ORDIN nr. 753/2.424/2013privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 753 din 12 iunie 2013
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 2.424 din 2 august 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 14 august 2013  Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 5.972 din 12 iunie 2013 întocmit de Direcția asistență medicală și politici publice din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, și ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,luând în considerație art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobată prin Legea nr. 197/2008,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,ministrul sănătății și viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) centrele de permanență organizate de ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, la care participă medicii din cabinetele de asistență medicală primară, aflate în structura unităților sanitare din subordinea ministerelor și instituțiilor respective; acestea se înființează în zonele stabilite de direcțiile medicale sau de către structurile cu atribuții în acest domeniu din cadrul ministerelor și instituțiilor respective, cu acordul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și cu avizul conform al Ministerului Sănătății.2. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata medicilor de familie și asistenților medicali care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice, precum și pentru costurile aferente medicamentelor și materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgență ale centrelor de permanență care funcționează în spații puse la dispoziție de consiliile locale. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă, în spațiul pus la dispoziție de consiliul local, suportă și cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar al medicului de 12,8 lei/oră se majorează cu 16,66%, adică 2,1 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care activează în cadrul centrului de permanență, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat.3. La articolul 31, litera b) va avea următorul cuprins:b) să deconteze cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanență, cu sau fără cheltuieli de administrare și funcționare, cu cheltuieli pentru dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, după caz.4. La articolul 39, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă, în cabinetul propriu sau prin rotație în spațiul pus la dispoziție de unul dintre medicii participanți la convenția de asociere, suportă și cheltuielile de administrare și funcționare ale cabinetului, precum și costurile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50%, adică 6,4 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care își desfășoară activitatea în acel cabinet, indiferent dacă este titular, asociat sau medic angajat. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă în spațiul pus la dispoziție de autoritățile locale suportă și cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar de 12,8 lei/oră se majorează cu 16,66%, adică 2,1 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care își desfășoară activitatea în acel centru de permanență, indiferent dacă este titular de cabinet, asociat sau medic angajat.5. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.6. În anexa nr. 6, la articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:b) să deconteze cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contract, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea aferentă orelor de gardă efectuate în centrele de permanență, cu sau fără cheltuieli de administrare, după caz, cu cheltuielile pentru dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare;.7. În anexa nr. 6, la articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanență efectuând serviciul în regim de gardă în cabinetul propriu sau prin rotație în spațiul pus la dispoziție de unul dintre medicii participanți la convenția de asociere suportă și cheltuieli de administrare și funcționare pentru centrul de permanență, situație în care tariful orar prevăzut la art. 7 alin. (2) se majorează cu 50%, adică 6,4 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care își desfășoară activitatea, indiferent dacă este medic titular, asociat sau angajat. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanență efectuând serviciul în regim de gardă în spațiul pus la dispoziție de autoritățile locale suportă și cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar de 12,8 lei/oră se majorează cu 16,66%, adică 2,1 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care își desfășoară activitatea în acel centru de permanență, indiferent dacă este medic titular de cabinet, asociat sau angajat.8. În anexa nr. 6, la articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Medicii de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă în centrele de permanență beneficiază de un venit care se constituie din sumele obținute prin înmulțirea valorii de referință a tarifului orar, ajustate calității de coordonator al centrului de permanență, după caz, cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare și funcționare, după caz, și cu procentul corespunzător cheltuielilor cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, după caz, cu numărul total de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie în parte, în luna pentru care se face plata.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Iulian Matache,
  secretar de stat
   +  Anexa(Anexa nr. 5 la normele metodologice)Casa de Asigurări de Sănătate .........................Cabinetul de Medicină de Familie ......................Județul ...............................................Medicul titular/Reprezentantul legal ..................Localitatea ...........................................
  BORDEROUL CENTRALIZATOR
  al activității desfășurate în centrul de permanență
  Luna ........./an .......
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a - Data efectuării gărziib - Nr. orelor de gardă efectuatec - Contravaloarea orelor de gardăd - Ajustare cu 15% a tarifului orar pentru medicul coordonator **)e - Venitul cabinetului de medicină de familie (lei)
  Nr. crt.       Numele șiprenumelemedicului   de    familie     Numele șiprenumeleasisten-   tului        a            b           Tarif orar*)- lei/oră -            c             50% din   tariful      orar      pentru   cheltuieli adminis-  trative      ***)     16,66% din tariful      orar      pentru   cheltuieli cu trusa      de     urgență      ****)     d            e           
       M As   As   As     
                                                                          12,8lei/oră          Tarif  nego-  ciat,  dar nu mai micde     8 lei/ oră și mai    mare de10 lei/oră                                                                            
  C1          C2             C3          C4       C5       C6        C7         C8         C9  C5 xC7      C10 C6 xC8         C11               C12          C13  [C9 x15%] **)    C14   [C9 + C10 + C11 + C12 + C13]  *****)
            6,4 lei/oră2,1 lei/oră  
            6,4 lei/oră2,1 lei/oră  
            6,4 lei/oră2,1 lei/oră  
            6,4 lei/oră2,1 lei/oră  
            6,4 lei/oră2,1 lei/oră  
            6,4 lei/oră2,1 lei/oră  
            6,4 lei/oră2,1 lei/oră  
               TOTAL:                      X             X          X       
  Notă
  *) Tariful orar pentru medicii de familie este de 12,8 lei/oră. Tariful orar pentru asistenți se stabilește în funcție de salariul negociat, dar nu poate fi mai mic de 8 lei/oră și mai mare de 10 lei/oră.
  **) În situația în care medicul de familie îndeplinește rolul de coordonator al centrului de permanență, tariful orar se majorează cu 15%.
  ***) Pentru centrele de permanență cu sediul pus la dispoziție de consiliul local, cheltuielile administrative sunt suportate de consiliul local respectiv, iar pentru centrele de permanență care își desfășoară activitatea în cabinetele medicilor de familie se acordă 50% din tariful orar al medicului, adică 6,4 lei/oră, pentru cheltuieli administrative, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanență, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat.
  ****) Pentru centrele de permanență cu sediul pus la dispoziție de consiliul local, cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare sunt suportate de medicii de familie care participă la constituirea centrului de permanență, situație în care se acordă 16,66% din tariful orar al medicului, adică 2,1 lei/oră, pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare ale trusei de urgență, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanență, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat.
  *****) Coloana C11 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în cabinetele medicilor de familie, iar coloana C12 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în spațiul pus la dispoziție de consiliul local, iar coloana C13 se adună în cazul în care medicul respectiv este medicul coordonator al centrului.
  ----