HOTĂRÂRE nr. 327 din 22 iunie 1998privind înființarea Serviciului Național de Evaluare și Examinare
EMITENT
 • Guvern
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 25 iunie 1998  În temeiul prevederilor pct. (4) lit. b), Partea A, din anexa nr. 2 la Acordul de împrumut între România și Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la reforma învățământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se înființează Serviciul Național de Evaluare și Examinare, ca instituție publică cu personalitate juridică, specializată în evaluarea educațională, subordonat Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul 2Serviciul Național de Evaluare și Examinare are sediul în imobilul aflat în administrarea Ministerului Educației Naționale, situat în municipiul București, str. General Berthelot nr. 26, sectorul 1.  +  Articolul 3Serviciul Național de Evaluare și Examinare are ca scop realizarea sistemului național de evaluare și examinare în învățământul preuniversitar.  +  Articolul 4Serviciul Național de Evaluare și Examinare are următoarele atribuții principale:a) asigura coordonarea științifică și profesională a sistemului de examene din învățământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen;b) elaborează regulamente de organizare și desfășurare a examenelor din învățământul preuniversitar, pe care le supune aprobării ministrului educației naționale;c) efectuează anchete și sondaje de evaluare a rezultatelor școlare și a eficientei învățământului, furnizand ministerului un feed-back sistematic și operativ, în scopul adaptării măsurilor de ameliorare continua a activității de învățământ;d) elaborează rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele școlare pentru informare publică și evidențiază oportunitatea adoptării de către minister a unor decizii privind factorii care permit optimizarea performantelor școlare;e) organizează un sistem de evidenta a rezultatelor școlare înregistrate la finalul unor cicluri de instruire, la profiluri de formare sau la unele discipline școlare, pentru cunoașterea dinamicii acestora;f) acorda sprijin tehnic și de specialitate în realizarea unor acțiuni de evaluare întreprinse de minister, inspectorate școlare, unități de învățământ;g) constituie grupuri de lucru, compuse din specialiști în evaluare și din profesori cu o vasta experienta didactica în materie de evaluare, pe bază de contract, în scopul elaborării unor bănci de date, pe discipline de studiu, pentru probe de evaluare a rezultatelor școlare, punându-le la dispoziție autorizațiile școlare și profesorilor din rețeaua școlară;h) elaborează și realizează în perspectiva un program de alcătuire a unor teste standardizate pentru principalele discipline din diferite cicluri de învățământ;i) cooperează cu Departamentul de pregătire a personalului didactic din cadrul Universitatii Bucurestene și participa la realizarea unor programe de studii aprofundate în domeniul evaluării educaționale;j) organizează programe de pregătire a examinatorilor și a altor persoane implicate în desfășurarea examenelor și sprijină acțiunile de perfecționare a personalului didactic în realizarea proceselor de evaluare curenta a progresului școlar;k) desfășoară activități de cercetare în domeniul evaluării educaționale.  +  Articolul 5Structura organizatorică și regulamentul de funcționare ale Serviciului Național de Evaluare și Examinare se aproba prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 6Pentru realizarea atribuțiilor sale în teritoriu, Serviciul Național de Evaluare și Examinare propune constituirea de filiale la nivel județean, care se aproba prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 7(1) Serviciul Național de Evaluare și Examinare este coordonat de Consiliul Național de Evaluare și Examinare, membrii acestui consiliu fiind numiți prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Directorul Serviciului Național de Evaluare și Examinare se numește prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 8(1) Pentru realizarea atribuțiilor Serviciului Național de Evaluare și Examinare, Ministerul Educației Naționale va aloca acestuia fondurile necesare conform Ordonanței Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, și acordului subsidiar de finanțare, încheiat între Ministerul Educației Naționale și Ministerul Finanțelor.(2) După încheierea finanțării Proiectului de reforma a învățământului preuniversitar din împrumutul contractat cu Banca Internationala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, finanțarea Serviciului Național de Evaluare și Examinare se asigura din bugetul Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul 9(1) Numărul maxim de posturi ale Serviciului Național de Evaluare și Examinare este de 50.(2) Posturile aprobate pentru Serviciul Național de Evaluare și Examinare se încadrează în numărul total de posturi alocate Proiectului de reforma a învățământului preuniversitar la capitolul "Învățământ".(3) Salarizarea personalului Serviciului Național de Evaluare și Examinare se face conform prevederilor legislației în vigoare.  +  Articolul 10Personalul Serviciului Național de Evaluare și Examinare se angajează prin concurs, pe baza dispozițiilor legale.  +  Articolul 11Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu completările și modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, se completează la lit. A "Instituții de învățământ și alte unități care funcționează în coordonarea sau subordonarea Ministerului Educației Naționale", lit. a) "Unitățile de învățământ" cu poziția IX^1 cu următorul cuprins: "IX^1. Serviciul Național de Evaluare și Examinare - Bugetul de stat".
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Andrei Marga
  Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  p. Ministrul finanțelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat