ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*)privind frontiera de stat a României(actualizată la data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) frontiera de stat - linia reala sau imaginară care trece, în linie dreaptă, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcată în teren cu semne de frontiera, de la un punct de coordonate la altul; la fluviul Dunărea şi celelalte ape curgătoare frontiera de stat este cea stabilită prin acordurile, convenţiile şi înţelegerile dintre România şi statele vecine, cu luarea în considerare a faptului ca principiul general acceptat de dreptul internaţional fluvial este acela ca frontiera trece pe mijlocul şenalului navigabil principal, iar la apele curgătoare nenavigabile, pe la mjlocul pânzei de apa; la Marea Neagră frontiera de stat trece pe la limita exterioară şi limitele laterale ale marii teritoriale a României; b) culoar de frontieră - fâşia de teren situata de o parte şi de alta a frontierei de stat, stabilită în baza acordurilor şi convenţiilor de frontieră încheiate de România cu statele vecine în scopul evidenţierii şi protejării semnelor de frontiera; c) fâşie de protecţie a frontierei de stat - fâşia de teren constituită de-a lungul frontierei de stat în scopul protejării semnelor de frontieră şi asigurării controlului accesului în apropierea liniei de frontiera;c^1) părţi contractante - statele părţi la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economica Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptata la Schengen la 19 iunie 1990.----------Lit. c^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. d) frontiere interne - frontierele comune terestre ale părţilor contractante, precum şi aeroporturile pentru zborurile interne şi porturile pentru liniile regulate de pasageri, care au ca punct de plecare sau ca destinaţie exclusiva alte porturi de pe teritoriile părţilor contractante, fără escale în porturi din afara acestor teritorii*);----------Lit. d) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. e) frontiere externe - frontieră terestră şi pe apă, precum şi aeroporturile şi porturile părţilor contractante, dacă nu sunt frontiere interne*);----------Lit. e) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. f) zbor intern - orice zbor care are ca punct de plecare sau ca destinaţie exclusiva teritoriile părţilor contractantate, fără aterizare pe teritoriul unui stat terţ*);----------Lit. f) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. g) stat terţ - orice alt stat decât părţile contractante*);----------Lit. g) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. h) străin semnalat ca inadmisibil - străinul care se afla într-o situaţie de nepermitere a intrării pe teritoriul României dintre cele prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul străinilor;----------Lit. h) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. i) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat; j) punct de mic trafic - orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor din zona de frontieră, stabilit prin convenţii şi acorduri încheiate cu statele vecine;----------Lit. j) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. k) control la frontieră - activitatea desfăşurată de personalul autorităţilor competente pentru asigurarea respectării condiţiilor prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi a altor bunuri; l) infracţiune de frontieră - fapta prevăzută de lege ca infracţiune, săvârşită în scopul trecerii ilegale peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor sau altor bunuri; m) trecere ilegală a frontierei de stat - trecerea peste frontiera de stat în alte condiţii decât cele prevăzute de legea română; n) transportator - orice persoană fizică sau juridică care asigură, cu titlu profesional, transportul de persoane şi bunuri pe cale aeriană, navală sau terestră; o) regim de control al poliţiei de frontieră - totalitatea normelor prevăzute de lege cu privire la verificările desfăşurate de poliţiştii de frontieră asupra persoanelor, activităţilor sau imobilelor aflate în zonele de competenţă ale poliţiei de frontieră, pentru constatarea şi sancţionarea faptelor de încălcare a normelor prevăzute de lege.  +  Capitolul II Frontiera de stat a României  +  Articolul 2 (1) Frontiera de stat a României delimiteaza teritoriul statului român de teritoriul fiecăruia dintre statele vecine şi marea teritorială a României de zona contiguă. În plan vertical frontiera de stat delimitează spaţiul aerian şi subsolul statului român de spaţiul aerian şi subsolul fiecăruia dintre statele vecine. (2) Frontiera de stat se stabileşte prin lege, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale, convenţiilor sau înţelegerilor încheiate de statul român cu statele vecine. (3) Frontiera de stat a României este marcată, de regulă, în teren prin semne de frontieră, ale căror date topogeodezice sunt prevăzute în documentele de demarcare bilaterale, încheiate de statul român cu statele vecine.  +  Articolul 3 (1) Pentru protecţia frontierei de stat şi a semnelor de frontieră se constituie culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat. Activităţile pentru constituirea şi întreţinerea culoarului de frontieră şi a fâşiei de protecţie a frontierei de stat servesc scopurilor apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 3 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 5 martie 2010. (2) Culoarul de frontieră şi lăţimea acestuia se convine de către statul român cu fiecare dintre statele vecine, astfel încât să asigure vizibilitatea şi protecţia semnelor de frontiera. (3) Fâşia de protecţie a frontierei de stat se stabileşte de la linia de frontieră către interior şi are o lăţime de 20 metri. La frontiera de apă sau în locurile din imediata apropiere a frontierei de stat în care terenurile sunt mlăştinoase, supuse erodărilor sau avalanşelor, fâşia de protecţie a frontierei de stat se constituie mai în adâncime. Fâşia de protecţie a frontierei de stat se constituie şi se marchează prin grija structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române.----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2009. (4) Nu se constituie fâşie de protecţie a frontierei de stat la ţărmul Marii Negre, la Dunăre, pe căile de comunicaţie şi în zonele cu lucrări hidrotehnice situate la frontieră.----------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Pentru asigurarea executării pazei şi controlului trecerii frontierei de stat se constituie zona de frontieră. (2) Zona de frontiera cuprinde teritoriul aflat pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi ţărmul Marii Negre, către interior. (3) În judeţele din interiorul ţării unde funcţionează aeroporturi şi porturi deschise traficului internaţional suprafaţa aeroportului sau a portului cu platformele, imobilele şi instalaţiile aferente reprezintă zona supusă regimului de control al poliţiei de frontieră. (4) Fâşiile de teren, situate pe o adâncime de 10 km de o parte şi de cealaltă a malurilor Dunării interioare, deschisă navigaţiei internaţionale, inclusiv braţul Macin în întregime, sunt supuse regimului de control al poliţiei de frontieră*).----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Capitolul III Regimul juridic al frontierei de stat  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 5 (1) Regimul juridic al frontierei de stat cuprinde totalitatea normelor prevăzute de legislaţia interna care privesc frontiera de stat şi desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontiera, în zona aeroporturilor şi porturilor deschise traficului internaţional. (2) Asigurarea respectării regimului juridic al frontierei de stat revine autorităţilor care au atribuţii privind controlul la trecerea frontierei de stat şi autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 6 (1) Frontiera de stat a României poate avea regim de frontieră internă sau frontieră externă. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 7 (1) Culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat fac parte din domeniul public al statului şi se administrează de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Poliţia de Frontieră Română, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structurile teritoriale ale poliţiei de frontieră asigură curăţarea şi întreţinerea culoarului de frontieră, întreţinerea şi repararea semnelor de frontieră sau, la nevoie, înlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine. Aceste activităţi se desfăşoară la termenele stabilite prin acordurile, convenţiile ori înţelegerile de frontieră încheiate cu statele vecine sau ori de câte ori este nevoie. (3) În fâşia de protecţie a frontierei de stat, poliţiştii de frontieră au dreptul să instaleze mijloace de semnalare a trecerilor peste frontieră şi de supraveghere a liniei de frontieră. Dacă situaţia o impune, pentru termene limitate, până la dispariţia stării care determină necesitatea, în fâşia de protecţie a frontierei de stat se pot face şi alte lucrări necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor de către poliţiştii de frontieră. (4) Suprafeţele de teren cuprinse între fâşia de protecţie a frontierei de stat şi culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, se administrează de către persoanele fizice sau juridice cărora le aparţin, cu respectarea prevederilor Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, este permis în baza documentelor de identitate, cu aprobarea şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontieră. (6) Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontieră, este permis numai prin locurile şi în condiţiile stabilite de şeful formaţiunii locale a poliţiei de frontieră. (7) Accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouă din apele de frontieră este permis numai după determinarea apartenenţei acestora, pe baza înţelegerilor încheiate între statul român şi statul vecin.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2009.  +  Articolul 8 (1) Trecerea frontierei de stat a României de către persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri se face prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional, denumite în continuare puncte de trecere. (2) Trecerea frontierei de stat a României se poate face şi prin punctele de mic trafic, în condiţiile stabilite de comun acord prin documente bilaterale încheiate de România cu statele vecine.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), trecerea frontierei de stat a României se poate face şi prin alte locuri, numai în situaţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) Trecerea frontierei de stat de către persoane se face cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Trecerea frontierei de stat a mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri se face cu respectarea legilor ce reglementează regimul vamal.  +  Articolul 9 (1) Deschiderea de noi puncte de trecere sau închiderea temporara ori definitiva a celor existente se face prin hotărâre a Guvernului. (2) Guvernul României va da publicităţii lista cuprinzând punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional şi punctele de mic trafic.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) Denumirea punctului de trecere, suprafaţa pe care o cuprinde, specificul de activitate şi orarul de funcţionare pentru acele puncte de trecere care nu sunt deschise 24 de ore se afişează la loc vizibil, la intrarea în punctul de trecere.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (4) Deschiderea ocazională a unor puncte de trecere în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter festiv sau religios şi orarul lor de funcţionare se efectuează cu aprobarea inspectorului general al politiei de frontiera. (5) Punctele de trecere şi punctele de mic trafic funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor*). Celelalte autorităţi care îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere, în afara poliţiei de frontieră, sunt organizate şi funcţionează potrivit prevederilor legale speciale.----------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 10 (1) Administratorii aeroporturilor şi porturilor în care funcţionează puncte de trecere, precum şi cei ai punctelor de trecere rutiere care au doua sau mai multe fluxuri pe sens vor asigura în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă separarea fluxurilor de pasageri prin amenajarea unor puncte de control separate, individualizate astfel: a) pentru cetăţenii români sau aparţinând statelor cu care România a încheiat documente bilaterale de eliminare a controlului la frontiera, punctul de control va fi individualizat cu drapelul României şi al/ale statului/statelor parte la înţelegerea internaţională, urmate de denumirea în clar a acestora, în limba română şi în limbile de circulaţie internaţională; b) pentru cetăţenii altor state punctul de control va fi individualizat cu inscripţia "ALTE STATE", în limba română şi în limbile de circulaţie internaţională. (2) Imobilele în care funcţionează punctele de trecere şi terenurile aferente acestora, care constituie domeniu public al statului ori domeniu privat şi se administrează de către una dintre autorităţile sau instituţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) ori de alte persoane juridice, se pun în mod gratuit la dispoziţie celorlalte autorităţi cu competente de control la trecerea frontierei de stat. (3) În situaţia în care trecerea frontierei se efectuează temporar prin alte puncte de trecere care nu sunt deschise traficului internaţional de persoane şi mărfuri, solicitantul asigura, după aprobarea deschiderii temporare a punctului de trecere, condiţii corespunzătoare de efectuare a controlului pentru trecerea frontierei, respectiv: punerea la dispoziţie a spatiilor de lucru şi a utilităţilor, transportul personalului, spatii de cazare şi indemnizaţiile de deplasare, conform legii.  +  Articolul 11 (1) În punctele de trecere se organizează şi se efectuează controlul de frontieră al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi al altor bunuri atât la intrarea, cât şi la ieşirea din ţară. (2) Controlul efectuat la trecerea frontierei de stat are ca scop verificarea şi constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru intrarea şi ieşirea în/din ţară a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri.  +  Articolul 12 (1) În punctele de trecere îşi desfăşoară activitatea personalul tuturor autorităţilor publice care au, potrivit legii, competente pe linia controlului la trecerea frontierei de stat. (2) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc de autorităţile publice în structura cărora acesta funcţionează, potrivit prevederilor legale. (3) Autorităţile publice prevăzute la alin. (1) colaborează şi răspund, în limita competentelor legale, de desfăşurarea în bune condiţii a traficului de călători, mijloace de transport, mărfuri şi de alte bunuri.  +  Articolul 13 (1) În baza documentelor bilaterale încheiate de statul român cu statele vecine se pot organiza puncte de trecere comune pe teritoriul uneia dintre părţile semnatare ale acestora. (2) Regulile de lucru ale personalului fiecăreia dintre părţi şi modul de cooperare în punctul de trecere comun se stabilesc prin documentul de înfiinţare a acestora. (3) Funcţionarii români care îşi desfăşoară activitatea în punctele de trecere comune aplica prevederile legii române cu privire la controlul trecerii frontierei de stat.  +  Articolul 14 (1) Seful punctului de trecere este poliţist de frontieră şi împreună cu şefii tuturor autorităţilor, care au, potrivit legii, competente de control la trecerea frontierei de stat pentru mărfuri şi călători, cooperează pentru organizarea activităţii de control.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) Poliţistul de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere este obligat să se sesizeze din oficiu asupra încălcării prevederilor legale referitoare la trecerea frontierei de stat şi la controlul trecerii frontierei de stat de către participanţii la traficul de frontieră şi personalul prevăzut la art. 12 alin. (1). (4) În cazul existenţei unor suspiciuni întemeiate sau al unor informaţii referitoare la încălcarea reglementărilor legale la trecerea frontierei de stat, şeful punctului de trecere poate solicita, în scris ori verbal, cu confirmarea scrisă, în cel mai scurt timp, şefilor celorlalte autorităţi din punctul de trecere, efectuarea unui alt control, mai amănunţit. Autorităţile solicitate au obligaţia efectuării acestui control.----------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011. (5) Accesul persoanelor în punctul de trecere, altele decât persoanele aparţinând autorităţilor publice care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat, se stabileşte de seful acestuia.  +  Articolul 15Regulile de exploatare şi întreţinere privind podurile, căile ferate şi rutiere, liniile de comunicaţii şi apele care intersectează linia frontierei de stat ori au ax comun cu aceasta sunt stabilite prin acorduri, convenţii şi înţelegeri încheiate de statul român cu statele vecine.  +  Articolul 16 (1) Pentru soluţionarea problemelor rezultate din înţelegerile bilaterale de frontieră se numesc, prin hotărâre a Guvernului, reprezentanţi/împuterniciţi de frontieră şi locţiitori ai acestora, precum şi delegaţi în comisiile mixte interguvernamentale, din rândul funcţionarilor Politiei de Frontieră Române, precum şi al altor reprezentanţi ai unor autorităţi interesate. (2) Atribuţiile şi modul de lucru ale funcţionarilor prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc prin acordurile, convenţiile şi înţelegerile de frontieră încheiate de România cu statele vecine.  +  Secţiunea a 2-a Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat  +  Articolul 17 (1) Controlul pentru trecerea frontierei de stat se efectuează în echipa constituită din personalul autorităţilor prevăzute la art. 12 alin. (1), ai carei membri au atribuţii conform prevederilor legale speciale. Coordonarea echipei de control se face de către poliţistul de frontiera.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (2) În punctele de trecere portuare, din echipa de control face parte şi reprezentantul căpităniei portului. O data cu echipa de control au acces pe navele de mărfuri şi reprezentanţii agenţiei de navlosire, precum şi alte persoane autorizate, conform legii. (3) În punctele de trecere aeroportuare echipa de control va fi însoţită de un reprezentant al companiei aeriene reprezentate pe aeroport. (4) În situaţiile în care controlul nu se poate efectua în echipa constituită potrivit alin. (1), personalul autorităţii care trebuie să îşi desfăşoare activitatea separat de restul echipei îl va informa, la terminarea controlului, pe şeful de tură al poliţiei de frontieră despre rezultatul controlului.  +  Articolul 18 (1) Controlul paşapoartelor şi al celorlalte documente pentru trecerea frontierei de stat române, eliberate de autorităţile române, precum şi al celor eliberate de autorităţile străine, recunoscute sau acceptate de statul român, potrivit legii, se face de către poliţistul de frontiera. (2) La controlul de frontieră cetăţenii străini care intra în România trebuie să facă dovada ca îndeplinesc condiţiile de intrare şi şedere stabilite de statul român.----------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) În cazurile în care se constata ca documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) nu întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a da dreptul titularului acestora să intre ori să iasă în/din ţară sau exista suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor, seful punctului de trecere va dispune clarificarea situaţiei şi luarea masurilor prevăzute de lege. (4) Seful punctului de trecere poate dispune întreruperea călătoriei unei persoane dacă s-a constatat ca aceasta nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat române.  +  Articolul 19La trecerea frontierei de stat, după efectuarea controlului documentelor privind identitatea persoanelor autoritatea vamală efectuează controlul vamal, potrivit reglementarilor vamale.  +  Articolul 20 (1) În punctul de trecere a frontierei de stat controlul sanitar-uman, sanitar-veterinar, fitosanitar şi cel privind protecţia mediului se organizează şi se executa potrivit normelor stabilite de legislaţia în vigoare, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, înainte de efectuarea celorlalte tipuri de control. (2) Controlul pentru protecţia sanitară a teritoriului României şi cel privind protecţia mediului se executa, potrivit legii, asupra persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri, indiferent de provenienţa şi destinaţia lor. Persoanei care nu se supune controlului sanitar nu i se permite trecerea frontierei de stat. (3) Autorităţile publice centrale care răspund de administraţia publică, agricultura, alimentaţie şi silvicultura, de transport şi de protecţia mediului stabilesc prin ordin comun al miniştrilor punctele de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul şi tranzitul de animale şi produse animale, vegetale şi produse vegetale, deşeuri şi substanţe chimice periculoase. Trecerea mijloacelor de transport destinate acestor transporturi prin alte puncte de trecere este interzisă. (4) În funcţie de volumul traficului, de situaţia epizootiilor, epifitilor şi de convenţiile încheiate cu alte state, în punctul de trecere se pot executa numai controlul documentelor de trecere a frontierei, al documentelor însoţitoare ale mărfii şi controlul fizic al mijloacelor care transporta animale sau produse animale, vegetale ori produse vegetale şi deşeuri sau substanţe chimice periculoase. Controlul sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protecţia mediului în detaliu se efectuează la locul de destinaţie al transportului, potrivit legii. (5) În situaţia în care punctul de trecere este deschis şi pentru trecerea persoanelor, a altor mijloace de transport, mărfuri şi bunuri, pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protecţia mediului se stabileşte în perimetrul punctului de trecere un spaţiu anume destinat. Acesta va fi situat în lateral sau separat de spaţiul pentru controlul persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi bunurilor care nu fac obiectul acestui tip de control. (6) În situaţia în care animalele şi produsele animale sau vegetalele şi produsele vegetale, deşeurile sau substanţele chimice periculoase nu corespund standardelor prevăzute pentru trecerea frontierei de stat, personalul specializat al Politiei Sanitare-Veterinare, al Politiei Fitosanitare sau al autorităţii de protecţie a mediului va interzice trecerea acestora peste frontiera, informându-i despre aceasta pe seful punctului de trecere şi pe seful biroului vamal de control şi vămuire la frontiera. (7) În cazul bolilor care impun instituirea carantinei, în situaţii care nu suferă amânare, autoritatea publică centrala care răspunde de sănătate şi/sau autoritatea publică centrala care răspunde de agricultura, alimentaţie şi silvicultura iau/ia primele masuri de prevenire şi combatere a acestora, potrivit legii, pe care le comunica de îndată celorlalte autorităţi interesate. În aceste cazuri controlul sanitar de specialitate şi masurile de prevenţie sanitară se efectuează în detaliu asupra tuturor persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi bunurilor. Cu sprijinul administraţiei publice locale se stabilesc spatiile în care se aplica masurile de profilaxie sanitară, sanitară veterinară şi fitosanitara. (8) În spaţiul destinat controlului sanitar-veterinar se organizează şi se aplica masurile de prevenire a răspândirii bolilor de la animale la om, stabilite de inspectorii sanitari veterinari, conform legii. În acest spaţiu agenţii economici autorizaţi să efectueze serviciile prevăzute de legea sanitară veterinară organizează şi dispun instalaţiile necesare.  +  Articolul 21 (1) Trecerea peste frontiera de stat de către persoane fizice a armelor de vânătoare, de tir şi muniţiilor aferente acestora, a armelor cu aer comprimat, precum şi a armelor de panoplie este permisă numai dacă acestea sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei, de către autorităţile care au eliberat aceste documente sau au acordat viza română. (2) Persoanele care la intrarea în România au asupra lor arme şi muniţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1), au obligaţia să le depună la politia de frontiera, urmând să fie restituite proprietarului, potrivit legii. (3) Însoţitorii delegaţiilor străine la nivelul şefilor de stat ori la nivel guvernamental, precum şi militarii pot avea asupra lor şi pot introduce în ţară arme de autoapărare şi muniţiile aferente, pe baza de reciprocitate, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe şi, respectiv, Ministerul Apărării Naţionale*) sau Ministerul Administraţiei şi Internelor*). (4) La trecerea frontierei de stat militarii români participanţi la operaţiuni în sprijinul păcii sau în scopuri umanitare, la exerciţii militare comune cu unităţi din alte state, precum şi forţele militare străine care participa la activităţi ce implica intrarea, staţionarea sau tranzitarea teritoriului României conform tratatelor şi înţelegerilor internaţionale la care România este parte, pot avea asupra lor armamentul, tehnica de lupta şi muniţiile necesare, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Apărării Naţionale*) sau Ministerul Administraţiei şi Internelor*).  +  Articolul 22 (1) Armele de vânătoare, de tir, cu aer comprimat, muniţiile pentru acestea, precum şi armele de panoplie aflate asupra călătorilor în tranzit, pe care aceştia le-au declarat, se sigilează la intrarea în ţară de către personalul politiei de frontiera. (2) Pe timpul tranzitării teritoriului României călătorilor le este interzis să înstrăineze armele şi muniţiile sau să rupă sigiliile aplicate. La ieşirea din ţară se verifica integritatea şi autenticitatea sigiliilor şi dacă datele de identificare a armelor şi muniţiilor corespund cu cele înscrise în documentul de trecere a frontierei de stat. Dacă sigiliile nu sunt intacte ori datele nu corespund cu cele înscrise în documentele de trecere a frontierei de stat sau armele şi muniţiile au fost înstrăinate integral ori în parte, călătorilor în cauza li se întrerupe călătoria până la clarificarea situaţiei de către autorităţile competente. (3) Tranzitarea prin România a armelor de vânătoare sau de tir şi a muniţiilor corespunzătoare, aparţinând unor persoane juridice străine, se face cu aprobarea prealabilă a şefului serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent sau a şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, după caz.----------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011, prin înlocuirea sintagmei "şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră" cu sintagma "şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră".  +  Articolul 23 (1) Armele şi muniţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2), care nu au fost declarate, precum şi alte arme şi muniţii descoperite cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat se reţin în vederea confiscării şi se predau pe baza de proces-verbal autorităţilor competente. (2) Persoanele în cauză sunt conduse în faţa autorităţilor competente în vederea clarificării situaţiei lor.----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de art. 50 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.  +  Articolul 24Dispoziţiile art. 21 şi 23 se aplica şi în cazul substanţelor explozive, al materialelor biologice cu potenţial de contaminare în masa, al substanţelor stupefiante sau psihotrope şi al medicamentelor care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope în cantităţi mai mari decât cele necesare pentru tratamentul personal, precum şi al dispozitivelor sau recipientelor încărcate cu substanţe toxice sau radioactive aflate asupra persoanelor sau, după caz, în mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale ori aeriene care trec frontiera de stat română.  +  Articolul 25 (1) La autoturismele, autobuzele, autocarele, automarfarele şi celelalte mijloace de transport rutiere care intra sau ies din ţară controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în punctele de trecere rutiere. (2) În punctele de trecere, în cazul transporturilor multimodale, controlul mijloacelor prevăzute la alin. (1) se efectuează înainte de îmbarcarea/debarcarea în/de pe mijlocul de transport naval, aerian sau feroviar.  +  Articolul 26Controlul pentru trecerea frontierei al trenurilor se efectuează în staţia de frontieră sau, pe parcurs, între staţia de frontieră şi o staţie interioară.  +  Articolul 27 (1) La navele care intra sau ies din porturile româneşti în/din curse externe controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în punctele de trecere portuare. (2) La navele care urmează să oprească în porturile situate pe Dunăre, în care nu funcţionează puncte de trecere, controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în primul port, situat în amonte sau în aval de acest port, în care funcţionează un punct de trecere. La ieşirea din ţară controlul se efectuează în portul de unde pleacă nava în cursa externa, în situaţia în care în acesta exista un punct de trecere; în caz contrar, navele respective sunt obligate să oprească pentru control în unul dintre porturile Galaţi, Sulina, Tulcea, Constanţa-Sud sau Moldova Veche. (3) La navele sub pavilion străin care navighează în sectorul Dunării de Jos, intre porturile Sulina şi Brăila, controlul pentru trecerea frontierei se efectuează la intrare în portul Sulina, iar la ieşire, în unul dintre porturile Brăila, Galaţi, Tulcea sau Sulina, dacă din aceste porturi navele pleacă direct în cursele externe. Controlul navelor care navighează prin canalul Dunăre-Marea Neagră se efectuează la intrare în portul Constanţa-Sud, iar la ieşire, în ultimul port românesc din care navele pleacă în cursa. (4) În portul Cernavodă se controlează numai acele nave care sosesc sau pleacă în cursa externa din portul Basarabi, Poarta Alba, Medgidia sau Cernavodă. (5) Controlul pentru trecerea frontierei se efectuează în portul Sulina asupra tuturor navelor care navighează prin acesta spre porturile Reni sau Ismail; în portul Sulina nu sunt supuse controlului navele româneşti şi străine care vin din aceste porturi şi nu se opresc într-un port românesc, precum şi navele de mărfuri şi pasageri sub pavilion românesc care navighează intre porturile Constanţa, Sulina, Galaţi şi Brăila, la intrarea şi la ieşirea din sectorul Dunării de Jos. (6) Navele sub pavilion străin care navighează în aval pe Dunărea interioară şi urmează să o tranziteze cu oprire efectuează controlul la intrarea în ţară în portul Călăraşi, iar pentru ieşirea din ţară, în ultimul port din care pleacă, dacă este organizat punct de trecere a frontierei, sau în portul Galaţi. Pentru navigaţia în amonte de acest sector al Dunării controlul la intrarea în ţară se efectuează în portul Galaţi, iar pentru ieşirea din ţară, în ultimul port din care pleacă nava, dacă este organizat punct de trecere a frontierei, sau în portul Călăraşi. (7) Navele sub pavilion străin care navighează în tranzit fără oprire pe Dunărea interioară sau pe canalul Dunăre - Marea Neagră sunt supuse controlului în portul Călăraşi, respectiv în portul Galaţi.  +  Articolul 28 (1) În cazul în care în rada portului a eşuat o nava sau la bordul unei nave a izbucnit un incendiu, navele de salvare sau cele desemnate să intervină pentru salvare pot să iasă în rada pentru acordare de ajutor, fără a li se efectua controlul pentru trecerea frontierei. Aceste situaţii se aduc la cunoştinţa sefului punctului de trecere, de îndată, de către căpitănia portului. (2) Când în port a izbucnit un incendiu sau a apărut un pericol iminent care afectează siguranţa navelor ori care pune în pericol siguranţa navelor, acestora li se permite ieşirea din port în rada, fără a li se efectua controlul pentru trecerea frontierei.  +  Articolul 29 (1) Activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti în marea teritoriala se organizează şi se desfăşoară pe baza acordurilor bilaterale dintre statele riverane Marii Negre, încheiate în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale (SAR) din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptata la Hamburg la 27 aprilie 1979. (2) Delimitarea regiunilor de căutare/salvare intre statele riverane Marii Negre nu este legată de delimitarea liniei de frontiera. (3) Serviciile de căutare şi salvare se desfăşoară în conformitate cu principiul primului sosit la locul unde are loc activitatea de căutare şi salvare, dacă prin acordurile bilaterale ale României cu statele riverane Marii Negre nu se stabileşte altfel. Salvatorul este obligat să îşi anunţe prezenta şi motivul acesteia în apele teritoriale ale României sau deasupra acestora, prin staţia radiocoastă care va informa imediat căpitănia portului în a carei zona de jurisdicţie se afla salvatorul şi serviciul teritorial al poliţiei de frontieră.----------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 8 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011, prin înlocuirea sintagmei "inspectoratul judeţean al poliţiei de frontieră" cu sintagma "serviciul teritorial al poliţiei de frontieră". (4) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1) şi numai în scopul căutării locului de producere a accidentelor maritime şi al salvării supravieţuitorilor, cu exceptia cazurilor în care statele riverane Marii Negre convin altfel, se autorizează intrarea imediata în/deasupra marii teritoriale a României a unităţilor de salvare aparţinând celorlalte state riverane.  +  Articolul 30 (1) Controlul documentelor privind identitatea străinilor, membri ai echipajelor navelor care executa voiaje internaţionale, şi a pasagerilor pentru trecerea frontierei se efectuează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptata la Londra la 9 aprilie 1965, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La navele româneşti de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staţioneze în rada portului, accesul la uscat al membrilor echipajelor este permis cu aprobarea sefului punctului de trecere. În acest caz controlul navelor se executa după intrarea lor în port, iar controlul carnetelor de marinar se efectuează la coborârea pe uscat.  +  Articolul 31 (1) Membrilor echipajelor navelor aflate în rada portului, asupra cărora la sosire nu s-a efectuat controlul pentru trecerea frontierei, li se poate acorda asistenţă medicală cu accesul medicului la bord, la cererea comandanţilor de nava şi cu aprobarea sefului punctului de trecere. (2) În baza avizului organelor sanitare competente debarcarea marinarilor străini în vederea internării în unul dintre spitalele oraşului portuar se aproba de seful punctului de trecere, la cererea căpităniei portului.  +  Articolul 32 (1) Marinarii rămaşi pe teritoriul României după plecarea navei se vor prezenta la agenţia companiei de navigaţie de care aparţine nava, pentru a li se rezolva situaţia. Dacă în localitatea portuara nu exista agenţie de navigaţie, seful punctului de trecere permite marinarilor plecarea din ţară cu alta nava. (2) Marinarilor străini aflaţi pe nave în porturile româneşti, care urmează să se deplaseze în interes de serviciu într-un alt port sau într-o alta localitate de pe teritoriul României, pentru a lua legătura cu misiunea diplomatică sau cu oficiul consular al statului ai cărui cetăţeni sunt, li se acorda, la cerere, viza de intrare. Cererea de viza se rezolva prin agenţia de navlosire sau prin agenţia de navigaţie a statului de care aparţine nava ori de către şefii punctelor de trecere. În cazul deplasării marinarilor spre alte state li se acorda vize de tranzit. (3) Trecerea oricărui membru al echipajului unei nave străine în echipajul altei nave străine, aflata în unul dintre porturile româneşti, se face prin modificarea corespunzătoare de către comandanţii celor doua nave a listelor cuprinzând echipajul acestora, cu acordul agenţilor navelor. Listele cuprinzând echipajele sunt prezentate la căpitănia portului, la seful punctului de trecere a frontierei la biroul vamal şi la biroul direcţiei de sănătate publică din port de către agenţii navelor.  +  Articolul 33 (1) La navele de pasageri sub pavilion românesc sau sub pavilion străin, precum şi la pasagerii aflaţi pe navele de mărfuri care vin sau pleacă în/din România controlul documentelor la trecerea frontierei se efectuează asupra persoanelor şi bunurilor la debarcarea şi, respectiv, îmbarcarea la/de pe nave. (2) Accesul pasagerilor străini la uscat este permis numai după îndeplinirea formalităţilor legale pentru trecerea frontierei de stat.  +  Articolul 34Şefii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, precum şi şefii reprezentantelor organizaţiilor internaţionale aflate pe teritoriul României, în limitele convenţiilor la care statul român este parte, au acces la bordul navelor de comerţ străine aflate în porturile sau apele teritoriale româneşti, în baza cărţilor de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 35Accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcaţi pe navele aflate în porturile româneşti care navighează intre porturile Constanţa, Sulina şi Moldova Veche se face pe baza paşapoartelor ori a altor documente de trecere a frontierei, la cererea comandantului navei şi cu avizul sefului punctului de trecere.  +  Articolul 36 (1) În aeroporturi controlul pentru trecerea frontierei se face la plecarea şi la sosirea aeronavelor în/din curse internaţionale. Când din cauze de forţă majora o aeronava de transport internaţional nu îşi poate continua cursa şi călătorii în tranzit nu au legături imediate, acestora li se permite, la cerere, accesul în localitate până la îmbarcarea în prima aeronava sau tranzitarea teritoriului României cu alte mijloace de transport, în baza vizei de tranzit acordate în punctul de trecere, potrivit legii. (2) În cazul în care aeronavele care efectuează curse internaţionale aterizează din cauze de forţă majora pe aeroporturi care nu sunt destinate traficului internaţional, situate în afara zonei de frontiera, controlul pentru trecerea frontierei se asigura de către unitatea de politie şi autoritatea vamală cele mai apropiate. (3) Călătorilor în tranzit, cu escală în România, nu li se efectuează controlul paşapoartelor dacă nu părăsesc aerogara, cu exceptia situaţiilor deosebite ce reclama efectuarea acestui control.  +  Articolul 37Avioanele militare româneşti şi străine şi echipajele lor, atunci când aterizează sau decolează de pe aeroporturi româneşti deschise traficului internaţional, se supun regulilor prevăzute la art. 36.  +  Secţiunea a 3-a Accesul, circulaţia şi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei de stat  +  Articolul 38 (1) Zborurile aeronavelor civile care executa operaţiuni aeriene în spaţiul aferent zonei de frontieră vor fi comunicate Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră de către operatorii aerieni care efectuează zborurile respective, cu cel puţin o ora înainte de decolare, cu precizarea tipului şi înmatriculării aeronavei, a itinerarului şi a orarului de zbor. (2) Zborurile având drept scop acordarea asistentei medicale sau a ajutorului umanitar de urgenţă, efectuate în spaţiul aerian aferent zonei de frontiera, se comunica Inspectoratului General al Politiei de Frontieră de către operatorii aerieni care executa zborurile respective, înainte de decolare, cu precizarea tipului şi înmatriculării aeronavei, a itinerarului şi a orarului de zbor. (3) Zborurile menţionate la alineatele precedente, pentru care, conform reglementarilor aeronautice în vigoare, este necesara obţinerea unei autorizaţii de survol, se comunica Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră de către Autoritatea Aeronautica Civilă Română în momentul emiterii autorizaţiei respective. (4) Prevederile prezentului articol nu se aplica în cazul zborurilor efectuate pe căile aeriene alocate traficului aerian internaţional.  +  Articolul 39În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cu avizul organelor Poliţiei de Frontieră Române, se pot executa activităţi cum sunt: mineritul, exploatările de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, îndiguirile, lucrările ori construcţiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice.----------Art. 39 a fost modificat de pct. 4 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 40Pescuitul industrial şi sportiv în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială se efectuează, în condiţiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile competente, cu avizul prealabil al organelor Poliţiei de Frontieră Române.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 5 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 41Bărcile şi ambarcaţiunile înmatriculate potrivit legii, aflate pe apele de frontieră şi apele maritime interioare, se păstrează în locurile stabilite de căpităniile de port sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul şefilor sectoarelor politiei de frontiera, luându-se masuri de către cei care le deţin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite.----------Art. 41 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002.  +  Articolul 42 (1) Activităţile de agrement şi sportive în apele de frontiera, marea interioară şi marea teritoriala se pot desfăşura cu aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale şi cu avizul sefului sectorului politiei de frontieră ori, după caz, al sefului grupului de nave al politiei de frontiera.----------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (2) În apele de frontiera, în marea interioară şi în marea teritoriala navele cu excursionişti, precum şi orice alta nava sau ambarcaţiune nu au voie să acosteze decât în porturi sau în alte locuri special amenajate în acest scop. În caz de forţă majora acostarea se poate face în orice punct de pe malul românesc, anunţându-se cea mai apropiată formaţiune locala a poliţiei de frontieră sau, în lipsa acesteia, a politiei. Dispoziţiile acestui alineat nu se aplica cetăţenilor români posesori de bărci.----------Alin. (3) al art. 42 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2009.  +  Articolul 43Păşunatul animalelor este permis în timpul zilei până la fâşia de protecţie a frontierei de stat, iar noaptea, până la 500 metri faţă de aceasta, către interior, în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi cu avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 44 (1) Vânătoarea de-a lungul frontierei de stat pe adâncimea de 500 metri de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă, este interzisă. (2) Vânătoarea organizată a animalelor de pradă, pe adâncimea prevăzută la alin. (1), este admisă numai ziua şi numai de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pe baza hotărârilor consiliilor locale şi cu avizul prealabil al şefului sectorului poliţiei de frontieră.----------Art. 44 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 45 (1) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, se poate desfăşura numai după obţinerea prealabilă a avizului din partea şefului serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent, respectiv a şefului Gărzii de Coastă sau a şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a altor autorităţi prevăzute de lege, după caz. (2) Condiţiile de eliberare de către şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent, respectiv de către şeful Gărzii de Coastă sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare a avizului prevăzut la alin. (1), precum şi obligaţiile persoanelor avizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În aviz se menţionează obligaţiile persoanelor avizate.----------Art. 45 a fost modificat de pct. 6 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011 şi de pct. 8 al art. III din acelaşi act normativ, prin înlocuirea sintagmei "şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră" cu sintagma "şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră".  +  Articolul 46 (1) Persoanelor care se deplasează sau care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat le este interzis: a) să tragă cu arma peste frontiera de stat; b) să deterioreze sau să distrugă semnele de frontieră, instalaţiile sau mijloacele tehnice de pază ale politiei de frontieră; c) să utilizeze focul deschis fără luarea masurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; d) să fixeze pe banda magnetică, pe hârtie sau alt suport imagini care să redea porţiuni din teritoriul statelor vecine; e) să facă schimb de obiecte sau corespondenta peste frontiera de stat, în alte puncte decât cele destinate prin lege acestui scop; f) să desfăşoare activităţi care pot polua apele, marea, aerul sau solul în zona de frontiera, precum şi apele maritime aflate sub jurisdicţia statului român; g) să poarte convorbiri neautorizate peste linia de frontieră; h) să comită fapte, gesturi sau să profereze expresii jignitoare la adresa statului vecin sau a cetăţenilor acestuia. (2) Restricţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi g) sunt aplicabile doar în situaţia în care acestea sunt prevăzute în acordurile sau convenţiile privitoare la frontiera încheiate de România cu statele vecine.  +  Articolul 47În situaţii deosebite, pe timpul unor acţiuni ale politiei de frontiera, se poate opri temporar accesul şi desfăşurarea unor activităţi în apropierea frontierei de stat în afara localităţilor. Aceste masuri vor fi aduse la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi populaţiei în timp util.  +  Capitolul IVAbrogat.----------Cap. IV a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Secţiunea 1Abrogată.----------Secţiunea 1 din Cap. IV a fost abrogată conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 48Abrogat.----------Art. 48 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 49Abrogat.----------Art. 49 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 50Abrogat.----------Art. 50 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 51Abrogat.----------Art. 51 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Secţiunea a 2-aAbrogată.----------Secţiunea a 2-a din Cap. IV a fost abrogată conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 52Abrogat.----------Art. 52 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 53Abrogat.----------Art. 53 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 54Abrogat.----------Art. 54 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 55Abrogat.----------Art. 55 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 56Abrogat.----------Art. 56 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 57Abrogat.----------Art. 57 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 58Abrogat.----------Art. 58 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 59Abrogat.----------Art. 59 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Secţiunea a 3-aAbrogată.----------Secţiunea a 3-a din Cap. IV a fost abrogată conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 60Abrogat.----------Art. 60 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 61Abrogat.----------Art. 61 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 62Abrogat.----------Art. 62 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 63Abrogat.----------Art. 63 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 64Abrogat.----------Art. 64 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 65Abrogat.----------Art. 65 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 66Abrogat.----------Art. 66 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 67Abrogat.----------Art. 67 a fost abrogat conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Capitolul V Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 68Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravenţională sau administrativa a persoanei vinovate.  +  Articolul 69Pentru faptele prevăzute la art. 46 lit. f) poliţiştii de frontieră şi organele specializate ale administraţiei publice centrale şi locale aplica prevederile dispoziţiilor legale privind protecţia mediului.  +  Articolul 70Abrogat.----------Art. 70 a fost abrogat de art. 97 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 71Abrogat.----------Art. 71 a fost abrogat de art. 97 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 72Abrogat.----------Art. 72 a fost abrogat de pct. 3 al art. 29 din LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 29 ianuarie 2003.  +  Articolul 73Abrogat.----------Art. 73 a fost abrogat de art. 97 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 74Abrogat.----------Art. 74 a fost abrogat de art. 97 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 75Sunt contravenţii, dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni, următoarele fapte:----------Partea introductivă a art. 75 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. a) tragerea cu arma peste frontiera de stat, deteriorarea ori distrugerea semnelor de frontieră, a instalaţiilor sau mijloacelor tehnice de pază, supraveghere şi control ale Poliţiei de Frontieră Române, utilizarea focului deschis fără luarea masurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, în apropierea liniei de frontiera;----------Lit. b) a art. 75 a fost abrogată de pct. 1 al art. VI din LEGEA nr. 157 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. c) refuzul sub orice forma de a permite autorităţilor de frontieră vizitarea aeronavelor, navelor, mijloacelor de transport rutiere sau feroviare, a magaziilor, hambarelor şi a altor locuri ce prezintă interes pentru controlul de frontiera; d) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actele de identitate ori de a prezenta la control bagajele sau mijloacele de transport, la cererea organelor poliţiei de frontieră sau ale poliţiei; e) accesul la uscat fără aprobarea şefului punctului de trecere a membrilor echipajelor navelor româneşti de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staţioneze în raza portului; neprezentarea, după plecarea navei, a marinarilor rămaşi pe teritoriul României la agenţia companiei de navigaţie de care aparţine nava, pentru a li se rezolva situaţia; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcaţi pe navele aflate în porturile româneşti care navighează între porturile Constanţa, Sulina şi Moldova Veche fără paşaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără aprobarea şefului punctului de trecere; desfăşurarea oricărei activităţi în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al şefului serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent, al şefului Gărzii de Coastă, al şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administraţiei publice locale sau al altei autorităţi prevăzute de lege; nerespectarea obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent, de şeful Gărzii de Coastă sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1);----------Lit. e) a art. 75 a fost modificată de pct. 7 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011 şi de pct. 8 al art. III din acelaşi act normativ, prin înlocuirea sintagmei "şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră" cu sintagma "şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră". f) accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat, fără documente de identitate şi fără aprobarea şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenenţei acestora; desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 39 fără avizul şefului serviciului teritorial al poliţiei de frontieră sau al şefului Gărzii de Coastă; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autorităţile competente ori fără avizul prealabil al şefului serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent sau al şefului Gărzii de Coastă; păstrarea bărcilor şi ambarcaţiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile competente ori neluarea de către cei care le deţin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite; desfăşurarea activităţilor de agrement şi sportive în apele de frontieră, marea interioară şi marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale ori fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, a ambarcaţiunilor cu excursionişti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; păşunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat; păşunatul animalelor în timpul nopţii în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale sau fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfăşurarea vânătorii prevăzute la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al şefului sectorului poliţiei de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau porţiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplasează ori care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea, de persoanele care se deplasează ori desfăşoară activităţi în apropierea frontierei de stat, de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetăţenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.----------Lit. f) a art. 75 a fost modificată de pct. 7 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011 şi de pct. 8 al art. III din acelaşi act normativ, prin înlocuirea sintagmei "şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră" cu sintagma "şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră".  +  Articolul 76 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 75 se sancţionează după cum urmează: a) cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei cele de la lit. a);----------Lit. a) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. b) abrogată;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 76 a fost abrogată de pct. 2 al art. VI din LEGEA nr. 157 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. c) cu amenda de la 500 lei la 2.500 lei cele de la lit. e);----------Lit. c) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. d) cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei cele de la lit. c) şi d);----------Lit. d) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. e) cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei cele de la lit. f).----------Lit. e) a alin. (1) al art. 76 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplica transportatorului pentru fiecare persoana transportată.(2^1) Săvârşirea în mod repetat a contravenţiei de nerespectare a obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră competent sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei şi cu retragerea avizului.----------Alin. (2^1) al art. 76 a fost modificat de pct. 8 al art. III din LEGEA nr. 280 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011, prin înlocuirea sintagmei "şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră" cu sintagma "şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră". (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.----------Alin. (3) al art. 76 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. (4) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 77 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 75 se constata şi sancţiunile se aplica, potrivit legii, după caz, de către personalul Poliţiei de Frontieră Române, al Politiei Române sau de către împuterniciţii autorităţilor administraţiei publice locale. (2) În cazul sancţiunilor cu amenda contravenientul poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, la instanţa de judecata, potrivit legii.----------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. (3) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 75 lit. a), dacă agentul constatator apreciază că sancţiunea amenzii este îndestulătoare, aplica amenda. În caz contrar procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite de îndată judecătoriei în a carei raza teritoriala a fost săvârşită contravenţia, pentru judecarea cauzei şi aplicarea sancţiunii. Participarea procurorului este obligatorie. Împotriva hotărârii instanţei se poate face cerere de reexaminare de către contravenient sau procuror în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru procuror şi contravenientul prezenţi, sau de la comunicare, când contravenientul a lipsit la dezbateri.----------Alin. (3) al art. 77 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. (4) Sancţiunea închisorii contravenţionale poate fi aplicata minorilor numai dacă au împlinit vârsta de 16 ani; în acest caz limitele sancţiunii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se reduc la jumătate. (5) În cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani se aplica prevederile legii privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.  +  Articolul 78Din sumele rezultate din amenzile aplicate conform art. 76, o cota de 50% va reveni Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Române sau autorităţii publice locale din care face parte agentul constatator. Aceasta suma se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi va fi repartizată astfel: 20% pentru premierea persoanelor care au descoperit săvârşirea faptei şi au aplicat sancţiunea, iar 80% pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital; sumele ramase necheltuite la sfârşitul fiecărui an se reportează în anul următor, având aceeaşi destinaţie.----------Art. 78 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 79Amenzile aplicate persoanelor fizice sau juridice străine pot fi plătite şi în valuta liber convertibilă, prin transformarea amenzilor din lei în valuta convertibilă, la cursul valutar oficial în vigoare la data săvârşirii contravenţiei.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 80Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri internaţionale în materie, încheiate de România cu terţe state, ratificate potrivit legii.  +  Articolul 81Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care le va supune Guvernului spre adoptare în termen de 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 82La intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 24 august 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de interne,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu--------