ORDIN nr. 592 din 28 iunie 2013pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Nr. 592 din 28 iunie 2013
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.283 din 8 august 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 20 august 2013    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:- art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 32 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene;- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru sprijinirea activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi ale personalului de sprijin al acestora sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt efectuate începând cu data intrării în vigoare a Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare agenţie pentru dezvoltare regională în parte; b) nu sunt finanţate din axa prioritară 6 din Programul operaţional regional sau din axa prioritară 5 din Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice; c) sunt în concordanţă cu obiectivele POATE; d) sunt necesare implementării proiectului."2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul beneficiarului proiectului finanţat din POATE cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă şi indemnizaţii de delegare sunt considerate eligibile: a) în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; b) dacă se prezintă documente doveditoare; c) dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului; şi d) dacă sunt în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare."3. La articolul 3, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru deplasările coordonatorilor de poli de creştere şi ale personalului de sprijin al acestora, de tipul cheltuielilor de transport şi cazare, sunt considerate eligibile dacă: a) se prezintă documente doveditoare; b) se justifică efectuarea deplasărilor conform obiectivelor şi activităţilor proiectului şi atribuţiilor stabilite; şi c) se respectă prevederile aferente personalului cu funcţie de conducere, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile aferente personalului încadrat în categoria I de diurnă, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare."4. La articolul 3, alineatul (1^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^2) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru deplasările coordonatorilor de poli de creştere şi ale personalului de sprijin al acestora, de tipul cheltuielilor de diurnă, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare ale deplasării, se justifică efectuarea deplasărilor conform obiectivelor şi activităţilor proiectului şi atribuţiilor stabilite şi: a) pentru deplasări interne - se încadrează în nivelul diurnei practicate de agenţia pentru dezvoltare regională (ADR), dar nu mai mare de 2,5 ori decât nivelul stabilit conform legii în vigoare privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului (Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare); b) pentru deplasări externe - se respectă prevederile aferente personalului încadrat în categoria I de diurnă, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare."5. La articolul 3, după alineatul (1^2) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^3)-(1^5), cu următorul cuprins:"(1^3) În completarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), cheltuielile efectuate de personalul AM pentru POATE, al Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al ACP şi al AA cu ocazia deplasărilor, pentru cheltuieli cu cazare, diurnă şi indemnizaţii de delegare ale şoferului, dacă este pus la dispoziţie de către instituţie, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare şi se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului.(1^4) Cheltuielile efectuate de personalul AM pentru POATE, al Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al ACP şi al AA şi de coordonatorii SMIS, pentru taxe de participare, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare, se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului şi sunt în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.(1^5) Cheltuielile efectuate de coordonatorii SMIS cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă şi indemnizaţii de delegare, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare, se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului şi sunt în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare."6. La articolul 3, alineatul (10) se abrogă.7. La articolul 3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:"(10^1) Sunt considerate eligibile cheltuielile plătite în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2015 aferente creşterii venitului brut rezultate în urma majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv următoarele contribuţii ale angajatorului aferente respectivei creşteri: a) contribuţia de asigurări sociale de stat; b) contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale; c) contribuţia pentru asigurarea sănătăţii personalului; d) contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj."8. La articolul 3, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(11) Cheltuielile prevăzute la alin. (10^1) sunt eligibile pentru personalul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale în cadrul obiectivului Convergenţă, aşa cum este definită noţiunea de gestionare de către Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b) a obţinut avizul Ministerului Fondurilor Europene/Ministerului Finanţelor Publice pentru acordarea majorării salariale în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare; c) este încadrat în structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), pct. 1, 2, 10, 11, 12, 17 şi 18 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare; d) în cazul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), pct. 10 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi menţionate la lit. c), acestea trebuie să îndeplinească funcţiile şi atribuţiile de autoritate de management, respectiv organism intermediar în conformitate cu descrierile sistemelor de management şi control, parte a documentelor de evaluare a conformităţii, considerate acceptabile de Comisia Europeană, în contextul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 ."9. La articolul 3, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(12) Cheltuielile prevăzute la alin. (10^1) sunt eligibile pentru personalul încadrat la nivelul autorităţii de audit dacă îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (11) lit. a) şi beneficiază de majorarea salarială acordată în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare."10. La articolul 3, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:"(13^1) Cheltuielile prevăzute la alin. (10^1) nu sunt eligibile pe perioada în care personalul este detaşat, mutat temporar în altă structură decât cele prevăzute la alin. (11) şi (12), aflat în concediu medical sau concediu de maternitate."11. La articolul 3, după alineatul (14) se introduc trei noi alineate, alineatele (15)-(17), cu următorul cuprins:"(15) Venitul aferent timpului efectiv lucrat obţinut de personalul din echipele de proiect constituite în cadrul beneficiarilor care nu sunt instituţii publice, pentru implementarea proiectelor finanţate din POATE, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) nivelul salariului nu poate fi mai mare decât nivelul salarial practicat în mod obişnuit, înainte de implementarea proiectului, de beneficiarul în cadrul căruia este încadrat; b) este calculat conform actului juridic de încadrare; c) se decontează proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect şi în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului pentru POATE; d) timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru proiect are la bază un formular completat lunar de fiecare persoană nominalizată în echipa de proiect cu toate activităţile derulate pe proiectul respectiv în limita orelor lucrate conform pontajului şi precizând distinct procentul de lucru aferent; e) limita maximă care poate fi decontată per persoană este de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână, reprezentând ore lucrate în proiecte finanţate din POATE, inclusiv norma de bază, stabilite prin contractele încheiate. (16) Valoarea eligibilă a cheltuielilor salariale cu echipa de proiect trebuie corelată cu gradul de complexitate al proiectului şi nu poate depăşi 15% din valoarea eligibilă a proiectului. (17) Proiectele destinate finanţării coordonării polilor de creştere sunt exceptate de la prevederile alin. (15)-(16)."12. La articolul 4 alineatul (1), după litera l) se introduc două noi litere, litera m) şi n), cu următorul cuprins:"m) cheltuieli pentru serviciile de cadastru; n) cheltuieli pentru servicii de urbanism şi planificare teritorială."13. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului, inclusiv serviciilor de mentenanţă aferente sistemelor informatice de control acces şi supraveghere video."14. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile numai în cadrul proiectelor: a) privind funcţionarea AM pentru POATE, Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), ACP şi AA; b) destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora; c) depuse de instituţiile cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice care sprijină sistemul de gestionare şi control al instrumentelor structurale conform art. 32^2 şi 32^3 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare; d) depuse în cadrul domeniului major de intervenţie prevăzut la art. 1 lit. c) pct. 2."15. În cuprinsul ordinului, sintagma "Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS)" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale)".  +  Articolul IIPentru cererile de rambursare depuse până la data publicării prezentului ordin, din valoarea aprobată de Autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică se rambursează din Programul operaţional Asistenţă tehnică, în procentul de finanţare prevăzut în contractul/decizia de finanţare, cheltuielile aferente creşterii venitului brut rezultate în urma majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv următoarele contribuţii ale angajatorului aferente respectivei creşteri: a) contribuţia de asigurări sociale de stat; b) contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale; c) contribuţia pentru asigurarea sănătăţii personalului; d) contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul IIIÎn cazul contractelor/deciziilor de finanţare pentru care au fost efectuate plăţi până la data publicării prezentului ordin, valoarea aprobată la rambursare de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică aferentă cererilor de rambursare care urmează să fie plătite după data publicării prezentului ordin este diminuată cu diferenţa dintre cheltuielile eligibile aferente rambursărilor efectuate până la data publicării prezentului ordin şi valoarea eligibilă calculată conform art. II pentru perioada pentru care aceste cheltuieli s-au rambursat.  +  Articolul IVDiferenţa menţionată la art. III rămâne cheltuială definitivă a beneficiarului.  +  Articolul VPentru contractele/deciziile de finanţare semnate până la data publicării prezentului ordin şi care au ca dată de finalizare 31 decembrie 2015, Autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică şi beneficiarii semnează acte adiţionale în vederea modificării valorii finanţate din Programul operaţional Asistenţă tehnică şi a numărului şi graficului cererilor de rambursare aferente acestora.  +  Articolul VIÎn vederea semnării actelor adiţionale menţionate la art. V, beneficiarii transmit, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin, următoarele documente completate pentru luna anterioară celei în care s-a publicat prezentul ordin:1. state de plată pe fiecare structură (direcţie, serviciu etc.) simulate în condiţiile în care personalul nu ar fi primit majorarea salarială conform Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, semnate de reprezentantul legal al beneficiarului ori de persoana responsabilă; sau2. situaţii privind calculul majorării salariale pe fiecare structură (direcţie, serviciu etc.), semnate de reprezentantul legal al beneficiarului sau de persoana responsabilă.  +  Articolul VIIÎn scopul determinării valorii cheltuielilor menţionate la art. II, cu ocazia depunerii primei cereri de rambursare după semnarea actului adiţional prevăzut la art. V din prezentul ordin, beneficiarii furnizează suplimentar documentele prevăzute la art. VI din prezentul ordin pentru perioada pentru care au solicitat rambursarea cheltuielilor.  +  Articolul VIIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IXOrdinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiu-------