HOTĂRÂRE nr. 700 din 11 iulie 2012(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor(actualizată până la data de 12 august 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri. (2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1. (3) Finanţarea Autorităţii se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. (2) Autoritatea are ca principale obiective: a) crearea unui cadru legislativ naţional în domeniul protecţiei consumatorilor compatibil cu cel din Uniunea Europeană; b) desfăşurarea activităţii de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori; c) desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; d) protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte; e) efectuarea activităţii de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a acestora şi a pietrelor preţioase; f) autorizarea persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile legii, să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase; g) asigurarea, ca autoritate română desemnată, a aplicării Programului de atestare a Procesului Kimberley.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea are următoarele atribuţii principale: a) participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană; b) asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor; c) propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, precum şi interzicerea penalităţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime; d) elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor; e) iniţiază, negociază şi participă, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri, protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, precum şi cu organisme neguvernamentale; f) participă la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; g) prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, la solicitarea acestora, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor; h) desfăşoară activităţi de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; i) controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare; j) constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale; k) controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic; l) solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii; m) coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor; n) sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu; o) efectuează, prin prelevări de probe din produsele alimentare şi nealimentare, analize şi încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate; p) efectuează sau finanţează studii, teste comparative şi cercetări în domeniu cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţa publicului; q) stabileşte relaţii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare şi certificare, inclusiv din străinătate, pentru realizarea de studii, cercetări şi teste comparative; r) desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor persoane fizice cu privire la produsele şi serviciile destinate acestora; editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor; s) sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;ş) sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a consumatorilor; t) susţine înfiinţarea unor organisme de mediere în domeniul protecţiei consumatorilor;ţ) informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice; u) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice cu privire la încălcarea drepturilorconsumatorilor, în condiţiile legii; v) desfăşoară activităţi de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor; w) acordă consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru operatorii economici; x) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultanţă, cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare, alte servicii prestate în condiţiile legii; y) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, pentru activităţi de analiză, marcare şi expertizare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; z) fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă; aa) urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate consumatorilor; bb) asigură aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, ca autoritate desemnată; cc) autorizează operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; dd) stabileşte şi aprobă mărcile de certificare, de garanţie proprie şi de trasabilitate, pe bază de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ee) efectuează expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ff) efectuează operaţiuni de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate; gg) acordă consultanţă de specialitate şi sprijin în vederea realizării de coduri de conduită, la solicitarea operatorilor economici; hh) instituie procedurile legale corespunzătoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;îi) comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele, regulamentele şi deciziile comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate. (2) Autoritatea controlează respectarea prevederilor regulamentelor emise de Comisia Europeană din domeniul său de competenţă. (3) Autoritatea este punct naţional de contact pentru sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase - RAPEX între statele membre şi Comisie, în baza Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor - GPSD. (4) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative pentru domeniul său de activitate. (5) Taxele şi tarifele percepute de Autoritate se fac integral venit la bugetul de stat.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele neguvernamentale. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Autoritatea are acces la informaţiile necesare de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în baza unui protocol încheiat cu aceste instituţii, precum şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii. (3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) furnizează relaţiile şi informaţiile solicitate şi eliberează copii certificate de pe documentele necesare definitivării controlului, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte sunt asimilate cu funcţia de secretar de stat şi, respectiv, subsecretar de stat. (3) Preşedintele Autorităţii are calitatea de ordonator secundar de credite. (4) Preşedintele Autorităţii conduce activitatea acesteia şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii naţionale şi internaţionale şi cu persoane juridice şi fizice române şi străine. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii. (6) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile şi însărcinările delegate de preşedinte prin ordin.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza şi alte servicii, compartimente, precum şi birouri şi colective temporare, conform actelor normative în vigoare. (2) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, compartimentelor din aparatul Autorităţii, precum şi ale structurilor teritoriale subordonate, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii, care se aprobă prin ordin al preşedintelui. (3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 621, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 100, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 521.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 580 din 30 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 12 august 2013. (4) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte, conform actelor normative în vigoare. (5) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita temporar atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat prin ordin. (6) În structura Autorităţii funcţionează Laboratorul pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice. (7) Autoritatea îndrumă şi controlează activitatea tuturor structurilor teritoriale subordonate şi desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul ţării, în baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite de preşedinte. (8) Autoritatea, prin conducerea şi direcţiile/serviciile sale, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate structurilor teritoriale subordonate şi stabileşte toate măsurile operative pentru optimizarea activităţii de supraveghere şi control. (9) Personalul din cadrul Autorităţii are atribuţii de supraveghere, inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţării.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea are în subordine, ca entităţi cu personalitate juridică, 8 comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului. Entităţile cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor sunt organizate ca structuri teritoriale subordonate, cu competenţe limitate teritorial, şi sunt conduse de comisari-şefi. (3) Comisarii-şefi au calitatea de ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în această calitate toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul regional respectiv. (4) Funcţiile publice de conducere de comisari-şefi sunt asimilate din punct de vedere salarial cu funcţia publică de conducere de director. (5) Comisariatele regionale au în structură comisariate judeţene pentru protecţia consumatorilor, instituţii publice fără personalitate juridică, ce sunt coordonate de comisari-şefi adjuncţi, asimilaţi din punct de vedere salarial cu funcţia de conducere de şef serviciu sau şef birou, după caz. (6) Structura organizatorică detaliată a Autorităţii, a comisariatelor regionale, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor/birourilor, statele de funcţii, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii, conform actelor normative în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea are personal specializat pentru supraveghere şi control, având calitatea de funcţionar public, numit în funcţii publice specifice, care poate lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a constatării încălcării legislaţiei de protecţie a consumatorilor şi a măsurilor stabilite prin procesele-verbale de constatare a contravenţiei. (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autorităţii are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condiţiile prevăzute de lege şi este învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, precum şi a obligaţiilor de serviciu. (3) Personalul Autorităţii beneficiază de protecţia legii şi este apărat de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie sau de control. (4) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii, comisarii din cadrul structurilor teritoriale subordonate pot exercita atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întregul teritoriu al ţării.  +  Articolul 9 (1) Personalul Autorităţii împuternicit să efectueze controale şi verificări este obligat să păstreze secretul profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, conform actelor normative în vigoare. (2) Procedura de control şi procedura de rezolvare a reclamaţiilor consumatorilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 10Contravaloarea mărfurilor şi a eşantioanelor prelevate în cadrul acţiunilor de control efectuate potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, precum şi a cheltuielilor ocazionate de încercarea şi verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovăţia operatorului economic. În caz contrar, cheltuielile se suportă de operatorul economic.  +  Articolul 11În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din ţară sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare profesională a personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din ţară ori din străinătate, potrivit legii.  +  Articolul 12 (1) Autoritatea are în dotare 103 autoturisme, cu un consum lunar normat conform prevederilor legale în vigoare, din care 97 de autoturisme pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor, pentru desfăşurarea activităţilor specifice de supraveghere şi control. (2) Autoritatea poate avea în dotare o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum lunar normat conform prevederilor legale în vigoare, pentru Direcţia generală metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley.  +  Articolul 13 (1) Personalul structurilor subordonate Autorităţii se preia/se transferă, în limita posturilor aprobate, de către comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor. (2) Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor nou-înfiinţate preiau de la comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor desfiinţate, pe bază de protocol de predare-preluare, clădirile, spaţiile şi terenurile aferente, precum şi toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfăşurării activităţii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 14 (1) Autoritatea se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.-----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 912 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012. (2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit art. 6 alin. (3) se face în termenele şi cu procedurile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, litera C, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 668 de posturi, exclusiv demnitarii"  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 30 august 2010, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Bogdan Cristian NicaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 11 iulie 2012.Nr. 700.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia ConsumatorilorNumăr total de posturi: 100, exclusiv demnitarii                                     ┌──────────────┐                                     │ PREŞEDINŢE │                                     └───────┬──────┘                                             │            ┌────────────────────┐ │ ┌─────────────┐            │ COMPARTIMENT AUDIT │←──────────┼──────────→│ CABINET │            │ PUBLIC INTERN │ │ │ DEMNITAR │            └────────────────────┘ │ └─────────────┘                                             │                                             │        ┌─────────────────────┬──────────────┼───────────────────────┐        │ │ │ │        ↓ ↓ │ ↓┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ ┌────────────────┐│ VICEPREŞEDINTE │ │SECRETAR GENERAL│ │ │ VICEPREŞEDINTE │└────────────────┘ └────────────────┘ │ └────────────────┘                                             │                                             ↓        ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────┐        │ │ │        ↓ ↓ ↓┌──────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────────┐│ DIRECŢIA DE │ │ DIRECŢIA │ │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ││ CONTROL ŞI │ │ ARMONIZARE │ │DIRECŢIA BUGET │ │METALE PREŢIOASE,││ SUPRAVEGHERE │ │ EUROPEANĂ, │ │ADMINISTRARE ŞI│ │PIETRE PREŢIOASE ││ PIAŢĂ │ │ STRATEGII, │ │ RESURSE UMANE │ │ ŞI PROCES ││ │ │ ASOCIAŢII ŞI │ │ │ │ KIMBERLEY ││ │ │ JURIDIC*) │ │ │ │ │└──────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘ └─────────────────┘-----*) Cuprinde Serviciul juridic, aflat în subordinea directă a preşedintelui.------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 580 din 30 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 12 august 2013, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2ENTITĂŢIcu personalitate juridică, ce funcţionează însubordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia ConsumatorilorI. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:1. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iaşi), care grupează judeţele Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău şi Vaslui, cu sediul în municipiul Iaşi2. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş), care grupează judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara, cu sediul în municipiul Timişoara3. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj), care grupează judeţele Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj, cu sediul în municipiul Cluj4. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov), care grupează judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi Alba, cu sediul în municipiul Braşov5. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi), care grupează judeţele Constanţa, Buzău, Tulcea, Brăila, Galaţi şi Vrancea, cu sediul în municipiul Galaţi.6. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploieşti), care grupează judeţele Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman, cu sediul în municipiul Ploieşti7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov, care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu sediul în municipiul Bucureşti8. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova), care grupează judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi, cu sediul în municipiul CraiovaII. Instituţii finanţate din venituri proprii:1. Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti.------