HOTĂRÂRE nr. 533 din 30 iulie 2013pentru modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 17 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernat" la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: a) la poziţia nr. 31, coloana 3 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Biblioteca comunală Cernat cu teren aferent şi anexă", coloana 4 "Elementele de identificare" va avea următorul cuprins: "Comuna Cernat 459, Supr. constr.: 245 mp, Anexe: 189 mp, Teren: 8.487 mp, Vecinătăţi: N - Deak Jozsef, V - DC4, S - Parohia Reformată, E - Teren arabil", coloana 5 "Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: "1861", coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "Valoarea iniţială: 100.000, Valoarea reabilitării: 891.858, Total valoare de inventar: 991858", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2013"; b) la poziţia nr. 61, coloana 3 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "DC-4", coloana 4 "Elementele de identificare" va avea următorul cuprins: "Comuna Cernat L: 7.290 m, Lungimea drum reabilitat: km 9+000 - 12+790 DN-11-Kesz Jeno", coloana 5 "Anul dobândirii" va avea următorul cuprins: "1888", coloana 6 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "Valoarea iniţială: 850.000, Valoarea reabilitării: 6.041.105, Total valoare de inventar: 6.891.105", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2013"; c) după poziţia nr. 102 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 103-106, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 533.  +  Anexa COMPLETĂRI LA INVENTARULbunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernat
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobân- dirii sau, după caz,al dării în folo- sinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juri- dică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
  103 1.8.7 Sistem de canalizare Comuna Cernat Reţea de colectare: 14.329 m Staţie de epurare: o bucată Staţie de pompare: 8 bucăţi 2013 5.188.368 Domeniul public al comunei Cernat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013
  104 1.8.3 Staţie de captare apă potabilă "Csihanyos" Comuna Cernat 2012 261.060 Domeniul public al comunei Cernat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013
  105 1.8.11 Rezervor apă din tablă inox cu capacitate de înmagazinare de 300 mc "Csihanyos" Comuna Cernat 2012 792.656 Domeniul public al comunei Cernat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013
  106 1.8.6 Conductă de aducţiune şi distribuire a apei potabile comuna Cernat "Csihanyos" Comuna Cernat 2012 2.668.783 Domeniul public al comunei Cernat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2013
  ----