HOTĂRÂRE nr. 531 din 30 iulie 2013privind aprobarea închirierii unor spații aflate în administrarea Ministerului Justiției și a Înaltei Curți de Casație și Justiție
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013  Notă
  Conform articolului 4 din HOTĂRÂREA nr. 219 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020, referirile din Hotărârea Guvernului nr. 531/2013 privind aprobarea închirierii unor spații aflate în administrarea Ministerului Justiției și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 august 2013, se consideră făcute numai la Înalta Curte de Casație și Justiție.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 14 și al art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă închirierea de către Ministerul Justiției a unor spații aflate în administrarea acestei instituții, având datele de identificare menționate la pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul prestării de servicii de alimentație publică și/sau servicii de preparare și servire a mesei pentru salariați.(2) Se aprobă închirierea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a unor spații aflate în administrarea acestei instituții, având datele de identificare menționate la pct. 2 din anexă, în scopul desfășurării unor activități sau al prestării unor servicii necesare personalului instanțelor și justițiabililor.  +  Articolul 2(1) Închirierea spațiilor prevăzute la art. 1 se face prin licitație publică, în condițiile legii. (2) Ministerul Justiției și Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de administratori ai acestor spații, vor organiza procedura de licitație publică pentru închirierea suprafețelor aflate în administrarea lor, în scopul prestării serviciilor prevăzute la art. 1. (3) Contractul de închiriere se încheie de către Ministerul Justiției, în calitate de titular al dreptului de administrare al spațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), respectiv de către Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de titular al dreptului de administrare al spațiilor prevăzute la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 3(1) Chiria stabilită ca urmare a desfășurării procedurii de licitație publică se plătește de câștigătorul licitației. (2) O cotă-parte de 20% din chiria încasată potrivit contractului prevăzut la art. 2 alin. (3) teza I rămâne la dispoziția Ministerului Justiției, pentru cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiilor date în chirie, iar restul de 80% se virează la bugetul de stat.(3) O cotă-parte de 20% din chiria încasată potrivit contractului prevăzut la art. 2 alin. (3) teza a doua rămâne la dispoziția Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiilor date în chirie, iar restul de 80% se virează la bugetul de stat.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Robert Marius Cazanciuc
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 30 iulie 2013.Nr. 531.  +  AnexaDATELE DE IDENTIFICAREa spațiilor aflate în administrarea Ministerului Justiției șia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care vor fi închiriate
  Nr. crt. Denumirea imobilului în incinta căruia se află spa- țiile care vor fi închiriate Adresa imobilului în incinta căruia se află spațiile care vor fi închiriate Persoana juridică în administra- rea căreia se află imobilul Numă- rul M.F.P.de iden- tifi- care aimobi-lului Caracteristicile spațiului
  Suprafața/ Denumirea Destinația
  1. Ministerul Justiției -sediu admi- nistrativ România, municipiul București, Str. Apolodor nr. 17,sectorul 5 Ministerul Justiției 35251 16,20 mp/ Bucătărie Prestări servicii dealimentație publică și/sau preparare și servire a mesei pentru salariați
  38,15 mp/ Sală de mese
  21,15 mp/ Sală de mese
  2. Înalta Curtede Casație și Justiție România, București, Str. Batiștei nr. 25,sectorul 2 Înalta Curtede Casație și Justiție 37261 10 mp Punct de prezentare/vânzare carte juridică
  6 mp Punct amplasare băuturi calde/reci/ sandwich-uri
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile HOTĂRÂRII nr. 219 din 18 martie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020:
  Articolul 1Se aprobă închirierea de către Ministerul Justiției a unor spații având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul prestării de servicii de alimentație publică și/sau servire a mesei pentru salariați.
  Articolul 2(1) Închirierea spațiilor prevăzute la art. 1 se va realiza prin licitație publică, în condițiile legii.(2) Contractul de închiriere se încheie de către Ministerul Justiției pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.
  Articolul 3(1) Chiria încasată, potrivit contractului prevăzut la art. 2 alin. (2), se va vira la bugetul de stat.(2) Prețul minim lunar pentru închirierea spațiilor prevăzute în anexă este de 2.500 lei.
  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, referirile din Hotărârea Guvernului nr. 531/2013 privind aprobarea închirierii unor spații aflate în administrarea Ministerului Justiției și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 august 2013, se consideră făcute numai la Înalta Curte de Casație și Justiție.
  Anexă
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a spațiilor aflate în administrarea Ministerului Justiției, care vor fi închiriate
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareAdresaDenumirea bunului care face obiectul actului normativDescrierea tehnică a bunului/C.F.Caracteristicile spațiilor care se închiriază
  Spațiile care se închiriazăDestinația
  352518.29.09Municipiul București, sectorul 5, Bd. Libertății nr. 16 Ministerul Justiției - sediu administrativ actualS + P + M + 4E și etajul 6 Sc = 1.400,53 mp; Sd = 13.849,06 mp; C.F. nr. 227909-C1-U6 16,20 mp/ bucătăriePrestări servicii de alimentație publică și/sau preparare și servire a mesei
  38,15/ sală de mese
  21,15 mp/ sală de mese
  ----