HOTĂRÂRE nr. 573 din 7 septembrie 1998 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci(actualizată până la data de 7 august 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 560 din 30 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009. (2) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este autoritate unica pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislaţia naţionala în domeniu şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 2Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplica politica Guvernului în domeniu.  +  Articolul 3Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci exercită următoarele atribuţii principale:1. înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberează titluri de protecţie care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României;2. este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi al registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele, topografii ale circuitelor integrate, noi soiuri de plante şi modelele de utilitate;3. editează şi publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României;4. editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie;5. administrează şi conservă Colecţia naţională de proprietate industrială, întreţine şi dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaţionale;6. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;7. editează şi publică Revista română de proprietate industrială şi alte publicaţii destinate promovării obiectului său de activitate;8. atestă consilierii în domeniul proprietăţii industriale şi ţine evidenţa acestora în registrul naţional al cărui depozitar este;9. acordă, la cerere, consultanţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi organizează cursuri de instruire, seminarii şi simpozioane în domeniu;10. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale, care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România este parte.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 4Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci dezvoltă relaţii cu instituţiile similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de proprietate industrială şi reprezintă România în organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate la care este membră, potrivit mandatului acordat.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 5 (1) În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci funcţionează direcţii conduse de directori, salarizaţi conform legii. Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009. (2) Prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare, prevăzute de lege. (3) Numărul maxim de posturi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este de 243.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 560 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013.  +  Articolul 6 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998. (2) Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci conduce întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă atât în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate, cât şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate, potrivit reglementărilor legale şi a mandatului primit, după caz. Directorul general poate semna mandat de reprezentare directorilor din subordinea sa sau directorului general adjunct.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7 (1) Pe lângă directorul general funcţionează colegiul de conducere, ca organ consultativ. Componenta şi atribuţiile colegiului de conducere se stabilesc prin ordin al directorului general. (2) Preşedintele colegiului de conducere este directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, iar în lipsa acestuia atribuţiile preşedintelui sunt îndeplinite de către directorul general adjunct sau un alt director, împuterniciţi prin mandat scris.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 8Atribuţiile structurilor din cadrul aparatului propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care se aprobă prin ordin al directorului general, potrivit legii.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor sale, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului.  +  Articolul 10Cheltuielile de funcţionare ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează din veniturile proprii realizate. Pentru constituirea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de capital necesare consolidării şi extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin legile bugetare anuale, Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci i se pot aloca fonduri de la bugetul de stat.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 11Salariile personalului se stabilesc în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 12Tarifele referitoare la serviciile efectuate pentru terţi se stabilesc prin ordin al directorului general.  +  Articolul 13În structura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se pot înfiinţa, prin ordin al directorului general, respectându-se încadrarea în numărul total de posturi aprobat, structuri fără personalitate juridică având ca atribuţii formarea şi pregătirea personalului de specialitate în domeniul proprietăţii industriale în România, precum şi editarea publicaţiilor oficiale şi a unor materiale din domeniul său de activitate.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 14 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate sprijini activitatea centrelor regionale în domeniul proprietăţii industriale, prin acordarea de asistenţă tehnică, consultanţă şi dotare, conform legislaţiei în vigoare.-------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009. (2) Asistenţa prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin convenţii de colaborare încheiate între părţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.-------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 16Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate utiliza, pentru organizarea de simpozioane, seminarii, manifestări similare sau pentru editarea publicaţiilor de specialitate, sume provenite din taxe de participare, sponsorizări, publicitate, donaţii şi contribuţii, destinate special acestui scop, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci utilizează un parc auto, stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 18Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Directorul general al Oficiuluide Stat pentru Invenţii şi Mărci,Gabor VargaMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul cercetării şi tehnologiei,Horia EneMinistrul finanţelor,Daniel Daianu  +  AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi MărciNr. maxim de posturi: 243                            ┌──────────────────┐                            │ Director │                 ┌──────────┤ General ├───────────┐                 │ └─────────┬────────┘ │                 │ │ │      ┌──────────┴───────┐ │ ┌───────┴──────────────┐      │ Direcţia │ │ │ Direcţia Juridică, │      │ Economică │ │ │Contestaţii, Cooperare│      │ │ │ │ Internaţională şi │      └──────────────────┘ │ │ Afaceri Europene │                                      │ └──────────────────────┘                                      │                            ┌─────────┴────────┐                            │ Director General │                 ┌──────────┤ Adjunct ├───────────┐                 │ └─────────┬────────┘ │                 │ │ │      ┌──────────┴────────┐ │ ┌───────┴───────────┐      │ Direcţia │ │ │ Direcţia │      │Brevete de Invenţie│ │ │ Suport Tehnic şi │      │ şi Suport al │ │ │ Informaţional │      │ Inovării │ │ │ │      └───────────────────┘ │ └───────────────────┘                                      │                 ┌────────────────┐ │ ┌────────────┐                 │ Serviciu Mărci │ │ │ Serviciul │                 │ şi Indicaţii ├───┴───┤ Desene şi │                 │ Geografice │ │ Modele │                 └────────────────┘ └────────────┘Structura organizatorică completă conţinând servicii şi birouri se stabileşte în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998, cu modificările ulterioare.-------------Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 560 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.---------------