HOTĂRÂRE nr. 361 din 28 aprilie 2005 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor(actualizată până la data de 8 august 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 240 din 16 februarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.068 din 5 septembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Abrogat.-------------Art. 1 a fost abrogat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.  +  Articolul 2Abrogat.-------------Art. 2 a fost abrogat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.  +  Articolul 2^1Abrogat.-------------Art. 2^1 a fost abrogat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.  +  Articolul 2^2Abrogat.-------------Art. 2^2 a fost abrogat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.  +  Articolul 6Abrogat.-------------Art. 6 a fost abrogat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.  +  Articolul 7Abrogat.-------------Art. 7 a fost abrogat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.  +  Articolul 8Abrogat.-------------Art. 8 a fost abrogat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.  +  Articolul 9 (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti funcţionează în subordinea directă a Instituţiei Prefectului un birou judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea proprietăţilor, care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile puse la dispoziţie de Instituţia Prefectului împreună cu preşedintele consiliului judeţean.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.068 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 24 septembrie 2007.------------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.068 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 24 septembrie 2007. (3) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, este format din 5-10 specialişti din domeniile juridic, economic şi administrativ, numiţi prin ordin al prefectului.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 240 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006. (4) Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul biroului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, personalul acestuia îşi păstrează locul de muncă avut la instituţiile din care provine, salarizarea făcându-se în condiţiile legii.------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.068 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 24 septembrie 2007. (5) Prefectul sau persoanele desemnate de acesta ori Corpul de control al Autorităţii exercită controlul aplicării fazei administrative, prevăzută de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 240 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006.  +  Articolul 10 (1) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, centralizează datele din teritoriu de la persoanele juridice care deţin imobile ce intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întocmeşte situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 1, pe care le transmite Autorităţii la termenele şi prin modalităţile stabilite de aceasta.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 240 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006. (2) Biroul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, îndeplineşte următoarele atribuţii: a) monitorizează aplicarea corectă şi unitară a legilor privind restituirea proprietăţilor şi acordă îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile administrative de restituire, soluţionează petiţiile ce îi sunt adresate;-------------Litera a) a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 240 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006. b) primeşte şi difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritate; c) întocmeşte şi comunică Autorităţii toate datele ce îi sunt solicitate; d) la cererea Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi a Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în urma verificării în teritoriu, comunică situaţia juridică şi locativă a imobilelor solicitate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, precum şi titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Litera d) a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 240 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 572 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 8 august 2013.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor-Marian FrâncuPreşedintele Autorităţiipentru urmărirea aplicării unitarea Legii nr. 10/2001,Ingrid ZaarourMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 28 aprilie 2005.Nr. 361.Anexa a fost abrogată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 240 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006.------------