NORME-CADRU TEHNICE ŞI FINANCIARE din 9 august 2013precum şi documentaţia aferentă prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013     +  Articolul 1 (1) Pentru a fi acreditate, potrivit art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, fondurile mutuale dovedesc că au capacitate de expertiză tehnică. Asigurarea capacităţii de expertiză tehnică este responsabilitatea consiliului director al fondului mutual. (2) Pentru a fi acreditate, fondurile mutuale mai dovedesc că au capacitate de gestiune financiară care să cuprindă: a) estimarea veniturilor şi cheltuielilor fondului mutual pe următorii 3 ani. Acest document trebuie să menţioneze:(i) valorile corespunzătoare diferitelor tipuri preconizate de cotaţii şi de contribuţii, precum şi costurile administrative de constituire a fondului mutual şi cheltuielile de funcţionare;(îi) categoriile de cheltuieli eligibile pentru sprijin financiar din fonduri publice, conform art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013, precum şi art. 2 şi 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 570/2013; b) modul de gestionare contabilă şi structura conturilor fondului mutual, precizând cheltuielile şi resursele alocate pentru fiecare secţiune şi menţionând cheltuielile legate de fiecare cerere de ajutor ce va fi prezentată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) de fondul mutual; c) în situaţia în care fondul mutual are şi plasamente, pentru alte sume decât cele destinate acordării de compensaţii financiare acordate conform art. 71 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , acestea vor fi notificate în vederea acreditării de către MADR în termen de 10 zile.  +  Articolul 2 (1) Dosarul de constituire a fondului mutual, pe lângă documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013, va trebui să includă şi următoarele documente: a) o notă de prezentare generală a fondului mutual care descrie modul de organizare, regulile de funcţionare internă, prezentarea secţiunilor specializate (domeniile sectoriale de acţiune şi numărul de participanţi pentru fiecare dintre ele); b) un calendar estimativ de constituire a secţiunilor specializate în conformitate cu art. 1 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 570/2013; c) regulamentul intern al fondului mutual; d) lista numelor şi a calităţii administratorilor care fac parte din consiliul director al fondului mutual; e) numele directorului general al fondului mutual şi lista persoanelor abilitate să semneze acte în numele fondului mutual; f) numele auditorului fondului mutual; g) caietul sau caietele de sarcini tehnice care cuprind normele de natură să prevină apariţia bolilor animalelor sau a unor organisme dăunătoare plantelor în exploataţiile agricole; h) dispoziţiile cu privire la consiliul director, componenţa acestuia, atribuţiile, regulile de întrunire şi modul de desemnare a membrilor. (2) Dosarul tehnic depus pentru acreditare va cuprinde: a) prezentarea metodelor de evaluare a pierderilor economice stabilite de fondul mutual, în special expertizele ştiinţifice şi tehnice de care dispune pentru respectarea art. 12, 13, 17 şi 18 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de incident de mediu, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 570/2013; b) conţinutul dosarelor de cerere de despăgubire pus la dispoziţia agricultorilor de către fondul mutual în caz de daune; c) procedurile de verificare, aprobare şi plată a dosarelor de cerere de despăgubire; d) modul de calculare a pierderilor economice eligibile pentru acordarea de despăgubiri şi a valorii corespunzătoare a despăgubirii; e) nivelul minim al pierderilor economice generate de un eveniment sanitar, fitosanitar sau de mediu pe baza căruia fondul mutual poate stabili un program de despăgubire; f) nivelul minim al pierderilor economice ale unui agricultor pe baza căruia fondul mutual îl poate despăgubi şi măsurile avute în vedere pentru evitarea supracompensării.  +  Articolul 3 (1) La întocmirea dosarului tehnic se va avea în vedere că în scopul aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 prefectul fiecărui judeţ va constitui, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, comisia judeţeană pentru constatarea evenimentelor care conduc la înregistrarea de pierderi cauzate de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, din care vor face parte reprezentanţi ai direcţiei agricole judeţene, agenţiei de mediu, autorităţii fitosanitare, direcţiei sanitar-veterinare, autorităţii teritoriale pentru calitatea seminţelor, oficiului pentru studii pedologice pentru agricultură şi ai inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, desemnaţi de conducerea acestor instituţii. (2) Fondul mutual solicită prefectului, la sesizarea membrilor, convocarea de urgenţă a comisiei constituită potrivit alin. (1), care, împreună cu reprezentantul fondului, va întocmi procesul-verbal de constatare a evenimentului sesizat, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme-cadru, în 3 exemplare, unul pentru membrul fondului care a făcut sesizare, unul pentru fondul mutual şi unul pentru prefectură. (3) Fondul mutual, pe baza cererii de despăgubire transmise de către membrii în cauză, a procesului-verbal de constatare, întocmit potrivit prevederilor alin. (2), şi a procedurilor tehnice de evaluare a pierderilor economice care fac parte din dosarul tehnic depus la acreditare, va stabili valoarea pierderilor economice rezultate în urma evenimentului produs şi valoarea despăgubirii. Ulterior, fondul, în funcţie de valoarea pierderilor economice rezultate şi de sumele disponibile în cont pentru acoperirea acestor pierderi, va întocmi solicitarea aprobării plăţilor şi alocarea sumelor necesare pentru despăgubirea fermierilor.  +  Articolul 4 (1) Pentru fiecare tip de producţie agricolă şi eveniment de mediu Fondul mutual va prezenta instrucţiuni tehnice pentru determinarea pierderilor economice constatate conform art. 5 alin. (2), în cadrul documentaţiei de acreditare. Instrucţiunile tehnice pot fi modificate şi completate numai cu aprobarea MADR. (2) Fiecare membru al fondului va fi notificat cu privire la calculul pierderilor, suma aferentă despăgubirilor pentru fiecare capitol al pierderilor economice cauzate de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau de un incident de mediu în termen de 15 zile de la aprobarea sumelor aferente despăgubirilor solicitate.  +  Articolul 5 (1) Fondul mutual întocmeşte situaţia centralizatoare a sumelor pentru despăgubirea pierderilor economice, conform modelului prezentat la acreditare, pe care o supune aprobării consiliului director. (2) Consiliul director al fondului mutual va transmite spre aprobare solicitarea plăţilor şi alocarea sumelor necesare pentru despăgubirea fermierilor, potrivit art. 3 alin. (3).  +  Articolul 6MADR va elabora în termen de 60 de zile de la acreditarea fondurilor mutuale proceduri de lucru privind aprobarea şi derularea plăţilor către acestea.  +  Anexa la normele-cadruPREFECTURA JUDEŢULUI ........PROCES-VERBAL Nr. .....de constatare a evenimentului ........care determină pierderi economice din categoriacelor reglementate prin Ordonanţa de urgenţă aGuvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şiacreditarea fondurilor mutuale pentru gestionareariscurilor în agricultură şi acordarea decompensaţii financiare membrilor pentru pierderileeconomice cauzate de boli ale animalelor,ale plantelor sau de un incident de mediuAzi, data de ........., Comisia constituită prin Ordinul prefectului nr. ... din ....., întrunită potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 785/2013 pentru aprobarea normelor-cadru tehnice şi financiare, precum şi a documentaţiei aferente prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, a constatat următoarele:
    *Font 9*
    Numele şi prenumele membrului/membrilor care a/au făcut sesizarea Localizarea evenimentului analizat Descrierea evenimentului (amploare, intensitate, impact, suprafaţă, capete) Categoriile de pierderi pe care le provoacă evenimentul produs (producţie fizică, efective etc.)
    Drept care a fost întocmit prezentul proces-verbal în 3 exemplare, spre a fi transmis conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 785/2013,Preşedinte,....................Membrii comisiei:-------