HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 iulie 2013privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2), art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 536.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea U.M. 0586Miercurea-Ciuc din Ministerul AfacerilorInterne, care se transmit din domeniul public al statului îndomeniul privat al statului, în vederea scoateriidin funcţiune şi casării
  *Font 9*
   
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Codul de clasi- ficare Numărul de înregis- trare atribuit de M.F.P.
  Topliţa, Str. Târgului nr. 3, judeţul Harghita U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne Codul unic de identificare (CUI) 4367825 Pavilion 45-135-02 "depozit" Suprafaţă construită = 55 mp Suprafaţă desfăşurată = 55 mp C.F. nr. 52246 Valoare contabilă = 317.447,23 lei 8.19.01 101.216 (parţial)
  Pavilion 45-135-03 "copertină" Suprafaţă construită = 77 mp Suprafaţă desfăşurată = 77 mp C.F. nr. 52246 Valoare contabilă = 1.505,35 lei
  ----