa clauzelor obligatorii în contractul de asociere; n) verifică încheierea poliţei de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţia de locuinţă aflat în construcţie împreună cu anexele gospodăreşti, cu o societate de asigurare agreată de finanţator şi cesionată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, pe toată durata executării lucrărilor;----------Litera n) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. o) verifică existenţa titlului de proprietate asupra terenului pe care se construieşte/construiesc locuinţa sau locuinţele, după caz, a unei autorizaţii de construire, eliberată conform legii, precum şi a tuturor avizelor şi acordurilor necesare conform legii şi urmăresc utilizarea finanţării în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire; p) verifică încheierea, conform legii, a contractului cu dirigintele de şantier autorizat. Criteriul este aplicabil în cazurile în care angajarea unui diriginte de şantier este obligatorie potrivit legii; q) urmăresc utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform contractului de antrepriză în construcţii, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, anexe la autorizaţia de construire eliberată conform legii, şi aprobă efectuarea tragerilor din facilitatea de credit pe baza cererii de tragere, situaţiilor de lucrări prezentate de constructor, confirmate de evaluatorul agreat de finanţator, dacă este cazul; r) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I asupra terenului şi locuinţei viitoare, precum şi de notare/radiere a interdicţiilor prevăzute la art. 10^1 alin. (1) sau art. 10^2 alin. (1), după caz, din anexa nr. 1 la hotărâre, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza deciziei FNGCIMM şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare;---------Litera r) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. s) urmăresc semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi efectuarea formalităţilor de intabulare a locuinţei finalizate/ansamblului de locuinţe, de dezmembrare pe unităţi individuale a ansamblului de locuinţe şi de intabulare a fiecărei locuinţe în câte o carte funciară individuală; ş) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, asupra locuinţei/locuinţelor finalizate, construite în cadrul programului;-------Litera ş) a art. 2^1 a fost modificată de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. t) îndeplinesc condiţiile de prudenţialitate prevăzute de legislaţia bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Naţională a României; ţ) finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile prevăzute la lit. b)-f) şi h)-ş) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.-------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 324 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.-----------